H'°. 338. Tweede Blad. l"e Jaargang, Zaterdag 6 Juni 1903. KOLONIËN. BINNENLAND. FEUILLETON. SilJTH. RSFOORTSCH DAGBLAD. ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort f 1.25. Idem franco per post. - - 1.75. Afzonderlijke nummers- 0.05. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met nitzondering van Zon- en Feestdagen. Advertentiën, mededeelingen enz., gelieve men vóór 10 uur 's morgens bij de Uitgevers in te zenden. Uitgevers: VALKHOFF ft Co. Utrechtschestraat 1. Intercomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN f a.75. - 0.15. Van 1—5 regels Elke regel meer Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. OOST-IND1Ë. Uit Padang (Emmahaven) schrijft men aan het Soer. Handelsblad Het bericht, dat met begin 1 September 1903 de mailbooten van de maatschappij Ne derland Sabang zuLlom aandoen, instetde van de Ennmahaven, is hier me't leedwezen ontvan gen. Hoewel de kamer van koophandel, de gou verneur en hoofd ingenieur, chef van de om- bilinontginning, zich allen verklaarden tegen het plan om Emmahaven n.iet langer aan. te doen, schijnt gouverneur van Heutz het te hebben gewonnen. Het groote bezwaar is de winstderving voor don kolenhandel te Emmahaven. De maat schappij Nederland neemt hier jaarlijks 40.000 ton ombilinkolon in, waarvan wij 30.000 ton op rekening kunnen stellen van de mailboo- teu en de rest bestemd is voor de vrachtboo ten. De mailbooten nu zullen, voortaan Sar bang aandoen en wordt de winstderving, door het ontgaan van den verkoop van deze 30.000 ton, alhier becijferd op f 150.000 a f 200.000. Zooals men weet ligt Emmahaven buiten da route der schepen, die tusschen Azië, Australië en Europa varen, zijn er zoo geen andere schepen aan te wijzen die te Emmahaven die 30.000 ton kolen zullen kun nen innemen. Er zit dus niets anders op dan deze kolen naar elders te verschepen én daar te ver- koopen, en hierdoor zal het bovengeraamd verlies worden geleden. Volgens uit Indië ontvangen telegrar phisdhei berichten is o. a. <bijj de krijgsver richtingen aan bekomen wonden overleden de kapitein der infanterie A. B. B. Jansen. Onder dagteekenjing van 29 April seinde de resident van Pailembang als volgt: 4 en 6 April werd eene dekking van hout kappers uit het bivak Peflajamg beschoten, geen verliezen Tengevolge actiever optreden en ten uit voer legging dwangmaatregelen is toestand Bowen-Tebo onmiskenbaar verbeterd. Tot en met 15 April geen beschietingen meer, aan dbepocnp opgei egde boeten, bolt een totaal vian 2400 dollar, zijp geheel voidlaam. Tahia schreef aan hoofden oimi verzet dioor te zetten. Een detachement van LaeibOeq-Sengkaiwan (Blofven-Batangbari) werd 19 April licht be sebeten en patrouilleerde naar Saamaj-gebied. Een telegram van' den resident van Palem- banfc van 30 April jt, luiidt als volgt: Stoombarkas Hendlriik werd tusechen Pa- menang en Kroja (Merangan) twee malen door sterke bende beschoten, waardoor sneu velde de Eur. fuselier Van Asperen, zwaar gewond raakten de Eur. fuselier Spijtsma en ren Amboineesch fuselier, en licht gewond do Eur. sergeant Jepkens en de Eur. fuseliers M.uajzer en De Kruijfook Pamgcran Poespa, die overgevoerd werd, is gewond. Doesoens tussdbemi Famenamg en Pangkal Bcedin verlaten. Gewestelijk molitaiir com mandant vertrekt heden mot ass.-resident van Djambi naar Merangin. Java Ot. De resident van Paleanbang seinde onder dagteokening van 22 April als volgt: Luitenant Gusdorf bereikte over Tandjong Agoeng 1 April Soenged Mendjoeto, 5 April Soengoi Tangka en 6 April de grens van Korimtji. Geen vijandelijkheden werden ge pleegd, doch de bevolking liep weg. 7 April keerde hij naar Tandjoeng Agoeng en 9 April naar Tandjoeng Sri terug, waar hij en de sergcant-majoor-opnemer wegens koorts ach terbleven, terwijl de onderluitenant van Erp met 15 bajonetten 10 April werd teruggezon den naar Deesoon Getdiang (Soongei Teniang), waar deze 12 April aankwam'. Java Ot. In de jongste gemeenteraadszitting van 's Gravenhage zoid'e de heer Kolkman bij1 een» inteipc-llatie over het èbeurde bij» het ontzettend ongeluk, dat onlangs in de Prin- sestraafc een Ecer, die een rijwiel bereed, is overkomen dat in de in die onmiddellijke nabiji iheiid. gelegen gemeente-apothe-eik destijds op hartelooze wi](ze is gehandeld door den aanwe zigen hulpt-apotlieJker (biji bijidèlijikci ontstemte- nis van den apotheker). De gevraagde hulp voor don. zwaar verwonden heer werd, on danks aandrang van de ooggetuigen, rondweg afgewezen. De deur, die gewoonlijk geopend is. werd gesloten gehouden cn men stond hulpeloos bij het slachtoffer, totdat een an der voorbijganger, die meer energie had dan dc anderen, dc deur der apotheek farceerde en den hulp-aootheker dwong het eerste ver band te leggen. Die hulp kwam toen mis schien reeds te laat, want den eigen avond nog is de verwonde in het Ziekenhuis over leden. Zulk een bestaan van liefdeloosheid kwam, zeide do heer Kolkman, niet voor de eerste maal in do stads-apotheek voor. Is 't daarom niet noodig, vroeg Spr., don stads- apothokcr scherper te instrueeren omtrent hetgeen hij! in dergelijke gevallen te doen heeft? Spr. verzocht R. eu W„ in do betrek kelijke verordening een bepaling op te ne men, die voor een, gewoon mensoh onnoodig is, maar voor den Haagschen stads-apothe ker niet overbodig schijnt, dat in voorko mende gevallen de eerste hulp moet worden verleend, en inmiddels te gelasten dat de stads-apotheker zóó handele. De voorzitter kon de door den heer Kolk man medegedeelde feiten noch bevestigen noch tegenspreken, Een bepaald antwoord moest liiji duis verdagen totdat de zaak door B. en W. zal zijn onderzocht. Casu quo zal in den gewenschten zin worden gehandeld. De heer Kolkman, zeker van de juistheid der door hem medegedeelde feiten, zeide met vertrouwen het onderzoek af te wachten. - In de jongste vergadering van den ge meenteraad van Leiden werden B. en W. gemachtigd aan de Nederlandsche Maatschap pij van automatisc' e vernietiging van riool- stoffen in oen Haag onder dankbetuiging te berichten, dat vooralsnog van de door haar aan de gemeente bewezen diensten geen ver der gebruik zal worden gemaakt. B. en W. werden uitgenood igd met bekwamen spoed voorstellen in te dienen tot demping eu rio'- leering der moest vervuilde slooten. Aan meij. J. M. Nassau Noordewier, leer- ares aan de hoogere burgerschool voor meis jes te Leiden, is eervol ontslag verleend uit deze betrekking met ingang van 1 Septem ber. Door veertig directiën van Levems- verzekeringmaatsdhappijen in Nederland, is een adres gericht aan den minister van bin- Beno^wang, Tandjong Agoeng en Rena jicnlandsche zaken, waarin zij aandringen op het nemen van maatregelen, waardoor het aan rechtverkrijgenden op uitkeeringen door Levensverzekeringmaatschappijen ter zake van gesloten verzekeringen, mogelijk wordt zich eene verklaring te verschaffen, houdende opgave van de doodsoorzaak, welke verklaring, gelijk adr. zeggen doctoren meer malen weigeren te geven. Rechterlijke ambtenaren in I n d' i De ministetr van koloniën maakt bekend, dat in dit jaar zeventien juristen, dlie geslaagd zijn in het examen bedoeld bij artikel 92, 2dè lid, der wet op het hooger onderwijs, ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Neder landsch-Ind ie kunnen worden ge steld om in rechterlijke betrekkingen daar te land» geplaatst te worden. Gegadigden hebben rich binnen zes weken na deze bekendmaking bij gezegeld request tit het Departement van Koloniën to wenden, onder overlegging van a. hun diploma van het bovenganoeandld examen, lneb diploma waarbij hun do graadl van doctoir in de rechtswetenschap ia toege kend, eb c. q. een eixemplaar van hun acade misch proefschrift; b. een bewijs van zedelijk gedirag, .afgege ven door het dagelijksch bestuur hunner woon)- plaata; c. een bewijs dat zij tot geep militairen dienst verplicht zijn, of wel een bewijs, aan- toonende welke verplichtingen ten aanzieij van den militairen dienst zij nog te vervullen hebben. Geen uitzending heeft, plaats dan nadat bij onderzoek door de daarvoor bestemde geneies- kundige commissie geblekep da van oen gezond lichaamsgestel en vrijdom van gebreken die voor dien dienst in Noderlandscb-Inidië onge schikt maken. Ned. Ver. voor Tcekenonderwijzers. In de Oefenschool der Rijksnormaal school voor teek en on d erwijjzers te Amster dam, hield op den tweeden Pinksterdag de Ned. Vereeniging voor ^tekenonderwijs haar 23e algemeene vergadering, onder voorzitter schap van den heer W. B. G. Molkenboer. De secretaris, de heer D. Lako, bracht vervolgens het jaarverslag uit over 1902, waariu met voldoening geconstateerd wordt, dat aan de werkzaamheid der vereeniging te .danken is, dat een teekenleeraar in de commissies voor eind-examens der H. B. S. zitting heeft gekregen. Het desbetreffende verzoek aan den minister geschiedde naar aanleiding van een voordracht van den heer J de Jong (Utrecht) die daarin kradhtig op de bestaande leemte wees. De vereeniging telt 5 eereleden, 3 dona teurs, 12 correspondeercnde leden en 197 gewone leden. Wegens het periodiek aftreden, van twee bestuursleden, de heeren D. Lako en G. A. Scholten, die zich geen van beiden herkies baar stelden, werden in bun plaats gekozen de heeren Herm. J. de Vries (Haarlem) en J. de Jong (Utrecht), die beiden hun be noeming aannamen. Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd Amsterdam gekozenze zal gehouden worden op den dag nai Paschen. Na de pauze hield de heer dr. W. Jost, leeraar aan het. Real-gymnasium te Dussel- derp, correspondeerend lid der vereeniging, daartoe uitgenoodigd door het bestuur, een conferentie overDio Reform des Zeichenum- terrichtes in Preussen. Het bestuur deed daarna het voorstel om de inspecteurs van, het middelbare onder wijs, dr. Campert en den heer jK. ten Brug- gencate, tot eere-leden der vereeniging te benoemen, welk voorstel bdj acclamatie werd aangenomen. Volksonderwijs. Tot de vele Vereenigingen, die op de Pinksterdagen of op den dag daarna hare jaarvergaderingen hialdën, ,en waarvan wij de meeste reeds vermeld' helbben, behoorde ook de vereeniging „Vol k sönd er wijs", die jl. Dinsdag te Amsterdam vergaderdie onder voorzitterschap van mr. J. A. van G i 1 s e. Deze wees er in rijn openingswoord op, dat blijkens de verslagen van de inspeo- teurs van het lager onderwijs de Leerplicht wet goed werkt. Het jaarverslag vaan den secretaris werd goedgekeurd. Uit het verslag .van den penningmeester bleek, dat de vereeniging in 1902 ontving f 1222.70, maar f .1240.23 uitgaf, zoodlat de rekening em nadeelig saldo van f 17.53 aan wijst. Het uitgezet kapitaal der vereeniging bedraagt f 2000. Eene dame te Amersfoort heeft eene som van f 1000 aan de vereeni ging vermaakt, echter belast met vruchtge bruik. Goedgekeurd werden de voorstellen van het hoofdbestuur omi over J904 aan het Schoolfonds f 50 en aan het Fonds voor on derwijs aan schipperskinderen f 25 'bij te dragen. Behandeld werden: 1. Het verslag der commissie in zake het onderzoek van het vraagstuk van het koste loos lager onderwijs, en da antwoorden van de afdeelingen op de vraagpunten dienaan gaande 2. Het verslag der commissie! voor het onderzoek in zake onderwijs-rijkszaak en de antwoorden van de afdeelingen op de vraag punten dienaangaande; 3. De gegevens omtrent de werking der leerplichtwet, ingezonden door de afdeelin gen. 4. Het ingestelde onderzoek naar de wer king van de plaatselijke verordeningen, re gelende het bedrag, de grondslagen e»n de invordering van het schoolgeld Voor de leer lingen der apenbare scholen voor lager on derwijs. Ten aanaiem Van 1 en 2 werd! geen bepaald blsBiluib geinoimen. Als opvolger van .mr. Van Gilse, die voor een 'herbenoeming niet meer in aanmerxing wensdhte te komen, werdi gekozen tot lid van het hoofdbestuur de heer G. A. C. van Goor te Amsterdam. Nadat nog was bepaald, dat de eerstw ih gende algemeene vergadering wederom te Amsterdam aal worden geboUden, richtte de heer Horn het wooid tot mr. Van Gilse, om hem te danken voor wat hij jaren lang voor de vereeniging Volksonderwijs heeft gedaan. Mr. Van Gilse antwoordde, dat hij niet zonder leed rijn plaats ruimde, maar dat hij gomeend had, dat het ook voor deze ver eeniging goed' zou zijn, als weer eens jeug diger krachten in het bestuur werden opge nomen. Daarop sloot de voorzitter de vergadering. Nederl. Werklieden-Verbond. Ook dit lichaam 'heeft d)e beide Pink sterdagen vergaderd, en wel te Rotterdam, onder leiding van den heer B. H. Heddt, die als voorzitter heeft bedankt, wegens den aard zijner nieuwe betrekking. Deze liet zich in zij|m openingsrede ra hoogst afkeurende bewoordingen uit over de jongste werkstaking eu bet aansporen daar toe door de leiders noemde hijj een misdaad. Den geh eel en eersten dag rvani de bijeen komst was gewijd' aan de .bespreking der vraag, op welk politiek standpunt het Ver bonk! zicih behoorde te stellen. Door de ten vorigem jare benoemde com missie voor een beginsel-verklaring was een werkprogram ontworpen. Tegenover deze concepten was door het bondsbestuur een andere beginsel-verklaring gesteld, welke, naar de heer Rot, afgevaar digde van Rotterdam, feitelijk niets anders was dan de beginsel-verklaring der vrijzin nig-democratische partij. Over de vraag: „al dan niet vrijzinnig- democratisch" liep do strijd, die den tweeden dag werdi voortgezet en beslist Werd door dè aanneming van een! amendement van Utrecht, met 33 tegen 3i stemmen, waarin duidelijk uitgesproken werd, dlat heb verbond zich' plaatst op vrijzinnig-democratisch stand punt. Na deze beslissing verklaarde die commis sie bij monde van den heer De Rot, dab zij thans niet langer aan de discussie kon deel nemen en verliet daarop de zaal, door vele afgevaardigden gevolgd, waarover de voor zitter rijn afkeuring uitsprak. Uit do mededeelingen van den penning meester bleek, dab de ontvangsten over het afgeloopen jaar bedroegen f 3000,86 en de uitgaven f 2759,844, zoodot er een batig saldo is van f 241,02L Als plaats voor dè vo'llgienldei algemeen o vergadering werd Utrecht aangewezen. Alvorens do vergadering1 gesloten Werd, nam de tweede voorzitter, de heer Kauw, het woord, om den aftredenden bondsvoor zitter den 'heer Heldt, op waardeerende wijze dank te zeggen voor alles wat het Ver bond aan hem verplidht was, hem tevens het eere-lidmaatschap aanbiedende, hetgeen het centrale bestuur vergezeld dééd gaan van eeu prachtig uitgevoerd diploma^ vermelden de zijn eerelidmaatachap. Da heer Heldt gaf dè verzekering, dat het hem zwaar viel, krachtens zijn nieuwe betrekking, welke de strikste onpartijdigheid vereischt, het voorzitterschap van dit Ver bond, waarmede hij: als 't ware was opge groeid, te moeten vaarwel zeggen. Tè meer betreurde hij dit op dit oogenblik, nu eeu soheuiring dreigt te ontstaan in het Ver bond. Hij hoopte, dlat men alles zou aan wenden, wat dat mocht kunnen' voorkomen. In hartelijke woorden bedankte hij voorts voor de ontvangen bewijzen van sympathie en verklaarde gaarne het eerelidinaatsdhap te aanvaarden. Hiermede was de bijeenkomst geëindigd. Bonü van Gemeente-werklieden. Ook deze werkliedle n-vereeraligdtig had de Pimksterdlageau bestemd Vofcxri haar jaarlij|k- eöhei congres. Het werd ditmaal te Zwolle ge houden ondier leiding van 'dein Bondsvoorzit ter, diem hoar J. G. van ZeQin. Het congres werd a a. bijgewoond door twee afgevaardigden van den Duitsöhen Bond. De voorzitter wees op dien afgeloopen strijd en wektè de leden, op om met nieuwen moed aan het werk te gaan en dè organisatie tot bloéd te brengen. 51 Moderne Roman DOOK FERNAND-LAFARGUE. HOOFDSTUK XIII Was op manxani Clementine's verlangen dc terugkeer naar het kasteel driile dagen uitge steld? Waren cr nog enkele huishoudelijke plichten, waarvan zij zich .kwijten walde voor ze de nederige woning te Labaid: verliet? Was heb Eva*, w.or gu&ondllicid door vejlei- 1.1 aandoeningen geschokt, eenigc dagen rust cieahtc?" Was hxt wie zal lust zeggen? Scr- vadac zelf, die can zijn geheim plan ten uit- vixsr to brengen baar onmiddellijke terug komst niat had gewild? Do tijd ging tergend langzaam, voorbij, voor den vlader zoowel als voor den zoon, en ook voor dè kinderen, dio telken© omldor tranen cm snikken om Eva riepen. Eindelijk was de gewichtige dag aangebro ken. Dc zooi, dioor dè nevelen, barend, he grootte döèn Zondagmorgen met gouden glans. Eén zaoht-blaaiwe hemeil welfde zich over het winterlandschap en de kerkklokken' Uiit den omtrek 'spraken op lieflijken boon met hun metalen, tongen.. Alles adëlmdè vrede en rust en geluk. Een zwaar, kostbaar rijtuig ïolde dreunend 'het voorplein op en riep Albert Duclaux, die met zijn kinderen in dè kaaner van zijn va der vertoefde, naar het venster. „Daar zijjn ze, vader!" zeidè hij, rich tol don grijsaard kescrend Jacques Duclaux in het zwart gekleed, lag oubewe.glijk, op rijn fauteuil uitgestiékt. Hij sprak geen woord cn in het wasbleeke gelaat met don d:ep ingezonken mond schenen al leen. de oogen te loven. Jojo cm. N'imi stohdien aam weerszijden naast helm,, de handjes am dio ommieto van zijin fau teuil geklemd, de ernstige, bl'ikkön op den grootvader gevestigd. Albert ging mevrouw Jamsan en haar soh oondcohter op het portaal tegemoet. ,Eon.igo seconden later traden ze bin non. beidön in rouwgewaad gehuldmet koele waardige houding. Haar oeiste blikken wie len. op de groep van grootvader en kleinkin deren. Albert en Scrvadac wanen 'lion gevolgd. Zwijgend bogen benden voor clèn grijsaard Trots zijn poging Was: Jaoques Duclaux niet 'im staat zich op te richten, maar zij;ii cogjem mot hun abetrjk sprekenvdle uitdrukking vestigidbn zich omafgoweindi op zijai sdhiotonzuv- tea*. „Ewas Eva.'"' juièlilten do lrindlercm, op do jonge vrouw toesnellend. Albert dUwde hon zachtjes op zijd© en mot eon gebaar vol cbrbied Eiva-'s hand ncanend, geileitddic hij; 'haar maar zijin vadteat En diezei, nniet cern mnatte beweging de ar men! opheffen|d|, logde de 'hlaind der jonge vrodw im diè van zijp. zoon. Zander dén blik van zijn schoonzuster af te wenden, stamelde hij cendge wxMirden. hum zijm zegon gevend. Eva, huiverand vam aandoening door den mdruikwek'kenden toestaand!, boog dè knieën en pijnlijk getroffen door het trctsdhe zwij gen van haar solicommoteder hief ze sineekend de oogen tot haar op Het warme, zachte handje van Eva diukte tevergeefs de ijpkoudé vingers van marnai: Clémentine; nnct fier opgeheven hoofd en kalm» trekken, verdroeg zii dem bDik' van den ziéllogeniden Jaeques Dluelaiux. Het was een; aaaigrijlpehd o'oglenibWk dlat nie- miamd' wiaaigdle te stcirënalleen Jojo on Nini gaven op aiLerhamde manilèren hum uitbun dige vreugde te keanuen over dé terugkomst van Eva. Eindèliifc, door een schier bovemmenisohelij kc poging opende zich dè lippen van Jacques Duclaux c-m zacht maar duidelijk klonk het „Vergeef mij. En plotselipg als drukte oen machtige hand haar schouders naar omlaag .viel maman Clé mentine naast zijju fauteuil op dè knieën em dé aavnon uitstrekkend, greep zo do hen don vam dem grijsaard on hiièlld! ze vaét gesloten in dè hare. Hij. vertrek dè lippen em' het was of een sluier het lidlit rijnen- oogen verduisterde. „Mocèter," riep Servadac, vreezenid dat de verrassing, den ouden mam, ton koste vam ■groote slcttnmen her- d'. hom geen: v rvugco meer zou schetnkem, „meester, kijk eens!" Hij schoof dè stoel naar heb geapendè ven ster en met een smelilö beweging de zcm.no- blinidèn openwerpendl, lierhaaildè hij: „Kijk dam. toch, meester! Kijk daai tocflii Een glimlach speéldè om de bleeke Jtppen van Jacques Duclaux. Zag hij het? Was hij zich neg bewust va.n het geluk, ham door zijn te ouwen dienaar geschonken? Het fiere, hooge naaldgèboomte was geval len en in rijp. plaats lag een énorme hoeveel heid afgekapte stronken. En de zon, hooger stipend, brandd'e op die pas geknotte stam men en tooverdè eon hellen lichtglans op de eens zoo duistere, somber» plek. Manuam Clémeiutinei was niadèa* get reden cui zich uiit het raarni buigend; monstêrdé zij dien. gehieèlen, omtrek. Djq rtièuiWe bijgebouwen. kantoren om schurendè wijinstok, die in dichte rijen geplant op oen leger geleek, dab tot de oovers genaderd dè rivier bewaakte; dat links en rechts aiöh uitstrekkend métzijtu geweldig aantal het kasteel hesolrermde. Iximg dwaalde haar blik lamgp het welbekende land schap én bleef eindelijk toeven op de dooi de zon verzilverde waterem van de Garon.no, Servadlaw vorbrak liaar g^peinEtinmet heesohe stem fluisterde hij haar toe: „Hij is overleden." Maman Clément me keerdé zich am.. Jojo an Niitni beigrij]>end,, dat er iéts ern stigs voorviel stemdbn zwijgend in em licckje van de kamer. Albert, en Eva knielden aan weerszijden van de fauteuil en maman Clémentine zag dm dcodc in h-rt gelaat in wions wijld-p^n- gespetrde oogen rij liet landschap moendo to zien wierspiegeilem. Servaiclac rolden dè tramon lamgs de wan gen em dè kindei-on, beadhroomd' em versahrikt^ durfden zich nauwelijks te verroeren. Weer aarzelde maman Clémentine, einde lijk echter knielde rij bij het lijjk; met ge- lxigen hoofd gebeden prevelend zag baar blik nog steeds do wijnbergen, d'e heuvels, do ri vier, den hemel, heel den ruimen, glanzenden horizon. Albert, ondanks rijn rouw, een gedachte aan do 'heerlijke toekomst wijdend, greep Eva's hand; en de weduwe van Pierre Jan- son, teruggevoerd naar !het verleden-, voelde opnieuw zich meetatèresse vam het uitgestrek te gromidjgebied van Farempuyre. EINDE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 1