GRONINGSCBE HYPOTHEEKBANK TOOI HEDERLAID, Hotel Berg en Dal 3e en laatste Opera doneert Kent D Bussy's Biscuits-Lactes, Uit den omtrek. STADSNIEUWS. ADVERTENT! EN. MÜTili KB dk Co,; DE RENTE-CASSA, Aanbesteden Geldleeningen, Maatschappelijk Kapitaal f 1,000.000.--. Aanbesteding. Luuutrut Het Rootle Krais. La°^faat A. VAN DE WEG. llllaatschappij tot Exploitatie van OÜDE SPOORMATERIALEN, iijn Q] BOTTI en DE REUVER. bij Nijmegen Pinkster-nits tapjes. Sociëteit „Aiiiïcitia". Dames! GRAS- Firma H. VARDENIER, Xunsi~ geschiedenis. W. H. BACH. ]}oekhouden. r-Soi- te Q E- :enp- kt S Vff. U ataa co <b licbt (slieid, l kao- ocriy 'endeo 1 if mitt Ife an b» lad crk ;uaw rinc? ewm ht tl lank tc ctnp Tiadt Dud* bp: ting# ige* ruheo. v9 erstosi bea H od ilia* te* beta* evsnsl K* ter fl* Ibid) werk* liefcteï ,csdi* r in d> fe dfl F» i pél» r* a* !la«* tlup V# «I P wd* b!U- ibecld tc brengen de opvatting dat dr. Kuy- j trachtte, der Nederlandsche arbeiders- beging den kon in te drukken, pe uitspraak i.y bepaald op 1') Mei T ij d e n. s d c stakingen. Het go tchtshof to Annstcrdam heeft. F. H door i Haarleinsclie rechtbank veroordeeld tot maanden gevangenisstraf wegens getweld- leging op een loodgietersgezel, vrijgespro- eii. Het. gebeurde toen tijdens de staking a den. machinefabrikanib Wcstca-nian to undaiu, een deel van het aan hot work go- Seven personeel per boot nar do fabriek yd gevoerd en do mishandelde plotseling gt een steen, tegen het hoofd werd gewor- 0. Het hof overwoog, dat niet was bewe- 9. dat bekl. het feit had gepleegd. uHoogcr beroep. A. P. Witlox, ysierte Waalwijk, thans in hechtenis, heeft uager beroep aangeteekend tegen het vonnis jor do rcahtbank te 's Hertogenboscb, cl .cl. Mev j.l tegen hem gewezen. De Haarlemscho 1 i c h t,f a- ifieken. Do lieer J. Blom .Sz., directeur j J. Meijer oplichter aan de gemeentelijke jitfabrieken te Haarlem, hebben bij den jfxjer van justitie aldaar een aanklaoht iu- jjiend tegen den oud-onder-opeichter bij ea bomw dier fabrieken, B. Goirrtscn, wegens De aannemers zullen zulk con klacht indienen door hun rechtsgeleerden ad- raeuT. - JDo m oo rdia an s I ag te Ku.it- iarl Dinsdag is do 30-jarige vrouw* Koele, rren. Laurina do Visser, ten gevolge van haar toegebrachte verwondingen onder dtcsclijlk' 'lijden overleden, zonder tot bo tstójn te zijn gekomen. I>e landbouwer fr Kool o en zijne vrouw verkoereu nog t«ds in allcrellendigsten toestand. Na weg- ung van wat bloed in de keel heeft men eersten Dinsdag voor het eerst oen wei- ig roulk kunnen toedienen. Man cn vrouw jen verschrikkelijk veel pöjn- Ieder oogen- tk verwacht men. den dood. Dinsdag heeft fyole enkele woorden gesproken, doah daar hi vroeeelijk aan de hersenen gewond is, inrit men aan zijne verklaringen geon waar- L- heobtcn Dan antwoordde hij op dezelfde traag dan weer „neeaï". Van, do daders SOg mets bekend. De justitie uit Mid delburg kwam gisteren weder atan tot ecu nieuw onderzoek Kinder m Oor d. Heden werd van Epei'Cüi ongehuwde moeder uit de buurtschap Oortol geiva.nkelijik overgebracht naar Zutfeu. Zij had gistaren aan de gemeentepolitie van Epo on Ernst bekend het kindje, waarvan /.ij rcor acht dagen zonder verloskundige hulp us bevallen, te hebben gedood. Het lijkje icrd op haar aanwijzen gevonden in een k«btedo. (Z. C.) Blocdvergifl i g i n g. Een 15-ja ag meisje te Rozendaal is aan bloedvergifti ging gestorven. Zij had ecu onbeduidend «radje aan dein voet, doch lette daar niet op 'rij het aantrekken van nieuwe gekleurde kou- *n Dcnzclfden dag zwol dc voet op, daarna Zot been, tot/dat geneeskundige hulp niet meer baatte on zij gisterenoohtend onder- he vige pijnen is overleden. Verdronken. Te "Hengelo (O) raak- to gisteren een knaapje vau 3 jaren al spelen de in een door de veelvuldige regens snelstroo- mend gewonden hoekje, juist op do plaats waar dit voor ecu rij woningen langs, over ewm lengte van pl. ni 30 M. gerioleerd is. 'tKiud verdween onmiddellijk m die riool. Onnndddl- lijtk ter hulp geschoten personen braken dit op verscheidene plaatsen loa, tot men heb' kind na ongeveer 20 minuen zoekena vond!. Alstoen werden nog door een geneesheer po- gijngefa aangewend dej lovensgOosibou op te* wekken, welke pogingen evenwel geen resul taat haddon. Een gevaarlijk dier. Uit ecu varkenshok ua.biii een woning te Loonscho- dijk, ondetr Kaatsheuvel, is gisterennacht een varken losgebrokon, dat heeft weten door to dringen in de woonkamer, alwaar het een in de wieg liggend tweejarig kind van den land bouwer een oor heeft afgeknaagd. aDe leden-werkgevers en leden-werklic- den vau den Raad van bei'oep te Utrecht, en hunne plaatsvervangers, werden gisteren middag in het Paleis van Justitie te Utrecht waar voortaan steeds die zittingen van den Raad zullen srcihcudeui wictrdan, beëediigd' door dlemi voorzitten* mr. W. H, die Saivoruiu Loili- A p o 1 d o o r riAlhier heeft eene vrouw zich van 'het leven berooid, uit wanhoop oveuJ het drankmisbruik van haren man en haren zoon. B a ar n, Dc heer J. C. v. d. Veon, lo sccr. van de afd. Gooi- en Eemland1, der Ned. Ver tob bescherming van dieren, ontving van demi heer Insinger te Laren een schrijven, inhou dende do betuiging van insteinmiug met de propaganda-, welke do vcreeniging maakt voor het slachten met heb schietmaskcr. De heer I. IkxxI een paard aan, ongeschikt voor het werk, maar uog zeer goed voor do consumptie, op voorwaai-de dat heit dier op 2ijn buiten zou afgemaakt worden Do op brengst van het- paard zou ton voordeele van, dc afdeel!üjgakas komen. Heb aanbod werd! aangenomen, dc veldwachter der~afd H. Boni, toog nipt het schic-tapparaat naar Laren, on, heb dier werd pijnloos gedood:. Do afd.-secretariiy, U'ovcjngeinoemcJ. houcUi zich ten zoersto aanbevolen: voor aanbieding als van don lieer I. enl zal bij voorkomende gelegenheid gaarne zijn tussohenkomst verlcw- 11 ou. B a r n c veld. Op uitnoodigiug van do Centrale Antirev Kiesvereeniging in heb district Ede trad Maandagavond in liet Spaarbaukgöbouiw! alhier ads spreker op do heer L. F. Duymacr van Twist, lid' van dc Tweede Kante r- Nadat spreker op den werk kring der Provinciale Staten gewezen had, beval hvoor de aansta'ande herstemming ten zeerste aan den heer M. Sanders De vergadering, dio door een zeer groot aantal belangstellenden was bezocht, werd met gebed geopend en met dankzegging ge sloten. Bunschoten. Een ernstig ongeval had jl. Dinsdag alhier pjaat-s Terwijl het ruim 1-jarig kindje van VV. Tcrbaar in een on bewaakt oogenblik dc straat was opgoloopen. geraakte hot onder de met spanen gebade» visohkar van Abr. Muis, met het treurig ge volg dat het meisje weldra overleed. De bestuurder van liet- voertuig moot ge heel onschuldig aau het ongeval zijn,. Bus sum. Do heer inr. F. K. vaat Lennop zal hedenavond in het hotel Vlieitilaan een le zing houd&n over de quaes tic? der orfgooiora Alleen genood'igdcn worden toegielaten. N ii kerk. We lezen, dat vanwege den Algem. Ned Wïelrijdersbond wegwijzers zijn geplaatst in de gemeenten Hoogland, Soest en Bunschoten. Zou het geen tijd worden, dat in het be lang van het verkeer per rijwiel ook eenB aan onze gemeente wordt gedacht Vreemdelingen meteten hier altijd n;uir den weg vragen, andere wordt- hoek Veeno- straatLangestraat, maar nog meer lioek Langesti aatOos tereindKJ eterstraat de verkeerde richting ingeslagen. De aandacht van den betrokken consul mag hierop wel eens gevestigd worden. Veen end aal. Bij het door den Staats spoor to Utrecht gehouden examen voer klcrk- telegrafist 3e klasse slaagde de surnumerair J. Oden van hier. Zeis t. Do legerplaats alinea* zal van 5 Augustus tot 19 September door heb korps genieroepetn worden betrokken. Verscheidene hoofd- en subalterncoffi- cieren van het garnizoen zullen op Maandag 25 Mei a.s.. te Amsterdam bij H. M. do Ko ningin op audiëntie gaan. Den 27. 's avonds wordt cr ten Hovo eem ra out gegeven. Do kapitein D. M. Storm van Leeu wen vertrekt morgen naar Amsterdam om den kapitein F. Stellenboom aldaar af te los sen als commandant van het detachement van het 5e reg. inf. -Zondag a s. hoopt de nieuwberoepen predikant bi? do Luthersehe gemeente ds. De Mevore 's avonds om1 half 7 uur zijne intredo te doen, na 'ainorgiens' in den gewonen dienst, doca* zijnen; vader, emeritus-predika-nt lo 'c Giavenhage, bevestigd to zijp. Naar wij uit zeer vertrouwbare bron vernemen, zal hot gerucht, als zou op 18 Mei a s. do Amersfoort sell c kei van de Varkens- maakt naai* het Plantsoen biji het politiebus reaoi gebracht worden, niet worden bewaar heid. Een datum daarvoor is nog niet vastge steld en zal zeker verband moeten houden met het metselen van het voetstuk, waarop de „beruchte" geplaatst moet worden- Een gewicht- van pl.fli. 11.000 KG. onmid dellijk te plaatsen op een veasoh gemetseld voetstuk zou o. i zeker geen aanbeveling verdienen. Naar aanleiding van de Amersfoort- scho Ke'i, die int de laatste dagen zoo veel van zich hoeft doeat spa-ekenbrengt een oud- Apeldoornsch ingezetene m herinnering, dat ook t.c Apeldoorn in het- Veen, bij de Molens cp Waterloo, zulk een groote steen in den grond zit. Nu ongeveer 50 jaren geleden, toen in eigendom aan den lieer Lucas Dijkgraaf van llolthuizen, zijn pogingen aangewend om dien steen naar dc omgeving van heb paleis Heb Loo over te brengen, doch daar deze niet gelukt zijn, heeft genoemde eigenaar van dat stuk grond) dc steen weder in den grond laten zakken, wa'ar deze zich thans nog bevindt. Gisterenavond acht uur waren in „de Arend"'' door een commissie, bestaande uit dc hceren Van Duinen, Sinnige, F. M. Hou- bacr, G. Prins, H. Meursing, A. J. Michiei- sen en Luycx. opgeroepen alle werkgevers, dio er belang iu stellen, dat een hier zóó hoog nood i ge verrem ging door hen worde opge richt. Maar, o lezer. schrik niet, er waren er slechts 15 buiten genoemde commissie, die het belang van de oprichting, voor ben zelf in dc eerste plaats, begrepenalle an dere hier dachten en denken zeker,,het gevaör is ai weer voorbij". Dit zijn de aan hangers wan het ellendige laiirser-passer-sy- stcemhet zijn dc Iakschen, de lauwen, die wèl liet hardst, schreeuwen op het moment, dat cr wterkelijk iets gebeurt menscheir. dio alleen handelen onder den invloed van een onmiddeillijkcn indruk, ten minste men zou het zeggen- en dio toch, werkelijk, zooals men dat w'el eens uitdrukt, een olifant enl iu id heb ben ten dezen, opzichte. Heb is wel jammer dat. do meer ontwikkelde patroon, zooals hij» zich zelf gaarne noemt, tor school moot gaan bij den minder ontwikkelden werkman, wat aangaat het vereeuigingsleven. Wij begrijpen best. dat een verceniging van alle werkgevers in onze stad niet zoo gemakkelijk lot. stapd komt als eene van werklieden, maar bet wil cr bij ons niet- in, dat de werkgevers hier hun eigen belang cn een. op goede gronden berustende vcr eeniging is ook in 't werkelijke belang van de werknemers nog zóó slecht begrijpen, dat zij! ;t nog niet eens de moeite waard achten, althans te trachten, om tot. de op richting te komen. Ons dunkt, de bovenge- noamde 7 mannen, die met zooveel ernst1 de zaak hebben aangepakt, moeten met het 15- tal, dat aanwezig wa«, wel een treurig idee gekregen bobben ten dezen opzichte van hunne' collega's, en zij hebben dit ook niet onder stoelen, en banken gestoken. Wat' wij, hierboven met onze woorden neer schreven, was wel ongeveer de opinio van- dc: vergadering. Nadat de commissie dan ook had medege deeld, wat zijl alzoo voor deze zaak had ge daan, en dit was voel, zeel* veel, o m. 't oj>- maken van statuten, meende zij helaas het bijltje er bij to moeten neerleggen naar aan leiding vaoi dc groote belangstelling, die getoond wordt. Wel werden er door een der aanwezigen redenen, a-ls bijv. andere vergaderingen, aan gegeven welke de opkomst zoo slecht deden zijn. maar wij zijjn het in deeen volkomen eens met de voorloopige ooraiuissie, dat. geen enkele vergadering of bijeenkomst voor den werkgever van zóóveel belang kan zijn als deze; dat elke vergadering daarbij bcsliM inocf-t achterstaan. Geen verccnigiug van werkgevers dua iu onze stad Dit zal afhangen, gelooven wij, voornamo- lijk van dc afwezigen. Wanneer men ongelijk heeft, en do afwezigen Jicihhen dit, immers altijd dan behoort men zulks to erken nen ou moet men trachten goed te maken wa-t men verkeerds heeft gedaan. Welaan dan, afwezigen, maakt mi propa ganda- voor deze zeer noodige zaalk, en w«.ii- neer gü: dit gedaan- zult. hebben, Wendt u dari tot- bovengenoeondc hoeren, en wij gelooven dat- deze, die getoond hebben op ernstige en waardige wajee een veceeniging als de be doelde- te willen oprichten, dan toch nog be reid zullen zijn bet werk weder op te vatten Alleen dan zullen wij toch nog komen tot oen verecnigjng van werkgevers, die zoowel is in 't belang van dezen, als aan dc werkne mers. Op bet ..Stort" zijn door de verceni ging tot bevordering van het vreemdelmgon- verkeer rustbanken geplaatst. Bij den heer I). Schimmel, Western gel zijn gratis toegangs kaarten verkrijgbaar. Zooala men zich misschien herinneren zal, haperde er verleden jaar tijdens de con certen nog al eens iets aan het licht op het. terras van Amicitiu. Do gasleiding is na gezien, waarbij con gfiootc lok ontdekt is. Naar wij vernemen, zal er een geheel nieuiw buizennet worden aangelegd, waarbij tevens zal gerekend worden op illuminaties bij fees telijke gele,genheden. Burgerlijke stand. Geboren: Johanna. Cornelia), d. v. C- J. Mertens en G. Sohoiiits; Adriaiuis l»eo- nardus, d. v- T. 11 Welling en B. Swaal. Gehuwd A. Meijer en C. Lablans. O v orl eden Johanna Maria Antom» Hulsker, oud 79 j., wod. v. J. J. Swenker. STAATSLOTERIJ. Trekking van 13 Mei. PrUseii ran r 70. 502 788 930 1065 U48 1194 1195 1280 1372 1450 1531 1554 1754 1760 1912 1946 2286 2381 2308 2430 2832 3079 3082 3462 4251 4253 4784 4952 5026 5088 5198 5279 5280 5604 5623 5712 5777 5779 5786 5820 5866 5957 6020 6048 6161 6905 6977 6084 7089 7478 7935 7943 7994 8248 8360 852? 8563 8613 8659 8752 8852 8960 9050 9305 9311 9433 9440 9571 9586 9666 9797 9977 10013 10123 10162 10202 10227 10230 10389 10440 10630 11063 11475 111602 11666 11790 12351 12352 12400 12502 12703 12956 13261 13266 13390 13510 13631 13661 13921 13957 14101 14127 14153 14191 14236 14484 14404 14522 14641 14658 14684 14882 14924 14983 15063 ,16171 15485 1*5827 15940 15987 16003 16010 16217 16375 16439 16632 16646 16886 16925 16097 17203 17378 17461 17465 17638 17695 17788 18060 18097 18163 18217 18385 18751 18879 18889 18899 18912 10965 19075 19519 19606 19762 20024 20082 20106 20141 20188 20297 20361 20516 20700 20804 20049 20671 20091 20894 20900 Trekking van 14 Mei. De hoogste prijzen der 5. klasse. Prijs t1000 No. 9529 18437 4164 400 15770 20056 6475 13558 200 16227 16007 18291 16125 1204 100 7517 7537 529 19201 6268 4208 19020 20738 4766 10052 8384 CsMBtlMionBairi ln Effecten. LANÖEGRACHT 30. Intercommunale telophoon 55. ïoonsn en verkoopen Effecten, Cenpens. Baitwuandsch -Bankpapier en Bfintfepe» 1ên tot den meest voordeéligen koen.' Slahen*ProloBK»tiën en dBeteenlngen, tiscenteeren en verschaffen wissels op aüe hnlplaateen zoowel in het Binnen alsbet Baltealand nemen geldeu-A deposito tegrn nader overeen te komen voor,w aarden n. ens. Htt kontoor is geopend alle werkdagen van sw 'emergens tot 4 uur *s namiddaqs. Hmengrachtl79, (geb. Assoc.-Cassa) Amsterdam. Rentevergoeding voor gelden a deposito. Md l dag opzegging Wragen tot ƒ5000 direct te ontvangen) Met 10 dag. opzegg. of voor 1 maand fixe S1/2 pCt. 2 of 3 maanden fixe3K ipCt. 1 1 jaar fixe(tot een bedrag van f 5000) 3 pCt. 1 Prolongatie-conditie (tot beperkte bedra gen), Vj pCt. onder den Prolongatiekoers. V BURGEMEESTER en WETHOUDERS T*n Amersfoort zullen op Donderdag 38 ■al l»03 's voormiddags te elf unr, ten ■ktehuize publiek BmM I. Het maken van den onderbouw van eene nieuw brug over de beek tegenover ds Korte Beekstraat te Amersfoort. Bestek II. Het maken, leveren en stel len van den metalen bovenbouw van Bönoemde brug. Ter Gemeente-Secretarie zjjn op franco aan- Tr£g verkrijgbaar Bestek T met één teekening a f 0.60. - II mot twee teekeningen a f 1. rranco toeeending 5 cent meer. Inlichtingen op het. bureau van den Ge- ®»«nte-Architectalle werkdagen van 10 tot aar. Aanwijzing op Maandag 25 Mei 1903,'sna- ■wdagj te 2 uren. "'k bedrag, billijke rente r#ngp discretie op korte en lange termij- °°- eer8te Hypotheken 44», 1 pCt. uS** PCt., geheel Nedorl.op Huizen, \n Schepen, Bouwerediet. Br. fr. Sm, oUBo,°>kh- H- T. IIENDRIKSEN. Hoog- KTUl Rotterdam Gevestigd te GRONINGEN. CorambsarlsNen: Prof. Mr. D. P. D. FABIUS. J. H. DE WAAL MALEFIJT, A. W. SCHIPPERS. Jhr. H. A WTTEWA ALL VAN STOETWEGEN, H LÜIKING, Mr. P. DIELEMAN, E. G. WENTINK, J. BOUWES, JOHs. TERPSTRA en Mr. H. VAN DER VEGTE. Raad «au Toezlclit, J. BOUWES, JOHs. TERPSTRA, Mr. H. VAN DER .VEGTE. Verstrekt geld ep eerste Hypotheekzonder vooruitbetaling van rente. Geeft uit 4 pCt. Pandbrieven, koers 10© pCt., in stukken van ÏOÖO.—f 50©.—, f 10©.—. en 5©.--, verkrijgbaar ten kantore der Bank bij hare Agenten en bij alle Comniissionnairs en Make laars in effecten. Inlichtingen worden verstrekt te Amsterdam door de H.H. L. G. WEISZ 4 Co., Westerraarkt 21, en RADIUS en DANE, Keizersgracht 207; te Rotterdam door den Heer H. DANE, Haringvliet 49. De Dtreclte: M. BROUWER, Mi'. W. SW1TTERS, F. J. BOLT. Door den Architect E. G. WENTINK Junior, te Utrecht, zal op Vrijdag 33 Wel 1003, des middags 13 ure, in het Hotel „Het Wapen vau Gelderland" te Gelder» malseu worden aanbesteed Het bauwen van een Villa te Geldermalsen. Bestek met 2 teekeningen zijn op franco aanvraag tegen 3.1© verkrijgbaar aan het Ingenieurs- en Architecten-bureau van Gebr. WENTINK, Jutfaasche Weg 131, te Utrecht. Aanwijzing op het terrein Woensdag 2© Mei 1003, van 11 tot 12 uur. Naphtaline en Kamfer Kamfernaphtaline Naphtalineballen en blikken, Motkruiden en Motpapier Ruwe Carbol en Creolin. Langutraat Langestraat 33. 33. Openbare verkoop bj| Inschrij ving van in 8 perecelen, liggende op terrein Bovenbouw werkplaats, Utrecht. Te bezichtigen van 30 April tot 26 Mei a. s. (behalve Zon- en Feestdagen), van tot. 12 uur. Verkoopvoorwaarden worden op franco aan vraag gratis gezonden door IV® Afd. Dienst van Weg en Werken dor Maatschappij, Utrecht. In8chrijvingsbiljettcn uiterlijk 26 Mei 2 uur nauitddag, franco aan 1' Afd. Cen tra Ion Dienst, der Maatschappij, Utrecht. Utrecht, April 1903. rw- Hef beste H Mondwafer her Wereld! JI Langestraat. Specialiteit In Wollen en Katoenen Trteot Goederengemaakte Witte Ondergoederen, Dames en Heeren Mode- artikelen enz. enz. JANSEN en TILANÜS JAEGER Onder- goederen. Aangenaam buitenverblijf in de schoonste streek van Nederland. Het lieele jaar geopend Eeniflo gelegenheid voor IS MEI 1903S ■u.'u.r op veelvuldig verlangen te geven door de eerste Solisten der Hieuwe Nederlandsche Opera Mevrouw COINIFRAN CISC A en de Heeren D. PAUWELS, JOS. M. ORELIO eu P. KOSTER. Accompagnateur de Heer J. A. KWAST. Bijzonder gekozen programma, zie aanplakbiljetten. Entree 1. Rang f 1.2. Bang f 0.5©. Plaatsbespreking als gewoonlijk. Vanille en Sel. Vraagt ze Uw Comestiblcshandelaar. En gros: D. I. DONKER, Rotterdam. Roomboter, aller fijnate kwaliteit in tob» van 2)'? k». f 3.25, 4 ko. f5. in fust van I©2© kilo A f 1.20 per ko. franco lo huis. Tegen rembours of na inzending van post wissel verzendt dagolijks. Steenwijkerwolil. Koopje Slechts f 1.25. Het fraaie werk rijk geïllustreerd. Schets eener Kmmtgeftchledenls, als flouwkanat, Beeldhouwkunst, Schil derkunst en Toonkunst, van de oudheid tot in onze dagen nuar Dr. W. LttBKE c. a.bewerkt door JOH. GRAM1 deel bijna 30© bladr..ri|k geïllustreerd voor slechts f 1.25. Het 1st een werk voor allen die lislang stellen in de Hnnstwerken van vroogar en later tijd. Te bekomen bij D. BOLLH, Bazaar van Goedkoope Boeken t6 Rotterdam. Franco na ontvangst. PostwlMvel van alechta f 1.25, waarop vermeld KnuBtgeMchie« dents. Verschenen: In een nor zonder leeraar te leeren Het Dubbel Het Amerikaanech Het Italiaaneoh Pi tjs 90 Cents. HM alle Boekhandelaren te bekomen. Uitgave P. J. Dl MUL, te Utrecht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 3