Hotel „de Wereld". Inboedel, flinke Dienstbode P.G., J LÏSSONE L ZOON. 3e en laatste Opera Concert Til DEN BERGH DOLiAN, Rijigfttafc Uit den omtrek. STADSNIEUWS. ADVERTENT! ËN. JOHs. KNOPPERS, Verloren te de Bilt, STEARINE-K AARSEN Tanile Stearine-Kaarsenlabriet „Anollo" Wageningen. Café-Restaurant. Stalhouderij. Sociëteit .„Amicitia". Dat hebt ge zeker nooit gelezen. Voor 30 cent inplaats f 1.90. GUSTAVE AIMARD voor slechts 30 cent per deel Een Pakhuis, dat voor iets anders noodig is en nn vol boeken zit, moet Uitverkocht vorden voor den ongekenden spotprjjs van 15 Cent. &MT* Voor 3 Stuivers! MT* 15 Cent per nummer, blj "o,,.001" „Een Pakhms vol' N,d„rland. W- Let er «p üo.y.„l S». ...r eeu werk at»»..-m» H etgaa'p.' -»■"-« d« erii HWi eife bi a J» emea «35» •Hjkii g10? om i té or& ■er:; 5 tt BB hot 12 - - aar, bu* bliiö BJB M V. 2: t* ja de» der* def luu>0 «k leed rW '.- v-- B jïit J' 5* t*< #f tf l De Kot heipolder. Gisteren is de aifuw gemaakte dam voor de doorbraak aan ,itn Kfithelpokler ongeveer een meter ge pit. 'Tb- afsluiting is evenwel niet verbro kt Do iuijudanit-onderoffioter J. A. P. Lui'boii, 'kapelmeester van heb muziekkorps ran het le reg. völd-art. to Utrecht, aal bin nenkort den dienst met pensioen verlaten. Op 12 Mei j.l. hart t« Utreaht plaat» hett jjnrlijksolio examen tea- verkrijging van liet' ipbmia van de Mij. t. bevordering der Toon- ranst voor pianostemmers ten overstaan ^eniT examen-commissie samengesteld uit tie 'jcTfia Dan. «ie Lange, algem. secr. der Mij (J Hol, directeur der Utrochtsehe afd. mu- ók&hool deir Mij.. Oh. Fr. Rijken. L. J. F Diiwaev en Andr. L. Krom, pornofabrikanten -jp. to 's Gravenhage. Amsterdam en Utrecht. JJwen eandidaten hadden zich aangemeld. m dezen trokken zich drie terug gedurende iitescamen, terwijl een moest worden afgewo «n, zoodat het diploma, aan de navolgende candidates» kon worden verleend P. C. Wagenaar, te UtrechtE. Meyer, to Amsterdam. W. A. de Riddert té Amsterdam. Ape l d 00 r n. De lieer F. Schuh, leeaaar djndo Kon H. R. S. alhier, heeft eervol 0111- jliig,. wHngevtaagd Ape 1 dlarn. Een werkman aami de mtv ttólwarenfaibi iek alhier, düo toai gevolge van «li wond aan db lip. in h«b'Zieikenjwuiis wa qjgenainen, is aan bloeodivergrftngfing overle iki Hij was pas uit &ne»k te Apeldootxm angekoimen. ApoIdioom. Alhier had een jongen van IS jaar, werkzaam in eene fabriek, liet. enge iii met zijn hand; in aanraking te komen ut een papierzaag. waardoor hemi twee vin «j* van de reciiteihasid werden afgenomen. Bar ree veld. Het gerechtshof te Am- ordani wees gisteren airest in de zaak van den 46-jarigen landbouwer Van den Broek ran bier. die in een jachtovertreding, voor «r kantongerecht te Amsterdam behandeld, ia strijd niet de waarheid zou hebben ver- Haard, d»'t niet zijn metgezel» tegen wien proc^verbaal was opgemaakt, maar hij het «•hot had gelost. Het O. M. bij do rechtbank te Utrecht had deswege z.ijn veroordeel ing tót 2 jaren gevangenisstraf geëischt, doch de rechtbank sprak hem vrij. Het O. M. kwam in hooger beroeip. De advociatait-gcaieraal biji hit Hof e ischte bekl's veroor doding tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf. Het Hof, gisteren airest gevende, vernietigde het wnnis, en opnieuw rechtdoende veroordeele het den beklaagde wegens meineed tot 1 jiir gevangenisstraf.. Hilversum. Gisteren vergaderde» de gemeenteraadOnder de ingekomen stukkeu wsde rekening en vei antwoording over 1902 na het burgerlijk armbestuur, waai-van de mkonuten beliepen f 21,662 en de uitgaven 1' 21,527, welke ïekening in handen, van de commissie voor de financiën werd gesteld ten adres van den ontslagen gemeente-;vrbei- dcr J. de Heus, waarin, hij B. en VV. ver- lochu bemiddelend op te treden en, hein we der ui zijne vorige», positie te herstellen, welk adres voor kennisgeving aangenomen word Daarna, werd overgegaan tot hot behande len van liet aangebonden punt 3 der vorige agendaT zijnde ontslag van den onderwijzer A. Kroes en de onderwijzeres A. Shiijjters. Dit ontslag werd gegeven na uitvoerige dis cussie, met 9 tegen 8 stemmen. Uitgeloot werden eonigo aandeelen in de jeldleeniugen van 1894, 1896, 1899 cm 1900 Aangeboden werden de ontwerp-ver orde ning n van de regeling van het openbaiar middelbaar enderwijs van de kostelooze toe lating van leerlingen op de H. B. S. en van 4? commissie van toezicht op het middel bar onderwijs, met het voorstel tot het ver- ai nden van eene leerares voor de nuttige eu haam handwerken voor meisjes aan de H. D S. Alle werden met eenige kleine wijzi- r.ngcn goedgekeurd. Punt 5 der agenda, zijnde een ontwerp tot aanvulling der bouwverordening ter vaststel ling van rooilijnen, met een voorstel tot het ?cven van namen aan wegen, Werd eveneens goedgekeurd. Aangenomen werd het voorstel van R. en W. tot aanvaarding van een stukje grond langs de Leeuwenstraat, en het voorstel van B. eu W. tot aanvaarding der Chrysantoiv straat». Het verzoek van de wed. L Raven, b Blaricum. om een stukje grond aan de losplaats tie mogen huren, weid toegestaian. Tc» slotte had de aanbieding plaats van bt primitief kohier der belasting naar het inkomen, dienst 1903 Het percentage werd *>ttgwteld op 1.8 pei-cent, liet, kohier op f 102,100, om f 97,000 op te brengen. Hilversum. Het scharen van vee* op k verschillende Gooische meenten, waarvoor ds tweede schaardag 12 Mei was aangewe- Icn- ri zonder storing •afgeloopen. Dp do Hilversum sell e meent liep alles ge- ,£?ei(l af, zooals het branden van het vee <nz. Op de meont bij Rlaaicumi had. men 16 ^«-veldwachters voor oventueelo rnstiversto fi"g gC3tationneerd, ook hier liep alles goed I. Uitgezonderd een" drietal Larctische erf- behoortnde tot de oppositieptartiiji, uebbeu ook alle opposanten hum vee laten landen met het. merk. van dei vergadering ja" ^I;u' V'1 Lande. Doch ook deze drie zwl- 'fi°rgtu, zooals men zegt., zich aan deze Impaling onderwerpen. men weet zal het Kamerlid Hecms- «k de regeering interpelleeren over de be- ■^uncden van Stad en Lande en over het ^.«de op 1 Mei jj Hilversum. Alhier is gisterennacht op f "p-orfcaan nabij de Craaijloosche brug een J "air overreden. Vermoedelijk had hij zich 'er de heide naar zijin garnizoensplaats "urdfn willen begeven. kwlT"tWaar vcrminkte lijk is naar het lij- Ul* °P He al gemeen e begraafplaats alhier ^"gebracht. n- De infanterist, van wien de vu» tr-i c zii" gevonden op de spoorlijn loos I Amsterdam bij de Crai- 0 brug, i» thans heakend. Zijn naam lioori^8 AIcisctij, uit) Amsterdam. Hij: be- 1101 de 4c comip. 5e bat. 7e reg. infan- m garnizoen alhier, NunspeetBij de alhier gehouden aan besteding van den bouw van een kerk met consistoriekamer voor de geref. gemeente was laagste inschrijver de heer Sipkes. alhier-, voor f 8115. De ritmeester jhr. M. W. Boreel is overgeplaatst bij het 3e reg, huzaren tic* 's Gra- ven ha ge. De kapitein G. D'. van de Kasteele, van, het' 5e reg. inf., is nader ingedeeld bij het 5e bataljon te Utrecht. De miliciens dei* lichting 1903, dië voor volledige oefening zijn aangewezen, zijp. gisteren, bij het 5e reg. inf. onder de wnpe>- nen gekomen. Hierdoor is het garnizoen roet pl.m. 800 man vermeerderd. vMtJn meldt aan de N. R. Ct. Waar de directie der H. IJ. S. M. de bij de staking trouw gebleven beambten en werklieden heeft beloond, moet het in het voornemen liggen om den ambtenaren een herinneringsmedaille uit te reiken. In den Arend wordt heden avond een vergadering gehouden met het doel een Ver een iging van werkgevers te stichten Burgerlijke stand. Geboren: Aalt Matje, z. v. A. v. Doom en P. v. Soest Johan George, z. v. D Ruiten- huis en S. H. E. Muller; Frauoiscus Wilhel mus Antonius, k. v. T. C. V. tea- Maat en A. M. IC. Mengelberg. G( huwd .1. R. Rouwhorst en C Fei ten; D Prins en M. A. Haar STAATSLOTERIJ. Trekking van 12 Mei. PrUceu van r 7«. 13 103 596 625 663 698 1111 1384 1412 1540 1565 1603 2220 22») 2261 2517 2879 3075 3509 3785 4114 4120 4244 4340 4523 4628 4670 4796 4801 5230 5699 6210 6235 6666 6589 6713 7222 7418 7654 7678 7883 8289 878"/ 8946 9051 9126 9215 9274 9513 9534 9593 9897 10130 10146 10578 11278 11471 L1504 11695 12602 12747 12778 12871 12895 12928 13197 13398 13419 13649 13090 14187 14218 14427 14501 14545 14705 14783 14808 16040 15106 15287 15400 15431 16483 15825 16881 1'5080 16134 16267 16454 17047 17146 17179 17306 17257 17278 17659 17706 17733 17844 17858 17899 18184 18297 18468 18699 18831 18926 19104 19129 19234 19243 19391 19568 19924 19972 20051 20075 20303 20600 20771 20785 20831 20836 20903 20922 De hoogste prijzen der 5. Trekking van 13 Mei. Pr ij* v. f 1000 No. 684 2064 t 400 19184 301 200 17036 100 4665 16471 12987 4190 733 778 2034 2036 3150 3249 4460 4506 5353 6300 7088 7143 8447 8707 9362 9470 10247 10607 12660 12682 13250 13262 14065 14389 14839 14030 16560 15635 16631 .16828 17304 17431 17921 17988 18975 19061 19828 19921 20629 20760 20934 20994 kltume. 795 20617 9155 4923 De Notaris te Amersfoortzal op Woensdag J47 Mei 190», en Donderdag 28 Mei 1902, telkens des voornriddags 9 unr ten s.torf- huize vanden Hoogwelgeboren Hoer Mr. J. L. Baron NEPVEU op de huize „Ma Rktkaite" te Amersfoort publiek om contant geld verkoopen Eene Antieken voornamelijk bestaande uitbureau tafels stoelen spiegelskachelsschilderijen, gor- dijneu, fauteuils gewerenrevolver, pistolen, geweerkastsabelrek, antieke degen, drie zeer mooie antieke pendulesJapansch verlakt ameublementantieke kastkasten, ledikan ten nachtkastje waschtafelseen kist rijk met gegraveerd koper gemonteerd, schilder stukjes portefeuilles roet plateneene col lectie oude Fransche spotprenten oen groote partij boeken waaronder Hollandsche, Fran sche Duitsche en Engelscho klasioken barometerglas- eu aardewerkkisten en koffers, tuinstoelen, partij wijn, twee rijtuigen, diverse paardentuigen twintig kippenhaan en fasantalsmede een groote partij planten, bloemen en heesters. Voorts een groote en zeer zeldzame parlU poreeleln en kristal, waaronder blauw Japansch, Chineeach, Fransch en Loos- drechtsch porceleinvan de meest zeldzaamste merken bocalencompoteswijnglazon en ander kristalwerk. Verder gouden on zilveren werken, als4 antieke zilveren kandelaars (style Louis XVI, prachtige exemplaren), twee gouden eolliers gouden parure met paarlengouden kinder speelgoed (rammelaar)zilveren lepels vor ken suikerstrooiersoeplepeltwee toilet dozen met zilver, milieu, taartschepper enz. en al hetgeen verder te voorschijn zal wor den gebracht. Te bezichtigen particulier op Zaterdag 23 en Maandag 23 Mti 1903vau des voorin. 10 tot 's nam. 4 uurtegeu betaling van f 0.25. Publiek op Dinsdag 26 Meivan 'avoorm. 9—12 011 's nam. van 2—4 uur. Catalogus tijdig vorkrijgbuar A 8.25 ten kantore van geneemden Notaris KNOPPERS, Weverssingel, to Amersfoort. N.B. Met den verkoop van Porcelein, antieke voorwerpen en Gouden en Zilveren werken wordt aan gevangen op 27 MEI 1903, '8 NAM. I UUP. Door onvoorziene omstandigheden ge vraagd oene van goede get. voorzien. Loon f 100, wasch- geld f 26. Adres: Malakkastraat 119, den Haag^ gaande Zondag middag van het Kloosterpark langs Hillobrandstoeg en Utrechtsche Straat weg naar Villa Linnaouseen gouden Halsketting. Tegen een goedo belooning aan bovenstaand adres terug te bezorgen. •^PINKSTERREIZEN. ,p(Wij organiseeren dit jaar 3 axtra Pink- a stir-nisjas). o 1. Naar London en omgeving kl. rei8 Maatech. Zeeland (5 dagen). 2. Naar PariJa, VeraallleB (waterwerken) Fontalneblean (8 dagen). 3. E011 natuurreis je door het llarzgeborgto (7 dagen). Wat men alzoo te genieten krijgtvermeldt 1. het nieuwe geïll. progr. London 2. hot progr. PartyM 3. het progr. de Harz a 10 ctu. a. o. kantoor Singel 155Amsterdam verkr.b. De dag van vertrek der 3 Pinkster- reizen is 30 Mei. Harde, Witte en Znlvere te SCHIEDAM. BEKROOND te Weenen in 1873 met do Verdienste-Medaille te Parigs in 1878 mot de Gouden Medaille, te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medaille te Antwerptn in 1885 met het Eere-Dipioma, te Parijs inl900 met Grand Prix. (Hoogste onderscheidingen). Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Geheel gerestaureerd en naar de eischen des tijds ingericht. 4763 Aanbevelend J. G. SNACKKRS, (Eigen.) TTI5IJ-X3^3- IE 1903 S uui op voelvnldlg verlangen te geven door de eerste Solisten der lieowe lederlandiche Opera Mevrouw COIN1FRANCISCA eu de Heeren D. PAUWELS, JOS. M. ORELIO en P. KOSTER. Accompagnateur de Heer ,1. A. KWAST. Bij/onder gekozen programmu, zie aanplakbiljetten. Entrée 1. Bang f l.3. Bang f «.50. Plaatabegpreklng als gewoonlijk. Denneweg 116, Den Haag. Nieuwe Sohoolstraat 71—79. Opgericht 1795. Telephoounnniiuer 338. Telegram-Adrea BEBflHDOLHAI Daar gaan de mooiste, de beate boeken van d© meest gewildede nog nooit tot dezen nrijs aangeboden en daarom minder bekendde meest boeiende werken van GUSTAVE AIMAitD voor slechts 30 cent per deel. Groote boeken flinke druk, gemiddeld elk deel 240 bladzijden iu fraai geïllustreerde omslagen. De 12 deelen, het geheele stel beste boeken, inplaats f 22.80 voor>lechts f 3.60 de 12 deelen. Let vooral goed op de titels. Het zjjn de beste werken van AIMARD. AIMARD. De Outlaws van den Missouri. 7. AIMARD. De Elaudwprong. AIMARD. El Platero de Urès. AIMARD. Oregano. AIMARD. De wraak van den Indiaan. AIMARD. De Volodero. AIMARD. Kapitein Kild. AIMARD. AIMARD. AIMARD. AIMARD. brug. AIMARD. Grijsoog. Majoor Delgrès. Dona Flor. De Rancho van den Lieaeo- De Kaperskapitein. Dit geheele stel, de beste, boeiendste werken van GUST ATE AIMARD, alias bijeen 12 deelen voor slechts f 8.60, of de 12 deelen in fraaie prachtbanden allee te samen keurig gebonden voor slechts f 6.60. Franco zending overal heen, na ontvangst van postwissel waarop men zette „Voor 12 dee len AIMARD" bij GEBR. E. M. COHEN te Arnhem en Nijmegen. Allemaal bestemooiegoede en nuttige boekeu voor alle vakken en wetenschappen. RomansDichtwerkenKinderboekenenz. alles van de beste schrjjvers. Boeken die f 2 3f 4f 5 en meer hebben gekostthans wegens opruiming van eon pakhuis deze uitste kende boeken voor SLECHTS 15 CENT per nummer, als men een Collectie neemt. Wij verkoopen dit pakhuis uit als volgt: fp* 4 NUMMERS VOOR f 1.— IO NUMMERS VOOR f 1.75, wm «O NUMMERS VOOR f SJ25W*~ 40 NUMMERS VOOR f 6.^ MINDER DAN 4 NRs. WORDEN NIET GELEVERD. Franco door geheel Nederland. Groote OpruimingTijdelijk 1. BUG. SUE. De verborgenheden des Volk» (De timmerman van Nazareth of Het Zilverem Kruis). 2. EMILE ZOLA. Aferliers rooien of een boeiende episode uit. den Franscli-Duitschen oor- log. 3. ElirLK ZOLA. Voor een nacht van liefde. Hartstochtelijke novelle. 4. REISBKWHR0J VING. Door Zweden, De nemarken én Noord-Duitsóhland. Opgewekte, boeiende reisbeschrijving.. Vroeger, f 2.40. 5. 6. EMILE ZOLA. In het- paradijs der Dames Groote realistisch o roman. Vroeger f 5.90. 7, 8. EMILE ZOLA. 'Levensvreugde. Groote (boeiende realistische roman. Vroeger f 3.90. 9. 10, 11. SPOORWEGEN. Groot handboek voor de kennis van het Spoorwegwezen, tot zelf onderricht van ambtenaren, aspiranten en verder personeel. Vroeger f 4.90 12 ITALIAANSOHE POëZIE. Bewerkingen naar Dante, Ariosto, Petrarca, Tasso Alfierio, Manroni, enz. Vertaling van Lurasco. Vroeger f 1.50. 13, 14. M'AOKAY, de held van Uganda. Hot leven in Afrika, zending, reizen, land- en vol kenkunde, enz. Kolossaal werk, 460 bladz. Vroe ger f 5.40. 15, 16. THAMAR Roman aiit de Bij-belsehe Oudheid, door Dr. Huberts, deelen. Vroeger f3.90. 17, 18. SCHAKPMAN. Napoleon. Groot be roemd dichtwerk. 19, 20, 21. KJËHL. Natuurlijke historie van den Filistijn. Inbedding tot de filosofie vuti Scho penhauer. Een zonderling boek, '560 bladz. Vroe ger f 4.50. 22. BLOEMEN MN PAARLEN der beste oor spronkelijke Ncdorlandsche auteurs. Proza mi Poëzie. 23. DE QENESTKT. Kinderpoëzie, in stejn- rpeiband. Vroeger f 1.40. 24. P. J. TROELSTRA. Van Leed en Strijd. Verspreide Stukken. Groote interessante bun del180 bladz. 25. DE lUOOGERirUXSZAAK in woord «n beeld, door Troelstra, Hermans, liiiygens, anz. Geïll. 26. ZOLA. De Herleving. Novelle. 27. TEEKENCURSUS. 4 kwarto heften met voorbeelden voor figuren, koppen, eti2.f 4 heften. 28. MEIJER. Georg Jenatsob, Zwitsersohe roman. Vroeger f 1.90. 29. MAlLELSÜH WOORDENBOEK. Nrtlerl. •Ij&ag-Maleisch, gebonden. Vroeger f 1 90 30. TRANSVAAL. Groot 4o Prentenboek over den laatsten oorlog, met- gëkl. platen. 31. 32. DAMN. Zijn er Goden Nonrsoh ver haal. Vroeger f 1.90. 33, 34. VORSTE R MAN v. O YEN Groot hand hoek der meetkunde voor beginners. Uitstekend voor 'zelfonderricht, 2 fl. dln. Vr. f 2.50. 35, 36. TEN KATE. Dicht en Ondicht. Fraaie verzameling Proza en Poëzie op allerlei gebied, vr. f 2.25. 37, 38. MARSHALL. Christabel Kingscoto of do kracht der ihoap. '280 bladz., vroeger i 2.75. 39. SCHiMII). Hendrik van Eicfhenfels, voor de jeugd, met .platen. 40. 41. E1LKAN. Roman uit de Groote Wereld. Safve- Kurt Co. of tegenstrijdige huwelijken. Bijz. interessant, 2 deelen. 42. BLANKE SLAVINNEN han.h-l in "Meisjes 43, 44. MEIJER. XohoUen uit do Dorpssdhool. Ernst en luim van een dorpsschoolmeester, vroe ger f 1.90. 45. 46. Dr. OOROMEL Do Tien Geboden der Gezondheidsleer, circa 200 bladz., vr. f 1.90. 47. 48. VAN KOETSVELD. Groote bundel no vellen en vertellingen. 49 OÜSI'NIUS, Kippeveor. Zeer boeiend, hu moristisch blijspel in 6 tafereelen, vr. f 1.25. 50. HEERES. Spreekwoorden, spreuken, da- gelijksdhegeaegden enz., populaire verhandeling. 51 OHOIX DE MOROFIAUX Class. Franpus 52, 53. SACHFJt MLASOGH. Zaligmakers. In teressante roman over de Russische dweep era, vr. f 1.90 54, 55. FANNY FERN. Losse bladen uit de portefeuille. Keurige novellen en sdhetsen, vr. f 1 90. 56. DE JONG. Gouden sleutel voor schilders. Receptenboek. 57, 58. GROTTHUSZ. De zegen der zonde, Ge schiedenis van den mensch, vroeger f 1.90. 59, 60. VAN LENNEP. Dichtwerken, 600 bb Een schat van Poëzie. Mengelpoëzie. 2 fl. dln.. vroeger* f 15.90 61. CLODD. Kindsëhheid der wereld. Toèstand van den mensch in oudsten, tijdvr. f 1.25. 62. HUIRHRTS. Agaipo, ond-Grieksche novel len, vr. f 1.25. 63. 64. FINDEL. Vrijmetselarij en haro grond stellingen. Beroemd werk, vroeger f 1.90. 65, 66. HASBBROEK. Groote bundel nieuwo Leerredenen, vroeger f 1.75. 67. MARILITT. De Meid van den Schout, ro man, vroeger f 2.40. 68. WA"RLTTT De twaalf Apostelen en andere Tliüringer vertellingen, geïllustreerd. 69. SOHEiNKMANHumoristische roorlezin gen Proza en Poëzie. Alleraardigst, keurige voor drachten, 2e druk, vroeger f 1.25. 70. GROOT SPEELBOEK VOOR MEISJES. Vermakelijkheden en kunstjes in huis en bui ten. 71. HET GROOTE TOO VERBOER. De roode duivel in .gezelligen kring, allerlei goochelkun sten. Groot, uitgebreid werk met vele .platen. 72. GROOT RAADSELBOEK en gezelschaps spelen. 73. 74. TIJL UILENSPIEGEL met 55 teeke- ningen, groot oblong form- Een keurig pluat- vverk. De mooiste Uilenspiegel die ooit verscheen. 75, 76. OONA'N DOYLE. Heldendaden van iBrggadiev Gérard, Tijk geillustr. Een militaire Don Quidliotterie onder NapoLeon 1, vr. f 1.75. 77, 78. XERV. 1)E BRUIN. Practisdhe Ency clopaedic voor lettoren, klunst, geschiedenis, aardrijksk. Biographic, vreemde woorden, enz. enz. 1000 kolommen druksverklarende 10,000 woorden. 79. 80. A. PIERSON. Schoonheidszin. Levens wijsheid en Kunstgeschiedenis. 3 voorlezingen. 81. 82. LEERCURSUS der Vormleer en Meet kunde met vele figuren, door Moll. 2 flinke dln. en 1000 vragen over idem, ook 2 dln., samen 4 dln. Vroeger f 2.60. 83. 84, 85, 86, 87. VAN DER PALM Oratori sche Werken. Beroemd uitgebreid boek in 5 dln. Vr. f 17.25. 88. 39 VRIJ METSELA .kRS-ZAKBGEKDe diepste geheimen verklaard, met lijst van loges, met plaat, vroeger niet :n den handel. 90. TENNYSON. Vier Idyllen van Koning Arthur. Vroeger f 1.40. 91. 92. KNKPPELHOUT. Bundel mengel schriften. opstellen, verhalen, causeriën. Vroe ger f 2.25. 93, 94. GROOTE WERELD-ATLAS. 20 groote gekleurde Kaarten, fraai uitgevoerd, met Malei- schen tekist. Vroeger f 6. 95. CAFé CHANTANT ALBUM, met 48 grai»- pige voordrachten met muziek. 96. OEUVRE8 DE MOLIèRE. Anthologie par Bal land. m«'i aanteekeningen, vroeger f 1.50. 97 OEUVRBS DE CORNEELLE. Anthologie par Balland, met aanteckeningen, vroeger f 1.25. 98, 99. OEUVRBS DE RACINE. Anthologie par Balland, met aanteekeningen, ruim 300 blz. vroeger f 2.90. 100, 101. MODELBOEKEN voor letters, cij fers e-n ornamentwerk voor schilders, graveur"., teekenaars en particulieren, 2 flinke albums met- alle soorten en genres, vroeger f 1.50. 102. 103, 104. DR NEGERHUT, door Beeoher Stowe, Groote uiigMo met 70 platen van Braa- kenaiek e. a bijna 400 blz. 105, 106. HONIGH. Groote, fraaie bundel ge dichten uit vroeger tijd, Mamix, Van Alphei», Bellamy, Bilderdijk, Brederoo, Van Haren, enz. Circa 200 fraaie gediahten van 52 djdhters. 400 bladz., vroeger f 2.90. 107. 106. GOLDSMITH. De predikant ran Wa kefield, nieuwe fraaie ed., bewerkt- door G. Kei ier, fraai gjeillustreerd, vroeger f 2.90. 109. XUKENGAR. Planten-geograpüiie, geeat en onderzoek. 1110, 111, 112, 113. THACKERAY. De .\'irgb, niörs. Beroemde roman, 2 deelen, vt. f7.25. 114. INMAKEN VAN VRUCHTEN, 100 r*- cepten om allerlei vruchten zelf smakelijk te con serveer en. 115. 'BILLROTH. De gezwellen. Herkenning en bdhandeling, allerlei recepten. 116. SURINGAR. Het plantenrijk in woord en beeld, met groote uitsl. plaat. 117. 118. MUZIEK. Kul luk. 12 gemakkelijke pianostukken, aardige melodiën. 119, 120. 121. DIAKENS. Groote Verwachtin gen. Roman, 2 deeten, vroeger f 7. 122, 123, 124. DICKENS. In Lomten en Pa rijs Sdhetsen, 2 deelen, vroeger f 9. 125, 126. 127. DICKENS. Schetsen van Boa, verhalen, sdhetsen en opstellen, 2 deelen, vroe ger f 5.90. 128. 129. 130, 131 v. LENNEP. Volledig# dram. werken, treur- en blijspelen, 1200 kol. dr., 4 flinke deelen, vroeger f 45. 132, 133. ANDERSEN. Een bundel sprookje» e.t vertellingen, naverteld door Andriessen, rjjk geïllustreerd, vroeger f 1.90. 134, 135, 136. IXXXAIES. Leven van Maurite Lijnslager. Hollandsche familiegeschiedenis uit Üo 17e eeuw, 2 dln:, vroeger f 7.fX). 138. GRENDEL. Georgette. Interessante boeiende roman, vr. f 1.90. 139. GüRLITZ. Het toon eel der ondeugd. Een eigenaardige, mooie roman, vroeger f 1.90. 140. 141. BERENICE. Groote, fraaie rotnan in 2 flinke dln., door Schumacher, 2 dnl., vroe ger f 5.50. 142, 143. PIERSON. Intimis, mededeelingen. Een prachtig boek, in den trant van De Pastorie te Mastland, vroeger f 2.25. 144. TROBLSTRA. Woorden van vrouwen. Over feminisme en socialisme. 145. CORNELIE HIT JOHNS. De liefde in het Vrouwenleven, Zeer interessant boek. 146. 147. 148, 148, 150. SUE. Martijn de Von- deling, 5 dln., vr. f 18.90. 151, 152. 153, 154. 156. Dr. VOS Het Iemn van Jczun. F.en boek voor het Christelijk gezin, met fraaie platen. Kolossaal werk, 730 blad*., groot formaat, vroeger f 12.25. 156. HALIFAX. Uit do herinneringen van een Geneeheer. Interessante romantische memoirist, vroeger f 2.76. 157. RAD VAN AVONTUUR of de kunst om do toekomst te voorspellen. 158. v. SUTTNBR. Ben handschrift. Roman, vroeger f 1.75. 159. FRANSCHE WOORDEN en samenspra ken, voor iedereen en zelfoefening. 160. SAMUEL of Een licht in de duisternis, sociale Schriftbeschouwingen, vroeger f 1.25. 161- LA1FÖRET. Waarom gelooft men niét? bewerkt, door Pastoor Kagen, vroeger f 1.46. 162, 163. DICKENS. Het geheim van Edwio Drood. Groote beroemde roman. 164. 165. HUE v. BUREN. Langs Lahn eu Dill. Mijn Duitsch reisje. 2 deelen. Vr.-f 2. 166, 167. Kl. Gedichten v. Jacob van Maerlant, »net inl. en verkl. Vroeger f 1.25. 168. HAXSELiL. Gezondheidsleer. Voorschrif ten voor vrouwen en allen die gezond wil ten leven. Vroeger f 1.25. 169. OROMJONGH. Hand 1. voor Gymnastiek, met groote plaat. Vroeger f 1. 170. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179. B1LDRRDUK. Dichtwerken, met verklaringen van Van Vloten, 4 zware deelen, 1500 bladzijden. Vroegero uitgave van 'Bildierdijk heeft gekost f 49.75. par Eïberta avec do notes. - E D M.!. zette men op den te zenden Poztwiseelbenoyens de «erlangde Nummer» en men ontyangt het fr. doer geheel us ..let per boek of deel. k»" 4 Nrz. voor f 1.-. KW 10 Nre. roer f 1.70. 20 Nr». yoor f S.25. «T 40 Nr». ,oor (dus 10 Cent per Nr.). -mm Minder dan 4 Nr». „orden niet geleyerd. Bi) GEBR. E. A H OOHEM Magazyn yaa Uoedkaope Baakra, le Arnbeui en Nijmegen. S. v. p. duidelijk en volledig adren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 3