Uit den omtrek. Al wijding behartigde. Kort na do ;uenva*rding rijue. functie als kerkvoogd in 1890. wead op zijn initiatief de kerk voorzien van een orgel en ook liet inwendige der kerk, met namo de kansel, gerestaureerd. Dat gedeelte der kerk nu. waarop het orgei en de kansel beide zichtbaar zijn, werd thans ZEd. als schilderij op tegel in franiu lijst ter gedaclir toni» aangeboden. Met groote ingenomenheid werd dit goscuenk aanvaard, terwijl de avond vtrdfer gezellig werd doorgebracht in wn namenzijii. waartoe de hear Combier van Noot en de kerkelijke colleges had uitgenoo- digd Aan den voorafgaandesi Zondag was nai afloop der prediking den scli. idenden burge meester oen woord van af-cheid on dank toe gesproken door den predikant d-\ 11. Zoete, waarna de gemocmto hein en den zijnen staan de toezong Psalm 121 4. Dc gemeente verliest, in hom een uitno- mrnd bjurgemeoRter en oen belangstellend! lid der hervormde kerk. .De .toeren I. Stortenbeker, hofpianist en organist bij de Waalscho gemeente to •a Gravenhagc, en W. Mengelberg, directeur van hz't orkest van hut Concertgebouw to Amsterdam, zijn door do Fransche regeering benoemd tot officier d'académie Mevrouw M, Beyerman, lui van do plaat selijke oammÉBic van toezicht op tot Lager Onderwijs te sG ravenhage, heeft den raad bericht dat do afloop der verkiezing voor e«n derde damoa-lid voor genoemd col lego haar heeft doeu besluiten haar ontslag te nomen als lid dor commissie Ook mevrouw J. G. GravelottoPontier hoeft ontslag genomen als lid der plaatselijke» school-commissie. Do Nederl. Kamer van Koophandel te Brussel heeft een schrijven garicht aan hot Nederlamdsch Landbouw-comito, waarin de aandacht van het comité gevestigd wondt op het groote belaag, dat door da Belgische mei kerijen eetno petitie is of aal wonion ingediend bij do Regoering, ten doel bobbende to ver krijgen, dat do wet op den boterinvoer zoo danig worde gewijzigd,dat het mini mum-ge- hal to aan vluchtige vetzuren van 25 worde go- bi acht op 28. diroc tour-generaal der posterijen on telegraphic brengt, in verbaiui met ecne met de Brit^dio postadministratie gelet.u niou wc ovexocnkcanst, weguw de uilwustlmg van postpakket ton. welke met. I April a.s. in wer king getiede»» is, hts volgende ter algemecne kennis a. tot por: iur pakketten voor Orcot- RrilLuuiië en Ierland bedraagt- v*»r p-'k kotion tot ten gewicht van 1 K.G. f 0.60 voor pakketten van eeu gewicht btA'cii 1 K G. Um 3 K.G. f 0.90; vcor pak.Kc.ten van ccm gewioht boven 3 K.G. tot 5 K.G. f 1.1e; b. -tost reaht wage us pakketten met. aan gegeven waarde, to gelaten tot eon bedrag tan ten hoogste 1000 franken bedraagt 12'. tent per :t00 franken of gedeelte daar van c. pakketten waarvau de iungtc meer dan 100 c.M. of de inhoud meer dan 54 tLM to- draagt, rijn van do voizandiug uitgesloten; d. berichten van ontvang zijn. alléén tot gelaten voor pakketten iru»t. aangegeven w.vit- de u. het onderzoek naar -het verblijf van, als vemuiet aangegeven, gewon* pakketten geechiodt koste lood f. indien, binnen tweo maanden na de kcnnög<ving van <L> optoste Ibaarheid vau oen pakket. do afz mier zijn verlangen i-m trent <le daaraan t geven bcstamimng met hoeft doeu kennen. wendt het pakket niet teruggezonden, maar wordt daaameto gahan- dek), alsof do afzender van zijne roobtrn daar op afstand heeft gedaan Overigens gelden, in tot pxkketjxjKtver keer met Groot-Brtttaiiniö en Ierland, de zelfde bepalingen aLs die. welke zijn vastge steld voor het pakkotpeptverkeer met ande re landen. Veouitvoer naar Zui dr A f r i- k a. Uit do dagbladen hoeft men ktinneu ver- im«j, dat in oen brief van generaal Botha, Uier to lande ontvangen, staat. ,.Ik ben zoo dankbaar uit Nederland te veinrmon, dat or voor ons zooveel veo vwrza- mei*, wordt. Wat zullen die prachtige beesten toe i oen hulp rijnl'1 Naar aaaleieling van dit, bericht wijzen wij nogmaals er op dat do geruchten, alsof het Nederl. veo minder geschikt zou zijn voor de Zuid-Afrikaanscho booron, allen grond missen en dus zij. dia zich om dezo i-eden van mede werking of toezegging onthielden, alsnog mot aandrang vereochb worden do Hoofdeommis- aio to helpen eu hare ook iu Zuid-Afriki». zoo hoog gewaardeerde pogingen krachtig te sten nar. Wol is waar, zijn cr van verschilktuio zijden belangrijke aanbiedingen en toezeggingen tot het gratis verstrekken van vee gedaan, doch <lo Hoofdoommissio mag niot ontveinzen, dat zij in hare verwachtingen tot heden Is teleur- jpateld. Op dien grond wekken wij bij vernieuwing om ieder op om aan den secretaris dor Hoofd- commits© (Westeindo óa to sGravenliagejt woo spoedig mogelijk, 't rij door toezegging van vee. 'tzij door tocaending van gekl. van hunno belangstel ling te doen blijken, opdat de Hoofdcommissie den hoor Bo'Jia bij rij na in Me. aliicr t« verwachten» aankomst* kan ver blijden met gunstigs resultaten. Landbouw Weekblad.) Het «>p tot Spui te 's Gravenhagc ten dienste van het departement van oorlog go- huurde perceel moot to klem gebleken zijn voor de afd. militie en de bureaux der artil lerie. Do bureaux der nieuwe afd. ..Compta biliteit'' en van do Mil. Administratie zou men nu in hot perceel willen vestigen De Ni ou wo Beurst. Aan den ach tergevel van do nieuw Beur* to Amsterdam, tegenover tot voormalige politiebureau aan iic Oudebrug, is thans het. beeld vaa» llugo dc Groot verrezen. De groota rechtsgeleerde maat hier, zooals wo hem reeds vroeger aan duidden. U-n voeten uit. gehuld ui een wijden mantel en met een l»o«-k in do hand nut den titel ..Mare litorum." Als een eigejuuuxhgo bijjzonderhuui kan Uierbij we! worden verteld, dat do kunste naar Zijl ziel» vcol voorstudio toeft getroost- voor deze figuur. Toen hij er in geslaagd was iu een mul boek over koetuumkunde een zoogcnaanuUn ..uitslag' te vinden van een I7du eeuwschcn mam tol, werd deze volgen- dat patroon uitgevoerd, waarna het modol iu dezen mantel voor den b eldhouwer po- scerd-» N v. d I). De H a a g s o h o „Kraanapolsky" Naar de N. C. verneemt, zijn Zaterdagochtend de notarieelo acten geteekend. daarbij wn blok huizen op de«n hoek van het Plein en do Korte Houtstraat» iu Den Haag in eigen dom is overgegaan aan ecne combinatie, die zich voo»-sti It- daar ter plaatse een groot, ho tel. café en restaurant op te richten. Het bestuur der veroenigiug voor don effectenlvandbl. te Amsterdam heritelvt, dafl ingevolge besluiten dor buitengewone alge meen© vergaderingen van 21 Maart 1887 cat 27 April 1899, Goede Vrijdag 10 on Zaterdag 11 April a.s.. als beuravacantiodagen zullen, worde»» beschouwd, zoodat op die dagen de noteering der fondsen niet opgemaakt en Hd prijscourant niet uitgegeven zal worden, op do kantoren niet zal worden outvangen noch geleverd en liet gebouw der Vcrecniging ge sloten zal blijven, alles behoudens onvoorzie ne omstandigheden, voor zoover dit Zaterdag 11 April betreft-, tor beoordeeling van het bestuur. 1> o N dorian d e r bevat, do volgende verklaring, gegeven aan den heer A. baron van Deduiu. lid van de Tweede Kamei der StatenrGencraal Do ondergeteekenden, allen leden van. dc Tweede Kamer der Staten-Generacil, bchoo rende tot de 4do afdeeling, hebben niet alleen niet gelioord, dat bij oiulerzoek der zoogenaamde stakingsrwetten iu. die afdto Hng door u zouden zijn gebruikt do woorden, welke u door nir. Troelstra blijkens liet verslag zijner rede i»»: Bellevuo Lu den mond zijn gelegd, maar zij kunnen met zekerheid verklaren, dat noch die woorden, noch an dere waaruit die gedachte kan worden af geleid, door u gebezigd zijn. U hebt niet ge zegd, dat cene nieuwe staking door u werd gcwer.soht en veel minder als ïedeu van zulk verlangen doen gelden, dat men dan eens op kon schieten. Indien iets hiervan door u was gezegd of te kennen gegoven, zou het aan protest on zerzijds niet hebben ontbroken. Uwe opmer king had dezen zin, dat u niet zoudt be treurd hebben, indien op 31 Januari de maat schappijen niet hadden toegegeven, maar de stakmg ware doorgegaan, omdat de publieke opinie tegen zulk bedrijf zóó krachtig in verzet zou zijn gekomen, dat eeno herhaling zoo goed als ondenkbaar ware geworden. H. W. VAN ASCH VAN WIJCK S. DE VRIES Otn. G J GOEKOOP VAN DEN HHRCH VAN HEEM STEDE KA REL RA IJ MAKER-S F. J. BOLSTUS. HEEMSKERK O. VAN NISPEN TOT SEVENAER MEES. VAN LIMBURG STIRUM F. H. VAN \V1CHEN. J. SCHOKKTNG. P RINK. Andermaal publiceert, het Volk'' een „streng vertrouwelijk" schrijven. Het is dit maal oen circulair** van een groot aantal bekende katholieken in den lande, die een Comité van actie hebben gevormd, dat tegen de agitatie der revolutionaire partijeu een krachtige actio wil op toufw zetten, door open bare vergaderingen te doen houtfên en ma nifesten en brochures te doen verspreiden. Voor dit doel wordt geldelijke steun ver zocht. De toer S. M. van Wijck, lid der Tweede Kamer, is penningmeester van J»et Comité. Aan het bestuur der Nationale Federa tie van Transportarbeiders in het volgende schrijyen gcrichl door het bestuur der ver- eeniging vau werkgevers op Scheepvaartge bied to Amsterdam „In antwoord op uw schrijven d.d. 1 April 1.1. aan do veroeniging van werkgevers op Scheepvaartgebied berichten wij u namens do veroeniging van werkgevers op Sclieepvaar gebied, van do Suitenvoerderspatroons-Veree- nigiog, van dc vereeniging van werkgevers in ht Veembodrijf en van do Amsterdamscho Expcditeursvereepiging dat aan de Schuiten voerdersknechts alsnog tot Maandag 6 Apri a.s. des voormiddags ten 9 uur gelegenheid* wordt gegeven op don voet van het laatste voorstel der patroons omtrent loonregeling het werk to hervatten. Wij meenen to mogen veronderstellen dat. uw bestuur zich wel bewustzal zijn van do ver strekkende gevolgen wclko het eventueel vol harden in do staking voor den handel, <I<1 scheepvaart en niet bet minst voor de talrijk* daarbij werkzamo arbeiders in deze stad nood zakeiijkerwijzo na zich zou sleopen. „Een algeheelc stilstand van zaken zon» hieruit toch onvermijdelijk voortvloeien. „Wij vertrouwen daarom dat uw bestuur dan ook niet zal nalaten om te doen wat zijn vermogen is om zulks to voorkomen.' (W. g.) Do Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied. Op ten Noort, voorz. J. K. Hum mol, secretaris. I)e Schuiten voerders}»!roons-vereen Jacob Meijer Jr., W. V., J. Han sen, secretaris. Do Vereeniging van Werkgevers in het Veembodrijf. D. L. Uijttonboogaart, C. W. F. Baron. Do Amsterdamscho Expediteurs-ver- eeniging. A. Donker, G. W. S. van Reesema Motie. Op een te Amsterdam gehou den vergadering van den Bond van Chris-ti"- lijko gemeentewerklieden aldaar, is de vol gende motie aangenomen,.Do vergadering van Christelijke gemeente-werklieden, kennis genomen hebbende van de gedeeltelijke sta king der stratenmakers iu gemeentedienst, oordeelt dat deze staking ongemotiveerd is, verklaart dat. bijaldien een algemeene of ge deeltelijke werkstaking onder de gemeento- werklieden mocht uitbreken, zij zich in geen geval hierbij zullen aansluiten, en het con tract der gemeente zullen nakomen, en stel len bij «leze hel volste vertrouwen in de han delingen van B. e»i W. on den gemeenteraad dienaangaande". Een uitsluiting? Naarde Tel. verneemt, is er bij de werkgevers op scheep vaartgebied en den bond van veenien te Am sterdam ernstig sprake, de rcedcrijcn en daar mede in betrekking staande groote zaken al daar gedurende e enige weken stop te zetten, omdait do voortgang der werkzaam lieedn door do tegenwoordige stakingen te veel belemme ring ondervindt. Donderdagmiddag hebben volgen» liet blad - do Besturen van dc werkgesvers-ver- eonigingen (expediteurs, sehoepvaart-mua- schappijen en veemen) vergaderd. Er is ech ter nog geen liesluit genomen •- De staking dor schuitenvoerders heeft Igroütcn invlocG op tot vervoer van petro- ilciuni van dr Amsterdamscho Petrolieum- Qiavcn naar do pakhuizen der groothando- 3aars iu cp stad en naar hun verschillende «afnemers. Het. vei Voer van do Petroleum- haven geschiedt geregeld op schuiten, dooli in verband met do staking, heeft dit. thans aeer ongeregeld plaats. Mannen die de schuitenvoerder willen Vervangen rijn schaarsch, aoddat het ver- Voer, dat in normale omstandigheden onge veer 800 .vaten per dag bedroeg, tb ana .aan merkelijk is gedaald. De firma ,1. van Hoydonck, grootbande- 2aar in petroleum en oliën, kantoor liou- 'diende aan den Singel bij do Kopjespoort- steeg, ondervond Donderdag groote onaango. 'naamheden door de ataking. Deze fimna heeft ook eigen schuiten, waar •mede de petroleum van .de haven wordt ge haaf d. De vijf schuitenvoerders der firma hadden het werk gestaakt, doch tweo vaste Vwrklieden, die niet -dagelijks schuitenvoer- djerswerk verrichten, waren bereid 200 va ten van do Petroleumhaven te halen. Zij kwamen daarmede dan ook Donderdag voor 'het kantoor aan kien Singel, waar zich -een aantal staker» verzameld hadden tegen den tijd, toen de beide knechts 'huiswaarts moes ten keereu. ,Do chef der firma zou hen zelf thuisbrengen. Een hunner, die in de Lange- straat woont, kwemt ongehinderd thuis [maar t'oen de chef den anderen man naar idien» woning bracht, werd hij onderweg door de stakers en eon aangroeiende menigte •bedreigd, zoodat de jmlitie beschermend moest optreden -en 'den toegang tot de straat afzetten, tot do werkman in huis ■was. Dc chef <ter firma werd bij zijn terug keer ■naar zijn kantoor door d« stakers met stoenen en glasscherven geworpen en was genoodzaakt in .een huis do wijk te nemen, van waar hij later onder politïo-geloido kaar huis terugkeerde. De beide werklieden rijn gisteren Weer op hun werk gekomen; 'de staker» poaUo» op de brug voor het kan- Itoor, politic-agenten hielden een oog in 't geil. Stating aan do „Sim plex". Naai* dfe directie mededeelt, is iln den ebaind der staking goen veran dering gekomen. „Ter juiste beoordeel ing van de zaak dime, dat niet, zooals in som mige bljadcu werd .mediegedeeld, d'o werk man Hall ie plotseling is opgezegd, maar met twoe-ten-'een-h'alve weck -opzegtijd en alléén wegens .onbekwaamheid. Het is 'jiilst, dat thans ui omland meer aan de fabriek werkt Vele werklidden echter, die thans staken, zijn -alleen solidair uit vï'tiea van molestatie cn wegens de vijandige houding der overi gen Een nieuwe, staking. Aan do werf van do Noderlandsclic Scheepsbouw maatschappij to Amstcrdalm. directeur do beer D. Goedkoop, hebben gisterenmiddag «\-ii tweehonderdtal metaalbewerkers, mee rondeols klinkers, het werk neergelegd. IX- aanleiding tel deze staking is liet ont slag van een wt i km.in. die, hoewel do dirco- tcur !iem verlof had geweigerd, van het werk v,hi weggebleven. De ontslagene is voorzitter vam do metaal bc wei'kersvereenigi ng „Nieuw Leven" zoodra de leden van deze vereeni ging. wolk o bi; de maatschappij iu dienst zijn. vcrnanuii dat hun voorzitter was ont slagen, legden zij. ten getalo van ongeveer 209. don arbeid neder. Do maat-chappij heeft ongeveer 750 man in haar dienst. De werf wondt door do politie bewaakt. Namen» do solisten dei* Ned. Opcr weidt thans, officieel medegedeeld, dat aangezien hctlcoor en orkest der Ned. Opcr niet voor redelijke regering gedurende dezo maand te vinden zijn, de solisten besloten hebben 'do pogingen tot voortzetting der on derneming «»p to govcn. De staking te Zutphen. Vijl der stakende werklieden van „The Dutch Rags and Metal Company" hebben den arbeid weer hervat Do» avonds is hei veel rustiger in dc stad do artoidswilligoii worden nog wed thuisg; bracht, doch het nieuwtje- is cr blijkbaar af Dc Hoogc Raad verwierp het casaatii beroep vau Rigal, eigenaar van de inrichting- Wei-nthal, te Amsterdam, tegen zijn veroor- deeling tot f 25 lx>eto wpgona het onleesbaar maken van eeu bekendmaking, aan de inrich ting aangeplakt van wege het geaneentebc «tuur. V e r v o 1 g i n g v a n hel, Kamur- 1 i<1 Hugenholtz. Voor den rechter van instructie to Haarlem ving gisteren de structie aan inzake de den heer F. W. N. Hugewholtz, lid der Tweede Kamer, ten lasto gelegde opniiing van miliciens, in een ver gadering gehouden op Zondag 8. Febr. van den Rond van Miliciens en oud-Miliciens I Haarlem. Al» getuigen werden gehoord do heeren Nolth^nius, 1 leofd-inspectaur en Vorlaan, in specteur van politie, benevens de eenigc, toen aanwezige verslaggever, n.l. die van ..Haar lem's Dagblad". De heer Nolthenius toeft toen. als gewoon lijk. proces-verbaal opgemaakt van hot ge- sp roken e in die vergadering, waarin de heer Hugenholtz o. m. het volgende zou hebben gezegd..Laat- dien commandant in zijn een tje brommen en „Indien ooit gecom mandeerd wordt uur!" dan zal., ik u niet zeggen wat go doen moet, want er zijn wets artikelen die mi» dit verbieden." De overeen komstig dit verbaal afgelegde verklaring van <len heer Vorlaan en van den verslaggever. Het varslag der beide politiebeambten is niet stenographiseli, doch naar waarheid en op ambt feed opgemaakt, De verslaggever van Haarlem's Dagblad bevestigde zijn verslag in liet nummer van 10 Febr. Li., waarin a. voorkomt „Niet met ruw geweld is dc strijd gewonnen, maar liet gezag, berustende op eigeti vrijen wil, heeft het gewonnen van het gezag, benistend op onrecht cn geld". Dc heer Hugenholtz, die daarna; gehoord werd, gar zijn verwondering te kennen av«w dc late opening dezer instnict ie, terwijl toch de vervolging tegen den heer Van dor Goes bijna onmiddellijk na diens optieden werd n gestold. Ilij zcide over 't, algemeen te kunnen be- ,'cstigen den inhoud der verslagen, evenwel niet wat betreft de gekozen bewoordingen. Hij ontkende evenwel mort- do uitdrukking: .Indien ooit gecommandeerd vuur", to heb ben bedoeld de militairen aan te sporen tot niet-voldoen aan do bevelen hunner superieu ren. doch, dat hi» alleen het doel had hen op te wekken om na to donken, en hen to waarschuwen dat zii zieh niet als werktuigen lieten gebruiken, in door hen zelf to beoor- deeden gevallen. Do plaat v a u „II et Vol k". De ergerlijke plaat van „liet Volk", waarop minister Kuyper wordt afgebeeld als worger van dien arbeider, i- door enkelo Amsterdam scho winkeliers voor hunne ramen gehangen. Da officier van justitie hoeft hun doen welen, dat zij d'ie platen hadden weg te ne men, daar anders een strafvervolging tegen hem zou ingesteld worden. Mogen we daaruit- opmaken, dat de officier1 het voornomen beeft in ieder geval hetzij tegen ,-Het- Volk hetzij, tegen den toeke naar der smadelijke plaat op to treden? vraagt het- N. v. N. (Db plaat van Het Vólk Hc-t Volk deelt mede, dat ook t'gen hare admi nistratie door d'e polirio proces verbaal ia opgemaakt wegens liet u.;n?\én van de plaat, waai op dr. Kuyper wo «lt voorgesteld een werkman woigende. D e m o o r ei inde C z a a- r Peter straat te A m -s t e r d .a m. Bij de Don derdag voortgezette tohaneleling dezer strafzaak werden o. m. de deskundigen ge- lioord. etie de lijkschouwing bij de beide slachtoffers hebben verricht. Voorts requiveierdo het O. M. heropening dor insructio met het ocg op 'een vermoede- lijken derden beklaagde, '<dio in België ver oordeeld, #erst Dinsdag is uitgeleverd ge worden. De rechtbank zal 8 April a. s. hierover beslissen. Voor het gerechtshof te 's Graven- hago verscheen gbiteren een werktuigkundig ingenieur te Krimpen a. d. Lek, die door do Haagscho rechtbank tot f 100 werd veroor deeld omdat hij toen bijl student te* Delft was, op de sociëteit aldaar oen mede-student eeni-ge klappen om do ooron had toegediend, tengevolge waarvan het trommelvlies scheur de. De vervolging in deze werd geil ast van hooger üand, daar de mishandelde geen klach ten gedaan Jiad. Het O M-, de straf te gering achtende, eischte eene gwaugenissü-af van één maand. Mr. G van Slooten Azu., als veixletliger optredende, hoopte dat het Hof termen zou de vinden iu dezen geen gevangenisstraf op te leggen. Uitspraak 14 April. Een inbreker. Krachtens verwij zing door dén Hoogen Raad stond Donder dag voor het gerechtshof te 's Gravenkage terecht Gustav Frits Muller, zonder beroep cn wonende te Frankfort a/M„ die door de rechtbank te Haarlem tot 6 jaar gevangenis straf werd veroordeeld wegens diefstal, door middel van braak cn inklimmmg. o. n. van een groot aantal zilveren lqiels en zilveren vorken eu van twee partcmennaücB met f 70 uit liet Groot Badhuis to Znndvoort. Het Openb. Min. vorderde opnieuw schul digverklaring cm veroordeeding tot 6 jaar. Poging tot berooving. De Rot- terdainscho rechtbank uitspraak doende in dc zaak van den bookhooider F. H. Strobbe. alias Ilcury Martens, wonende te Brussel, beschuldigd van poging tot berooving met geweldpleging, op den geldÜrager der Dordfc- sche Bank in eenci waning aan den .Spoor- singed to Rottordhim. door hemi ecno hoeveel heid peper in 't aangeziedit te werpen, ver oordeelde hem tot G jaar gevangenisstraf De cisicihi was 8 jaar. Eindelijk' Tegen F J. A. van Weert, 55 jaar. ontslagen ontvanger van do Gidshuizen en do Algemeen© Armen te 's lier- togenboRch, tliau» voortvluchtig, is bij be schikking der arrondissements rechtbank te 's Hcrtogenbosoh d.d. 31 Januari 1902. ver leend rechtsingang met bevel tot gevangen- noming, wegen» verduistering. De. Officie! vau Justitie te Hertogen- bcech verzoekt o^ïsporing, aanhouding en op- zending. Op de Oosten burgergracht te Amster dam kregen gisteren tweu vrouwen t wist over het. foit, dat d'e echtgenoot van een barer een „onderkruiper" zou rijn. De twist liep zoo hoog, dat de eene vrouw de andere een ketel kokend water in het gezicht wicip, tengevolge rij zulke hevige brandwonden kreeg, dat zij naar het gasthuis vervoerd moest worden Ongeluk met een m o t o i i ij- wiel. De heer Uljée, ir. n c r a a.', w a t er f abri- kant te Leiden, is gisteren op de Tcylmger* laan te Sassenlieim met zijn motorrijwiel te gen een boom gereden, tougwolge waarvan hij op do plaats dood bluf In het paleis van ju uit ie te Rotter dam werd gisteren door lei ctncicrge een sterke gaslucht wuargenoir.rn Na lang zoe ken vond de hoofdopzichte** in het voorpor taal der strafkamer een c omstaande gat- kraan. Een dei* veldwachters vau hc-i- plat. teland bad doodeenvoudig na afloop va een strafzitting het gaslicht zooala hij thuis met de petroleum'am i cf kaars uitgeblazen. woon was - Een kolossale zeehond i» gcVangcn op de zalmzegenvisscherij de Vo» 'harding onder Dordrecht. >Het dier had eea gefwicht van 92 kilogram, ven lengte vw» 1 90 M. cn een dikte van 1.20 meter. In de Donderdag gehouden. vevgoidArii^ van dtn guraeénteraad van Utrecht, welke ■wegens ongesteldheid vau den burgeimoeïtffij gejioydcn .-weid onder vom*zitterscliap v,,, den wethouder Co b 1 ij n, werd! o. a. op 1»* Jf Verzoek oei vol ontslag verleénd ooji ^..j, 5>. M. Verkerk, als Iei-rai'es aan. de H. 1} voor meisjes. Do heer D c lof om tot B en tóe# iridei »ud AP 2 J isttig Ba mn {U V eist irag Louter vroeg VV. een enkele vraag tt mogen richten aangaande het indertijd gediend© adres in wike da oprichting vaj een schietloods. Spr. vroeg of spoedig cent prae-advies v« B. eu W, te wachten was, omdat dc zak urgent was en het adres reeds 9 maand* geleden ingediend is. De Voorzitter kou geen bepaalde zegging geven of het .prae-adVieB heel tpo dig zou komen. 'D© zaak werd onderzocht. Goedgekeurd werd een» voo»*dracht tot un- brriding van elc. Watergasfabriek. Do voorgestelde uitbreiding omvat1. u.» bijplaatsen van tweo genea-ators, carburaten, supeadieatcrs en een ookeslïft iu de bcstMiii» ^j] fa.briek2. itkun, van twee koelers on dfensors; 3. idem van eon Westipgbona stoonifluaeliino met veaitilator en o 11epomp; 4. liet bouwen vaoi een exhaaiater niet m djoorlaatvcasnoigeu van 2500 M3. gas per uur, 5. hot bouwen va-n een zuivorhuis gelijk aai het bestaande, met vier zui ver kisten. De uit voering wordt geraamd op f 107.000. lij gelden, benoodigd vcor deze uitbreiding, kim nen in hoofdzaak gevonden worden uit liet bedrag, hetwelk de bouw van den niatwea gashouder minder blijkt te kosten dan go. raaand. was, zoodat wijziging van de begiuj. ting waarsehijinlijik voor dieze uitbreiding nu» noodig zal zijn. Hierna kwam aan de orde een voordrag tot vaststelling van do (plannen voor k gemeentelijke Hoogere Burgerschool o-jarigen euiaus voor jongens. Naar aanleiding van. de in de vergader.b{ Van 21 November jl. tot B. en W. geriéi» uitnoodiging oan een© andere (minder k» tend©) voordracht in to dienen, hebben B. on \Y. endenooht, welk© bezuinigingen k» den worden aangebraclit in tot oorspronkelijk aangeboden ontwerp, cn een nieuw plan lata opmaken met dri© verdie}>ingen in.plaats vu twee. De raming van kosten van tot eigenlijb schoolgebouw is volgens het oorspronkelijk plan A f 150,164, volgens tot vereenvoudig de plan A f 135,753, volgens plan B 111,093. De kostenraming van het volledige p!m (waarin behalve tot eigenlijke schoolgebMl* begrepen zijp het gymnastieklokaal met con cierge wou ing, tetrreinwerk en de inrichting vcor centrale verwaatniing) is volgens diet oor- sprank olijke plan A f 183,847, volgens het vereenvoudigde plan A f 169,436 en volgent plan B f 145,036. B en W. bleven do voorkeur geven a»! het eerste plan, drifc dioor hen is ingedSatt d'och met de bezuinigingen die daarin mogi- lijk gebJoken zijn. Eene minderheid in college beveelt ocihtoi* uit finaneaeele. ovtf« wegingen plan B aan. Verschillende leden bleken ook uu no» bezwaar to hebben tegen het. gewijzigde plu A on gaven uit financieel oogpunt de van- keur aan plan B. Ook tegen de voorgestelde Centraio vee warming, hadden, velen bezwaar. Bij de stemming verklaarden zich ïl leden voor en 6 tegen het goedkoopste plu. De contrale verwarming werd verworp» met 16 tegen 14 stemmen. Dc, benoeming van leeraar in de wiskunde aan de Hoogero Burgerschool met 5-jang» cursus voor jongen.-, waarvoor aanbevolrt werden 1. II. Mulelea*, lo luit. der infanterie^ leera» in, de Cadettenschool van Alkmaar; 2. A Kijhtra, doctorandus in de' wis- en natuur kunde, leeraar aam het Kon. Instituut W de marine to Willemsoord gaf aanleiding M een koite discussie. Benoemd wietrdl do heter Kijlstra mét IJ van dc 29 uitgebrachte stammen. Op diein heer Mulder waren 13 ateoWW uitgebradit. De jaatrwödkla van <lten biesnoomde vastgesteld op f 2700. n<'Do examens boekhouden, der Nekr- Academie van Accountants, zullen 12, 13 14 Mei tc Utrecht en te Amsterdam de-n gehouden. aDo -aJUeeling Utrecht van den Bod van Nederlandscto onderwijzers, heeft ld "bij referendum onder de leden met 75 gen 54 steminon verklaard' vóór de piotj tegen do wet do nt werpen, onlangs in de deel'uigsrvergadenng aajigenomeu. aHxit hoofdbestuur der „Nederlandse^ Vc» tot bevordering van nationalen arbed te Utrecht gevestigd, heeft een adres m do Regeering gericht, waarin o. a gevnagl wordt, „het verbouwen van koren ep ona* bodem weder loon end te maken voor 't d«*a heffen van schiaalrechten op aan te voer** bui ton landsc h o graneu", en waariu aJs meening van ad.resaa.nte wordt te kennen f* gewen „dat onze economische politiek voor en b> ven alles ten, bate van ons land en volk worden gewijzigd; „dat, tie goede trouw der voorstandersvW de theorie van 't vrije ruilverkeer bwtc*- verdenking gelaten, het langer handh»T" dei» pratcljk in on9 isolement hoogst bri*®" kelijk zon worden „dat geen sociale hervormingen boboor® tot stond te komen, die ten laste van dc 1*^ bouwbedrijven komen, voor en aleer bouwen van koren op den Nederland3** P» iod 1 «fei leike Lai •hr lr»rt preki U 1480 BiCül litgBi opdi Va plx V* i&id 1200 De «ener Ho KER Bote «tra «o. i n d. Ge m OEZ W Pi 1 en Ai foon

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 2