a J". 373 Tweede ÜIa<l. 1"* Ja ar gr an sr. Zaterdag 4 April 1903. KOLONIËN. BINNEN LANDT FEUILLETON. Indische Penkrassen. rv. ERSFOORTSCH DAGBLAD. ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoori f 1.25. Idem franco per post. - 1.75. Afionderlijke nummers- 0.05. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Advertentiën, mededeelingen enz., gelieve men vóór 10 uur '«morgens bij de Uitgevers in te zenden. Uitgevers; Utrechtschestraat 1. VALKHOFF C». Intercomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIES: f *.75. - 0.1S. Van 1—5 regels Elke regel meer Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. OOST-INDIË. Na de onderwerping van den preten- dentSuluui is blijkbaar alles gericht, op het gevangennemen van den onverzoenlijk en Pau- giima Polèm. Aan de „Java-Bode" werd, dato 14 Febr. jt KoetarRadja, onder meer het volgende geschreven Aan de vele en velerlei verhalen omtrent dg aanwezigheid van Panglima Polèm met jijno zoogenaamde onderwerpingsplannen in Pedir, is een einde gem aait door de overval- liug zijner schuilplaatsen, en die van T. Tji G udong, zijp schoonvader, door marechaus- sées onder den onder-luitenant Christoffel. Aan dezen toch gelukte het, in de Boven- Kerti-streek eerst de ladangs van T. Moha- mat Alibasja van Geudong aan de Aloer Aijer Poeti, een ziji-rivier van de Kroëng Pira ie ontdekken, daarna den volgenden dag de Wang van T. Tji Geudong en ten slotte den 3en dag de schuilplaatsen van Panglima Po lèm en Toewankoe Aadja Keumala. In den middag van dezen laatsten dag kwam eene 10 man sterke en met repeteer geweren bewapende bende in het bosch in «telling, waarop een aanval werd gedaan ten koste van 2 niet zwaar gewonden onzerzijds, terwijl de bende 3 dooden, zoomede brieven, boeken, levensmiddelen, eenige zilveren sirili- doozen, een dito reuikflesch en1 3 tjaps in handen, der marechaussees moeist laten. Twee der tjaps zijn van T. Mohamat Ali basja hiervoren genoemd en van wijlen Toe wankoe Hasjim, den vader van Toewankoe Radja Keumala, den ons onverzoenlijk vij andig gezinden voogd van den Pretendent- Sultan, en als zoodanig bet hoofd van de Troegere Keumala-partij. De derde gevonden tjap is een z.g. privaatzegel, dienende als waarmerk bij een ander stempel en dragende geen enkele aanwijzing van den bezitter. De brieven waren allen gericht aan T. Mo hamat Alibasja Geudong en diens vrouw, en onder de boeken was een godsdienstig werkje en een ander boekje, welke, blijkens de daarin gestelde inscriptiën, respectievelijk aan Panglima Polèm' en aan Toewankoe Rad ja Keumala fcoebehooren. Onder de buitgemaakte preciosa Werden er eenige door een hoofd te Telok Seumawe, dat vroeger langen tijdi in Keumala verble ven heeft, herkend als vroeger toebehoord hebbende aan Toewankoe Hasjim, bijl wiens overlijden zij het eigendom werden van zijne weduwe, die ze bij haar dood weer overge geven zal hebben aan hare dochter Teungkoe Raana Keumala, de zuster van Toewankoe Radja en vrouw van Panglima Polèm. Ik zou over deze bijzonderheden niet zoo ieer uitgeweid hebben, als dezen juist geen voedsel gaven aan de geruchten, die er loo- pen, nl. dat bijf die overvalling niet minder dan Panglima Polèm en Toewankoe Radja Keumala zelf gesneuveld zouden zijn. Wat mem "u van al deze geruchten geloo- ven mag, zall dei tij|d moeiten leerenmaar dit is zeker, 3iait de reeds zoo lang gezochte schuilplaateen eindelijk gevonden zijn en dat er groote verwarring bij de vlucht moet ge- heersclit hebben, want anders zouden ons niet zooveel belangrijke voorwerpen in handen ge bleven zijn. Intusschen zijn door enkele hoofden in Pedir de noodige brieven en boodschapp 'naar Panglima Polèm gezonden, toen beweerd werd, dait hiji in de Tiro-streek zat. Langzamerhand heeft men den indruk ge kregen, dat er vele Groot-Atjehsahe hoofden zijn, die tegen een eventueele terugkomst van Panglima Polèm gekant zijnzij laten dat natuuniik niet openlijk blijken, maar uit verschillende feiten heeft men dat kunnen opmaken, o. a. uit een uitlating van Toewan koe Daoed, den pretendent-Sultan zelf. Reeds toen Panglima Polèm indertijd eene ontmoeting met de hoofden der XXH Moe- kims heelt gehad, moet zoo iets dergelijks ge bleken zijn en slechts een paar hoofden moe ten werkelijk ver-langen naar Panglima Po lèm's terugkomst. Ook schijnt hiji steeds om ringd te zijn door eenige oeilatma's, die ail© aan hem gerichte brieven aan censuur onder werpen en oen slechten invloed op heon oefe non- Do door de Pedirsche hoofden geschreven brieven zijn dan ook ter bezorging afgegeven aan een vroeger bendehoofd van hemeen der weinigen die rechtstreeks tot hem zelf mogen en kunnen komen. Intusschen houdt de gouverneur zich met al die praatjes van „willen terugkomen" niet opsteeds najagen, dat is de leus, en daarom gingen verleden week dan ook weer 4 versche brigades maréchaussees van Indrapoeri naar da Kerti-streek, om met den onder-luitenant Christoffel, Panglima's vervolging met kracht voort te zetten. Indien hij werkelijk neiging tot onderwerping heeft, zal dat hem mis schien eene aanleiding zijin om vlugger te komenwellicht ook zal hij Wel eens geinoeg krijgen van de gevaren des oorlog-siindien het niet waai- is, dat hij gesneuveld is, dan is hij, toch zeer zeker op het nippertje den dans ontsprongen. Onder de, in de struiken verbolgen goede ren, enz., werden op een der ladangs onder meer gevonden eene complete inrichting tot het ropareeren van geweren en den aanmaak van Ijeaumont-patronen, wijders een groot aantal blikken met beschuit en gecondenseer de melk. De bende, waarmede men op een zeer on gunstig punt in vuurgevecht kwam, was ver moedelijk een soort achterhoede, die de vluch tende voor vervolging moest vrijlwaren of al thans een eventuoele vervolging moest op houden. Kameroverzicht In de zitting der Tweede Kamer van gisteren is de behandeling van de stakings- wetten voortgezet. De i-eer Schaper meent, dat wat nu staat te gebeuren niet te scheiden is van de gebeurtenissen op 31 Januari. Spreker wencht eens na te gaan de houding van de Chris telijk)© vakbeweging en van haar leiders. De staking werd begonnen door een ont wakend solidariteitsgevoel. Is solidariteit nu zóó onchristelijk Moest daarop zoo worden geschimpt? Had men niet iets moois daarin kunnen vinden? Dlat had de rol moeten zijn van dei christelijke leiders. Men had openlijk moeten erkennener zit iets moois in die- staking. Dat er slachtoffers waren bijl dei sta king, zegt niets. Derden worden bij elke sta king slachtoffers. Daarbij komt Troelstra heeft het reeds gezegd dat het publiek wa3 voorbereid. Men was reeds tien jaar ge waarschuwd. En dan, geven de patroons dik wijls geen, blijk van hun solidariteit or> on- scnadelijke wijfze voor de arbeiders. Welnu, dan kan men elkander ook niets verwijten. Kende men in de Kamer de grieven van het spoorwegpersoneel niet? De Kamer weet wel beter. Dan had men op de staking ook niet mogen smalen. Er heeft geen woordbreuk plaats gehad door de arbe.ners, maar politieke woordbreuk, door mannen van de overzijde. De heer Troelstra: Aalberse. De heer Schaper. Ik hoor noemen den naam. van Aalberse, welnu laten de heeren van de overzijde nu hun stilzwijgen eens ver breken. Wat deden de chris.elijike leiders bij de indiening dei- strafwetten Zij hadden kunnen zeggen, wij keuren niet alles goed, maar keuren ook niet alles af. Dit- standpunt had Spreker kunnen begnij'pen. Ze hebben echter anders gedaan, ze hebben hun invloed niet ten goede aangewend. Dr. Kuyper heeft zich destiids niet tegen Staatsexploitatie ver klaard. Welnu, had men dit beginsel dit anti-rev. beginsel in practijk gebracht, met meer schiin van recht had men staking kunnen beletten. Wat ratrimonium aangaat, in den boezem dei- vereenigiug was men het niet geheel eens. Er waren er tegen de wet ten, maar op hnn mccningen werd de dom per gezet en zij kropen in hun schulp. De christelijke leiders hadden ook kunnen meewerken om de behandeling van de wet! en voor onbepaauien tijd uit te stellen. Spreker vroeg 't onder luid applaus in «en vergadering in Den Haag aan de öhr. spre kers, o. a. aan den heer Van Yliet. Maai* daar wilde hij niet aan; hij' durfde misschien niet! De heer Melchers: H;:' mocht niet! De heer Schaper. Neen, de heeren moch ten niet. Het recht moest gehandhaafd, het gezag, de Regeering gesteund. Hadden de hee ren niet onder den druk van dr. Kuyper ge staan, ziji zouden zich misschien tegen de be handeling hebben verzet. Wat is nu de tactiek van de christelijke leiders? Zij willen uit dc- jongste -gebeurte nis een slaatje slaan. Nu moeten alle arbei ders in de christelijke vereen igingen, nu moe ten ziji zich afscheiden van de neutrale vak beweging, want ze is anarchistisch. Overigens noemt Spr. dia christelijke vak beweging een immoreele beweging, en haar leiidleris politieke onderkruipers. Die hioiudling, die eieai beweging van. zoette jongens willen scheppen, vindt spreker diep bedroetviend. Want zoete jongens worden het. Dè Christelijke Vereenigiug Patrimonium to Zwolle veranderde van houding, na een briefje van een christelijk leader. Spreker blijft de houding dier leiders treurig noemen. De heer Ta lm a wensdlit te motiveeren waaroim hij deze wetten, zooals ze daar leg gen, aanvaardt. Er is veel misverstand over het optreden van deze regeering, ook bij deze discussies. De socialisten hebben dat misverstand niet alleen opgeworpen,, ook de leiders der vakbeweging niet, miaar wij weten allen dlat er bei Amsterdam, een comité van mannen werd gevonmdl hot. Coimité der XX. dlat verklaarde buiten' de politiek te staan, maar toch protesteerde tegen de wetten Spreker kan zich overigens niet. begrijpen dlat mannen hier in dl© Kamer, die het be staande aanvaarden; spreken van het bede©- dligd klasse-ogjoisme. Dat is onzuiver, hier is niets anders in hot spel dan handhaving van het gezag. De mannen dliie zoo spreken, varen in het anar chistische schuitje. En dlie anarchistische beweging is het be derf van de arbeidersbeweging. Spreker meent dat de indiening der straf wetten een gevolg is van het optreden van de anarchisten, die op voet van oorlog staan met de maatschappij van het gezag. Daar tegenover moet men zich weren. Besprekende de vraag van de contract breuk, waar heb arbeidscontract dit nog niet als recht erkend, daar was contractbreuk aanwezig. Wie dit niet erkent, is anarchist! Spreker verdedigt verder zijn houding na de staking. Het is^mjuist dat hij direct na de staking overal optrad. Eerst 10 dagen, later heeft Spr. zijn, nicenang gezieg|d;. Die mieeuinig was ©ui 'hij houdt haar staan de, dat de staking in strijd! was met alle gezonde beginselen van vakvereenigingspoli- tiek. Sprekers meeming was en i9, dat de staking is geweest een fout. Spreker wcnscht de christelijke vakvereenijgingen niet tegen alle beschuldigingen te verdedigen. Zij zijn neg jong en klein en spreker gelooft- aan •haar toekomst. De christelijke arbeidersbeweging zal moe ten zijn het correctief voor de neutrale vak beweging, wanneer deze verkeerde sprongen maakt. De fout der neutrale vakbeweging is, dat zij te veel staat ouder leiding van theo retische) socialisten. Spreker is verder overtuigd, dat de Regee ring nidt van plan is te dtoen, wat de socia listische sprekers van haar denken. Uit overieig tussdhen Kamer en Regeering is hiet duidelijk gebleken. Komende tot de bespreking der artikelen, ontkent Spr. dat art. 1 een absolute maahteloosimaking van de vakbeweging zou inhouden. Hij ontkent ook dat artikel 2 staking onmogelijk maakt, omdat een opzeggingstermijn in acht moet wonden genomen. Ook in Engeland heeft dio opzeggingstermijn geen bezwaar opgeleverd. Spreker acht bij handhaving van den opzeg gingstermijn staking zeer wel mogelijk, me ar allen bij een sterke organisatie. Dab de arbeiders gebracht worden binnen de lijnen van recht en wet en dat doen He twee artikelen -zal voor de arbeiders beweging zijn een bron van kracht, niet van fcwakheid. Willen zij daarbinnen niet blijve-n, dam lokken zij reactie uit. Men moet leiden, niet reageer en. Telkens ook de heer Troelstra deed heb vraagt 'men IVoelt ge dan niets voor de grieven van het spoorwegpersoneel. Zeker, uien behoeft niet op de grieven te wijzeneen rogeiering die een enquête voorstelt en een Kamer, -die er wel unaniem vóór zal zijn, kennen de grieven. Telkens wordt gezegd, dat door de straf bepalingen de arbeidersbeweging wordt ge nekt. Maar ,Spr. vraagt of in Engeland en andere landen, waar dergelijke strafbepa lingen 'bestaan, de arbeidersbeweging dan te niet gedaan is. Integendeel! Een vakbeweging moet sterk zijn, maar zij mag niet gaan buiten den kring van moree- Ten dWaug; dan izou zij! iets veroveren, wat ^ater niet gehandhaafd kan Worden. Zoo zou liet 31 Januari ook gegaan kunnen zijn, toen de spoorwegmannen misschien ook eischen hadden kunnen afdwingen, die de directies niet hadden kunnen handhaven. Spr. vraagt waaruit het bewijs kan wor den geput, dat hij en zijn vrienden bevoor rechting willen van de bezittende klasse bo* Ven de arbeidersklasse; dat zij ter verde diging van het kapitaal de arbeiders in den ■steek laten., dat zij de evolutie dier arbeiders klasse kunstmatig tegen houden. Spr. meent 'dab bij, de arbeiders-beweging op den voor grond moet blijven staan de goede trouw; op den achtergrond het gebruiken van ge weld. De socialistische leiders moesten de arbei ders leeren, dat moet doniineeren de gees telijke superioriteit. De heer Troelstra spot met de geestelijke adviseurs. 3pr- niet 1 Er zijn nog arbeiders die begrijpen, dat er knap per menschep zijn dan zij. Dat begrijpen de socialisten ook! Spr. getroost zich de diepe verachting van den heer Schap-er, die hij een eerlijk pi an acht. Het sterkt, hein in de •overtuiging, dab hij is op den goeden weg. De heier D ruck er, een terugblik wer pende op de gebeurtenissen in het laatst van Januari, keurt de gromden waarop Ü.e staking is begonnen niet goed. Het schoo- na begrip solidariteit werd verkeerd en over dreven in toepassing gebracht. Maar het ver wondert Spr. toch, dat de regeeriug geen wooid van afkeuring heeft voor de directies, felleen voor de arbeiders. De directies heb ben toch wel eenige schuld. Spr. consta teert, met genoegen, dat de beer Troelstra 'ook .meent, dat rust en orde gehandhaafd moet worden. Dat de Regeering de midde len om rust en orde te handhaven moet be zitten, een hertaling van heb gebeurde door het nemen van maatregelen moet kunnen Voorkomen, begrijpt 'Spr. en ten delze kan hij zich in beginsel aan de zijide der Regeering Bckaren. ,De regeering .heeft gemeend 't ech ter niet te moeten laten bij het nemen van maatregelen om hertaling te voorkomen, maar is met de strafwetten, gekomen. Spr. had 't beter gevonden, wanneer men bij een algeheel© herziening van heb strafwetboek op 'het gebeurde had gelet. Spreker bestrijdt de meening van den heer novelle noodzakelijk was. De heer Heemskerk heeft spreker niet overtuigd. De minister van justitie heeft zich nog zeer kort geleden uitgelaten dat hij een algeheel© herziening van het strafwetboek niet dringend noodzake lijk acht. Die Regeering heeft naar Spreker's mooning dooi- de wetten te verzachten erkend, de op positie tegen de oorapronikellijke wetten vol komen te begrijpen. De indiening dier wet ten noemt Spreker geen daad van wijfe be leid. Die indiening heeft terugkeer van orde en rust vertraagd. Spreker komt er verder tegen op dat het volk in den laateten tijd vedeeld wordt in een partij „ordelievenden" en „niet-ordelievenden". Daarmee wordt aan velen onrecht gedaan, ook aan mannen in deze Kamer. Wie niet met de Regeering wil meegaan, wie de arti kelen van de straf novelle verkeerd vindt, wordt ingedeeld bij de niet-ordelievenden. Spreker komt daartegen met kracht op. Hij waarschuwt verder tegen overdreven ver wachtingen die men koestert van inlassching van een paar artikelen iin ons, strafwetboek. Door wie de verandering van het oorspron kelijke wetsontwerp is tot stand gekomen Spreker gelooft dat 't meer de schuld is van da mannen die tegen het oorspronkelijke wetsontwerp protesteerden, dan door de schuld van hen, die in ieder geval verklaar den er vóór te zullen stemmen. Wat nu Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. Was het weder bij ons vertrek van Sout hampton wat opgeklaard), nauwelijks waren we een uurtje in het EngelsOhe Kanaal of <har begon Inert waarachtig weer to spoken, dat het een lust was. Aangenaam was dit nu juist niet, vooral als men weet., dat we te Southampton nog vernomen hadden, hoe bij dm storm, dien we reeds meemaakten, twee ^gtischo schepen waren vergaan. Het schrijven op de bewegelijke „schuit »ard me toen zoo goed als onmogelijk en ik ksloot daarom betere dagen af to wachten. Het schip slingerde en stampte verschrik kelijk en vriend Neptunus liet weder vele passagiers tol betalen Grappig is 'b voor him. diie het geluk lich ten van die eilend'iga zeeziekte verschoond blijven, oani verschillende dèfctooneeltjes koe prazaisak ook, te aanschouwen. Het was helaas veel te dèaiker oan u dóór paar kiekjes in „De Prins" van een en ander een denkbeeld te geven. Doch alle gekheid op een stokje! Flink eten. nu en dan op een ltardo ^eepsbesdhnit knabbolcn, vroolijk zijn, een ®opie zingen en het vaste voornemen cum niet teesaek to worden is, volgens mijn herhaal de ondervinding, een onfeilbare methode te gen do zoo algemeen gevreesde kwaal. Waar Pijnlijk zullen we er heden 8 Maart meer "o moeten lusten, want de beruchte Mistral tegint reeds op te steken en ik moet mij daarom haasten oan deze penkras nog vóór onze aankomst in Genua klaar te hebben. 1 Dan toch zal het druk zijn met 't ontwik- kelen der verschillende photo's, heb beznoh- I tigeai dier stad en de brieven van en naar Halland1 Ik kan u nu reeds verzekeren, dat I we hier allen branden van nieuiwBgiierigheid naar 't geen er tusschjen 3 Maant jJ. en tiliians in het lieve vaderland! zall zijn ge schied. Vooral in dbze diagen van spanning voelt anen pas het geruis aan couranten. Men is aan boord geheel van. de wereld! afgezon derd en hunkert naar walt nieuws. Maar nu genoeg aver dliit alles! Ik ga mijn reisverhaal vervolgen en zal zorg dragen, dat de letzers een goed begrip krijgen van het leven op een mailboot. Wij waren dan weer in het volle sop en zagen niets dan donkere walken en schuimende kokende golven, terwijl do Koning Willem II zoo groot als zij is, telkens haar kop on der water dlook en clan weer op de baren steigerdie. Dio beweging, door de zeelui stam pen genoemd1, is veel onaangenamer dan hel slingeren, wat meer van wiegen heeft. 4 Maart, oim 9 uMr 38 v.m. scheepstij|d werd aan bakboord weêr land! geziiou. 't Was liet Fransche eiland OuJessant, dicht bij Brest Een uur later dansten wo do zoo zeer ge vreesde Golf van Biscaiyo in. Het water is hier zeer diep en voor stoom schepen is daarom het nauwe, ondiepe En- gelsohe Kanaal veel gevaarlijker. Ik geloof dat dè naam- matrozenkerkhof" dan ook meer slaat op de vele zeilschepen, die door een Westerstorm in de Golf warden gedron gen en soms ctp de klippen aan do Fransche kust., stukslaan en vergaan. Voor stoomboo ten is het gevaar vrij denkbeeldig of men zou als sommige passagiers bevreesd moéten wezen voor omslaan De „Golf" viel ons zeer mee. Wel slingar- de en stampte de boot, doch zeker niets meer dan in het „Kanaal. Toch. waren we allen blij, toen den volgen den dag, 5 Maart, om 4 uur 20 's namiddags de kust van Portugal zichtbaar werd en er seinen gewisseld 'konden wotrdien met dien uitkijkpost bij1 Kaap Fwiistorre, een steil rotsgevaarte 1800 voet hoog. Belanghebbenden zullen dlit wel in de krant ondier de scheepsberichten gelezen hebben. Om met andere schepen of met den vasten wal te kunnen coiTespcndfeerei, heeft mon aan boord van elk schip seinvlaggen en wim pels, die bij alle naties in gebruik zijn. Elke vlag of wimpel stelt een van do zes en twin tig lottere van liet alphabet vaar. Een an dere wimpel heet do onderscheddingsrwimpel en geeft, ander de natievlag geheschen, te kennen, dat men iets seinen gaat. Die oaiderscheoidli nggwimpol heeft drie roode etu twee witte verticale banen. Finisterre heesch nu deuzelfden wimpel als bowijp, dlat imm daar geneed was oan do seinen te ontvangen. Met dlie zee au twi ntig letters kan mon nu Lilefot 375076 verschillend© verbindingen maken, dia allen in liet Internationaal Sein boek, voor elke natie in baar eigen taal staan aangeitoekend. Men kau er dus zoo wat alios mee te kennen geven. Vlag O. (een witte wimpel met rooiden bal) beteekeni b.v. „Jo," vlag D (een blauwe wimpel met witten bal) „Neen" enz. Bij windstilte, als de vlaggen niet kunnen uitwaaien, gebruikt men ballen, driehoeken enz. en 's nachts seint men met lantaarns, vuurpijlen of blikvuren. Zoo beteekent b.v. 4 roodüicihten geplaatst in een vierhoek: „Maatschappij Nederland" Wij seinden bij Fmisterre„Koming Willem I II, rapporteer: alles wel, Amsterdam.-' Lftl I bericht werd verder telegrafisch aan „Llqyd" I ie Londen overgemaakt en vAndaar naar Am- I sterdam en nu heeft iedere lezer en lezeres j in Nederland dus eenig denkbeeld lioe of die, I uit de courant bekende aöheepvaartberich- loni, wel ontstaan. We gingen nu vorder langs de bergachtige Portuigieiesoh© kust en waren uit de „Golf," doch het schip kwam er volstrekt niet stiller door te liggen. Wel bemerkten we duidelijk, dat liet veel minder koud word en werden de winterpakkeu uitgedaan en tegen zoaner- ditoi's verwisseld. De kust was in dé avondschemering slecht© onduidelijk zichtbaar, doch de eerste stuur man vertelde, lioo op deze hoogte in 1877, -beft fraaie stoomschip Friesland van de Rot- terdhansdhe Lloyd op de Corrubarotson liep en met man en muis verging. 6 Maart 's morgens was bet bepaald moed weer geworden eai werden we door een zui- delijik zioainctje gekoesterd. De zee was nu kakn en de passagiers kwa men vroolijik aan dlek. Ook de sdldaatjes waren weer opgeruimd, w wachten hum goed, diainstein en st-oeiden ap de z.g. „bak," kortom ze voedden zich, even als de passagiers van „achteruit" zoo lekker ails kip. Ik heb van de mooie gelegenheid ge profiteerd' oimi verschillende kiekjes te nemen, die ui een denkbeeld kunnen geven van aas leven. Ik moot hier echter al dadelijk waarschu wen, dat opruimen aam boord dikwijls mis lukken en wel omdat- het liebt er veelal niet scherp genoeg is. Enfin, we zullen te Genua wel men. Het ontwikkelen gaat. hier ook al moeilijk en wc zullen dat. pas bij aankomst doen. Ook 6 Maart hielden we steeds de i schoone Pcrtugeesdhe kust in zicht. Prachtig steken de rotsen en klippen tegen den horizon af en vooral de twee Bur lings, of zooals de zeelui zoggen, „de tweelingen en dan Kaap Roca, omgeven door vele schil derachtige dorpen, wit afstekende op een groenen achtergrond, maakten op cms een om verge tóji jkc n indruk. Boven op de bergen bij Kaap Roca zagen wij a. a. hot beroemde kasteel CksLntra van diem Koning van Portugal, oimgaven door heerlijke bosschen en links van het kasteel in de vlakte en tegen de helling, duizenden boerenwoningen en nog een prachtig slot met- koperen dak, dat aan een Engelsckman be) boort, zooals dè stuurman oma mededeelde. Het zou natuurlijk vervelend voor u wor den, wanneer wij u al de schilderijtjes gin gen beschrijven, die dè kust steeds bleef aan bieden. Laat het u daar oan genoeg zijn, als ik u mededeel, dat tot zonsondergang toe het uitzicht indrukwekkend schoon bleef. Toch moeten wij hier nog een enkel punt ver melden. Kaap St. Vincent toch werd zeer dicht gepasseerd; zij bestaat uit twee in zeo uitstekende steile Dotsgovaarten,, die een baai niet beldter wit stramdi insluiten. Hior zagen we tal van visschors in kustvaartuigjes en Ixxveai op dia rets een klooster, terwijl zuidelijjker ons een fort aangrijpsdo. Kaap St. Vincent word1 oom 6 uur 10 min. dies na middags „gerooid!." „Rondenwil zeggen, dat men er den hook omslaat. De koers werd nu daarop van recht Zuid, zoowat Oost-ZuidlOoet, op straat Gibraltar aan. Lt CLOCKENER BROUSSON S. d. 8 Maart. 1903 a/b S. S. Koming Willem EL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 1