371. Eerste Blad. 1"" Jaargang. Zaterdag 4 April 1903. BUITENLAND. BINNENLAND. ERSFOORTSCH DAGRLAD. ABONNEMENTSPRIJS! p«r s maanden toot Amenfoort f 1j8. Mem franco por post 1.70. A/ïonderlgko nummers O.OS. Dew Courant yerschgnt Dagaljjks mei uitsondering tab Zon- en Feestdagen. Adrertentiën, mededoelingen en*., geliere men vóór 10 uur 'i morgens bij de Uitgerers in te senden. Uitgeversi VALKHOFF O O. Utrechtschestraat I. Intercomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIÈN: Mr<pbf.7». Bik* regel meer0.15. Oroote letten naar plaatsroimte. Toot handel en bedryf bestaan voordeelige bepalingen tot bet herhaald adTerteeren in dit Blad bij abonnement Een* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegeaonden. Kennisgeving. o Burgemeester en Wethouders van Amers foort. Gelet op art 264 der gemeentewet Doen to weten, dat hei primitief 'kohier der jlutsoJij'ko directe belasting inkom stenbelaa- m) over hel. dienstjaar 1903, goedgekeurd door Gtleputccnlr Staten van Utrecht, in afschrift durende vijf maanden op de Secretarie der gev ente voor een ieder ter lezing ligt. Amersfoort, den 4. April 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd. Do Secretaris, De Burgemeester, j. W. Th. ÉJANDBERG. WüUTIEBS. Een gezond Zenuwstelsel. Door d» redactie vam het geneoskum tl tijdschrift- Dealtshce Praxis" werd het Mig jaar een aantal kleine geschriften uitr weven onder den titel ..Hygiënische Vlug- rhnftcn", met het doel: het grootc publiek toer tc lichten omtrent hetgeen gedaan kan «orden en wat gedaan moét worden om de «rondheid tc bevorderen en ziekten te voor- Dr II. Pinkhof, to Amsterdam, een bekend) reDceektmdige, achtte het nut valn bedoelde vlugschriften zóó groot-, diat luij besloot zo ivoor het Nederlands-oho publiek te bewerken. Hot eerste deeltje is nu onlangs biji dien uit gever F. van Rossen verschenen onder lx>- ven-taondeii titel Do prijs van 2D cents maakt dat het onder elks bereik ligt Na «d korte inleiding' begint dr. P met op populaire wijze de inrichting van het ■HHiRBtcteel to verklaren. Hij stelt dit voor j!« een stelsel vaak bureaus: van ailgemeenen en plaatselijk bee tuur. waardoor do huishou ding van ons lichaam wordt in orde gehou den Dow duizenden en duizenden bureaux keten ouderling telegrafisch verbonden en Kilden ook draden uit naar elk deel van ons lichaam. De groote massa der bureaux, do lemrmpellcn. ziju in liet bovenste gedeelte het. hoofd gevestigd. Dit zijn de her-e- Aldus voortgaande, worden acktdreenvol- geoi beschrevenruggeuierg cm zenuwen, de laatste weer verdeeld in züiluigzeuuwen en bewegingszenuwen. Wat is nu zenuwziek! Men is zenuwziek, zegt dr. P., wanneer het zenuwstelsel niet meer in staat is ora in Ej-a vollen omvang zijn werk to verrichten, nat al appedtg blijkt, wanneer do toestand van rust. dien do natuur aan het zenuwstel sel toekent, namelijk de slaap, niet of niet voldoende intreedt. Vermoeidheid, duizeling, hartklopping, bevingen, veelvuldig geeuwen, maafijtoornisien. slechte stoolgang, ziedaar allemaal verschijnselen, welke op een nict- Bormaal zenuwstelsel wijzen De beste viicnd (icr zenuwen vooral bij kinderen, is do slaap. Als oorzaken van zenuwziekte worden ge noemd schrik, hevige opwinding, zorgen en te ingespannen arbeid en bovendien allo soorten van buitensporigheden, in het drnv ken. in sport-oefeningen, in hel. geslacht®- leven enz enz Dr. P. beweert dat do mensoheu, vooral ui de groote steden, veel te laat naar bed gaan Hoe meer tijd bijl daglicht en hoe min der bij kunstlicht wordt doorgebracht, hoe beter. Een gewoon men sok moet 8 uren aan lijn rust besteden. Maar men eet te laat, begint hierdoor zijn arbeid of ontspanning van den uivoikI; te laat. kortom men doet al lea tc laat, omdat men to laat. ogbtaa.t Aan den slaap moet rust voorafgaan. Te werken totdat nicn naar bed gaat zal veelal den slaap verjagen of storen. Een voornaam middel om de zenuwen go zond te houden vindt men in een da-gelijk-- ad» voldoende beweging in de buitenlucht. Met opzet wordt hier van voldoende geapro ken. want te veel beweging, te vroeg of over matig wiel rijden, zwem mem voetbal, turnen, hogkhromen enz. is beslist nadeelig. Sommige 1 non sell en zijkv vast overtuigd dat koud water zuik een uitstekend maddel n on» iemand te „harden". Vooral de voor stander» van „Natuurgeneeskunde mceueu, dat ieder maar zoo in koud water kan wor den gestopt Dit. is een verkeerd1 begrip. *»nt voor sommige mensehen is het koude Kater een schadelijke prikkel Ecu veel beter "'kldel om zich tc ..harden' vindt men in de lucht. Enkele personen, hebben ook een onjuiste opvatting omtrent de beteokenia van „zich barden". Men moet zich harden tegen ge boot' en niet. tegen buitengewone omvta.ii- dighcdeu. ..Zwemmen in opengehakt ijs is 1,-11 merkwaardig kunststukje, mlaar voor mmands gezondheid noodig Niet ieder kan •aagdurige afkoeling door water verdragen &;1 chraln en magere kinderen moet men voorzicht ig zijn." 2ijii slaap lucht en water op hun tijd dr P goede vrienden van het zenuw- tfsbej. m alcohol en lectuur kan het zijn, go- y^T'ijkst© vijanden vinden. Men geve aan ^mdcren toch vooral geen aloohol-houdendc "ranken, men late hen liewer maar niet ocois- proeven" uit het glaasje bier van vader of moeder. t ^?tTLatl" ^fooèolgebruik wordt als volgt •v'^ctireviMi Ieder gebruik, dat zóó tot ge ënte is geworden, dat men niet enkele wo "riten dat gebruik zou kunnen, zottider ^tuiaigenaan» to gevoelen." -<ii pahr glazen morgen wijn» vóór het eten. drie glaasjes tafelwijm bij het utcn, ,,'u poes je" na, cn's avonds nog een paar potjes bier of grogjes, dit alles wordt door velen als een matig gebruik beschouwd. Welnu. verklaart d*r. P.. wio dc helft hiervan gebruikt, i.s aan dfeiv drank on ouder mijpit zijjn zenuwen Ook bijl do lectuur behooRt te golden,: „alles mot ma-te". Het lezen moet zijn ont spanning Slechte boeken- en afbeeldingen., voorstellingen en verhalen, die buitengewoon veel van dc verbeeldingskracht vergen, wor de u natuurlijk als nadeelig aangemerkt. Ontzenuwd wordt genoemd de zoo rijke leo- tuur over sociale toestanden voor velo racn- schen. die in do maatschappelijke toestanden toe li met werkdadig kunnen ingrijpen Voordo jeugd zijn de heerlijke boeken over natuurlijke historie, als bijv van Hijmans cn Yhijssen. een zegen. Deze. boeken kwee- ken kennis, waarnemingsvermogen. liefde tot het waarlijk schoon®, ea geve® tevens aan- leiding tot gezonde lichaamsbcweg 1 en ge noegzaamheid. Di jongen, die tegen een dijk aan zijn boterhammen eot, die in den pion- te ii trommel zijn meegebracht, weet goedkoop ta genieten cn wordt b. hoed voor do weelde»- zucht, hot» ergste» zenuwvergif cuzer dagen. In alle standen wordt tegenwoordig gebrek go leden. In do lalagstq door werkelijk gobrek aan liet naod'ige. maar in allo andere door dat men zich ongelukkig acht. to missen, wat in oen „boogerem" stand genoten wordt. Niet waaraan mem zelf behoafbc gevoelt wordt begeerd, maar hetgeen men bij ande ren ziet Wat het schoolgaan vain het- kind betreft, merkt dr. P op. dit gewent het kind aan regelmatige plichtsvervulling, een van de do middelen om het zenuwstelsel gezond t© houden Het huiswerk moet dienen om. do kinderen te leeren, ook zonder hulp van den onderwijzer eenig werk tc verrichten, maa»r men moot niet trachten om do school er mee aan tc vullen. Men kan reeds vóór <lo go- boorU» een gezond zenuw- en zielelevon van den aanstaanden inensch bevorderen. Hier omtrent alsook omtrent het huwelijksleven, worden in bet vlugschrift) eeltige behartens waardige wenken gegeven. Vorder behandelt de schrijver een er* ander omtrent do voe ding, betreffende ouderlingen omgang van kinderen, 'karaktervorming, inlichtingen over do geheimen der voortplanting on het „uit gaan". Ten s'lotto wordt, aangegeven waar men hot tegenwicht in moet vinden voor al de na doelen. die het zenuwstelsel bedreigen. In de eersto plaats wordt, genoemd de natuur1 Dan volgen het matig en uitsluitend tot ontspan ning beoefenen van kunst, het kiezen van een beroep of betrekking m verband met zijn aanleg enz. enz. Rust en arbeid, zegt die schrijver, zijn bei den even heilzaam. Dwazen, d e zich onterfd achten omdat zij moeten arbeiden, terwijl andoren luieren Do» ledigheid, dal >s dc zenuwziekte En hiermede hobben wij enkelo van de voornaamste punten uit liet vlugschrift aan gestipt. Een tweede, getiteld „Een gezond Hart", is in bewerking. Wij kunnen do lezing van deze werkjes aan ieder mot vertrouwen aanbevolen. Heuisch, men wage er eens 20 ets. aan, en ik beu overtuigd, dut. men. geen spijt zal hebben dezen rand te hobben opgevolgd vaal VII) 1 Dultschland. Men meldt uit Berlijn aan den Standard. Hat de Duit-sche Kroonprins tijdens zijn verblijf in Egyjito den Khedivo m naam van den Keizer hoeft uitgonoodigd tot oen bezoek aan Berlijn in dozen zomer. Do Khe dive heeft de uitnoodiging aangenomen. De» üuitsche Kroonprins zal, naar de Pol. Oorr. uit Weenen meldt, den 10. dezer in Athene aankomen Frankrijk. De Figaro meldt dat Koning Eduard, na zijn bozoek aan: Rome, offiteiieeili ecu b c zoek zal brengen aan P a r ij s. Do ministerraad besprak gisteren do biji- zonderheden dor reis van president. L o u b o t n a a r A 1 g o r i Besloten werd, dat do minister van Buiteul. Zaken, van Ma rino en van Openbare Werken den beer Lou- IxjL begeleiden zullen De afgevaardigde Bern- beeft aan minis ter Delcassé een brief gericht,waarin hij hem mededeelt dat hij hem ten aanzien van den verergerden toestand in Macedonië vragen zou, of do regeering voornemens is, do uitroeiing der Christenon in het OöSten zoo maar goedsmoeds aan te zien. Denemarken. De kroonprins on krooiiprin-sc- van Dene marken gaven gisterenavond een feestmaal van 100 couveirts, waar aanzaten de Duitsclic Keizetr, konillg Christiaan. de koningin van Engeland. <le koizerin-wedinwe van Rusland, de ovea-i"ge vorsteliijkei personen, de ministers. de leden van het. oerps diplomatique en dr hoogste autoriteiten Nadat zij/ cour gehouden hadden, begaf de stoet van vorstelijke personen zich naar do eet-zaal. Do Keizer leidde do kroon princes aan tafel, koning Christiaan do koningin van Engeland, da kroonprins cle Czariu-weduwe. Italië. Naar het lo Romo verschijnande blad Capi tals" meldt, is in Romo hot officieel bericht ontvangen, dat de Koning vrji Engeland op het einde van dc,» n maand Romo denkt» te bezoeken De Koning zal waar schijnlijk den 27. April aankomen on tot den 30. April vertoeven. Do vroeger door Ko ningin Margherita bewoonde vértrekkrn in liet Quirinaal worden voor hora in gereedheid gebracht. Portugal. Heden avond ontving dc Koning van En geland to Lis^abou in hot paleis Necessidadc-» het oerps cfiplomatiquo cn verder cene depu tatie van de beide Kamers der-Coites, die adressen aanbood In zijn antwoord op detzo a dl essen zeide de Koning, dat hij nog oens de vermaarde liniën van Torres Vcdrae "hadi bezichtigd, waar de Portugeesebo en Engelsohe legers» naaet elkander hadden gestreden voor de verdediging van het Portugeesobo vader land. gelukkig is' die staat van zaken geheel veiaudtrd. Do bei do natiën onderhielden de meest vriendschappelijke betrekkingen met hun gewezen vijand. Dit. verbond, verschei dene eeuwen oud. meermalen vernieuwd en bevestigd, n slechte strekkeu tot do vreed zame outwikkeling van de beide landen en hunne koloniën. Ten slotte zeide de Koning, dat hij ten «o^r.ste getroffen was door de ontvangst, van alle klassen der bevolking Dr stad was ach it terend geïllumineerd. Er weid vuurwerk afgestoken op de Taag. Door de grootc menigte m de straten was bet verkeer haast onmogelijk. Servië. Wegens den dreigenden toestand in Oud- Serviö en de vele Albaneezeu die zich aan do Servische groot? verzamelen, worden ver scheidene detachementen troepen naar do grens gezonden, om de garnizoenen aldaar to versterken. Ingeval de toestand nog dreigen der mocht worden, zullen die reservisten ou der de wapenen geroepen worden Balkan-Staten. In de regeringskringen te Weenen be schouw i, men de berichten uit Belgrado over de Albanetsche voorvallen als zeer overdreven. Juist is, dat in Mitrowitza de Russische consul Schtcherbina door e*»n schot van een Turkscheo soldaat is verwond. De Allar.ec/tn zijn van Mitrowitza weggetrok ken Wal betreft dc- Bul gaars oho bon den noemt de Polit. Corr. de voorstelling der buitenlandsche bladen als sou alreeds algeniteno opstand uitgebarsten zijn, als onjuist. Hot voorgevallene ra Mitro witza, de verwonding van den Russieohcn eousul aldaar, schijnt in Yildiskioek en bij de Porto oen diepen indruk te hebben ge maakt do gisteren gehouden ministerraad litield er zich mede bezig. Do opperde militaire leiding in Yildis»- kiosk heeft» over de to nemen militaire maat regelen beraadslaagd en besloten den oner gieken divisie-generaal Sjcrasipacba. dio tij dens het voorgevailleno niet in Mitrowitza vertoefde, do leiding dfcr actie tegen de Al- baneezen too to vertrouwen Een Bulgaarsdie bende deed ra den af ge» loop en nacht- de s]>oonvt^brug ever dc Anghistarivier. lrij Drama», in de lucht sprin gen Allo telegraaflijnen in den omtrek zijn doorgesneden Marokko. Volgons ecu Ha.vasbericht uit Nemours ia Algerio n de pretendent Boe Ha. mar a thans 30 K M. van Mclilla gekampeerd. De Rif-staannicai hebben zwh voor hem verklaard) Cl* hem geschenken gezonden Mulei-el-Am- raui verlangt. 1 roe],»-nvei>terkmge;ii van den Sul tain. Bij de o»jïst (indelingen, is nu dc over tuiging gevestigd, dat Boe Haniara des Sul tans broeder is. Algerie Aan de Marokkaanseho grens ie alweer ecu Frauscho ]>ost door Maroklcaansche »troo|)ers overvallen. Do schildwacht on een soldaat, worden zwaar verwond, do laatste ia aireed»» «/verleden In do duiatomis van den nacht konden do roovers ontkomen Vereen Igde Staten. President. Roowivolt hield Donderdag avond tc Obicago «ne redo, waarin hij zei de. dat hij liever de Monrooleer priy> gege ven wilde zien, dan dat zij vooropgesteld en snoevend verkondigd zou worden zonder rug gesteun «oor eone tot. vochten bekwiu macht-, die in het laatéte ressort haar al loon kan doen eerbiedigen door eon vreemden staat, wiens belang zou kunnen zijn haar 1 schenden. l>e president, 'legde nadruk op de noodzakelijkheid van eene machtige» vloot, in staat om zich tc doen gelden, niet voor oor logsdoeleinden maar as de zekerste waar borg van den vrijde. Wanneer raon er aan vasthield ccno vloot- te bouwen, dan was er niet do minste, kans, dat men ooit moeielijk- heden. zon hebben met eonigo vrcomdo natie. Zuid-Afrika. Aan den Staindtard wordt uit Johannes burg gemeld», dat gein oraal Botha verklaard beeft, dat het denkbeeld ev'ii Hollandscho cou- mnt op te riohten. van bom en generaal Delarev ia uitgegaan. Men heeft trouwens geen geheim» gemaakt van cliit voornemen en Iwird Milner was een der eersten geweest, die men daarvan in kennis stelde. Van een vijandig oogmerk is bier geen sprake. Het blad aal slecht® dc farnners in dc verwilderde steken met de algemcone nieuwtjes bekend nwken en do politiek bijlteuden. tïe be wering dat do genoraJis zich met den Bond in Kaapstad in verbinding heeft gesteld, ontkent hij zeer beslist. Tiet» Boerenfonds heeft- in geen geval met dozo courant iet3 uit te staan. Dc rijke farmers zullen zich tot oen syndicaat vereenigon tot het bijeenbren gen van hol noodige ka]iitaal. Allerlei. vOfficieel is aangetoond, dat dc bier- consumptie in Duitsdblandi niet onaanzienlijk a»oht.c r u( i t ga.n tVroeger cpgodiaaie ervaringen lieten v<'iwarhtcn, zegt de Tagl. RundScihau, dat dientengevolge eene toemetoing van do consumptie vra.n sterken drank zou plaat-s vinden. Doch dit is thans over 't geheel niet het geval. Integendeel, onk daarbij va.lt. eene, hoewol niet grootc. toch merkbare vermindering t bespeuren Dei oorzaken van veradhijtasel laten zich neg niet mot juistheid vaststellen Het aoni een zeer heugelijk feit zijn, wan neer men daarin hot gevolg von bot stroven dt«r matigheidgvereenigi ugen zou mogen zien. Het bericht van het overlijden van baron dePallange, die bij het automobiel ongeval in La Turbie gewond wend, wordt fiet ^■ÜÉritaH Do Hiaatsoourant. van Zaterdag 4 April 1903 bevat o. un. do volgende Kon. besluiten. benoemd bij de algemeens Landsdrukkerij tot meesterknecht der drukkerij H. Louwer- .meesterknechtddrukker aan de boekdruk kerij dea* weesinrichting t-e Neerbosch tot meesterknecht der binderij J. J. jecherphof, binder te Arnhem benoemd bij het wapen der artillerie bij bët le regiment vesting-artillerie tot kapi- iein de le luitenant jhr. -E J. M. Wittert, v m het 2o regiment vcld-artillerle op verzoek eervol ontslagen uit 's Rijks dienst de hoofdcommies bij het hoofdbestuur der posterijen en telegraphic A. van Poete- (ren. Het koninklijke echtpaar is heden middag om 12.10 aan liet station Het Loo aangekomen, waar een talrijk publiek ver- z-i'iivcld was». II. M. do Koningin en Z. K. H. do Prllia onderhielden zich met. dc stalme^s- t-cr baron Bentmck, tien h urge moester jhr. Loudon en met dr Pot Zij begaven zich daarna i. eft hun gevolg in gosloitm rijtuigen naar het paleis, ondier «te luidt» toejuichingon van- de aan weeïge» De Xijcl noeral het- bericht van bet Ilbid omtrent do aanstaande benoeming van den beer M G do Bloeme, administra teur der posterijen en telegr»|>hie. tot secro- tar;:>-gt neraal bij hot. departement vau Fi nanciën. «»en verzinsel. Uit Boekarest wordt aan het HbM mefdegedceld. dat <ic heer Gcrbrand Olie, ver- tegenwaardiger dor Intvma-tmnaJe Rume«tn sclio pstroil«u3ïi-maat.sdliappij «ui directeur dei iniaaitórthappij Auroav», is benoemd tot vice- consul der Nedoplanikm. Te Wagennigen hoeft do liberale kies»- vcreoniging Wagouiavgpn voor de vacatuiro in do Provincial'» Staten, 'district Ede, voor- loopig oandidaat. goste'kl de heer rar. D. I. I.mius dc Ridder, h«l van den roa-d aldaar Te Oostcrbeck stelde de liberale kiosver- euiging ..Burgcrpliolit'' don heer mr. A. G A ridder van R-appard. terwijl te Ede ernstig 'wordt gedacht over een oandidatuui F S (>p ten Noort (de burgemeester dier gemeente). In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad van Rotterdam is ingebracht een voorst-el van B. en W., om f 357,000 toe tc staan voor den Rijzendaui ru een kaaimuur langs dc Parkhaven cn 18,000 voor verbetering der ventilatie on vei wanning van het Ziekenhuis. Voorts vereenigdr de Raad zich mot het piae-advics op dc- adressen van do Handela- v« reeniging Rottcnlaan on van hot bestuur der VcrccnigLng Winkelier»»- en Handolsbe- buigen. om voor cl« winkeliers een vermin derd tarief in tc voeren voor bet gebruik van gas en electriciteit. waarin geantwoord 'wordt, dat het tarief voor electriciteit reeds een herziening is onderworpen en voor oen herziening van het tarief voor gas geen aanleiding bestaat He raad benoemde aan de Handelsschool a. tot lecraar in de natuur- en scheikunde, den lieer dr. B. Holsboer. te Alaastrichtb- tot. lecraar in do Hoogduitsche taa-1, den beer J. J. H. Lainbcrmon te Gorinchom. Do uitbreiding van, jielii' Haag beperkt Sinds het besluit vaa dm Haagscheu raad. waarbij tor zako van het opt-werj> van wet tot wijziging vau do grens tuiêchcn de gemeenten 's Gravonhage oa Voor buig, een wijziging van <jo r'chtmg aan Gedep. Staten ra overweging wem gegevou, heeft ncli gecouet ikueerd dc Bouw grond-<m»a,tfckihaj>pij ,.'s GravenhageVoorburg", woiksr «trat«Q- plau berends cloor den G*«me«utcraad vaA Voorburg goedgekeurd., Dm Haag met 't go- aar bedreigt, dat het zonder een enkel woord Uj kunnen wedorsprokon over do bij de- bo* buiiwing te stellen eischen, te wonden -ingp- slot-en on in hare behoorlijko uitbreiding be let, daar een bebouwde wijk in oen andere ge- meen te onmiddellijk tegen haro grenzen.. Dat kot'wpilan voldoet niet aan do eischen-voor Jo totkomst tc stollen oen brooiito van 24 M. voo" do hoofd verkeersweg bijv., wordt zeer bepaald onvoldoende geacht, om ruimte te In 1,bon voor dubbel tramspoor, nevens het ta a wachten drukke rijjluigeu-, voetgangers- rijwielen en automobiolenverkeer. Dat plan, welks rioleering bezwaarlijk an ders zal rijn te regeleu dan door bef. riool water te voeren naar zee door 's Gravenhage 'lt.iwi;l gadaoht op den duur vermoedelijk ook gemakkelijker uit 's Gravenhage dan uit Voor buig ontvangen zal, behoort, zoggen B. on W., bij Gravenhage cn niet bij Voorburg Het wordt daarom gewenscht ou rationeel gcaoht om do nieuwe grenslijn ook aan d« nr.«,id-oostzijde van de spoorbaan der maote schappij tot. ezploitatie van Staatsspoorwegen n .g mi*r zuidelijk to leggen lang9 <ie aiud- ooMzijde vau de Broeki>l«xit die grenslijn zou, u verder te trekken zijn dwars o»v©r <Je Laan van Niwuw-Oost-Indtot het n o. boord van do sloot van het stoomgemaal aldaar em ver der langa de n. o. zijde van dk> sloot en on* bet et oomgemaal tot de vroeger aan bevolen grensscheiding op 50 M. afstand van. het mid den der Bovenkade. Eeno grensregeling ra dien zin wordt door I». on W., ter overweging door Gedep. Staten, Voorgesteld. Men meldt ons uit Wageningen B. en W. stellen den Raad voor in de be stekken van gemeentewerken bepalingen op te nemen aangaande arbeid cn loon. Vol gens bet ontwerp mag de arbeidsdag niet langer duren dan 11 uur per etmaal. Het uurloon *zal voor een volslagen vakarbeider bedragen 15 cent (nu 14 cent- bij een ge wonen werkdag van 12 uur), voor een opper man enz. 11 cent. Overwerk wordt, betaald 25 meer per uur voor 'enam, 11 en na voorm. 5 uur en 50 meer voor ieder an- thr uur Werklieden benoden 22 jaar en niet volle werkkrachten (ouden en inrvalioden) die op ieder» werk hoogstens een vijfde van hot. totaal mogon uitmaken, kunnen lager •wor den 'betaald. Werkkrachten beneden 14 jaar zijn niet geoorloofd. De schafttijd «moet zijn minstens 24 uur daags, «ronniaal 14 on twee maal A uim'. terwijl gezorgd moet- worden voor IjehooTlijk schaftlokaal, voorzien van privaten. Bq betohikking van den minister van oorlog, d.d. 1 April 1903, no. 106. is de non- aetiviteit van den officu-r van gemondhcid der le klasse dr. ,T. G Fijan. andermaal mot één j»iar. zonder liezwaar der snbatkHt. v*r- lengd. De 8 o 1 «I a t •- n k r a n t. meldt, dat •het iii de bedoeling «Ier rogeermg iigt, het tegenwoordig® verblijf onder de wapenen vau de lichtingen 1900 en 1901 voor tvtec betra ten herhalingsoefeningen to doen tollqn. Bij liet Koloniaal Werfdepot, zijn ia do maand Maart j.l, voor hut. O-I. leger aange nomen 75 personen, onder wie 2'1 vreemde lingen «n 11 voor 2 jaron gedetacheerd wor- dc-ude miliciens. Voor West-Jndu» namen b personen dienst Naar Oostrludie vertrok in di« maand J detachement-, omler 2 officieren, ter sterkte van 3 onderofficieren en 30 ïnixir derern afzonderlijk 3 2e-luitenants en 2 on- cfcerofficicren. Uit Surinamo keerden 3 sol1 daten terug om don dienst met paspoort tc verlaten. Bij den Pensioenraad voor Burgerlijk® Ambtenaren ia tijdelijk werkzaam gestold de heer J. G Hoevenaar Jr. In een vergadering van kerkeraod. lork voogden cn notabelen der gemeente Lo- pik is den heer S 1 Cambiei an Nootcai hij li rtrek als burgemoest. i sar Maarsson, een blijk van erkentelijkheid aangeboden van wego do huvormde gemeente aldaoi». Vale jftfren toch ha<l do genie<»nte in den hc«» Cambiei' van Nooien, ecu picddenb-kferlc- voogd, die hare belangen met liefde en» toe1-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 1