buitenlands [feuilleton. Vrijdag 10 April 1903. R UTH. 877 1"" Jaargang^. ABONUEMENT8PIUJ8: jr 8 maanden voor Amersfoort 1.88. Idem franco por post - 1.75, iderlijko nummers 0.05. Courant verschjjnt Dagelijks, mei uitzondering Tan FZon- en Feestdagen. Urertentiën, raededeelingen enz. gelieve men TÓér 10 nor pi morgens bij de Uitgever» in te zenden. Uitgcversi VALKHOPP Co. Utrechtschestraat 1. lntercomra. Telephoonnummer 66. PEU8 DfiH AD VERTENTIÉN t Tas 1—5 regel»f 0.75. Bik# regel meer- 0.15. Groot# letten naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan voordeellge bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement. Bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht hDreyfua-zaak in de FranacheKamer. «rende twee dagen hebbeu do door Jau- 3 eonige weken geleden aangekondig- i onthullingen over de Dreyfus-zaak de Kaan er bezig gehouden.. Hunne jrking hebben zi| tegen één der vele sdhul- n in deze samenzwering liegen heb door- i der waarheid reeds dadelijk gedaan, ■rden eersten indruk van de onthulling, ial De Pellieux, uit de processen tc- k^Drevfus en Zola als een der voornaamste tairen a charge bekend, na de ontdekking t door Henrv gepleegde valschbeid zijn had verzocht, voegde Brisson zijn ligeu ambtgenoot Cavarignac, destijds r van oorlog in het kabinet waarvan voorzitter was, toe, dat lirij de aro- i9 mocht zegenen, waaraoor do spons ge- i is over al de roet de Dreyfus-zaak in i staande mrisdrijyen en strafvervol- Brisson riep de schim, op van Ca- 's vader, het hoofd van net uitvoe- jwind in het, revolutiejaar 1848, om de nationalisten overgeganen zoon ie te roeponGij behoort niet meer tot e familie. De slag was hard, maar hiijj jf doelin de Salie des pas perdus oor- men aldus over deze afstraffing csignac was reeds dood nas is hij be ren." [D.t geschiedde onder den eersten indruk is'ïn de Drevfus-zaak meermalen geble- l dat die eerste indrukken do beete wa- i. Generaal de Pellieux zelf. wiens brief i zujk eene sensatie verwekte, schreef ponder dén eersten indruk der ontdek- a de door Henry gepleegde valschbeid. r kwam hij terug op zijn verzoek om g, daartoe overreed door zijn chef, den gouverneur van Parijs-, generaal a, die zelf een oogenblik aan het was gebracht, maar spoediger dlan b teruggekeerd tot het besef, dat men li onderworpen moest aan wat verblinde ii» het vermeende hoogere bol-ang van. kr vergden thans heeft d!ie eerste indruk stand gehouden. Aan de door in vereeniging met Brisson, voorge- motie word de prioriteit geweigerd. ;5 wn onderzoek door de regeering toege- isar de onthullingen, die door Jaurès i gedaan. Aan li >t einde van zijne rede B Jaurès op den plicht, die op de verga- l rustte om, nu men wist dat de brief i generaal De Pellieux was weggemoffeld „brief van den Keizer" in het informa- i van den general en staf zelf was ver- rdigd, te verlangen van de regeering, dat liou onderzoekeni hoe dat alles had kun- p gebeuren. De regeering heeft, ook een jok toegezegd, maar het zal een ad- rabief onderzoek zijin. m. a,. w. een on- 't dat zij geheel in de hand heeft. overigens heeft de Kamer als haar vas- l uitgedrukt, dat de zaak-Dreyfus niet t gaan buiten het gebied, waar zij thuis dat van. den rechter. Ja., was zij gebied maar altoos gebleven Dan zou i betrekkelijk gemakkelijk geweest zijn, "1 tot herstel van geleden onrecht te n tot. een goed einde te brengen, r wanneer er ooit gezondigd is togen den jrrgd, dat njen eene zaak niet moet over- i op 1 "n gebied, waarop zij niet be- dan i? dat. geschied Lu dit geval. Juist omdat er aam de Dreyfus-zaak zoo ontzettend veel vastzit, is men er voor bevreesd om haar weder aan te roeren. Een oude grap, waarom men zou kunnen glimlachen als men haar niet reeds dikwijls gehoord had. legt aan een dokter, tot wien een ziek klaagt, dat hij pijn voelt als hij zijn been aanraakt, en vraagt was hij; daar tegen moet doen, het antwoord in den mond; „Uw been niet aanraken". Maar dat ant woord van den dokter is toch eigenlijk geen antwoord: Wel is het juist, dat de patient de pijn niet behoeft to voelen als die alleen bdjj eene aanraking zich doet gelden. Maar de toestand, die cone aanraking pijnlijk maakt, bestaat toch. en de zieke heeft gelijk, wanneer hu zich niet bij dit antwoord neer legt en zich niet. als gezond beschouwt, ook a] vermijdt hij de aanraking en al ontgaat hij door deze voorzorg de' pijn. In den toestand ven dien zieko bevindt Frankrijk zich. Het lijdt aan de Dreyfus-zaak, zoo dikwijls daar aan wordt geraakt. Daarom achten velen het een gebod van politieke wijsheid cr niet aan te raken. Die stemming komt v t .n het be-- sluit, dat de rjtdicaal-sociailistisohe Kamer- groep bij voorbaat, reeds genomen had', om ten aanzien van-Jaurès' verklaringen eenvou dig over te gaan tot de orde van den dag, en ook in het in den laten avond van eer gisteren gevallen? Kamervotum is zij uitge drukt. Van dien tegenzin der Kamer om op de Dreyfua-zattk weder in te gaan, is Jaurès zich wel bewust geweest. Aan den vooravond van het door hen uitgelokte debat verklaarde hii in de Petite République Persoonlijk hecht ik aan eene onmiddellijke parlemen taire sanctie minder l>eteekenis, dan aan de onvermijdelijke uitwerking van mijne be wijsvoering zelf, wanneer zij. zooals ik ge loof, cm itig is en aan de waarheid beant woordt. De rcpublikeinsche meerderheid kan bedenkingen hebben en vrees koesteren, en wanneer ik haar niet aanstonds tot handelen kan bewegen, daiu is het beter aan de macht der waarheid tijd' té laten, om haren invloed op haar uit. Ie oefenen." Die invloed werkt langzaam, maar des te zekerder: Want* oofc deze poging moet er toe bijdragen om het wtoord van Zola tot waarheid te maken,.La vérité eet eai mar- oho et rien ne l'aarrêtera". België. Onder de werklieden in de d'okken te Antwerpen zijn manifesten verspreiddie hen opwekken zich solidair te verklaren met de broeders iu Holland om de schepen te boy cotten, die te Antwerpen komen, omdat zij in de Hollandsohe havens niet. konden lossen De algemeene diamantbewerkersbond heeft eeoie motie aangenomen, waarin wordt ver klaard, dat men Amsterdam zal volgen, zoo dra de strijd tot- vermindering van de werk uren daar zal uitbreken. Frankrijk. De ministerraad is van oordeel, dat de door de Kamer aangenomen motie niet inhoudt het instellen eener com missie van enquête met, magistraten. In e'k geval is de ministerraad van meening, dat de minister van oorlog, generaal And ré, ge bruikmakende van zijn recht, kennis zou kun nen nemen, uitsluitend wat hem persoonlijk betreft, van de stukken, die in het. debat in de Kamer ter sprake kwamen. Er is geen enkel bepaald besluit, genomen. De minister-president zal binnenkort weer met generaal André eonfereereu. De bij het syndicaat aangesloten ar beiders van de havon van Bordeaux hebben een besluit genomen, waarbij zij zich verbonden oiji krachtige pogingen aan te wenden bij de h aven arbe Ldersi om zich te verzetten tegen het laden en los sen van Hollandsohe schepen. Engeland. Koning Eduard VII zal te Parijs aanko men op 1 Mei, te 4 ure namiddags. Louibet zal hem te gemoet gaan met ail de ministers. Do Koning zal in hot Engel scire gezant schap afstappen. Hij blijft te Parijs tot den 4 Mei s morgens. In het Elyseum zal den 2 Mei®en groot diner plaats hebben In dl Comedio Franyaise wordt te zijner eer een voorstelling gegeven. Bij de verkiezing voor een lid van hot La gerhuis in het district Camborne ia gekozen de liberaal Sir Wilfrid Law son met 3550 stemmen tegen 2869, utgebrackt op den uni on iet Strauss. De gekozene vervangt den overleden libe raal Gaine. Italië. De poging tot een, samenscholen der sta kers 'a avonds te half zeven (Woensdag) in Via di Torre Argentina werd door de gewa pende macht verhinderd. Overigens verliep de avond kalm d© verlichting van. de stad is ongestoord. In dc bakkerijen en slachte rijen werken soldaten. Voor de veiligheid wordt ook 's nachts gewaakt. De staking, die niet algemeen is, daar in de winkels en vele fabrieken en werkplaatsen gewerkt wordt, zal naar mon onderstelt, op zijn laatst vau- dag eindigen. BulgarljS. De Times meldt uit Sofia, dat Rusland, Oostenrijk en ander© mogendheden der Bul- gaarsche regeering nieuwe voorstel len hebben gedaan wegens eene beter© slui ting der grens; de regeeringskringen zijn intusschen van meening, dat geen ver dere. maatregelen kunnen .sfjaigeweiid wor den, zonder de troepen in de grensdistric ten t© vermeerderen, wat in Turkije wan trouwen zou opwekken. De bewaking der greus is evenwel van Sofia, uit opgedragen aan eene afdeeling der bezetting van Kus- tendil, alsmede aan een escadron cavallerie. Rusland. Do Rusaiecfh tolegraaf-ag e-ntuur is. op grond van eene uil vólkernen zekere bron afkomstige inlichting, in staat ge stold het door het te Weenen ver schijnend© blad „drie Zeituit Parijs ont vangen bericht, volgens hetwelk het huis Rothschild op verzoek van den minister vau financiën Witte zich bereid had verklaard tot de uitgifte van eene nieuwe Russische leening, in zijn vollen omvang voor onge grond te verklaren. Turkije. De S u 11 a n heeft den Duitschen Kroonprins ©n Prins Ei tel Prit-z twee kostbare revolver* ten geschenke gedaan en hun voorts een voor den Keizer bestem den. prachtig bewerkten sabel overhandigd. Te Konstan tinopel ontvangen berichten bevestigen, dat, de toestand van den verwon den Russischen consul Schtsoher- bina in Mitrowitza zich door toedoen van oen longontsteking verergerd heeft De Neue Frei Preese bevat uit Belgrado het nog onbevestigde gerucht, dat de Rus sische consul Schtsoherbina te Mitrowitza tengevolge van de toegetrodene longontsteking overleden is. Aan den Temps wordt uit Kon- stntinopel gemeld, dat de Servische ge zant te Konstan tinopel last- heeft gekregen nog eene de aandacht va,n de Porto te v« s- togen op de dreigende houding der Albanee- zen. aan de Servische' grens en op het gevair, dat voor ee,ne schending der grenzen dreigt. De Russische ambassade steunt dit. optcedm van Servië. Naar in Saloniki verluidt, zal in de dis tnoten Monastir, Oohrida, Istib. Prilip en Krusjewo de staat van beleg worden afgekondigd Voorts zijn berichten ontvan gen, dat een nieuwe dynaraietaan- s 1 a g op den spoorweg Konstautinopel-Sa- lonici plaats gevondpn heeft China. Onlangs werd bet bericht verbreid, data Frankrijk tot onderdrukking van den op stand in Kwangsi voornemens zouj zijn te intorvenieeren. Den tFranschen gezant was verlof toegestaan en hij waa voornemens deze maand naar Frankrijk terug te keeren. Nu is hem evenwel aangezegd, in Peking te blijven. Daaruit, concludeert imen to Peking, dat een tusschenbeidekomeu van Frankrijk aan waarschijnlijkheid wint. De termijn van een jaar, dien Rusland in bet- Mandsjoerije-verdrag van 8 April 1902 voor de ontruiming van do twee de Mandsjoerijsche provincie met inbegrip van Nioetsjwang was gesteld, is Woensdag afgeloopen. Volgens een telegram uit Peking zijn sedert een veertiental dagen de Russen begonnen, Irunaie troepen uit het binnenland der provincie terug te trek ken. Eenige zijn naar Port Arthur gegaan, andere naar de stations langs den spoorweg; inderdaad heeft geen enkele afdeeling troepen Mandsjoerije verlaten. De plaatselijke admi nistratie is tegelijk aan de Chi neezen over gegeven. Prins Tsjing heeft, rijmo tevreden heid te kennen gegeven, dat Rusland aan het verdrag gevolg gegeven heeft. Zuid-Afrika, De Standaard verneémt nit Johannesburg van gisteren, dat Lord Milner twee maanden verlof zal nemen naar jengel and in de maan den September en October. Hij ziet er zeer vermoeid uit. Allerlei. vTiet sedert Maandag hangende geschil t ussoheu den St. Got h&ird spoorweg en diens personeel wegens loon- en aan stel- hng&kwestiotf, welk geschil reeds tot eene sta king dreigde te leiden, werd Woensdag op grond van toezeggingen, gedaan door da di rectie. bijgelegd In B a s e 1, hebben zich bij de stakjng der metselaars en opperlieden, waarbij de Italia nen de hoofdrol spelen, ook andere vereeni- gingen van arbeiders bij de bouwvakken aangesloten, zoodat het aantal stakers nu 5000 bedraagt. vDe Daily Mail bericht uit Nev - York; Tn de haven van New-York had tei - gevolge van den dichten nevel eene aanva ring plaat# tusschen de Briteche vracht- stoomboot Merry Weather en de stoomboot Alleghany van de Atlas-lijn. De laatste be gon onmiddellijk tc zinken. Het gelukte evenwel dc reizigers en de bemanning te red den. vUit Columbië is te New-Yoik het be richt ontvangen, dat den 22 Maart het, niet ver van de haven Galera de Zamba gelegene dorp Troja door eene vulkanische uit barst i ng vetrnield werd, waarbij! meer dan 60 menschen hun dood vonden of ge kwetst werden. Thnnenland. Kameroverzicht Gisteren middag deelden wij reed» mede dat mr. Druck er artikel 2 van de SLraf- vet-novelle op vrij scherpen toon had bestre den. Hij eindigde met de verklaring, dat hij en zijine politieke vrienden tegen art. 2 zou den stemmen. De heer Staalman bestreed mede het artikel en ook hij verklaarde er tegen, tc zul len stemmen op nagenoeg gelijke gronden als de heer Drucker. De lieer Tor Laan opperde bezwaren tegen de strafmate voor de leiders in geval het oogmerk, der staking wordt bereikt. Voorts betoogde Spreker dat het, voorge schreven art ikel valt. buiten het kader van. deze wet De bedreigde straf van vier jaar noemde Spreker Russisch Ook opperde hij bezwaren tegon bet' geven van de bevoegd heid om de leiders in voorloopigo hechteni» te nemen. Juist daardoor zal de staking langer duren en ongeregeld zijn. De Minister van Justitie zal de weaikeD, gegeven omtrent den algemeenen maatregel van- bestuur, overbrengen aan zijn ambtgenoot van Binuenlandsolio Zaken, Wat de verdere opmerkingen betreft, de gemeen tebesturen zullen het iu handen hebben oan tc bepalen wie ambtenaren, wie werklieden zijn. De minister ontkende dat de consequen- .tie zou cischen dat de maatregel buer voor gesteld, ook voor andere bedrijven zou moe ten gelden. Van andere bedrijven wordt niet gevreesd, wat men van het spoorwegpersoneel ducht. De Minister wees er op, dat men in an dere landen veel verder gaat en zelfa dienst weigering straft. De leiders der «taking, aldus verklaarde de Minister, kunnen alleen dan in voorloopige hechtenis genomen wor den, wanneer de staking i s uitgebro ken. Afwijkingen, als door den heer Druc ker bestreden werden, kennen wij reeds, o. a. bij de strafbaarstelling van de samenspan ning. De veiligheid van den Staat wettigt afwijkingen, gelijk hier worden voorgesteld. De "sfrafbaarstediing van tijdelijk werkzaam gestelde personen geldt alleen liet spoorweg personeel en is volkomen gemotiveerd. Do Minister wees er op, dat in tal van gevallen de bevoegdheid bestaat om het kiesrecht te ontnemen bij een ver oordeelend vonnis we gens een misdrijf, begaan tegen den, Staat. De gebeurtenissen van den laatsten tijd raotiveeren de ingediende ontwerpen wel de gelijk. Bij dë vissaherijgeechiedems gold een economisch belamg. Hier geldt het een Staatsbelang Ten aanzien vau het, bezwaar, dat hier een exceptioneel recht geschapen wordt zonder gelijktijdig dc rechtsbetrekking tc regelen, verwijst de Minister naar hetgeen daarom trent in de stukken is gezegdde regeering Moderne lïomun DOOR 'EHSiSD-LAFAEBUE. zij niet, zij, vroeger ,met zooveel innige wscnernid, op haar beurt beschermster F£et ,lcven van deze arme vrouw Van ^aar afzij moest, voor haar wer- tti zoTgfn Do smart. ,die Edouardg moe- e baar had doen verzilveren, waa ook «mart, ,Ilct leed, dat ze leden, was bei- verbond baar met onverbreckba- H c-n mo ze al ,bo zamen armoede Le- l'®D troost, dio menig rijke moest outbe- 'waa ',en geblevensamen te kunnen! d. de een het. zieieleed van de ander ?>en^' samen zich te verdiepen in her- b^den even dierbaar warén. T® Clémentine was zeer zuinig geweest woa-Jeivn van spaarzaamheid verricht. V °nt-slag van Eva. die tot lien be an a t0t *iet seizoen door het |r badinrichting ontslagen worden, ®'tjk de verschijning van hot honger- htrfif'0^0 'la<^ I naaide weer linnen; e ckingon aan de zolen, haar door de 'verrl; "'k |(*e *murt verstrekt, en met 'ensten, gevoegd bij do spaaipcnuin- °naen beiden zonder veel te lijden, de I.0 ^nt«,(lagen doorbrengón. Tot haar tezittg liet Iveidor gezondheid weinig Q over, en Eva was geen onkel© maal verplicht (geweest de hulp van den dok ter in te roepen. Op een heerlijken, zonaugen Zondagmorgen, tcrugkeerend van ,de mis, ontmoette zij den cuden dokter. „Dag, Eva. hoe héb je het van 4en winter gemaakt En je schoonmoeder?"' Eva, zijn dubbelzinnige vraag volkomen be grijpend. antwoordde glimlachend „Ik licb beiden heel goed verdragen, dok ter, De wintel' ,was zacht en maman Clémen tine heel lief." ..De inrichting zal ,weldra geopend worden. AVil je weer een. aanstelling?" „Om do waarheid te peggen... als het niet noodig was." „Dat kan ik me ,best voorstellen. Heb jo naar een anderen werkkring gc-zocht?" „Neen, dokter." „Doe dat maar niet! Je zuilt zien, dat je op ,dcn duur aan hot wefk went. En elke week wacht je een aangename verrassing. Een zieke, die hopeloos verloren scheen, komt half hersteld terug... Zij begeert deaïelfde bad kamer. hetzelfde uur, dezelfde badrrouw.. uit dankbaarheid of uit bijgeloof „Weet ,u, hoe het met ds mooder van Jojd en Nini gaat? En komt ze inet de kinderen weer terug?" ..Neen", zeide do dokter mee warrig ..Zij Is gestorven, ongeveer een .maand geledein". „Arme kleinen." prevelde da jonge vrouw, „nu al zonder moedor." Diep geschokt zag zo den dokter na en in en opwelling van "sentimentaliteit meende ze, d-at ,dit droeve bericht een slecht voortreken, wa-i. Moosl zij het als een waarschuwing, be schouwen. dat ditmaal alles zou tegen loepen? Een voorgevoel van do (ve)e zorgen en beswa ren die in aantocht waren, beklemde baar en met gebogen .hoofd, ernstig en nadenkend, vervolgde ze haar weg, als wilde ze nu reeda kracht verzamelen om ,dc slagen van het nood lot af te weren. Op den hoek van de ,«traa.t. Roumetto werdi ze staande gehouden door een vrouw, die ecu met koperen banden yersierde kruik op het hoofd droeg. „Ben jij de weduwe Jan&on?" .Ja". „Ken je ma niet?" „Neen". ..Maar ik ken jou ,wel! Je hebt mijn plaats iu de inrichting ingenomen. „O!" „Ik hoop, dat jo ze weer a>an mij zult wil len afstaan." Het bloed ,ateeg Eva naai' heb hoofd en met bevende stem antwoordde ze: „Wend u tot meneer den directeur. .IT was ziek en..." „Maar nu .ben ik beter." „Dan zult u allicht opnieuw aangesteld worden... „Niet als jij blijft! „U kunt (toch uw rechten doen gelden. Wend u du3 tot meneer den directeur." „O!" beweerde andere op brutalen, .ruwen toon, „ik ben niet jong meer., niet jong en niet mooi... en dua zal ik wel het onderspit delven." Beschaamd sloeg Eva de oogen neer. Ge griefd en beieedigd gaf ze gehoor aan de be geerte om zonderr verder woorden te verspillen, haar vijandin t.o ontloopeu. Met luid kloppend hart keerde ze op haar schreden terug en een zijstraat inslaande, bereikte zo bijna adem loos van ontroering haai' woning. Op een stoel neervallend, vertelde ze maman Clémentine wat .er gebeurd was. Welken raad zou deze geven? Ware het niet beter, haar plaats af te staan aan een vrouw, die. oooals men haar m de inriching verteld had, voor drie kinderen moest zorgen? Zooals je wilt, mijn kind. Wat je doet. is wel gedaan „Hebben wij neg geld? Hoelang kunnen wij er van leven vroeg Eva angstig. „Ternauwernood een maand." -,Ik zal ander werk zoeken de kindereu van die vrouw mogen terwille van mij geen ge brek lijden.'' „Je hebt gelijk." zeide haar schoonmoeder, ernstig en berustend, ..wat ujoet, zal toch wel komen." Eva stond eenige seconden onbeweeglijk als luisterde zo naar een stem, die aan do an dere rijd o van het graf sprak, dan klonk heb .'beslist van haar lippen ,J&. mooder, Goi zal ons te hulp komen." Zonder den dokter te raadplegen, dia allicht gepoogd zou hobben haar tot anderi- gedach ten tc brengen, schreef ze aan den directeur, hem haar besluit mededeelend. En do beido vrouwen begonnen opnieuw een leven vel ontberingen. Zij behoorden fot do groot© klasse van „fat soenlijke armen die juist genoeg eten om niet. van honger te sterven, wier woning blinkt, van reinheid, wier kleeding getuigt van keurigheid, in het bizonder eigen aan hen. wier gevoel van eigenwaarde sterk ontwikkeld is. Maar maman Clémentine vermagerde met den dag en de jonge weduwe, wier oogen van koortsgloed schitterden, voelde haar krachten verminderen. HOOFDSTUK XI De luttele verdiensten van Eva waren ge durende vele weken het eenig inkomen, waar- vau rij en haar schoonmoeder moesten leven. Gelukkig liep de winter ten einde en brak een meer barmhartig seizoen aan, dat geen enkele uitgaaf voor verwarming en verlich ting, zelfa niet. voor wollen kleeding eiechte De zomer is do vriend van den arme en biedt hem glimlachend de hand. Maman Clémentine echter, ter nee r gebogen door verdriet, en lichamelijke zwakte, en niet langer door haar trota gesteund, beklaagde zich bitter over de ondankbaarheid van haar andere schoondochter, de vrouw van Ro- dolphc. Zij hield er op aan, dat Eva hulp en steun aan haar zuster zou vragen, omdat deze. in gunstiger lomstandigheden verkeer rund, ruimschoots in haar behoeften kon voor riep „Iota aan mijn zuster vragen stoof do jonge vrouw op. „Neen. moeder, dat nooit! Hei is aan haar om hulp te bicdon. En so heeft daar zoolang mee gewacht, dat ik ze niet uens meer zou aannemen." De waarheid was, dat Eva, trouwblijvend aan de nagedachtenis van den geliefden man. haar sympathie voor haar zuster had voelen verminderen, sinda rij vernomen had, dat Jeanne nieuwe huwelijksplannen maakte. Wen schend maman Clémentine zoolang moge lijk onkundig te houden van een tijding, die haar voel verdriet zou berokkenen, verborg Eva do waro reden van haar koolheid achter gekwetste eigenliefde. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 1