KOLONIËN. DE heftige stukken op van jongeren, de katho lieke bladen trokken |>artij voor Sienkiewitch en aoo is de strijd om den beroemden man ontbrand. Men beeft daarbij Simkiewitch verweten, dat hij. die over een uitnemenden roem beschikte, geen nieuwe richting heeft gevormd, dat- hij niets heeft geschapen, zijn aandacht hoofdzakelijk gewijd aan geschied- knudigo taftreelen en voor don tegenwoordi- gen tijd niets heeft gewoeld. Ook rijn hirtori- scho figuren, vae-fdo men. waren niet van luin tijd en xiju moderne in historisch costuum, enz. Men spreekt te Warschau druk over den' raak. die ook al aanleiding heeft gegeven tot handtasteliïkheden. Een aanhanger van Sion- kiewitch heeft zich in een koffiehuis aan den redacteur van ..Glos'' voorgesteld door dezen een klap om de ooTcn to geven en' toen bui gend te zeggen „Tk ben Rabskf', waarop dc redacteur hem een dagbladhouder op liet hoofd stuksloeg. MisaoJuon wórdt or nog wel geduelleerd. Sienkiewitch, ouo vadisf vUit Santiago (CJiili) wordt gemeld Stakers in Valparaiso hebben do gebouwen aan de kaden in brand ge stoken; daarbij' verloren 10 personen het leven en werden een 200-tal verwond. Dc regeer ing heeft elk voorstel tot onderluando ling met de stakers verworpenzij is beslo ten met allo middelen de orde te herstellen. .'1000 soldaten zijn op verschil lende plaatsen in do stad ingekwartierd- vDc vorige weck Donderdag vond in Warruambool (Victoria) cene buitenge woon hevig© aardbeving plaats dc sterkste die. ooit in deze kolonie is gevoeld, Verscheidene daken van huizen werden afge worpen, als bij een orkaan, zware cernent- kruisen van, kerktorens stortten neer; de huizen schommelden heen en weer. Mcii- svhcnlevcns schijnen, niet te beklagen to zijn OOST-INDIË. Dc eorrcsqxmdent van d© X- R Ct. te Bataria seinde gisteren, dat do kapitein A. R. B. Jansen, die, volgons ecu vorig telegram, t© Lam Mculo zwaar gewond werd, overleden 18- Aan een uit Koeta Radja o afvangen telegram van 4 April wordt door de Java Ct. het volgende ontleend Luitenant. Kruisheer overviel iu Boven Tjocuda een schuilplaats, waarbij 6 vijan- dën sneuvelden, waaronder het bendcihoofd. Kapitein Gccrtseuia Beekeriug patrouilleer de 17 tot, 23 Maart in Boven, Pincuëng. In Pcusaugau gedooid 8 vijanden, velo voorra»- Üen opgcruanid. Bij beschieten patrouille in fli Adeitë (Wojla) licht gewond Europeesch fuselier Vlcoiuing, alg. st. no. 45707 Ornler dagteckening van don 4eu April .-einde do resident der Zuidier- en Oostcvafdoe- ling van Borneo al» volgt aan do regoering Van patrouilles omgeving Poerook Tjahoo tusschen 23 en 29 Maart kreeg dio van 28 o<p tweo plaatsen drie schoten en oen schot, ter wijl twee aan Soekoen-rivier visssehendo sol date» van overzijde dier rivier tweo schoten kregen, on stoomjacht Selatan op 30 Maart opertoomendo bij Moerandjaan veel vuur orat- ving. waaronder een lillascliot. Bij terugstoomen herhaalde zich dat vuuij meer benedenstrooms. Van deu resident van Amboina is, onder dagtcokoiung van don len April het volgondl tolegrani ontvangen Algemoeno politieks toeeLiml over liet al- getnecji' guhaftijg; gezondlfeidstoeötaiid laaiü wo| to wenschen overmedicijnen worde» verstrakt waar die worden verlangd. Een dor doktors-djawis in commissie gesteld om do meest ge/oisterde streken op Ztiid-Cerain tni <lo Oclïasscra te beaoekon on nssistontio to vorlpencn. Java Ct BINNENLAND. Staten-Generaal. Opsporen van delfstoffen van Staatowege. Iht Minister heeft beantwoord het afdeelings- verfilav over tmrcngenoemd wotsontwerp. De Min. blijft bezwaar maken tegen dc publi veering vahot rapport van d'r- BvijerncJc en het daarover door dr. Verbeek san den Mynraad. uit Stebradht rapport. Die openbaarmaking acht hij noch wenscïielnk noch noodig. Geschiedde zij. dan zouden, ingeval het exploratioplan eens niet tot uitvoering kwam. do gegcaiena in de rappor ten verrat. vermoedelijk ten bate komen van Imilenlandsohe combinaties. beschikkende over gmutc kapitalen em geëefendfc werkkrachten. In het stadium waarin de zaak thans varkeert i* liet uitlokken van technische lK>sehouwingcu uvVr den anbcid ran de adviseurs dor Regeering overbodig te achten. Het oogenblik is thans gckuinen om het proef ondervindëlijk onderzoek in te stellen. Dc aan gevraagde som voor het onderzoek zal voldoende zijn om een aantal diepboringc» tv verrichten, welke do geologische gesteldheid van het terrein zullen blootleggen en op grond waarvan deiftalve «al B/n te beslissen in welke richting hot explo- ratiewcrk meer av bijomidciticden nioet worden voortgezetWil men 'het doel dat voor oogen ftfaot het beletten van omler»>dlringen door particulieren, bereiken, dan is het meest voor .Io han<i lijstende en het meest oprechte on af doende middelverbod van exploratie. Dat dit verbod door ceno strafbepaling moet worden gehandhaafd, kan geen bezwaar ople veren. Alleen door hot onderzoeken te stempelen al» strafbaar en niet als ongewenwht, zal men het ter hand nemen daarvan voorkomen, want het is voor ieder duidelijk, dat men nimmer eenige aanbraak op concessie of .vergoeding kan ont- leeneu aan eene verrichte onrechtmatige hande- liity. Dc Man aclet, het tijdstip n"g niet gekomen om tihans recsL* te bepalen op welke wjjrc over do eventueel ontdekte myn\elden zal worden 'r»e- srfhürt. Om dit met vrucht, tv kunnen doem, zal eefst met de resultaten van hot onderzoek voor oojpon moeten vaststaan waarover men heeft te beschikken. Berichten. Do Staatscourant van Donderdag 14 Me 190 bevat dc volgende Koninklijk» Be- rhnteti benoemd tot rechter iu de rechtbank te Dordrecht jhr. mr. Th. J. dc Marcc? van -**winderen. thans rechter in de rechtbank to Hecrcnveen, ©n mr. H. van Loghcm de Josscliu dc Jong. titans substituut-griffier bij dc rechtbank te Zutphcn benoemd tot buroel-ambteuaar bij do vis- schcrshaven to fjmuiden F. L. Wajon, en tot. havenklerk bij genoemde liaveu C. Krij- nen benoemd tot sluiswachter bij do Molle- gatsluis te Gouda J. P. Göbel, sluismeestcr aan de schutsluis to Arkelschendaui. -Naar het Hbld. verneemt, is het voor- loopige programma van hot bezoek van het Koninklijke Echtpaar aan Amsterdam, ala volgt Vrijdag 22 Mei des namiddags, aankomst aan het Centraalstation. Zaterdagochtend zal een groote rijtoer wor den gemaakt en een bezoek worden gebracht aan het Stede li ik c Museum. Na den micUlag weer een rijtoer, en bijwo ning oii den Buiten-Amstel van deu rotiwod- strijd en het blocmen-cario, dio door do roei en zeil vereen igmg Dc Hoop worden uitgege- schreven. Daarna zal een bezoek aan Arti worden gebracht. Des avonds galavoorstelling in den Stads schouwburg. Zondag zal des ochtends do godsdienst oefening ui do Nieuwe Kel-k worden bijge woond, waar ds. C. J. Lammermk zal voor gaan Tc tweo uur rijtoer en bezoek aan Artis. Maandag to 10 uur audiëntie voor militai ren tc 1 uur burgerlijke autoriteiten. Daarna, waarschijnlijk een korte rijtoer. D'iusdag tc 11 uur audiëntie voor commis sion. corporat ies enz. Des namiddags groote rijtoer en bezoek aan lfefc Wilhelm i n a gasthuis Woensdag te 10 uur audiëntie voor v»arti- culieren. Des middagy tusscJion 3 en 4 uur inwijding van het Beursgebouw. De« avonds raóut. Het vertreik zal Donderdagochtend plaats hebben, waarsdiimlijk to 101 uur De mogefijkhoid bestaat dat- nog eenige be zoeken aan inrichtingen, hierboven niet go- I meld, zullen worden gebracht. Eongodonkd'aig- „Er is, voor zoo- vei' uëj weten, nog niet aan gedacht" zegt hot N. v. N. ,,dait II. M. de Koningui hier ter stede ccn gewichtigon gedonkdag zal beloven I>en 23&ten Mei zal het. I2i jaa goledcn zijn. dat Ziji door deu dood van Ko ning .Willam JIX Koningin deai Nederlanden werd. Of aan het Hof do dag opgemerkt zal worden, is niet hekendmaar indien liet plan van cene aubade doorgaat., zou hat, zeker niet oneigenaardig wezen als deze op 23 Mc werd gebracht". Prins Hendrik i u W e e n e n Do Wccucr correspondent der N. R. Ct. schrijft ..Hut programma van het verblijf van prins Hendrik der Nederlanden ia Weemen luidt, behoudens nog mogelijke wijzigingen, als volgt Vrijdag 29 Mei aankomst, des nam id- dags. met, hefc Wcstci-sj>oor. waar d» Pritjs door deu Kciïit eu gevolg zal worden afge haald. Daarna souper bij den Nede rlaudsch eu gezant jhr. v. Wecde. waaraan, door aartsher- k'tog Beinier, die aan het Huis van Nassou oir daardoor ook in de verte met ons Konings huis verwant is. zal worden deelgenomen. Za terdag don 30en dejeuner bij aartshertog Rai nier en 's avonds diner bij den Keizer in Söhön- bruuu. Zondag 31 Mei. dejeuner bij aartsher tog (Kb, waarschijnlijk voorafgegaan dooit het bijwonen van den dienst, in de prote-- tansche kerk. - Middags zullen de wedrennen bezichtigd worden en 'savonds is er grootl diner bij den Nederlaudschcn gezaut. Maan dag vertrok Misschien dat de Prins nog epn kijkje neomt in de opera, maan dan ijicognifd. want ccn galavoorstelling zal er uiet plaats hebben." Men schrijft van Het Loo aan „De Tel. „Evonals w-ijlen Koning Willem III, aan wicn Ajioldoorn en omgeving een groot, deel van zijn tegenwoordigen bloei verschuldigd is. veel deed wat eigculijk niet anders was dan werkvorschaffiug in het groot, besteedt, ook Prins Hendrik ontzaglijk veel geld aan hoide- outginning, enz Dit is op den duur een goede geldbelegging en teekent den Prins als een verstandig oeeo- nooui. Maar Zijne Hoogneid doet moer. Door ziju toeooen zijn dc loonen eu traktementen van do werklieden en officianten van het pa leis en het domein sedert Januari vfwi dit ja r aanzicnlijt verhoogd; do salarissen, aan verschillende betrekkingen verbonden, werden mot drie- a vierhonderd gulden per jaar verhoogo. Daarbij heeft de Prins veel over voor tport, vooral voor paardensport. Dit blijkt niet al leen uit het aankoopen \*an mooie paarden, maar bovenal uit dc- wijze waarop het perso neel van het staldepartement geoefend wordt Zoo is in het park van „Het Loo" eOu rij en oen renbaan aangelegd, waar koetsiers en rijknechten geregeld worden bekwaamd in do rijkunst. H. M. de Koningin stelt trouwens ook veel belang in dev.e snort en is bij de lessen in do rijbaan dikwijls tegenwoordig. Dit was ook jl. Vrijdag hot geval toen met 2-, 4- en 6 span werd gereden, zoowel van het rijtuig als to paard. "FT. DL was toen vergezeld van den groothertog van Mecklenburg en van de groot, hertogin moeder. Daarna woonde het hoogc .gezelschap de oefeningen bij op do renbaan, waar ook w*<rd gesprongen over hindernissen Om een denkoccld te geven van de groette der ontginningen, welke de Prins aanlegt, zij nog het volgende» vermeldDezer dagen werd voor rekening van Z. K. H. aangevoerd een halve wagon lupinonzaad en 10 H.Ti. den nenzaad. en in dit voorjaar werden reeds eeni ge, honderdduizenden jonge dennen gepoot". De toestand van den minister van Oorlog blijft vooruitgaande. Do gencTaal Bergansius ontvangt ten zifnen hnize dö chefs van diensten en hoofdambtenaren ter behandeling cn afdoening van zaken. A Tv oren* zijne werkzaamheden aan het departement te hervatten, zal de minister waarschijnl';k nog een korten tijd buiten do stad gaan doorbrengen. De heer mr. Filz. oud-vice-presidenb van het Hooggerechtshof in Nederi-Indië. heeft Maandag van 'j. Gra venhage de reis naar Caracas aangenomen, ten einde aldaar, krach tens benoeming door H. M- dc Koningin, op te treden als oppcr-scheidsreohtcr in de Franseh-Belgische commissie tot onderzock der eischen om schadevergoeding in zake de Venczuelaansohe onlusten. Do heer P A. Shaw, bij Koninklijk besluit van, 22 Januari 1903 no. 30 benoemd tot consul der Nederlanden to Cape Coast, Castle, is in die hoedanigheid door do Brit- sclio regeering erkend. Do heer G. Graf, hij Koninklijk besluit van 20 December 1902 no. 1 benoemd tot consul der Nederlanden to Castries (St. Lu cia), is in die hoedanigheid door de Britsche regeering erkend. Tot Belgisch Consul te Soerabaya is benoemd de heer A. Knoops. De minister van financiën maakt be kend, dat het saldo van 's Rijks schatkist op 9 Mei j.l. bedroeg bij do Nederl. Bank f 593.720.72 en bij de betaalmeesters .f 2.670.948.31^ Te zamen f 3.264.669.03 De afdeel in gen van de Tweede Kamer hebben benoemd tot, rapporteurs over do wetsontwerpen betreffende 1. herziening van de belastbare opbrengst der gdbouwdo eigendommen ett wijziging cn verhooging van hoofdstuk VIIB. der Staatsbegroting voor 1903 voorkoming van gelijktijdig genot van wegens het feit, toegekende tijdelijke uitkee- riiiar of rente ingevolge de Ongevallenwet 1901 eu pensioen of onderstand ten laste van den Staatoiidcrhamlsclien verkoojï van voermadigen vestillggrond te Breda aan de r.-k. parochie va» de II. Barbara tc Breda, tn verliooging oil wijziging va» versehillentle hoofdstukken der Staat «begroot ing (trakte- 111 enten klerken enz. l ij de departementen) de heereiv Zijtlnia. Roell, Van Dcdem, Jans sen en Van Saesse van Yi»ell 2. beneden, van wegen met motorrijtuigon Onteigening teil behoeve van een spoorweg Egmoud aan Zee Alkmaar—'Belgen Ont eigening ten bchoe\c van een spoorweg Stadskanaal- Zuidbroek voor uitbreiding van het station Oss cn voor een qioonveg Dinxperlo -Varsscveld n overbrenging van een gwloelto van den Rij weg Mepptl Zwolle, in beheer en onderhoud bij do ge meente Meppol de lieetcn Va» Raaltc. Ty- deniaii. Vran Styium Merckelbach cn Van Wasscnacr van Catwijck 3. voor het wet-ontwoip betreffende ver lenging en wijziging van het aan dc Ncdcr- lanclsche Bank vcrleeuilo octrooi eu intrek king der muntbiljetten de hecren Bo?. Mees, Nolens, Heemskerk cn Van Aseli van Wijck. De „St.-ÖtNo. 110 bevat een wet vau den 27cn April 190°, tot aanvulling cn verhooging van het, dci'de Hoofdstuk dei* Staatsbegrooting voor liet dienstjaar 1903, met f 359,700. wegens kosten van overneming vail do vorderingen aa» China in rekening gebracht ten behoeve van Ncderlandscho S t aatsam b tc tl aren, van handelshuizen cn pa» ticulieren wegens de vei'liezeiv geloden tijdens dc onlusten m China iu 1900, benevens uit- kcoring va» '1 interest over »et tijdvak van l Juli 5901 •«i^lon dag der uiV betaling van de overntmihgssounneu Dezelfde bitaatse. b&val' een besluit van den 27eu April 1903. tot vernietiging van het be sluit vau burgemeester en wethouders van Hengelo van 29 October 1902, waarbij] jwm het bestuur van de Twentsoho Handelssocië- toit aldaar vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein is verleend alsmede een Wet van den 27aten April 1903, houdende vaststelling van het slot der reke ning van ontvangsten en uitgaven voor No- derlaudsch-Dtdië over liet dienstjaar 1899. Dc St.-CL nu 110 bevat! een wet van den 27en April 1903r houdende toekenning van een renteloos voorschot uit 'sRijks schatkist ten behoeve van den aanleg cn het in exploitatie brengen van een spoorweg van Middelburg naar Domburg, met een zij tak van Koudekcrkc naar Vlissingen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben zich na de nieuwe doorbraak in den Kethelpolder. ter plaatse op de hoogste ge steld van deu toestand, met het oog op even tueele maatregelen vanwege Eet provinciaal bestuur. - DcHaarlcmsub. «lichtfabrie ken. In de gisteren gehouden zitting van den Haarlemschen gemeenteraad is behandeld het adres van den heer Geurtscn, in. zake dc klachten omtrent fraude bij den ,bou\v der gcmeentelïchtfabrieken. B. cn W. stelden voor eon conimi-sio tot -onderejock te benoemen, bestaande uit ccn rechtsgeleerd raadsman als president, twee aannemers en twee aröhi- tecüpji. Aangenomen wend een voorstel van den hoer Spoor, om dc zaak eerst in handen to geven van de'Commissie van Bijstand in het beheer der gemeentebedrijven. Deze zal advies uitbrengen of zij de commissie van onderzoek noodig acht. De w a ter stand op de Vecht. Do heeren mr H. J. Doudo van Troostwijk voomtter van het waterschap Breukeier- waard, en jhr. J A. F. Backer, burgemeester van Vreeland en Niohteveclit, hebben tot do bolangliebbende gemeente- on watersbhapsbo sturcu in de Vechtstreek oen uitnoodiging ge richt, oiu deel to nomen aan eonc op den 19. dezer te Loencn to houden hijepnkomet, onnl te besproken of bet niet wenschelijk zoude zijn gezamenlijk bij adres, hetzij aan do Pro vinciale Staten, hetzij aan do Hooge Regee ring, aan te dringen op het, nemen van maat. regolen die de Verihtstreekbewoncrs zoudenl kunnen verlossen van do hooge waterstanden Hot verzekeren van een normaal peil op de Vecht is eene zaak van het hoogste be lang, nictt all erin voor de langs die rivieiJ wonenden, maar ook voor de waterschappen die hun water daarop loozen. De buitenge woon hooge waterstanden van de Vecht, die de waterloozing gedurende geruime» tijd en juist in de dagen dat er wind was. belemmer de. hebben zeer belangrijke schade berokkend aan menigen veehouder. Op vele plaatsen staat het vee nog op stal en bestaat er weinig vooruitzicht op spoedige verbetering met. de tegenwoordige weersgesteldheid, geen wind en veel regen Dc minister van Marino brengt ter kennis van belanghebbenden, dat Hr. Ms. pantserschip de Ruytcr 12 dezer van Para maribo is vertrokken, met- bestemming naaa* Curasao. De luitenant ter zee der 2de klasse W. Dwars, uit Oost-lndië in Nederland te ruggekeerd, is op non-activiteit gesteld. Bij beschikking van den, minister van Oorlog is do 1ste luitenant H. Boet, van het 7de regiment, infanterie benoemd tot adju dant bij het korps Van het leger iu Nederlaudëc.h-Indië zijn toegelaten tot den hoofdcursus te Kam pen, de onderofficieren L. C. H. D. P. Engles, J. de Vries en J. H- M. Ohl. vNa een verblijf van. acht maanden iu Clarence, waar zijn toestand zeer veel verbe terd is. is dc voormalige president van den Oiiuiic Vrij tnatS t e ij n. Dinsdag middag me i zij.no familie naar Rcidheivhall in Beieren vertrokkcu, waar hij den zomer zal doorbren gt"- De lieer Reitz en familie vertoeven thaus in het Amstel-hotel to Amsterdam. H. Dl. do Koningin heeft, bekrachtigd du benoeming van de heeren dr. J- P van dn Stok, te Utrecht; dr. C H. Wind. te De Bilt. hij Utrechtprof. A. F- Holleman, Groningen prof. C. H. H Spronok. te Utrecht; prof. II Zwaardemaker, to Utrecht, en prof. L. Bolk, te Amsterdam, tot gewone leden, en van de liecren prof. E Fischer, ie Berlijn, eiu prof- B. Grassi, tc Rome, tob buitculandsche leden, van de afdeel ing voor wis- e» natuurkunde der Koninklijke Aka- demie van Woteupchappen litj, beschikking van den minister van Justitie is benoemd, niet, ingang van: 20 Mei 1903, tot eerste klerk bij den Raad van. Be roep (Ongevallenverzekering) te Amsterdam, H. Wouwenaar, rijksklcrk ter inspectie der directe belastingen enz. te Zutphcn. Bij beschikking van .deu minister vau IIurnen.'andsclie Zaken zijnniet ingang van 16 Mei 1903, bij het Centrale Buieaiu voor de Statistiek benoemd tot tweede klerk C. O. Bcnuëwitz en, W. Kerliug, beiden to 's Gravenliage. Herdacht 'mr. J. J van Genus, presi dent van hefc gerechtshof Maandag 11 Mei jd. in alle stilte zijn 40-jarig doctoraat, in de rech ten. op 11 Augustus a.s lioopfc hij zijn zilve ren ambfcsfcest als lid van hot gerechtshof te vieren. De hoer Louis de Backer, baryton van de gewezen Ned. Opera, heeft naar hij aan do N. R. Ct. meldteen contract voor twee jaren gesloten met dc Ned Opera van Ant werpen, Joh. J. Rog in a us. Gisterenatvond was. ondanks de verbetering des daags, de toestand van den lijdenden zanger minder gunstig. Hbl. Na langdurige ziekte overleed te Ro- k en daal (Gelderland) jhr. mr. W. C. A. Eloufc Aan Soeterwoudc, vroeger in de residentie (woonachtig cn zich iu 't bijzonder wijtend aan de bestudeering, van koloniale aangele gen liedeu en de behartiging der belangen der inlanclsohe bevolking in Oost- cn West-Indië. Jktr. Elout gaf den stoot tot de stichting van den anti-Opiumhond, waarvan hij geruime» tijd de ziel en de sedrotaris was. Hij was een 'der eerste bevorderaars hier te lande va» liet automobilisme. Ut. vrijzinnige vereenigiug s Graven- kage nam met algemoeno stemmen de regle mentswijziging aan, waarbij) de inwendige or ganisatie versterkt wordt en ook het lidmaat schap der kiesvereeniging onvereenigbaar is verklaard met dat eonor andere staatkundige kieweroen igiug. De voorzitter, mr. II. Goeman Borgesius, bracht daarna de houding van het hoofdbe stuur van ,/s Grave nil age" ter sprake in zake de st aki ngs-strafwettenEen adres aan Ka mer en Regeering tot, zoodanig uitstel als uoodig zou zijn om verbetering van de rechts positie der spoorwegbeambten to doen voor afgaan. werd, hoewel door do algemeen© ver gadering tot afzending borioten was, door liet hoofdbestuur niet gezonden, omdat inmiddels do Memorie van Antwoord mot gewijzigde wotsontwerpen verschenen was en. door dat regoeringsantwoord de toestand geheel on veranderd was, zoodat van oppositie geen sprake moer mocht zijn. Vervolgens verklaarde do heer Borgesius, meer speciaal met hefc oog op het. Zaterdag jl. in do vergadering van de kiesvereeniging de Grondwet, door mr S. van Houten ge sprokene, dat hij alsi lid der Tweede Kamer met volle overtuiging vóór de strafwet en niet „alternat ief zus en alternatief zoo" had gestemd. Bij do stemming over artikel 2 was spreker wel afwezig, maar dit Was niet te» einde geen partij te kiezen, galijk de heer Van Houten hem verweten had. maar omdat spreker toen in de overtuiging verkeerde dat liet nog wol een uur kon duren alvorens tot stemming werd overgegaan, waarin hij bleek zich vergist te hebben. Voorts verklaarde spreker volkomen in te stemmen mot, hetgeen d:e hoer Rink in dc Kamer namens de Ka- mor club heeft gesprok©», want de lieer Rink is niet aHeen hoofdbestuurder der Liberale Unie, maar ook mede-onderteekenaar van het bekende adres van liet Hoofdbestuur der Unie. Evangel i s c li c Maatsc h a p p ij Heden (Donderdag) wordt tn Haarlem het 50-jarig bestaan dov Evangelische Maatschap pij herdacht, in de algemeens vergadering in llótel Schol ten. Gisterenavond had een aauvaugsbijcen- komst .plaats in de Doopsgezinde kerk in, de Groote Houtstraat, waarin alx sprekers op traden dc hoeren prof- P. J. Muller, van Söhereningcn. eu cis. J. Quasfc Hzn.uit Utrecht- De bijeenkomst, werd geopend en afgewis seld door gezang van het Doopsgezind Zang koor. Na afloop daarvan vereenigden ziah de le den in het Bron gebouw tot een gezelligen ..avondkout". waarin de liecren E. J. F. vau Dissel en H Roland' het "woord rwden. Naar men verneemt, zal de algemeeoa ergadoring van den Nederlaudschcn Pro. testantanbond den 27 en 28 October worden gehouden te Zutphcn. N J xtt pbo: eed - Dc fusie tusschen de Amsterdamaohe Studenten vereenigiug cn het Amstcrdarasche Studentencorps zal na eenige formaliteiten eerstdaags officieel worden afgekondigd. Do grondslag van deze fusie is als volgt; [eg Een gioentij l wordt ingesteld allied» voor hen. die dec! wenschen te nemen aan het gtzdlighcidsleven. Üe tegenwoordige leden vau de A- S. V. kunnen zender „groenen" of bijzondere onkosten worden overgeschreven als „gezelligheids'leden. De naam zal luiden „Amsterdamscb Stu- denfceneorps". Haarlemsch Tooneelgezel- schap. In ©en Dinsdagavonl gehouden ver gadering van de directie van den Sohouwbirg. tc Haarleni en don lieer Louis Boaiwmoctster, is definitief besloten tot de oprichting van een Haarlemsch tooneelgezelschap', waarvan de heer Bouwmeester directciu- zal zijn. De voorstellingen zullen medi'o September aanvangen. De feesten vanden A N. W. B. Over de feesten van. den „Alg. Ncd. Wiel- rijdersbemd", die dit jaar te Arnhem ge- vierd zulle» worden, deelt „do Kauipioeaf het volgend© voorloopig mede Vrijdag 3 Juli bondsüochten naar Arn hem. Des avonds samenkomst in de Buiten- sociëteit te Arnhem. 4 Juli, wandeling door het landgoed Sons» beek en slotvergadering van het Tccroon- gres ten stadliuizcreceptie van het bouds- bestuur cn hot Toeroongres door, B. en Daarna groot© bondsfcoebt naar den, ^Vag^ ningschen Berg-. bes avonds boottocht met muziek en illo. minatio op die rivier. Zondag 3 Juli, des morgens te 91 uur, wielcrtochfc naar dei Muddaoliter Allee, dc Steeg, EUecom, Dieren, waar het déjeuner gebruikt zal worden Des middags 3 uur al gemeeue vergadering. Bondsdiner. Daarna avondfeest. Ecu adres aan H. M. do Ko ning i u. Door liet ontslagen spoorwegper- s.-iucl is gisteren iiiaig^n ccn coomnjssic v» drie personen benoemd, om ter geilegenheid vau liet bezoek van II M. de Koningin u Amsterdam op den dag van audiëntie, aa adres aan H M. to overhandigen, inhou dende liet verzoek om Hr. Ms. hciniddeliaf aan tc btoden, ten einde bedoeld) personeel zooveel mogelijk op liuni plaatsen terug te brengen. Als leden der commissie zijn aai gewezen S. Smit, Bruijn1 eu Bruins. Tel. Do beer Bar be, directeur der \Vester-8oi- kerraffinaderijj van wie» het plan tot liet verleeuen van doeltreffenden steun aan mi liciens, die door dc oproeping tot buitenge- wonen dienst buiten werk izijn geraakt, uitgegaan, heeft door bcmiddeJing der dif bladen reeds 13U adressen van miliciens i zameld, die thans zonder werk rijn eu nood verkeeren Uit vei-scheidene plaati vooral uit het Zuiden dos lands, worden d) opgaven nog verwacht. Het getal dergenen, die na' trouwe plicht betrachting getroffen zijn door werkloosheid, zal dus vrij groot blijken te zijn. Tea be fore tier Wester-Suikera f fziju rntvt gegevens omtrent elk der hulpbehoevendfit opgeteekend, zoodat men ini staat zal sia ieder te helpen op de wijze era naar dc nu» als juist voor lieni het, best zal zijn. H? kouit er nu op aan, een commissie van by kende mannen, liefst verspreid in het lui te vormen, tot wie allen, die aan werk met geld willen helpen, zich zullen kuaw wenden. Vooropgesteld zij, dab in prindp» dc volle sympathie van den burgemi van Amsterdam, mr. W. F. van Lceum voor liet plan is gewonnen; wellicht mr. Van Leeuwen vrijheid vinden het voorzitterschap der commissie ta aanvaarfe Voorts hébben de heeren L. P D. Op Noort (stoomvaartmaatschappij „.Nederland' J. Muysken (Nederl. fabriek van werktmge en spoorwegmaterieel), G. A. baron Tina (West-Indische Mail) en C. A. A. Dud« dc Wit zich bereid verklaard met den M. C. P. Barbe in de commissie zitting# nemen. Men zou gaarne zien, dat ingezets nen te 'sGravenliage, Rotterdam, Utrttit Groningen, Leeuwarden, Zutfcn, AriibfW, Alkmaar, zich tot medewerking bereid! klaarden. De genoemde heeren zullen al tei*stob giften in geld voor de werklooze milieu ontvangen, van wie er velen 't blijkt de soms bedroevende brieven door bent» deling der dagbladen den lieer Barbo zonden, in oogenblikkelijken nood koeren. Tot spoedige hulp voor do miliar die getroffen zijn door de gevolgen der b kingen en. aan wier getrouwe plichtsbetra* ting juist voor een good deel de bewan»? eener zoo goede orde in moeielijke dagta" danken is geweest, gcvoele dus iodrt 0 opgewekt(H'bld) Behalve een veertigtal grond""® die to Amsterdam hefc werk gestaakt bcM'- bij den aannemer de Graaf aan de Oudeda* hebben veertien metselaars en opperlieden m een werk van den aanueucr K*>yser ,D Bali straat bet werk neergelegd, omdat df p troon zes mannen had ontslagen. Do P0^' houdt toezicht bij da karweien waar geï'110 wordt. Z a a k-H ugcnholtz. Ilugf nliodtz is gisteren door dv Il-unld®1,' rechtbank, oj> verzoek vau don bckla#> tot, Zaterdag uitgesteld. De plaat van Het Volk- 1 cl. rechtbank tc Amsterdam stond terecht de lioekdnilkker A. J. Sloot. het achter zijn venster ten toon hangen r<- dé Ijckende plaat van Hot Volk. j Hot O. M'. eisohto f 25 boete, sub dalgen hechtenis. Als verdediger trad oj» mr. E- l'^iltf* het, O.' M. m dete zaak niet °ntva7*£ achtte, en voorts betoogde dat' de prent* als een eenvoudige allegorische, syrcb».** voorstelling moet worde» beschouwd. vleiend voor dr. Kuvper. doch uiet 1^* gend in den zin der wet. Bedoeld h( raio delbu fiwte Zi) h.' nrd wdstt ïondj bi; he »n I tet 1 neer ngei M ai o loo Buiten dên Bluii dltea btnkpl Batte Kgm »u. Ett »wr Iitresf Renl Met 1 (bedrag Met 101 2 :V; VI un Ai Bel li Raadhu Beitek va t«i Aq Bestek lei Ter traag v Bestel Franc Inlicl »ienie- 1 uur. Aan* Biddag; elk "range «weede Undi "rij Jo.325J "r»t

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 2