Uit den omtrek. Aan het jaarverslag is he>t volgende ont leend Het aantal af deelingen steeg van 13 tot 14 het ledental van 2300 tot circa 2700. Nadat db redactie van het orgaan bespro ken was, kwam de houding van het hoofd»- Ixstuur bij de staking tea- sprake. Do voorzitter doelde mede, dat het hoofd bestuur aan het Comité van Verweer had aangeraden niet tot stacking over te gaan. wamt. dat buiten Amsterdam niet op staking vwni de gemeentewerklieden gerekend moest worden. Do tijd had ontbroken om rugge spraak te houden met de afdeel ingen. Do voorzitter deelde voorts mede, dat het hoofdbestuur e n audiëntie gehad heeft bij den minister van Binnen landsche zaken, met het oog or- do a. a. wijziging der Gemeente wet. Het hoo&Sbertöur trachtte minister Kuyper te winnen a*oot ccn voorste] tot in voering van scheidsgerechten ter berechting van arbeidtirageocdiillon. Z.Ex. gaf te kennen, dat hij stbedh eeml groot voorstander van dergelijke ^oheidsgercohten geweest was en hij beloofde de zaak in zeer ernstige over weging te n ome ni Aan het slot- van de hierdoor ontstane dis cussie wrdl besloten eeni motie samen te stel leen, waarin het uongres met kracht aandringt op verplichte invoering van bedoelde scheids gerechten. Dezo motie aai worden opgezonden aan den mirt'stor en a aim dè Tweede Kamer. Aam het slot. der vergadering van Zondag had nog een discusfie plaats over het denk beeld arn, den heer Van Zelrn, die, nu hij j geen gemeente-workman meer is, en dus vol gens de statuten, geen voorzitter kon blijven. voor den Bond te behouden, cloor hem aan te sttllon als h. z ldigd ambtenaar. Deze ver- klaarde echter zelf. daarin geen zin te heb- ben. omdat hij dan niet vrij zou zijn. Een openbare bijeenkomst, welke des j avonds zou plaats hebben, ging door gebrek aan belangstelling nfet dloor. I>*.> tweedon hag werd de vergadering ge opend met een --x-spraak van een, der Duit- scho afgevaardigdcm over de Duiteche arbei- dtorsbewe^ring. Hij wees op het gevaarlijke van stakingen door gemeente-werkliedbn en, spobnde aan de politieke actie krachtig aan to vatton. Aan do orde was daarna de control ci over liet beheer dor geldmiddelom. Besloten werd dat die afdeel ing Utrecht, Delft, en Dordt w-der een lid! der controle-ooanimi ssi c zullen benoemen. Verdbr werd besloten dat voortaan liet referendum door het hoofdbestuur zal worden uitgeschreven. Utrecht wcTd aangewezen als plaats van liet volgende congres. Vrije socialisten en anarchisten. Het congres van deze groep was ook al van Paaohen tot Pinksteren uitgesteld, en kwamen uu bijeen te Arnhem onder leiding van den heer Kotthok. De eerste dag werd oom. door den lieer Samson de wensolielijkhoid betoogd van eon nationale meeting ter gunste dor algemeene werkstaik.ing.. Een besluit wend nieti geno men. Don tweedon dag besloot men o.a. den .diienstweigeraair Die. Bruyn, eean brijef van hulde te z.md'en. Voorts kwam do anti-mili tair istisahe propaganda ter sprake. Men wil de dit (Boen door de oprichting van eon blad en door vereeniigingcn van oud-milioiens en mi liciens op to richten. De beer Domola Niouwenhuis deed eenige mededeel ingcin omtrent het anti-mi 1 itairisti - scho congres, dat waarschijnlijk in Septem ber zal worden gehouden. Het Nut. Woensdag werd de 117de jaarlijksche alge- ïTuvr.r wrgndoring van de Maatschappij tot Nut van 'i Algemeen te Amsterdam geopend, welke Donderdag vrerd voortgezet. i).> voorzitter, de lieer D. W. Stork, hield eene belangwekkende openingsrede over de ..Verhouding tussdhen werkgevers en werk lieden en meqr speciaal over de positie, die de eersten in die verhouding innemen.," Aan het in druk verschenen jarrverslag is het volgende ontleend Het ledental bedroeg op 1 April 1903 12,742, tegen 12,805 in April 1902. Hoewel 'het quotum verlaagd werd en daarmede de contributie van volo leden verminderde, is echter liet getal eer verminderd dan toegenomen. Geen nieuwe de partementen werden gewonnen, doch die van berkhout on Marum opgeheven. De commissie tot het instellen van een onder zoek naar de banken van leening, huizen van inkoop met recht van wederinkoop, is nog dili gent. Bvenzoo die tot herziening der lysten van hoeken voor de volks- en jongelieden-bibliothe- ken. Van de 4e uitgave van het Nederl. Volksliede renboek in 4000 ex. is reeds zooveel verkocht, dat de kosten dezer uitgaven reeds opwegen tegen •le ontvangsten. Dit is dus de cenige uitgave welke aan do Mij. op <len duur winsten afwerpt. Van het schoolfonds bedroeg het saldo op 31 Dec. 1902 f 23.093. tegen f 22,959 op 30 Doe. 1901 Morr. I'ouwSahoonevclt legateerde f 15,000 aan de M(j. In het afgeloopen dienstjaar waren de werke lijke uitgaven f 38,989, zoodat f 8147 minder uit gegeven dan begroot is. De begrooting over dit jaar is in ontivangst en uitgaaf geraamd op f 35,144. Do voorzitter deelde mede, dat. een motie van het departement Haarlem was ingekomen, die als urgent zou worden behandeld. Zij luidde: „De vergadering van oordcel. dat het overleg iu»s<theii hot hoofdbestuur en de departementale ban kon had aanhangig moeten gemaakt zijn door tussclienhomst <ïer departementale bestu- ren noodigt het 'hoofdbestuur uit de voortzet ting van dat overleg door de tusschonkomst de genoemde besturen te doen plaats hebben." Haarlem iiohtte de motie kortelijk toe. Com missarissen der departementale spaarbank wil den deze belangrijke zaak niet behandelen zon der het departementaal bestuur daarin te ken. nen, omdat zy de afhankelijkheid der bank van het bestuur erkennen. Na korte discussie werd de motie bij zitten en ojrctaan met groote meerderheid verworpen. Na de goedkeuring van t verslag en de samen stelling van het kiescollege, volgens art. 41 kwamen in behandeling tie voorstellen van het hoofdbestuur, ter verdere uitvoering en hernieu wing van vroegere genomen besluiten en wel tot 't toestaan der volgende bedragen a. ter zake van onderwijs f 3000 <b. voor volks- en jonge- lieden-bibliotheken f 2500 c. ondersteuningen van algemeencn aard f 200 d. uitgave kleine geschriften f 800 e. 'het houden van voordrach- ren f 3200 f. bevordering van piaatselijke volks banken f 300; g. voor Toynibee-werk f 300; h. voor t schoolfonds f 100 "i. tijdelijke cursussen in het koken f 800; i. voordrachten met licht beelden f 200 k. onderwijs van hulppersoneel- bewaarsoholen f 2000 1- onderwijs aan schip perskinderen f 1000 in. bevordering van facul tatieve vereeniging van de departementen f 500. 'Bij punt e. weel een voorstel behandeld van •MiddeBhariiisSommelsdijk, luidende „Do algemeene vergadering spreke de wen- -chelijkheid uit, dat aan de lezingen vanwege het hoofdbestuur ee:i ander karakter worde gegeven. Teneinde deze lez rgen veel meer dan tot dus verre onder he: bevattingsvermogen van alle kringen te brengen, worde er ihet karakter van volkslezingen aan gegeven. In verband daarmede wordt aan het hoofdbestuur opgedragen, de hst van sprekers op andere wijze samen te stellen en ze ook te doen bestaan uit sprekers als de hee- ren J. C. dc Vos enz. enz." Dit voorstel vond steun bij Appit.gedam en Heerenveen. Enkhuizen daarentegen betreurde dit voorstel. De veer K rusoman (hoofdbestuur) ver klaarde dat he: hoofdbestuur ernstig streeft naar •het organiseeren van populaire lezingen, maar dat het vinden van daarvoor geschikte sprekers groote moeilijkheden met zidh brengt. Naar af wisseling van onderwerpen wordt eveneens ge tracht e:> gelukkig vallen dan ook een aantal sprekers in aller smaak Spr. noemde sprekers als de heeren Smeenge, Bleekrode, Van Zinde ren Bakker e. a. Verder wees Spr. op de moge lijkheid van wat meer afwisseling in de Nuls avonden to ibrengcn door muziek, zang, licht beelden. M i d d e 1 h a r n i s wijzigde daarna zijn voor stel in dier voege, dat aan. de lezingen een uit gebreider karakter zij to geven, en iu verband daarmede het hoofdbestuur wordon uitgenoodigd de lijst der sprekers zóó samen te stellen, dat de mogelijkheid geopend worde dat litterarische, historische en andere voordrachten worden ge houden. Dit gewijzigde voorstel werd ten slotte aange nomen. Het voorstel van het hoofdbestuur in zake b:bliotheek-ioordrachten*" .luidende „Voor on dersteuning van departementen ter zake van te houden biblbUieek-voordrachten, volksvoorle zingen en volksvermaken, op voorwaarden, door het hoofdbestuur te bepalen, óp de begrooting v >or 19031904 uit te trekken een bedrag van f 800'. werd aangenomen. Drukwerken UI. Het hoofdbestuur stelt voor ,.a. voor het doen druikkein van het Jaarboekje in 15G0 exemplaren ,,b. voor het uitgeven en kosteloos verzenden aan de departementen, ten behoeve van hunne leden, van de Mededcelingen, tot een aantal van niet meer dan 4 per jaar en beslaande elk ge middeld 24 bla izijden druks, op de begrooting voor 19031904 uit te trekken een. bedrag van f 2500." Het voorstel wordt aangenomen. Ter tafel kwamen vervolgens de nieuwe voor stellen van het hoofdbestuur. IV. Het hoofdbestuur stelt voor ,,lo. te bevorderen de oprichting van plaatse lijke vereenigingen, vennootschappen en stich tingen, welke, in den zin der Woningwet, uit sluitend werkzaam zijn ter veitbetering der volks huisvesting ,,2o. voor dit doel op de begrooting 19031904 een bedrag van f 500 uit te trekken. Het voorstel wordt zonder discussie of hoofde lijke stemming goedgekeurd. (Centrale bibliotheek). V. Het hoofdbestuur stelt voor .,lo. aan het hoofdbestuur op te dragen: het bijeenbrengen en bchecren van eene verzame ling boekwerken, bestaande it eenige exempla ren van hoofdzakelijk Nederlandsche geschriften van blijvende waarde ,,2o. die boeken, op aanvraag, door bemidde ling van departcmemts-secretarissen, kosteloos beschikbaar te stellen voor de leden der Maat schappij ,.3o. op de begrooting 19031904 een bedrag van f 800 voor bet boven omschreven doel be schikbaar te stellen." De Commissie Art. 41 adviseerde bij monde van den heer M ij s tot aanneming van liet voor stel. Na eenige discussie werd dit voorstel echter verworpen. Kinderarbeid. VI. Het hoofdbestuur stelt voor „lo. aan het hoofdbestuur op te dragen, een onderzoek in te stelen., :n hoeverre door kinde ren. in den leerplichtigen leeftijd valende, bui ten de schooluren in het bedrijf hunner ouders of van derden arbeid wordt verricht ,.2o. tot. bestrijding van de kosten van dit on derzoek, op de begrooting 19031904 uit te trek ken een bedrag van f 40Ö." Verschillende departementen verklaarden zie hiermee ingenomen. Haarlem diende een amendement in, strek kende het bestuur een blanco krediet te verlee- nen. Dit amendement werd door de Commissie van art. 41 ten sterkste ontraden, aangezien zy van dit amendement de gevolgen volstrekt niet kan overzien. Hot amendement, niet onder steund, bleef buiten behandeling. Prof. H o ii w i n g (hoofdbestuur) zeide met ge noegen opgemerkt te hebben de sympathie waar- meo het bestuursvo rstel is begroet. Het is noo- dig gebleken te onderzoeken op welke wijze en in hoeverre kinderen door arbeid builen de schooluren voor het genieten van t onderwijs ongeschikt worden gemaakt. Indien men dit kwaal slechts in zijn grove omlijningen zal kun nen nagaan en zulks is de bedoeling .van het bestuur zaf men een grooten stap in do goodo richting hebben gedaan. Spr. wekte de departe menten op, het bestuur bij zijn onderzoek door uitgebreide inlichtingen te helpen. Het voorstel werd met applaus aangenomen. I)e algemeen© vergadering van ,,Het Nut" werd Donderdag morgen voortgezet. Alvorens met de behandeling van de punten der agenda voort te gaan. verzocht de voorzitter, naar aanleiding van net den vorigen dag gespro kene over de motie-Haarlem, betreffende de departeincntsspaarbank, dat de departementen waar dergelijke banken bestaan, daarvan alsnog de in de toegezonden circulaire vervatte vragen van de centrale commissie zouden beantwoorden. Het traditioncele Nuts-diner. dat tot dusver sleeds op den namiddag van den eersten ver- goderdag werd gehouden, moest, wegens te wei nig deelnemers (slechts 30). achterwege blyven. Aan de orde was daarna punt 10. ..Rotterdam stelt voor f 500 subsidie te verleenen aan deNa- lionale Vereeniging voor Vrouwenarbeid." Die arbeid gaat niet de vrouwen alleen, dooh de ge- heele maatschappij aan. En zij heeft steun noo- dig. Namens het hoofdbestuur steunde de heer Nolens het voorstel, en bet is hem. zeide hy, aangenaam, een zeer groot bezwaar, dat de finan cieele commissie er tegen aanvoerde, te kunnen wegnemen. De Vcreeniging komt slechts hulp voor een enkelen keer inroepen voor de oprieh- ng. en aangezien nu omtrent het nut van de Nationale Vcreeniging voor Vrouwenarbeid geen twijfel bestaat, adviseerde het hoofdbestuur de srfi>?idie toe to staan. Aangezien het lot van het voorstel bjj zitten en opstaan moeilijk beslist kon worden, werd schrif telijk gestemd. Het bleek later te zijh aangeno. men met 438 tegen 260 stemmen. Punt. 11. Stadskanaal wil eene commissie be- noemd zien, om to onderzoeken in hoever het Hlmira-stobel op het Nederlandsche gevange- i. swezen Kan worden toegepast, de kosten daar van aan het hoofdbestuur overlatende. Stadskanaal deelde mede, dat in don afgeloo pen winter '-oor liet departement door den heer l)e Cleroq een lezing werd gehouden over net IQtmira-stelsel. Het i 'lmira-stelsel is veel huma ner dan het gevangeniswezen ten onzent, omdat het de gevangenen na beëindigden straftijd niet overlaat aan hun lot en aan de minachting der maatschappij, maar zo doet opzoeken als werk krachten en zoo ze tot liet leven terug voert. Prof. Treub (hoofdbestuur) raadde den afge vaardigden aan zich en hunne departementen over het Elmira-stelsel, behalve door den heer ik Clercq, ais leek. door «en eriminologisch- 'u-kundige te doen inlichten. Spr. meende dat ■lo werking van het Elmiraijstelsel wat al te ïchoon is voorgesield, dcch geloofde in elk geval uu het voorsteKStadskanaal, hoe goed ook van bedoeling, zich beweegt op een terrein, waarop het „Nut" zich meilijk kan begeren. Daarom ou: raadde Spr. aanneming van het voorstel, dat bij sieaaming met bijna algemeene stemmen verworpen word. Hierna kwam aan de orde een voorstel van het zelfde departement, luidende: Het hoofdbestuur noodige de gemengde com missie voor onderwysbelangen uit rapport uit te brengen over do vraagwelke maatregelen noodig zijn om do opleiding en het- examen voor onderwijzers te reorgaitiseeren? Dit voorstel werd ontraden door de financieele commissie, aangezien deze zaak niet ligt in de lijn, welke de Mij. moet volgen. Prof. Houwink was >het eens met de financi eele commissie, doch namens liet hoofdbestuur verklaarde hij, dat liet er prijs cp stellen zou, dat de vergadering zidh op de een of andere wijze uitsprak, dat de tegenwoordige wijze van exami- neeren onmogelijk kan bestendigd worden. Hij hradht hulde aan de wijze, waarop mej. Kooistra deze zaak in De Gids heeft behandeld. Zij heeft den vinger gelegd op de wondeplek die invreet in de opleiding van Nederlandsche onderwijzers en onderwijzeressen. Het verandering brengen in de opleiding en het examen van den aanstaanden onderwijzer achtte Spr. wel zeer degelijk van algemeen be lang. Prof. Houwing onderschrijft wat mej. Kooi stra betoogde over de examenmanie die geheel bederft de oplei hng voor onderwijzer, welke op :eiding hier to lande toch al veel té wenschen laat. Bovendien geeft hel examen waarheen voortdurend gedreven wordt niet den minsten waarborg. Krachtig bestreed Spr. de examenwoede, die kinderen en ouderen agiteert en tot geen enkel gunstig resultaat leidt. Die-woede tegen te gaan noemt Spr. van algemeen belang en ook van het „Nut" is het plicht mede bres te schieten in het examenfort. •Na de verdediging van het voorstel door prof Houiwing, welke verdediging door de vergade ring met toejuiching werd 'begroet, meende de voorzitter dat hot nemen van een conclusie niet noodig was en daar Stadskanaal daarmee instem de, werd het voorstel zonder beslissing van de agenda afgevoerd. j Nadat nog een:co besprekingen gevoerd waren j over de wenschelijkhoid dat het hoofdbestuur j prae-ad'riezen zou uitbrengen over voorstellen van departementen en die rond te zenden, en door enlkele afgevaardigden er tegen geprotes teerd was. dat er voor één der vacatures in het hoofdbestuur twee dames candidaat gesteld wa ren. zoodat men verplicht was eene dame te kiezen, nam de afgevaardigde van Dieren het woord en dankte don voorzitter voor zijne leiding en ook voor zijn belangstellende openingsrede. De Vcreeniging tot vereenvoudiging van ouzo schrijf taal" hield Dinsdag in het gebouw „Parkzicht" te Amsterdam hare jaarlijjksche algemeen© vergadering, onder- leiding van den lieer dr. R. A. Kollewijn. De algemeens secretaris, dei heer J. de Jong Hzn., bracht daairna het jaarverslag uit, waaraan liet volgende is ontleend Het ledental, dat op 1 Mei 1902 geklom men was tot 2022. bedroeg op 1 Mei jl. 2493. Br traden toe 623. tegen 501 in bet vorige jaar cn 422 in 1901, een gestadige vermeer dering dus. Dc eigenlijke vermeerdering be draagt al zoo 471. Er zijn 9 afdeeliugen. De oomnKs ie, benoemd tot herziening van de spelling der bastaardwoorden en van de ï-ie, bestaande uit de heeren Mare. Emants, H. J. Smous. dr. J. J. Salverda de Grave, prof. dr. A. G. van Hamel, dr. D. C. Hesse- ling, prof. dr. H. Kern, dr. R. A. Kollewijn. mr Th. Rinys J.Pzn. en prof. dr. J. Verooullic, bracht een uitvoerig rapport uit. De rege ling daarin ontworpen werd met groote meer derheid van stemmen aangenomen. Dj tegenzin van redacties om stukkeD in de nieuwe spelling op-te nemen begint te verzwakken. Ook tijdschriften en dagbladen, die vroeger bezwaren hadden, weigeren niet langer. Ook in de onderwijzerswereld achT mmi de zaak algemeen wenachelijik. Heb financieele verslag toont aan ontvang sten een bedrag van f 2029.05; het saldo over het afgeloopen jaar bedraagt f 32.49A Tot leden van het bestuur werden herko zen de heeren dr. R. A. Kollewijn, Mare. Emauts en P. II. Mulder, terwijl in de nog bestaande vacature werd voorzien door do verkiezing van den heer P. Valkhoff, te Zwolle. Dc vergadering ging zich daarna bezig hou den met behandeling van herziening der sta tuten, wat geruimen tijd in beslag nam, waar op een groot aantal artikelen amendementen waren ingediend. Nog kwam aan de orde een voorstel van den heer W. Rutgers, omi een propaganda- commissie voor België in te stellen. Het bestuur adviseerde eerst nadere be richten uit België af te wachten of daar een dergelijke commissie wensohelijik wordt ge acht. D'aarna wil liet bestuur met de Vla mingen zelf in overleg treden en naar gelang van omstandigheden handelen. De heer Rutgers trok het voorstel na bo venstaand prae-advics w. Bij de rondvraag gaf de heer Rutgers nog in overweging pogingen aan te wenden, ter, einde de statuten bij verkrijging van de ko ninklijke goedkeuring in de vereenvoudigde spelling in de „Staat courant afgedrukt te krijgen. De voorzitter sloot hierna de vergadering. Delftsche Lustrumfeesten. Do jury voor een foestmarsoh ter gelegen heid van do Delftsche lustrumfeesten, be staande uit de heeren N. A. Bouwman, 's Gra- veuhage. Joh. Wag-maar, Utrecht en Joh. H Sikemeier. Rotterdam heeft den len prijs (gouden medaille) toegekend aas* den heer F. A. Brandt met de inzending onder het motto „In het land der Blinden ia éénoog Kcenjng." Den 2en prijs (zilveren, medaille) bdbaallde de heer G. van Tictnhovcn van den Boogaard onder het motto „Good Lwcik." Beide prizewinner» zijn, oud,-! eden van hot DcJftscflie Studentencorps, de eerste bekroond iu 1898, de tweede in 1893, eveneens voor den feestmareoh. Do heer Bouwman zal dezen, marscih voor orkest arrangoeren. P. W. Janssens Friese he Stichting. Door dien lieer P. W. Janssen te Amsterdam, zijn tllians alle gromden est opstalletni, die temgjeivoligci van den omvang rijken. ontginuiingsaaiboid in de provincie Friesland gediurc-mdei de jaren 18961903 op zijn naam. zijn) inlgcsakrevciuj, overgedragen aam de djoor hcan opgerichte „P. W. Janssen Frieeohe Stichting/' mjab liet doel, om de opbrengst dor ondernemingen dienstig te maken aan die bevordering der volksontwik keling, ook m dde provincie In verband met deze overdracht heeft de heer Janssen aan do loden der versohollemdo ccomm'issiën, welke in deze provincie voor zijne rekening werkzaam, zijn geweest, ter herinnering aan hunnen arbeid een album aangeboden met de' portretten van <3an heer Janssen, dr. C. W. Janssen, R. van Zin deren Bakker en verschillende coramisöie- ledem. De coanmiasie vam beheer over de stich- ting bestaat uit de hoeren: mr. H. Binnerts te Leeuwarden, Jolh. v. dl. Have te Frederiks- oord on da". E. van Wél déren baron Rengers te» IJsbrechtuan. D'e heer R. van. Zlindferem I Bak,kei', te Korte®wiaeig trcödt op als gcdio- j legeorde en do hoer R. Koopman als op- zicihter. N. v. N. Ondlerwijzersovervloed. Als j ccn bewijs, dat het aanbod de vraag van i onderwijzend personeel overtreft, wordt aan I do N. Winsch. Ct. gemeld, dat in een der kleidorpen van heb district Winschoten een tweetal zoons van een arbeider, die sedert geruimen tijd in 't bezit der onderwijzers- acte zijn, tegenwoordig landarbeid verrichten, I omdat het voor hen tot dusver nog altijd niet gelukte een betrekking als onderwijzer te erlangen. De oudste der broers heeft thans de onderwijzersacte drie jaren in zijn bezit en is scehlte een paar maanden in zijn gemeente tijdelijk als opvoeder der jeugd werkzaam geweest voor een zijner vakgenooten, die mi litaire plichten had te vervullen., terwijl do jongere broeder n.cg doorloopend solliciteert. Onder zonderlinge omstan digheden had de vorige week in de ge reformeerde kerk te Goes een huWelijjksinze- gu'ing plaats van een paar uit een der bui tengemeenten. Per vehikel kwam' het, vergc- zcM van drie kinderen, het kerkgebouw bm- titn Getuige of verdere familiebetrekkingen waren niet- mede-gekomen. Belangstellende in dc plechtigheid was slechts een gehuwd paar uit Goes, dat op de wandeling was en onwillekeurig het kerkgebouw binnen liep. Een ouderling werd ontboden en deze stond den leer aar terzij. De plechtigheid kon daarop nog niet door gaan. daar dc bruigom, in plaats van de for mule van den burgerlijken stand, de dood- acte van zijn vader had medegebracht. Nog bijtijds werd het benoodigde document per wielrijder nagezonden. Toen had de plechtig heid plaats. M. C. School- en Kerknieuws. - De Minister vam Binnenlandseihe Zaken Gelet op de wet tot regeling ran he lager on derwijs en op artikel 6 van liet Koninklijk be sluit van 24 October 1884 (Staatsblad' no. 219) •Heeft goedgevonden lo. te bepalen, dat de commissie belast met h» examineeren van hen, die eene akte van bckwaamlheid verlangen voor het bandteeke- nen, 'bedoeld in artikel 65bis van de wet tot regeling van het lager onderwns. voor het jaar 1905 zitting zal houden te 's-Gravenihage 2o. te benoemen tot lid en voorzitter dier com missie: A. F. Gips, leeraar aan de Polyechni- scdi© School te Delf Bij beschikking van den Minister van Bin- nenlandtohe Zaken is bepaald, dat de commis sie die gedurende het jaar 1903 belast zal zijn mot het afnemen der examens van vroedvrouw, zitting zal houden vóór 1 Augustus te Amsterdam en na 31 Juli te Groningen en zijn benoemd tot voorzitter der commissie, voor het tijdvak van heden tot en met 31 Juli 1903, L. F. Dries- sen, arts te Amsterdam, met bepaling, dat hij bij verhindering, tijdelijk zal wordien vervangen door het lid dr. J. Vroeso-m d'e Haan tot voorzitter voor het tijdvak van 1 Augustus tot en met- 31 December 1903, dr. G. C. Nijhoff, hoogleeraar te Groningen, met bepaling, dat hij bij verhindering, tijdelijk zal worden vervangen door het lid dr. J. Slees ten Oever Bij beschikking van den Minister van Bin- nenlandsd'ne Zaken :ijn benoemd van de commis sie die voor 1903 belast zal zijn met bet afnemen van het toelatingsexamen voor 's Rijks kweek scholen \-oor vroedvrouwen, tot lid en voorzitterdr. J. P. Dozy, oud-in? specteur voor het geneeskundig Staatstoezicht te 'e-Gravenhage Ds. S. D. J. H. Krol Lzn„ pred. bij de Ned. Herv. gemeente te Lub (prov. N.-Br) hoopt den 6. Juni den dag te herdenken, dat hij vóór 45 jaar aldaar zijn amlbt aanvaardde. werden gekozen de heeren Sybrandy te Al melo en mr. A. De Jongh te Rotterdam. Van H. M. die Kottidngin en dr. A. Kuyper kwamen telegrammen van dankbetuiging, nog voordat de vergadering uiteen ging. aIn de algemeene /vergadering van den Oianjeibond van Orde, welke dezer dagen in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Ut recht is gehouden, werd door den vootz. jhr.' J. Hora Siocama van de Harkstede verslag uit gebracht over de geschiedenis van den Bond in j 1902. Meer en meer blijkt dat. in de toekomst, de Bond. zijn voornaamste arbeid zal vinden in ont- ginning van heide en zandverstuiving op groote '•haal. In die richting wordt dan ook gestuurd. Reeds bezit de Bond uitgestrekte terreinen; krachtig is daarbij de hulp van de Kwartgulden- voreeniging voor Heideontginning, die in het gëheel de nu reeds f 36,650.39 schonk, i makende mt daarvan gekweekte rente ten aMaandag kwanm te Utrecht in heit ge- buuiw voor Kunsten, eau Weibansahappen. bijeen do Bond. van ainti-relvalutiomnaire propagan das-clubs in Nelderiaaul. In zijn openingsreda wekte de voorzitter de heer J. F. Stroom uit. Arnhem o.m. op om te getuigen door woord cn geschrift tegen de onder graving onzer «taatsinstelling door dc ongeloovige wetenscap, te getuigen tegen liet liberalisme en socialisme en voor de be ginselen der antirevolutionaire beginselen. Ver volgens werden telegrammen gezonden aan H. M. de Koningin en dr. A. Kuyper. Ter vergadering waretn vertegenwoordigd 29 van de 34 aangesloten clube, terwijl ook van enkele clubs nog leden als belangstellen- don aanwezig waren. Dc algemeene indruk van het jaarverslag is, naar de omstandigheden waarin de nog jeug dige bond zich bevindt, bepaald gunstig. Het boudsbestuur heeft, handen _yol werk gehad met het nader organiseeren v>an den bond. De finantiëele toestand wordt bevredigend ge- noomd. De heeren Verschoor en Van der Zijden wer den al9 bestuursleden herkozen, terwijl in de plaats van den heer Staalman, die als bonds- bestuurder bedankt hoeft, gekozen werd de heer Beumer van hier. Ingevolge het besluit om het bestuur met 2 leden uit te breiden, bedrage van f x.66.28, de som van f 38,416.67. De bezittingen van den Bond bcriaan een op pervlakte van 229 H.A. 35 A. 51 c.A. l)e schuld bedraagt thans f 55,231.14i, terwijl het batig saldo van de rekening over het afge- ioopen j::ar bedraagt f 5801.504. Als bestuursleden werden herkozen de heeren A. W. Beokering|h, te Amsterdamjlhr. F. Bosch van. Drakestein, te Lage Vuursche, G. Olodkener Brousson, te 's-Gravenihage jlhr. J. Hora Sik kom a van de Harkstede, te Rijzenburg. Tot blijvend lid, van. de financieele commissie, waarin nog eene vacature bestond, weid gekozen iu,r. F. W. H. Bremimer, notaris alhier, en tot diens plaatsvervanger de heer H. A. Ritter, al hier. De Utrecuitsche afdeeling van den Bond zette in 1902 haar voorbereidend werk tot stichting van een volk&badhuis voort. Het laat zioh aan zien, dat dio stichting thans verzékerd is. Volksbond. In de op 10 Juli te Baarn te houden 30o algemeene vergadering van den Volks bond, vereeniging tegen drankmisbruik, zul len o. a. de volgende voorstellen behandeld worden Het hoofdbestuur stelt voor -. „Met heit oog op de a. s. drankwetsherziening drage de al gemeene vergadering aan het hoofdbestuur op, het initiatief te nemen tot het vormen van een commissie voor Drankwet-actie". Dq afd'. Zutphem stelt voor„De Volks bond zegge moreelen steun toe aan het uit voerende drankwet-comité en financieelen st&nn door f 500 in eens beschikbaar te stel len en zich te verbinden, in verhouding van het ledental, te zullen bijdragen in het even tueel tekort". Afd. Helder: „D'e afdeel ing stelt voor bij de regeering er op aan te dringen, dat art. 25 der Drankwet worde aangevuld met dq bepaling, dat ook de ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijmsen belast worden met uet opsporen van de overtredin gen dier wet. Mocht blijkens het te verwachten ontwerp aan dit verlangen niet voldaan zijn, dan komt het wenschelijk voor de aandacht van de Staten-Generaal hierop te vestigen". Afd. Zutphen„Er worde voor den Volks bond aangesteld en gesalarieerd één of meer onbezoldigde rijksveldwachters tem einde overtredingen van de Drankwet (olandestïe- nen verkoop van sterken drank) te verbali- seeren". Aifd. Doesburg„De directeuren of de voorzitters van dlireotiën van alle Volksbond- koffiehuizen vereenigen zich onder leiding van het hoofdbestuur tot één vereeniging, dio zich een centraal bestuur kiest, om, met behoud van plaatselijke huishoudelijke regle menten eenheid van streven te verkrijgen in de hervorming van het herberg-weeen". „Iu alle Volksbond-koffiehuizen worden namens het hoofdbestuur gedrukte lijsten op gehangen, waarop de adressen vermeld staan van alle in ons vaderland bestaande Volks bond-kof fiehuizen" Afd. Deventer: „Do Volksbond neme het initiatief tot de oprichting van een herstel lingsoord voor drankzuchtige vrouwen". Afd. Dordrecht: „De afdeeling Dordrecht wenscht, dat het hoofdbestuur optrede om op de volksscholen door zijn invloed op aan schouwelijke wijze bij de jeugd afkeer op te wekken tegen net misbruik van sterkedrank". Afd. Utrecht„Heit wordt wenschelijk ge oordeeld dat door heb hoofdbestuur tot den minister van staat, minister van oorlog het verzoek Avorde gericht, een officieel onder zoek te doen instellen betreffend© den verkoop van sterkedrank in de cantines biji het, leger en de. aldus verkregen statistischeT gegevens te publiceeren". Afd. Utrecht: „De algerni. vergadering betuige hare adhesie met het streven va" den Anti-suikeraccijmsbond en noodige het hoofdbestuur uitter bereiking van het doel van dezen bond, zijn invloed aan te wen den". Afd. Rotterdam„De afdeeling noodigi het hoofdbestuur uit om in een adres aam Je liooge regeering aan te dringen, eene moer belangijke verhooging van den accijns op den sterkedrank te bepalem dan de heffing van f 3 per hectoliter". STAATSLOTERIJ. Trekking van 5 Juni 36 122 325 394 438 770 891 900 928 1061 1065 1131 1156 1215 1256 1286 1364 1388 1502 1605 1641 1685 1855 2006 2052 ?139 2157 2167 2201 2337 2392 2396 2412 2428 2707 2863 2936 2961 3022 3026 3125 3216 3229 3248 3431 3573 3949 4000 4180 4206 4315 4476 4557 4595 4676 4714 5029 5102 5119 5122 5251 5253 5255 5441 5482 5633 5635 5738 5759 5939 5973 5990 5993 6022 6119 6186 6190 6318 6435 6473 6506 6654 6691 6875 6925 6931 6975 6994 7107 7127 7390 7548 7563 7672 7730 7759 8006 8102 8144 8195 8203 8210 8338 8371 8600 8601 8654 8930 9062 9125 9166 9191 9346 9654 9665 9695 9698 9755 9778 9861 9381 9922 9943 10041 10252 10274 10292 10466 10533 10536 10740 10782 10837 10854 10944 11007 11017 11111 11199 11369 11489 11490 11538 11568 11646 11702 11799 11884 11997 12052 12087 12122 12434 12493 12546 12732 12746 12756 12787 12808 12902 12942 12948 12995 13032 13078 13269 13369 13488 13641 13604 14010 14022 14120 14192 14225 14270 14338 14595 14614 14632 34649 14716 14729 14735 14744 14747 14813 14900 14938 15217 15331 15346 15404 15523 15583 15590 15601 15830 16039 16052 16062 16066 16355 16432 16515 16519 16542 16560 17068 17124 17127 17286 17331 17663 17684 17797 17849 18052 18068 18235 18267 18325 18577 18629 18651 18668 18799 18830 18927 19039 19089 19326 19400 19450 19576 19609 19835 19836 19888 19907 20020 20021 20032 20036 20100 2G119 20140 20282 20603 20623 20649 20793 20834 20906 5e Klasse 15e Lijst 14357 f 70 m. z. niet.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 2