J. A. Th. VAN RIJSWIJK DE JONG Abr. PEREL Dzn, TANDARTS. STADSNIEUWS. ADVERTENTIËN. Aanbesteding. Te HUUR voor f 240 'sjaars. De Hofstede „De Katoenbaal" verkoopen: Groote Bergstraat. Amersfoort. Barnangens Agentschap D. J. SMITS, Langestraat 20. Complete meubileering. JOemon-Chees Alkmaar. VERZOEKING, Vol jjeitt loonend gemaakt is en, wat de in- j-jrie betreft, totdat, het verhoogeu en uit- uiden der tarieven van invoer aal zijn tot jfld gebracht". paldoorn. Moj. F. M. Serue alhier, 2 April te Utrecht geslaagd voor do acte uttigc handjwerkon. Baarn, 2 April. Hot tekort van de vrr- paiging tot) ziekenvc^rpileglngj (bedragwcdst si!0 f500, ia door cenige ingeastone» uit. njmlliga bijdragen gedokt. flame rsve ld. Mej. .T. C. Yperlaan ai- komt als no. 2 voor op de voordracht onderwijzeres te Renkum. -Zeist, 2 April 1903. De lieden gehou- vergadering van den gemeenteraad van werd dooi; 8 loden bijgewoond. Na medodeeliiig van de ingekomen stukkon Jjjuu aan do ordo do schooLregeling met) jaro over da toelating van 16 kinderen uit pju ggjneente op do school te Lage Vuursohe .vergoeding van f20 per jaar en per ind en betaling in oena van gedeelte der jstan. van aanbouw vaji een acliool lok aal, «ike regeling voor 25 jaar wordt aangegaan [j artikek-gewijzo behandeling en een paar ^gesclnkto wijzigingen wondt bot qon-j net l h- o. goedgekeurd. Eveneens wordt z. h. o. na eeno korte bc- Breking aangenomen het voorstal van B. en tot het vörlecneu van een voorschot van liOÖ aan do voreoniging „de arbachts-avond- diool," ter voorziening in de behoefte aan tgoid. tegen eouo rente van 4 'h jaara en kt oena jaarlijksche aflossing van minstens 200. Op tweo ingekomen verzoekschriften omn jfselirijving van p3aats-belast£nig over 190^ writ afwijzend beschikt, omdat adressanten, taarvaa de eene niet in d'o gemeente is verble- M en de andere geen 3 maanden, toch gediv enla meer dan 90 dagen eene gemeubileerde TOnirg voor zich ,en hun geziu ter beschik- rng heeft gehad. De gemeente-begroot j ng van 1903 wordt mgevuld met f16550— in oufbvangst en jtga&f, welk bedrag uit den dienst van 1902 pdieu van 1903 wordt overgeschreven. Voorts worden da volgende credieten toe staan. Van f50 voor het maken van een bliksem- fieider op de school aan den Hoogeweg. Van 2Ü0 aau de commissie van administi-atid i«r den Dolderschen weg ten behoeve der ereouiging Bosch en Duin voor het beplau- en en beleggen mot plaggen van de heide- Nüden langs den Dolderachen weg, ten ein- (i zandverstuivingen tegen te gaan, to beta- cn op 2 Januari 1909, nadat gedurende 5 aren gebleken Is, dat dozo maatregel vormin- ermg heeft gebracht in de kosten van zand- pruiming, eu van f 25 ten behoeve den* Nod. eieeniging voor gemeentebelangen, ala bij- rage in de kosten van onderzoek omtrent rn# pensionneerjng van gemeente-ambtena- en. hunne weduwen en weezen. De heer Blooker brengt nog den slechten torttand van den Macadaonweg naar het Huis tre Heide ter sprake en dringt op verbetering "u. De voorzitter zegt dat deze weg in beheer is "die wegens gebrek aan mid delen de algebfcole verbetering dio de weg diernt to ondergaan, niet kan bekostigen. Het plan bestaat eene bijdrage daarvan aan dof gemeente te vragen. Daarna werd do vergadering gesloten. Z e i s t. Us. H. Hoekstra, te Arnhem, is beroepen tot predikant bij de geref. kerk al hier Het mondeling overgang». en eind examen aan de Burgeravondschool, tot slui ting van den cursus 19021903 werd Woens dag 1 cn Donderdag 2 dezer gehouden. Uit de eerste klasse werden van do 49 leerlin gen er 41 door de eo-m'missie van toezicht bevorderd, te weten; J. H. Gcissen, J. J. Vahstal, J. de Bruin, W. E Noord man, J. R. Cornel issc, W. Post- houóver, H. A. Enkelaar, F. Ruijtenberg, R. van Grootheest, Th. de Folter, C. C. van Ommeren, C A. Quint, J. D. Miehei», L. Binsbergen, E. van Druten, H. Hendriks, W. Gnirrep, C. J. Voortman, P. Hamwijk, P. Vredding. G. Kamer, iC 'B. Brits, J. Beekman, L. Giamdma, M. Hemminga, J Heppcner, G. Velthuijscn, W. Heeren, H. van Gastel. II F. van Nes, J. M. van Wou denberg, S. Tibbes a, J. Renes, J. Reijden, j E. van 't Wel, B van Barnevcld, K. Kaljee, i Ch. Kuit. K Wijk. G Gramsma eu E. Ar- lar. Uit do twecdo klasse werden 28 van de l 34 leerlingen 'bcsvorderd, te wetenW. H Smith, A v. <1. Velden. J. J. W. Cornelisse, W. van Aken, H. van Achtorbergh, lt. ITop, J. A. J. Lorijn, J, B. v. d. Hoeven, .M. Voo- kuijlen, J Kaspers, C. W. F. van Aken, P. van 't Veer. II. Riphagen, A. ,f. Pechtol, A. W. v. (I. Hcydcn, D. P. van der II o off, J. F. van Manen, P. G. van Nieulwkerk, II. J. L. Sc'h iele on d'antz, C. Stoopend aal, E. van Rekkum, 1*. v. d. iBcrg, D. v. d. Vennen, E. Kerkhpff, II. Velthuiijsen. II v. d. Iloef. E. Veltlnujson en C. 'Sc li render. Uit hel schoolfonds der Loge „Jacob van Campen waren ditmaal niet minder dan 12 lïaaie prijzen beschikbaar gesteldzij, zijn toegewezen aan da zes eerst vermelden in elke khasse De nieuwe cursus begint in October a.s. D. vereeniging „Handel eu Nijytr- hfid' hield gisterenavond eene algemeene vergadering in „Do Vergulde Zwaan", con jaarvergadering. Do opkomst wias zooals ge woonlijk allertreurigst; 16 "van dei 138 leden waren opgekomen, 16 menschon, die bt;§jrijj- pc-n en vcoleai, dat het. hun no bellange» geldt, iilzoo ongeveer 12 do overigen laks, lauw, denkend liet karretje rolt nog ear als echte Jan Salie» vertrouwend, dat het ook verder wel goed zal gaan, Do secretaris las de notulen, die onveran derd weiden goedgekeurd. Hierop kwam aan de beurt het jaarverslag va:u den secretaris, do heer Ooetcrveeu, van 31 Maait 1902—31 Maart 1903, het derde jaarverslag. Had de vereenigiug reeds in het eerste jaar van haar be-iaan getoond levenskracht te bezittc-n. in het tweede jaar was het jonge plantje welig opgegroeid en in het af gel oo ps» jaar ging er vrij wat kracht van haar uit zij werkte en dat zegt wat inonzen tijd. 't Bestuur is 't zelfde gebleven, al zijn de functiën dan ook eenigszius anders verdeeld. Do heer Van Hoogstraten is als voorzitter afgetreden eu als commissaris liefkozen, ter wijl de heel' S. J. van Duinen die voorzitters- plaats thans inneemt. Er is dit jaar ceti handelsauzus geopend; het spreekt van zelf, dat de oprichting van dic-n cursus nog al wat gekost heeft. Met 10 leerlingen opende deze inrichting. Wij willen hier nog eens herhalen, wie aan genoemden cursus kunnen deelnemen a. leden van dc vereeuiging; 1«. kinderen van leden; c. kantoor]X'isoneel van leden d. indien heü bestuur- der vereeuiging daartoe termen kan vinden, ook nog ande ren dan dio onder sub a, b en c genoemd. Het lceu-gc-ld bedraagt slechts f 6 per cur- »ua. Op hot) internationale congres van den Haitdeldrijrvetiidien Mididenflbandi in 1902 was dc verezuiliging vertegenw'oordligd dlcor haren voorzitter, den. lieer S. J. v. Duinen, en dooi den penningmeester, den heer G. Berns. Het stenografisoli verslag, met bijlagen van dit congres berust in 'l archief van de vereen igi ng. Aan de direotiëu der N. C. S. eu H. IJ. S. M. zijn requefiten gericht, ten einde betere bc-palingan te krijgen voor het lossen van goederen, vooral om tc verkrijgen, dat do waggom. tijdig op de losplaats zijn en dat nitt zoo spoedig bcete of staangeld betaald Ik IiocR to worden. De N. S. kon geen ge volg geven aan het verzoek, terwijl de H. IJ. S M. aan d)en olicf hier ter stede in het be lang v.ui het publiek t. d. o z meer be voegdheid heeft gegeven. Do uihbi-ekliing van buiuri. vei keien- tot Weesp weid aan do vereenigiug floor do II, IJ. S. M. geweigerd. Op de a.lgemefüie vergadering van den Bniul van Veremigingen als „Haiulel en Nijverheid" 24 Juni 1902 te Nijmiegen ge- lioudeiii, wïi.s de vereeniging vertegenwoor digd door den hoer G. Berns. Du bond telde toon 10 aifdeelingen met 1655 leden. Van 18 Nov. tot 22 Nov. 1902 werd hier ter stade een eta'age-\ve<Lstrijd gehouden, die, uii spraken onze meening daarover reeds vroeger uit, uitstekend geslaagd is en veel geld heeft gekost. Dfcor die vereeuiging h oen adres onder steund aan deai minister van Binnenland- reho Zaken, oni lo komen tot de oprichting van own IlaJHlolshoogeseihool Aan den di reoteau-generatil der posterijion een adres in zake de postbestelling. Dit adres is te goed bekend, dan dat wij diaarvam don iiiilsbtud behoeven to herhalen.vain den direetour den- postea-ijem alhier is in dezen reeels bericht ingekomen, dat hij met allo hem daartoe beschikbairo middelen zal zor- gou, dat. iu elk geval dë Ix-siellingen niet be- kwamen spoed geschieden. Door het bestuur worden en worden stap pan gedaan, om te bevorderen dat de ver- c. nigde rii rholen, alhier worden gevestigd. Van 31 Maart 1902 tot 31 Maart 1903 waren door do afdeeling „Incasso- en In- fm maitiewezen" behandeld 80 .vorderingen ten bedrage van f 2738.28. Hiervan zijn be taald 30 vorderingen, vertegenwoordigend <xu bedrag van f 1111.27 32 zijn nog in be handeling, waarvaai 6 in handen van een reelitagoleerde, terwijl slechts 18 als geheel oninbaar behoeven to worden beschouwd. Het was uiet mogelijk in het afgeloopen jaar lezingen, betrekking hebbende o]j het nandielïwezen. tie laten houden voor do le den er was geen geld' daarvoor. In het nieu- wo jaar hoopt het bestuui- ook dit to kunnen doen, vooral nu een der leden, de heer mr. Van Luttcrveld, zich geheel belangeloos be schikbaar heeft gesteld, om eene lezing tc houden. Het ledental is gestegen van 124 tot' 138. Aan het slot van» zijui uitnemend jaarver slag zegt do secretaris, dat hij hoopt diat do vereeniging steeds moge bloeien.; wij spre ken gaarne met hem diezelfde hoop uit, maar vertrouwen er daarbij zeker op, dat het zal geschiedenwant alle verschijnselen daar voor zijn in mime mate aanwezig, Dj voorzitter brengt een woord van lank uit aan den secretaris, dat welverdiend was. Thans komt do rekening en verantwoor ding van den ponhingmecder aan de beurt: bij monde van den heer G. van Ede wordt door dc commissie, belast met heti natzien van bovengenoemde rekening, verslag uitgebracht, waaruit bleek, dat do penningmeester zijne moeiclijke cn veelomvattende taak met een accuratesse heeft verrioht, die niet overtrof fen kan worden. De voorzitter zegt hem daarvoor ten slótto in hartelijke bewoordin gen dank. D- li kening sluit met ceai nadeelig saldo van f 5.011, waai tegenover een bezit van on roerend goed staat, gcscliat op ïuim f 120. De aft reden ik bestuui-sledcn, cle hcoren S. J. v. Duinen, E. Ivlasser, M. R. N. Oos- terveen en G. Berns worden met nagenoeg algenieeaie stemmen hcokozen en nemen on der groote instemming van dë vergadering allen dë herbenoeming weder aan. Elen voorstel van. liet bestuur ter ondlea-1- steuning van een adres van do Kamer van Koophandel to Amsterdam, in zake een wet» tolijko tijdsregeling in ons land werd met al ge nu one stemmen aangenomen. Nn het zal werkelijk geen overbodige weidde zijn, wanneer de regeering eeus gaat Insluiten, dat wij in ons land met zijn ge- ringe afmelingem eens eenheid van tijd gaan kj-ijgm. Het beeft er nu alles van, of elke stad of gemeentei zich de weelde wil permit- téeren, om er zelf „haar eigen tijd" op na Ie houden 5 nieuwe leden werden hierop aangeno men, zooelat het aantal leden der vereeni ging than3 143 bedraagt. Bij de rondvraag gaf dc heen- Schwemmer hot bestuur in overweging eens na to gaan, of hel bereidi zou kunnen worden gevonden een eventueel adres aan den Raad dezer ge- innen te tot oprichting van een bad- cn zwem inrichting ttr tafel to kunnen brengen. Door het bestuur zullen pogingen wordlen aangewend, om hier in plaats van het be staande correspondentschap le klasse va» do Neder!Bank een agentschap van genoemde instelling te krijgen. Niets meer aan dë orde zijnda wordt da vergadering gesloten. Het symfonic-orchest Jubal heeft den lrccr C. A. van Enschut bij zijn vertrek naar Den Helder tot eerelid benoemd. Op de van 21 tot 28 Maart) jl. geiioj- dfn groota interna*ionale tentoonstelling van automobielen cn motorrijwielen in da Reyai Agricultural Hall te Londen N. had cc-k enze stadgenoot, de heer D. H. Eysink, zij» motorrijwielen, dio geheel aan zijn fabric* vervaardigd worden, geexposeeaxl. In ver schillende deë voornaamste Enjgelache blar den, die op heb kantoor van genoemde firma voor belangstellenden ter lezing liggen, komt over dit Hollandse!» fabrikaat schitterende recensies voor en wordt do machine, die ook door den fabrikant in Engeland gepaten teerd is, door alles als een prachtig af ge welkt, hoogst eenvoudig, zeer elegant en uit stekend geconstrueerde motorrijwiel ge roemd, ca» is het dus niet te verwonderen, dait onze stadgenoot to Londen veel liefheb bers en 'koopors vond, en naar de fabrikant ons mededeelde zijn zijne machines thans bij een dor voornaamste Londenscho handelshui zen verkrijgbaar cn kan men mede op do voornaamste stands van Londen deze machi nes in do magazijnen geëxposeerd zien. Voor de keuring van stieren en ram men zij» de volgende prijzen toegekend: Stieren I district XV Baam, Bunscho t-en cn Eemnets. Stieren geboren in 1902 le prija f 60, Ho. 3. Witkop, mr. II. C. Hacke, Amsterdam, Heerengracht 518, houder P. G. Vos, Baarn, lid; 2e prijs f 40, no. 2, zwart-bont kol, M. J. Seldenrijk, te Eemnesjid geworden. Ingeschreven oudere stieren: prijs f 100, no. 2, blauwblonto bles, van jhr. F. Bosch van Drakestein. Lage Vuursche, houder K. van Oosterora, Vuiusche, lid. II. Distrist- XVI. Hoogland en Soest. Stieren, geboren in 1902le prijs f 60, niet toegekend2e prijs f 40, niet toegekend. Ingeschreven oudere stieren, prijs f 100, izwart-bonte druipkol van D. van Lan, te Soest, lid. HL District XVII, Amersfoort, Leusden, Stoutenburg en Woudenberg. Stieren geboren in 1902 la prijs f 60, no, 6, blauwrixmte bles, G. ;van Donsolaar, te Woudenberg, lid afd. Wijk bij Duurstede; 2e prijs f 40, no. 8, valo blaar, G. van Vos» kuile. Woudenberg, lid; bc-stuutsprijs f 30, no. 5. »warte blaar, D van Zijl, Amersfoort, \id. Niet ingttichreven nudere stieren: prijs f 100, no. 1, blaar, A van den Hengel, te Leusden, lid. Beeren: le prijs f 20, no. 2., Yorkshire middensoort, 5i mod., J. van Dankelaar, Leusden, lid 2e prijs f 10, no. 3, id. id. id. Ra'mmen lo prijs f 15, no. 3, Lincoln, 2 jaar, J. van do Vliert. Woudenberg, lid; 2e prijs, f 5. no. 2, id. id. id. 1 jaar. Het make» van den kademuur aan „de Groote Koppel" is niet gegund aan den laagste» inschrijver maar aan diens opvolgen de» heer A. Schoonboom, aannemer :c Voor burg, voor do som vtan f 19.980. Burgerlijke stand. 4 April 1903. Geboren: Cornelia Anthonius, v> Jt Renes en H. Stoevembeld. Catharina, Maria, d. v. A. C. Beijer ?n M, 3. van Zuilen. Geertruida, Hendrika. d. v. W. Bciivin? en H. Lenstra. vttii BERICHT Hof-ChiruPflijd, Pedicure en Minlcure, [ERKSTRAAT 350, AMSTERDAM en 8TATION3WEG 85, ROTTERDAM, Ml unitaanden WOENSDAG 8 APBIL te eengnlteeren zjjn van 14 uur in Hotel „De Poert van Cleer"Lange- itraat te AmerMf'oort Interc. Telephoon no. 48. lialiteit in het behandelen van VER- 1ENDE NAGELS die in het vleesch of in de hoogte groeien. Geheele verwildering van LIKDOORNS, 8K8TER00GEN VOETEUVELS EELT- OEZWELLENen EELT KNOBBELS en verder ongemakken aan voeten en handen. Pijnlooze en antiseptische behandeling voor o» na 4 uur. Aan huis te ontbieden ook buiton Amers foort. De Architect IIERM. KROES, te Amers foort- zal namens don Heer T. W. BONTE ('['Zaterdag 18 April IttOS. 's morgens te U uur, in het koffiehuis Het balkje" aanbesteden Het honwon van 2 BUR GERWONINGEN aau (1e Mmii'linizfii te Amers foort. wordt gebonden op Woensdag 10 April 1903, 's morgens te 11 uur aan per- «fl no. 101 Muurhui ren. tokening en bestek liggen van Zaterdaff 6(j 'uzaf>° voormeld ko^_ Erfhuis. SoUr, VAN DER MUELEN zal VrlJdBg \Pr'!' voo''"i- lanlt" elf ure, ten sterfh. tie" BOS aim de Hoender- te Rijsonburg k contant verkoopen 4 PaardenC kalfdr. Koeien, dito Vaers !llnken» Kalveren, vot Varken, 3 Schram- u>beugen met Keujen Kippen, Bouw- Mslkgereedschap, Inboedel, Brandhout, enz «n modern BOVENHUIS met h*nierH, Kouken, TColder, enz.alsmede Yrjj van Stedelijke inkomsten- K« Tuin, lig. T' ("'«gen bij P. W. WALTMANN Den Hommel, bij Utrecht. De Notaris S. CAM BIER VAN NOOTEN, te Baarn, zal op Dinsdas 28 April 003, des voormiddags ten elt unr, in bet Logement „'t Huis Groeneveld", te Baarn, bewoond door den Heer A. J. COERMAN, publiek verkoopen: groot 38 hekt.37 aren, 04 centiaren, be staande in landbouwerswoning (waarin stal ling voor 2 paarden cn 18 stuks hoornvee), nieuwe grooto schuur, hooiberg, wei-, hooi-, bouw- en boschlaDd, gelegen te Baamgren zende ten noorden aan de gemeente Eemnes. Te veilen in 7 perceelen, combinaties en massa. Een perceel RoBcbgrouri met duarop staande sparren-, eiken- cn ander hakhout groot 14 hokt., 13 aren, 30 centiaren, gelegen te Baarn op „Steonvlied", aan de Googer gracht, grenzende ten noorden aan de voor schreven Ilofstede. Negen perceelen nliinuntend Hooi land samen groot 10 hekt., 13 aren, 02 centiaren, gelegen te Eemnes, in Eemnes- aerpoldor. Breeder bij biljetten, en nadere inlichtin gen te bekomen zoo ten kantore van voor noemden Notaris, als bij den Heer A. A. A. SNEL, to Eemnes. Notaris DEN BLEKER te IJssolsteinzal aldaar aan den IJsseldjjk op de Hofstede Voorzorg"wijk D 78, bewoond door den Heer D. NIEUWENHUI- ZEN, op Woensdag 22 April 1903, 'smorgens 10 nnr, publiek 2 vierjarige Merrie-Paarden1 zevenjarig dito, 1 twee-jarig Ruinpaard2 één-.jarige Hengsten, 31 Koeien met de Kalf of gekalfd hebbende, 7 Kuispinken, Kalveren, 2 Zeugen niet Biggen, Melk- en Bouw-gereedsehappen 2 Tilbury's, waarvan één inet Kap, Tent wagen, Dorsclimolen. Wanmolen, Snijmachine, PloegEggen Wagentuigen voor 1 en 2 Paarden Ploegtuigon Bergladdor Zeven Schapenruil', Kulverzeuning, IJzerdraad, Zich ten Zeisen KaasstandersKaasplanken Wringtobbcn, Wei-kuipen, Karn, Kaasvaten, \loten, Jukken, Emmers, een Ledikant, 2 Tafels enz. enz. Twee unr vddr den verkoop afge- uiinimerd le bezlclillgen. Koopen van 10.en daarbenedenbene vens allo kostencontant te voldoen de overige koopen op dug tot 1 October 1903 mits borgen stellende. Zal voortaan te spreken zijn voor Minvermogenden alle dagen van 12 —1 en Vrijdags nog bovendien voor middags van 8-9 uur. De gewone spreekuren blijven dagelijks van 912 en 14'L uur. i~r' Het baste iIFlMondwater ter Wereld VADEMECUM. Het verbruik van Yatleiuecniu" neemt met den dag toe. Hetwelk niet alleen too to schrijven is aan de uitmuntende en inderdaad eeulge eigenschappen van dit heerlijke mondwater, rautir tevens aan de omstandigheid dat Vademecum een zeer goedkoop mondwater is. Voor een ceut per dag kau men zich het genot verschaffen van een dagelijkscho spoeling en gorgeling rnot Vademecum. Èeu tlaeon van f 1.00 duurt ongeveer zes maanden, dus dit nieuwste ZWEED8CKIE mondwater is het beste en voordeeligsto der wereld. Eeufg Agent voor Amersfoort A. VAN DE WEG 23, Langestraat BC Vraagt PROEFFLESLHJE8 A 20 cruis. Hederlandsche Hypotheek- en Credlelvareenlging, Heeremractit 177, Amsterdam, verstrekt gelden tp Ie en 2e hypotheek, rente pl. m. 4 5 pCt. Ook voorschotten en bedrijfskapitaal vanaf f 300 tot elk bedrag; aflossing in 5, 10 1520 jaren. Eindexamens der hoogere burger scholen met vijfjarigen cursus in de prov. Utrecht voor het jaar 1903. De ondergeteekende noodigt hen, die boven genoemd examen wenschen af te leggenuit om zich vóór 12 April sohriftelijk by hem aan te melden met opgave van de school aan welke zij onderwijs ontvangen enzoo zij geen leerlingen eener hoogere burgerschool zjjn, met aanwijzing van de school,aan welke zij het schrifteljjk examen wanschon af te leggen. De Voorzitter der Commissie Dr. J. W. DOIJ EK J*n. Binnenkort komt vacant het te Amers foort bestaande met niet onbeteekende portefeuille eener klasse Binnenlandsche Maatschappij van veiiM verzeker ing» Sollicitanten uit den beschaafden stand, ge schikt en genegen als Agent op te treden geliavon zich te adresseeren onder lett. A A., aan het kantoor van het Utrechtsch Dagblad te Utrecht. Heliaiifferij. itoflëerderi]. Ruime keuze. Coneurreerende prijzen. Vraagt uwe leverancier en andere Jamsoorten uit de fabriek Kennemerland Heden verschijnt i naar het Duitseh VAX KNIL OBL, DOOK THEBF.SE VAM ABEND8BEBG. PrU» f 1.90. Een keurig uitgevoerd en van het begin tot het einde boeiend werk.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 3