r. :*o*. I*'6 JaargAiiK. Donderdag 14 Mei 1903. f.7*. BUITENLAND. FEUILLETON. RUTH. AMERSFOORTSCH DAGBLAD. ABONNEMENTSPHU8: té maanden toor Amersfoort Idem franoo por post Ifjonderljjke nummer» D«ze Courant Yerschgnt Dagsiyk* met éltsondoring raa Zon- en Feeotdagen. lirertentiSn, mededeelingen en»., gelieve men vMr 10 our '«morgens bfj de Uitgever» in te renden. Uitgevers! VALKHOPP O». Utrechtach et tramt L Intercom m. Telephoonnnmmer 00. PRIJS DBBL ADYEBTENTIÊN: T« I4fn|«li Bk» regel i He lette - - O.l#. Groote letten naar plaat»ndmte. t Yoor handel en bedrjjf bestaan voordeellge bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Het einde der Venezolaansche moeielijkheden. Van tlo beide overeenikoraaten, dio don 7en Mei jl. te Washington oudertcekeud zijp foor de gemachtigden, van het D'uitsohe rijk van Venezuela; dient de eene tot bepa- |ling van do samenstelling en van do wijze |nn werken der gemengde commissie, dio tot •uk zal hebben de vorderingen, die men au Duit selle zijde doet gelden tegen Vene- nf'.a tot schawlevergoeding wegens dc in. de krgertioriogen geleden nadeel en aan perso- icfi en goederen, to onderzoeken en over de grondlieid dier vorderingen to beslissen. Doitsohe gezant te Caracas heeft tot 1 1903 tijd. om die vorderingen bij de oom- aan te brengen, behoudens de be- Btgdheid der commissie om1 voor bepaalde pallen dien termijn, te verlengen. De com- issie moet over de vorderingen beslis- binnen, zes maanden nadat zij "biji zijin aangebracht; wanneer bet Dttitsohe en bot Veneeolaauacho lid 't' elkaar niet eens kunnen worden., din nnoel. dei beslissing geschieden bin- zcb maanden nadat do door de Vcreenig- Staten te benoemen voorzitter in de zaak Wrokken is. Deze eerste overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op Duitsdhland en Venezuela- Asdc-rs is het met de tweede overeenkomst, ij uitdrukkelijk is bepaald, dat iedere die vorderingen tegen Venezuela itfi in te stellen, zich bij; de daarin -gere- eldo scheid-rechtelijke behandeling kan aan- biien. Deze tweede overeenkomst, onder- wpt aan hot hof van arbitrage te h Gra- raiiagc de beslissing over do vraag of aan drie- .haten, <lie door het instellen van blokkade der Venezolaansche havens •druk hebben bijgezet aan limine vorderin- bii de betaling daarvan eene bcvoorreeh- of afzonderlijke behandeling toekomt. Met sdere woorden het hof van arbitrage zal ebben te beslissen boe de door Venezuela oor de betaling 'dér' Vörtfei ftig&h beschfk- rar gestelde sommen moeten worden ver- cc-kl. Hier bijl hebben alle scihuidoiachers van iVnezuela belang, en behalve het DurUcHe ijk, Groot-Bribtaunië en Itailiö zijin dat: de lïreenigdo Staten. Frank rijk, Spanje', Bei- Nederland, Zweden, en Noorwegen en loxico. in de tweede overeenkomst, wordt gezegd De vraag of Duitsdhland, Groot-Brittannië balie op eene bevoorrechte of afzonder de behandeling bijt de betaling van hunne wdcringen tegen Venezuela aanspraak lieb- ffl. «I aan het hof van arbitrage te 'sGra- (nhage onderworpen worden, om daar defi- Wief te worden uitgemaakt. Daar Venezuela tdt toegestemd, 30 pot. der inkomsten van kantoren van in- en uitvoerrechten van Guavra en Puerto Cabcllo vopr de bela ag der vorderingen, van alle natiën tegen mezuela beschikbaar to stellen, moet' het ieidsgereohl te 's Gravenhage beslissen, lioe taangewezen inkomsten tussohen de blok- 2destaten eenerzijds en de overige als soliuld- «ebers optredende staten anderzijds moeten todeu verdeeld, en zijne beslissing zal defi- hef zijn. Wanneer aan de blokkadestafen file bevoorrechte of afzonderlijke behande- "g niet verleend wordt, dan moet het cheidsgereobt 'beslissen, hoe dc aangewezen "komsten onder alle staten, die ais sdhuld- eischcrs optreden, zijn te con tra et eerend c partijen zijn jf er oror dat het. soheidsgereoht in dit geval naast tfe be taling der vorderingen uit de 30 pet. alle een schuld ei seller ten goede komende voor rechten pandrechten, op inkomsten iu aanmerking zal nemen, én dien overeenkom stig d», vraag der verdeeling zoodanig zal beslissen, dat geen staat, eene bevoorrechte behandeling verkrijgt zijne beslissing zal definitief zijn. ..De Keizer van Rusland zal woiden uit- gènoodigd, uit do leden van liet permanente hof van arbitrage ta 's Gravenhago drio scheidsrechters te benoemen en aan te wijzen,, om het scheidsgerecht te vormen, dat. do wa gen zal beslissen eiji regelen, welke het op grond van deze overeenkomst zullen warded voorgelegd. Geen van d!o aldi^t benoemlid scheidsrechters mag onderdaan of burger zijn van een der staten, die onderteeke n .-i.arfc zijn van deze overeenkomst of als schiildeischor op- treden. Het scheidsgerecht zal 'den len Sept. 1903 samenkomen, en zijne beslissing, te re kenen van dien datum, binnen zes maanden' vellen." Hiermede zijn dus de geschillen geregeld, die ai ja voortgevloeid uit do nadoelen, die d« in Venezuela gevestigde vremodelingen on- dervonden hebben van de burgeroorlogen in dat land. Dank zij dc bemiiddlefling van dc Vereenigde Staten, is uit het d'oor Dui.tschland/ en Engeland In gang gebrachte optreden beigen, den nalatigen gohuOdenaar eene regeling voort gekomen, <-ie aan de staten, die met krasse mid delen zijn opgetreden tot waarneming van hun ne belangen, de zekerheid verschaft van de vol doening hunner vorderingen, maar dezelfde ze kerheid ook verschaft aan de andere staten, die fina.ncieele moeielijkheden met Venezuela, ondervonden. Het is eene regeling, die allen omvat en aan ieder het zijne geeft. Men mag dus aannemen, dat zij allen voldoet. Duitschland. Een voor den politiéken toestand in Whr- temberg hoogst belangrijk besluit is in Stutt gart genomen In i-eri_ gemeen schappelijk a doó'r 'de n a t i o ,na a. 1-1 i 'b er aid en d e. m 0- c r a t i 9 o li e pa r t ij| belegde vergadering werd' besloten voor twee kicsdistrichten, heb elfde en twaalfde een c o m p 1* o< m i s aan te gaandlenoveireen^Mnsbig zal dei volkspartij' in hat elfde kiesdistrict (Schwêibisol 1 -Hall- weinsberg voor den nat.-lib. caiididaat, dr. Losch, de Diiitscho partij in het. twaalfdö district (Crailslieim) voor den deanokratischen eandidaat Angst stemmen. Dit samengaan is gerielzb togo n den Boerenbond, want noch het Centrum, noch de sociaal-damorra- tische partij komen in de beide kiesdistric ten in aanmerking Het- is de eerste maal dat beide partijen in Wurtemlmrg samengaan tot dusverre zaten zij elkaar bij do stembus; altoos geduch€ in do haren..Dat een dusda nige vereeniging mogelijk was is alleen aan den Boerenbond te danken, die de Duitscho partij als ciunnfcité négligeable meende te mo gen behandelen. Frankrijk. In do kerk van Aubervilliers to Parijs zou gisteren, de voormalige .Tesuitenpater Cou- bé met goedvinden van den pastoor predi ken. Een aantal socialisten had daarop cm oproeping uitgevaardigd dit to verhinderen. Dei preek word; na do cersto woorden in dei rede gevallen en men eischte van Coubc, dat hij den kansel zou verlaten. Toen hij weigerde ontstond groot rumoer. Een der betoogers wilde dén kansel beklimmenmen wierp alkaar met stoelen en voetbankjes, zoodat verscheidenon verwondingen bekwamen. De pater verliet eerst den kamsol, toen twee commissarissen van politie hem driemaal over gesommeerd hadden, do kerk te verla ten. De leiders der socialisten, waaromder Laurens Tailhadè. weiden gearresteerd. De afgevaardigde Colliard heeft den minis ter van Oorlog medegedeeld, dat hij hem over het onder de wapenen roepen der troepen tot. een oeféningatijd van 13 dagen zou interpel- leeren. Dit onder de wapens roepen is ge schied, niettegenstaande de Kamer do betref fende credietpost geschrapt en dus tegen het OHder de wapenen roepen gestemd had Oostenrijk-Hongarije. ITet Oostenrijksch-Hongaarsche eskader heeft bevel ontvangen do haven van Saloniki fce verlaten. Slechts één schip, de Wien, blijft achter. Turkije. Naar in kringen, der Porte verluidt, wordt van Fransche zijde verzekerd, dat het van Toulou vertrokkene escader niet naar Salo- nici, doch maar Syra zal gaan. Slechts een van, de schepen cm; wellicht later allen, zal Salonici aandoen. Een consulair telegram uit M o n a s t i r meldt, dat daar bij, het voorgevallene "Woens dag jl. acht Grieken en zes Bulgaren g e»- d o o d en vier Grieken en drie Bulgaren ge wond werden. De Porto hoeft bericht ontvangen, dat eenige benden Armenische rcvolti- tionafren over do Perzische grens in liet samdsjak Bajasid zijn binnengedrongen. Er zijn .krachtige maatregelen tot verweer geno men. Een telegram uit K elfc tan tinopel aan de ..Franfais' meldt, dat een zestig- ta 1 Macedonische opst.uM. lingen te Koen- ,diiis bom^^-wiei-pt-)^ JAOO Bagibozoeks, van wie 'Tflf^weraengmooa en even véel"gc^J wond Diaarna trokken de oproerlingen zich in de bosschen terug. Uit liet ingestelde onderzoek is gebleken, dat lieb dynamiet ia aangevoerd ui België over Griekenland. Turkije weigert schadeloosstel li ng te geven aan de vreemdelingen wegen si het gebeurde in Salomiki. Marokko. Volgens de laatste berichten uit Teluan duurt het gevecht nog seeds voort. De ver binding te land en te water is afgesneden. Slechts weinige. Spaansche eu Joodsche fami- liën. zijn in de stad achter gebleven. De stoomboot Tivrki is gisteren middag meit 120 man troepen aan boord uit Tanger maar Tetuan vertrokken. De toestand is acer kri tiek. 3000 man cavalleriet eu infanterie zijn van Fez op weg naar Tetuan en kunnen binnen 10 dagen arriveeren. De Anrtiera-kaibylcn hebben zich bijj de opstandelingen: aangesloten. Bij den Spa an sch en gezant in, Tanger vond gisteren eene bijeenkomst van diplomaten plaats Te Tanger is bericht ontvangen, dat T e- t u a 11 door dei stammen uit don omtrek is i 11 g o s 1 o t e 11. In do stad heersdit grooto ontsteltenis. Do vertegenwoordiger van den Sultan vooi" buitc-niandsolio aangelegenheden 111 Tanger, Mohammed Torreej, zendt troepen en munitie langs den zeeweg. Volgens bcridliten nit Ceultö' hebben do opstandelingen pea-soiiieral in dienst van do E11 gel schei en Fransche post aangehouden en de Framsoho en Engelsche consuls medege deeld, dat het verdere briefverkeea- met Tan ger moest ophouden. Hdb Jbt der Spaan9cho post is nog onbekend. In Tanger zijn twee 9toombooten met. mu nitie aangekomen, die voor den Sultan be stemd zijn. Mien meldt uit Tanger De Engelsche eonsnl i.s hriei' uit Tetuan aangekomenhij verklaart dat de toestand! te Tetuan buitengewoon ernstig i9. Men bevestigt dat. een Fransche stoomboot, komende van Oran om families uit Tetuan! aan boord te nemen, daar van af moest zien, daar het schip de haven niet vermocht bin nen te dringen. Twee Engelsche stoombooten) zijn naar Tetuan vertrokken. De troepen van den Sultan marokeeren op naar Taaa; bij Fez versloegen zij een troep opstandelingen uit do bergen, die groote ver- liezieia leden. Daar de Spaansche pers hevig te keer ging over het fedt, dat de regeering niets voor de 250 Spanjaarden en 100 ouder Spaansche be scherming staande Israëlieten te Tetuan deed, is gisteren de kruiser Infanta Izabcl afgezonden. Mulei Arafa moet op het kritieke oogen- blik uit Tetuan gevlucht zijn; deee laffe, de opstandelingen aanmoedigende houding, wordt m Madrid druk besproken. Do inwoners van Tetuan verdedigen zich met vertwijfeling. Er is nog voor drie dagen munitie. Dinsdag werd het gevecht een 00gen- blik gestaakt, om de dooden te begraven, wier aantal op 300 geschat wordt. Vei schei den e hoofden van opstandelingen weiden op de rtad^uron gestoken. Dc vreemde c >n:u- laire agenten vlifèhtten in liet ^>aansclio com' 9ulaat. Voor zijin vertrek bood de Eugelsoho consul zijn Spaansche 11 collega;het gebruik vau een Britsdh oorlogsschip aan de Spanjaard •weigerde dit echter, zoolang er noig landslie den van hem in Tetuan waren. Mohammed Torres verzekcide, dat Tetuan voldoende bevestigd is; do gezant do Colo- gan verlangde wapenen \\>or de Spanjaarden, opdat zij in liet gegeven0 geval niet weerloos gedood zouden kunnen worden. Ilij raadde voorts aan de troepen uit Fez. waarvan een deel in AÏkasar zou zijn aangekomen, onmid dellijk naar Tetuan te voeren. Uit Centa wordt geseind: De Anghera- kabvlcn weigelden de grenswacht. Hun kaid vluchtte naar Tanger. Do commandant van Oeuta treft maatregelen, om iedere schending van de gten- onmiddellijk te voorkomen. Drie dorpen, die zich voor den Sultan hadden verklaard, gingen in vlammen cp In Gibral tar verzamelen zich Engelsche oorlogsschepen. Japan. De Keizer opendei gisteren persoon lijk de zitting van; het Parlement met een troonrede, waarin hij maatregelen aan kondigde tot eeb werkelijke oompletoering der nationale verdediging. Van de betrek kingen lot lieb buitenland werd in de troon rede met geen onkel woord gewag gemaakt. Venezuela. Het blad dc ..Financial Times" verneemt, dat een: c red iet huis van Londen en van Am sterdam, in overeenstemming raeb een bank van Londen, heeft toegestemd om de con versie der leouing van 18S1 van Venezuela to ondernemen. Een kantoor zal gevestigd worden te Ca racasDé aandeelhouders zullen de voorkeur hebben ten aanzien van de opbrengst der douane voor de som, benoodigd voor den dienst dc-r schuld. Australië De werkstaking onder het spoorwegperso neel in Victoria schijnt. volgens berichten van do „Dailv Chronicle" uit Melbourne reeds te vcrloopen. Het stakerscomité heeft' een manifest uitgevaardigd, watfin het zijne houding tracht t« verklaren en te rechtvaar digen. De mannen zeggen dat zij door heb spoorwegdepartement tot zondebok gemaakt zijn voor de verliezen, geleden bij de exploi tatie van lijnen, dio om staatkundige rede nen zijin aangelegddat hun loon ingekrom pen is omi slecht uitgegeven leeningen goed te maken, en vooral, dat hunne rechten aan getast zijn door het verbod om zich aan tei sluiten bij de organisatiën van andere werk lieden- De stelling' van de rendering wordt daar entegen gunstiger. De regeering is er nu ini geslaagd, met behulp van oud-gedienden on anderen oen beperkten dienst in te stellen, beter dan die van Zaterdag. Van de 11.000 mensahen, aan het- spoor wegdepartement verbonden, staakten oor spronkelijk slechte een dricduizcndtal, waar onder nagenoeg alle machinisten, cn stokers» maar het ovei igo personeel kan dientenge volge geen dienst doen Din^lag zonden do w is-.el wachters, portiers, enz. bijeenkomen om te beslissen of ook zij dc werkstaking zullen akondigen. De openbare meening moet in het alge meen zeer sterk tegen de s:akers gekant zijn- Er wordt voor liei verkeer in den omtrek van Melbourne, Ballarat en andere grooto steden voel jjobruik gemaakt van motomjr 11 Ri.il liet parlement zullen wetsontwerpen worden ingediend in den geest, als hier tö lande zijn aangenomen. Allerlei. vSienk i ew itch. Men weet diat Sienlriewitch, de beroemde schrijver van „Quo Vadis en andere minder bekende boeken een paar jaar leden, toen het juist 25 jaar geleden was dat hij voor het eerst iet.-, had uitgegeven, to Warn-liau op grootschc schaal en ouder algemeene deelneming is gevierd cn gehuldigd. Hij. kreeg toen zelfs een geheel landgoed ten geschenke, wtaxl ingehaald en toegesproken eu opgevoerd en aan diners ge ëerd Thans is het anders en is de naam Sieu- kiewitch eon die do Polen niet moer vcreo- nigd liouxlt fn'oar verdeelt Dat is zoo geko men. Bij cem onderzoek van een War- schausch blÜB werd ook aan Sienkiewitch ge vraagd wat hij, dacht van de tegenwoordige nieuwe richting in de litteratuur, en welk Poolseh drama van den nieuwen tijd hijl het best vond. Daarop antwoordde' de schrijver dat do heele jonga Poolsohe litteratuur a u niets doet dan oan (M'ot-ielc en ontucht. Tliorop zijn de jongo Poolsohe solmjtvea» o]> hem lojgetrokken dat het een aard had. Hot liberale blad „Glos" (De Stom) nam Moderne Soman door FERNAND-LAF ARGUE. Gciheeil tern eerge&lagem, möt dei handen Tc'"'(u- «ogen, viel ze in haar sito'ol terug. Haar Rchcoiulocihter; kwam, nad'erbiji en leg- 1 Vei'i'oostend haar arm oim den schoudert »Wtr selioonimoedea-'. >»Wilt u liever dat ik niet' ga>.usv wensch eca bevel voor mij. U hebt den gehefeleni om or over na ie deuken, p '1 i'J graag gaan, Eva?" vroeg nraman ^nxntine herp en mei het ihcofdi cplief- "-tt aan m i ie moeder ''uurlijk doe .k dat wvl Ik verlang R.lltV'<IfUl Je &-hik ïc daargind: werkelijk goed behan- j dV- rib u do wiaflrlir.'d' gezegd. Ik werd n'<; oen van buno gelijken, met j;i> z-lfs mot emdterscih.eitEng.'' 'Ul je aa.ni je braafheid' te danken, •Dp ***®öeHjjk 7';en van mijnbeer Duclaiux wïisi uiterst Hij; WpH li 011Voorrio(mend Ivoor mij, (vj 7f"^s eadienux a hcwhaaldlei maman Clémeintdne, vrouw scherp nnousterend'e. mceder. Mijnheer 9èrvad!aic brengt, morgen een waigenvol lekkers mede. Hetzij, ik ail of niet temgkcer op heit kasteel, mijnheer Albert Ducln.ux verlangt, dat. ik ze- zou aan nemen en de kinderen hielden niet op, zcodat ik miji eindelijk wel gewennen moest geven. Het is een heele voorraad en u> zult kunnen smullen, alsof we rijk waren.' „Ia die Albert werkelijk goed voor je ge weest?" vroeg de moeder van Edöuard, wier bikk nog steeds vorschend op., haar schoon dochter rustte „Oordeel zelf maar, moedor. Op zijn ver langen at i:k met Jojo «n Nini in plaats van aan die tafels in die «huren „Diat is gpetl „Dlan beeft hij mij eon kaimer op het ka steel gegeven, om te voorkoanen, dat ik 111 de schuur op stro» zou moeten slapen.'' „Ook heel góed1!" „En om, homi te bedanken/' voegde zij cr lachend bij, „heb ik alles aangenomen wat bij mij heeft aangeboden. Hij had mij het gebed e kasteel wel w.lleu geven, geloof ik. Zijn laatste woord was „Kom terug1' En als u me toretaat naar Pareotpii/re weer te keeren, dhn ga ik er heen voor zijn kinderen en voor hem, mtiar niet voor d a cud: 1 heer Lbielaux. 17 hebt toch den zoon nets te verwijten, is "het wel, moeder „Neen. niets. Eva!" De jonge vrouw, begrijpend dat hsuir schoonmoeder over alles wilde nadenken, ver licit het vertrok. Maar weldra moeet zii terug- keeren. ivant de geheele woning bestond maar uit één kamer mot twee bedsteden. Geen kOn- feemj, geen cetikatmer, niets wa.t het. leven eenigazins gemakkelijk mankt. Eva bespiedde haar schioonmoodei on deze, op baar beurt, bemerkte de stralende oogon vau haar schoondochter, het beste bewijs dat d'e toekomst lmar minder duister toescheen Beidon waren bereid zich. aan elkaar.s wil te onderwerpen en zich /voor elkaare geluk op'te offeren. Eindelijk begaven ze zich te bed. Eva viel spoedig in slaap en mamtan Clémentine wa.- in de gelegonlhoid de gebeurtenissen van den dag rustig to overdenken. Eva. verzoeken niet naar liet kart eel van Parampuvro terug te gaan, stond gelijk m©1 armoede en ontbering lijden. Zij, yooi zich, mocht' er al niet. tegen opzien, een audeie vraag was hel' of Zei helti reoht liad haar sdhloondlaclliter dit dfrtólevig bestaan te doon cleelen. Zij kon zich losmaken van 'het leven, Eva had- het rech t znidb er a<*u 'c heohten. Toestaan dat- zij er weerkeerde, w'as bui gen vcor het b.cdon: af stand d'oen van elke ■wraakneming, was oen genade aanvaarden. Welk een triomf voor den ouden Duclaax. als hij. eenmiaal den waren naam van de gcu xvmante zijner klflinkindrnen zou vernenieu Wel Was het een wre. d dilenui.a En morgen zou Ser\-;ulac het antwoord a' koenen vragen. Op baar teen.11 loop maman Cl'nicntine naar Eva's bed, en bet. goede, zachtaardige schepseltje, vier hart. met haat. noch. wraak vervuld was, met liefdevollen biik besdhöu woind, lui terd'e zo naar haar n>-' >c adem haling. „Dc kan haar toer. uie !ai»u loetf; vier enzo fout.*' docht, zo geheel vortieederd Vart overtuigd 'ooh uiel» ic zu n slapet, stak zie licht aan en iiot eeuigt- bock cj slaar- d'e, dat zij beza.ten, dten bijbel van Eva's oom, zette ze zidb aan tafci Zij, sloeg het open bij een bladwijzer dien Eva er te Salies liad ingelegd. Heit. was bij het boek Ruth. Eu evenals haar schoondochter destijds was maman Clémentine heden getroffen door de vele punten van overeenkomst tutvschen hun lot' en dat der bode vrouwen uit de nei- 1 ige Schrift.Ruth en Naomi. Zij las en herlas het aandoenlijk verhaal, er in medelevend tot- de tmnen haar in de oogen kwamen, zioh er med'e vereenzelvi gend tot zij het onderscheid nauwelijks meer vcimocht te Ix'speuren. En zooi*er had Neomi de zelfopoffering kumi.cni drijyonWol is waar had Boaz. niet. op wi-eedaardige wijze mot' zijin famiLie gehandbld!. niet zooals Du el aiux dton geheelen. omcHergang dier Jan son 3 op zijn geweten. Maar behalve dat enkele punib was cr cm merkwaardige overeenkomst rnaschen d'e fcizcandcrhedon dezelfde uittocht, drzolfdo rouw, dezc-lfde terugkeer in het land' en zelfs daar ih;;cld' de ovctroeiistemmdng nog niet- op. Het toeval en niet de raad van Naomi luvl de mcdc.no RiiÜi naar do wijn bergen godro-.'.-n cn Boaz was goed tai Brnz overlaadde Ruth mrt geschenkendie zij .aan haar schoonmoeder bracht morgen immers zou Servadac met een wagenvracht vol komen I Was hot niet een vingerwijzing Gods om niet in den loop der ge beurten, issen in te grijpen, cm zioh niet to verzetten legen <le weldaden die het leven zelf aanbood Een rilling liop plotseling maman Clémen tine d'oor d'o leden. Book had Rntih. tot vrouiw genoimen 1 De gedochte dat diie ihalfverlanrde grijsaard haar jcwnige, mooie schoondochter tot vrouw zou begeeren, wekte in zoo hooge mate haar afsohujw. dat er eenige minuten x-erliepcn eer zij liet Onigerijirwle vaai deze voarstolling in zag. Neen, Duolnux, oud «1 gebrekkig, zou niet meer .aan een huwelijk donken. Zij schoof het boe>k weg. dr; d het licht uit» ou bleef nog lang met open oogen in het duister afcaivn. Heel d<- slapelooze narhl ging in soonberc overpeinzingen voorbij. Bij liet krieken van don dag wekte zij Eva en met trillende lippen hïiar een kus- op liet voor hoofd. drukkeude. zonde ze „Ik bob dén geboden nadlit nagedacht. Je kunt- gaan kindlief, ma.ar" voegde zijl er bij 11110b een zucht, „zeg niet' wie wij zijn. D'cnk naai Godl.en, aan onzen Edéuo rd.x Ziwijlgend! mot tranen, in de oogem1. cmilualst dien zij elkaar. HOOFDSTUK TTT. De laatste bladeren, waren van de bivmion gevallen, de jxxpulieren strekten liun darro t ikken naar den bleeken hemel uit en de Garonno geleek, van het kastivl gezien, een <lof geel lint, dat. met. trage, matte bewegin gen zich voortbewoog. To midden van het grijze, eentonige land schap veihief zich het. kleine lx«di dier Jan- sons mc<t zijn donker groono naaldboomon. En dinar het nog wann was, ging Eva c-r dikwijls met. de kinderen liecn, zi'eh echter nioit verdei wagend dan den zoom, wair zo zioh op een schaduwrijk plokje uitsterkten. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 1