Groote Gala Openings-Voorstelling. Nieuw. Kon. Ned. Circus OSCAR CARRÉ. VADEMECUM. Gnirlanden-Wals Levering: va» Aardappelen, VERSTAMDI&. Slechts korten tijd. Utrecllt,1903.tatais. Uit den omtrek. STADSNIEUWS. ADVERTENTI EN. M11LLËR A Co., Bataafsche Hypotheekbank de levering van Aardappelen, v De Notaris C. A. VAN BLARICUM te Amersfoort, is voornemens op Zaterdag 18 Juni 11MI8, des avonds 7i.j uur, in het koffiehuis y,Het Valige" aldaar, in het open baar te verkoopen: Pakhuis Citroen, Frambozen, Ananas, Sinaasappel, Grenadine. ,,BILZ" Limonade Citroenzuur. LaapsM 23. A. VAN DE WEG Knol begonia's Reizigers A. VAN DE WEG, Zaterdag 13 Juni, 's avonds 8 uur, Van 't rijk voorziene projramma inröen hier enkel ie vollende nnmmers vermeld: Huldegroet aan Utrecht Groele Hippische Optocht Hippolopche Potpaorri MadeUe ELLA, De Heer ERKADIA, Ds 3 statiën. floor M"6 ROSA. De Heer ALBERT CARRÉ met; Magnates Quadrille Het Wereldrecord Wielrijders-Gezelschap. Pianola Ie noot) mr Da kaartan zijn alleen geldig op den dag waarop zij genomen zijn. Doodslag. Men meldt ons uit gr ave nh age Omtrent den doodslag Maandag te Scihe- mingen voorgekomen, zij. nog vermei ld, j de dader, A. Vink. daarbij door zijn iger v. d. Toorn werd geholpen. Deze rld den nu vexslagene, die bij den aanvang iet gevecht op den grond was gevallen, terwijl de ander als een dolle met de bop op "zijn slachtoffer los sloeg. Vink is gisteren voormiddag 'half twaalf Hf het huis van bewaring overgebracht p zwager v. d. Toorn is in den afgeloopen ifjjt leu 1 ure vooi'lotfpig losgelaten. - Omtrent de ougoregeldiiio- <a te Leidsctbetidain meldt noen nader aan ft C Ub wielrijders schijnen de aanlöidenido jjak te zijn geweest voor de standje». Er jden niet vier wielrijders verwond, doch x inwoners vam Leadsdhend&m waren door wielrijders verwond. Verder liad men een a over een hek. geworpen en een. boeren- kéder ijn melk juk afgenomen en de eaai- i molk over den grond gegooid. Daarop do bewoners van. het dorp woedend gt ien ein hebben zaj een dreigende houding Ogenomen. Een njiemw rijwiel is totaal rnield en «li den trek vliet geworpen. - Ongelukken b iji den arbeid, n ile steenfabriek der'firma Wellman en pan do Diiitsohe grens nabaj Winter»- jk. kwam een 16-jarige jongen, niet tegen - tndc het hem verboden werd, biji een der thines Een drijfriem op een rad trachten- te bevestigen, geraakte zijn, vinger er itr beklemd, hij werd medegeeleurd, eeni- rnalen rondgeslingerd en was een lijk. Sisterenmiddag viel ter -«hoogte van derde verdieping van de broodfabriek der Tb Brun> op het Groote Kerkplein te •rdarn een baal meel uit den strop. £en 51-jarige bakkerknecht, die op straat id kreeg de baal op het hoofd, tengevolge ivau een halswervel brak. Levensgevaar gewond werd hij naar het Ziekenhuis go- At -Ongeluk voorkomen. De expres in No. 55 van Amsterdam naar Brussel Maandagavond! aan oen gevaar ontsnapt, i de buitenplaats „Woestduin' gepas- d was, zag de machinist een man met rooden doek zwaaien. In een oogwenk ad de trein stop, en toen 'bleek dat door vroeger en trein (het wisselstuk defect gemaakt. Onmiddellijk herstellen hen vandaar dat met de meeste omziehtig- id gereden werd, hetgeen gelukte. Daarna id naar Haarlem geseind om een nieuw in te leggen. -Boschbrand. Gistercnochtead ig in nabijheid van de Woeste Hoeve onder eldoorn door onbekende oorzaak een boach- uitgebroken, die allenga een zeer groote jpbreidheid verkregen heeft. Om treek s zes I gisterenmiddag werd het terrein, dat in nd staat, geschat op 3000 a 4000 H.A. Da brand breidt zich in do richting van Aem uit, aoodat het landgoed Roozendaal rdt bedreigd. Het terrein 19 begroeid! met iermaalshout, dennen en heide. Water ia it aanwezig, zoodat aan blussehem niet te sken valt. Hen overweegt het. zendem van militairen door bet graven van greppels het vuur imi 1 loop te stuiten. De brand, die thama reeds een groote uit- ireidheid heeft, zou zich bij de heersehende idrichting bot over de boetTchen rond Arm kunnen uitbreidten. N. Arnh. Ct. -Door Gedeputeerde,Staten van Utrecht benoemd in den Raad van Beroep te eaoemd in den Raad van Beroep te recht, tot plaatsvervangend lidrwerkgever Achterberg te Veenendaal. in de plaats P. van Maren te Soest lot plaatsvervangend lid-werkman W. H ik te Utrtecht, iu de plaats van W. Fa- te Utrecht; ta H. Carleibur te Utrecht in de plaats P. Tempelaar te Utrecht - Door den kapitein der genie W. M. lier tei Utrecht, thans op non-activiteit ensiocn aangevraagd. l>e zesde jaarvergadering van. die ver ding voor christelijk voorbereidend! umi- oawleawijs, had gisteren plaats in het oifw der Vereeniging, Bootihslraat 2, te recht. Da vergadering werd geleid; door den voor- van directeuren, jhx. dr. L. de Geer, baar opende met gebed an het leaen van 2 1 en verv. Naar aanleiding van het jaarverslag had- l eeuage besprekingen plaats, waaraan on- andeTen deel ma .men de heeren dr. Kram- l en mr. Schokking, loopende over dan it, waarin het onderwijs gegeven word*., d» waarborgen daarvoor. Set jaarverslag werd daaroip goedgekeurd, r de rekening en verantwoording over jaar 1902, sluitemde in ontvangst en uit- 1 met. eene soma van 27294.20}, werd [part uitgebracht door den heer da Römer, Kkande tot goedkeuring mot danikbetud- 1! aan dien. heer penningmeester. Krachtige steun blijft voor de instandihom- der inrichting voortdurend' noodig. öwrna hield de rector, dr. Beeeem, eene «dracht, waarin lr: aantoonde, hoe liet dawija in de oude talen en in de wiskun- ih eene ohrietelijlke inrichting gegeven wotrdan. e heer Sohokking beval ook een ruimere «fening van de Hebreeuwaohe taal aan. fector beloofde daarover met zijne mede- ■von te zullen spreken. Nadat nog de heer J. E. N. baron Schim- ipenninok van der Oye van Hoevelaken, als directeur aan de beurt van aftreding met algeimeene stemmen op één na, als "hnig was herkozen, en zijne herbenoe- had aangenamen. werd de vergadering mrzock van den vooraitter, door 'dem beer ■tor, dr. B. van Meer, met gobedi en dank- gesloten Zondagmiddag, te half twee1, werd in het Jonephsgébouw te Utrecht eene bijeen houden van uitgenood igde en belang- katholieke onderwijzers, tor constitu eering van een Bond van alle roomsch-katholieke openlbare en (bijzondere onderwijzers in ons land, om aldus eene vereen iging te verkrijgen, waarin zoowel zij, die reeds lot een of andere bond be- hooren, als zij, die Ibuiten elke onderwijzerever- eeniging staan, opgenomen zullen kunnen wor den. A p e I d o o r n. Gisterenocbtcnd is in de nabijheid van de Woeste Hoeve onder Apel doorn door onbekende oorzaak een bosch brand uitgebroken, die allengs een zeer groote uitgebreidheid verkregen heeft. Om streeks zes uur gisterennamiddag wérd 't ter rein, dab in brand staat, geschat op 3000 a 4000 H.A. De brand breidt zich in de richting! van Arnhem uit, zoodat hetJ landgoed „Roozen daal" wüWb liedreigd. Het terrein ia be- gioeid met akkermaalshout, dennen en heide. Water is niet aanwezig, zoodat aan blussehen niet te denken valfc. Mei» overweegt het zenden van militairen, 0111 door het graven van greppels heb vuur in zijn loop te stuiten. IX' brand, die thans reeds een groote uit gebreidheid heeft, zou zich bij de heersehen de windrichting tot over de bosschen rond Arnhem kunnen uitbreiden. N. Arnh. Ct. Apeldoorn. Een pa» gehuwd man alhier word Zaterdag bij het verlaten van de trouw zaal niet' zeer aangenaam verrast, doordien een. agent van politie hem kwam uibnoodigen mede to gaan tot het ondergaan vani drie maanden gevangeniaatraf, welke hij nog té goed had. Barnovcld, De veearts R. A. Barmen t Loo 1» voor dit jaar door dén minister van oorlog belast met den veterinaire^ dienst ir* de legerplaats bij Harskamp. Buss urn Raadszitting van 9 Juni. Op voorstel van B en W. werd eene subsidie van f 25 toegestaan voor het a. s. alhier te houden concours van trekhonden. Met algemeene stemmen werd tot onder wijzeres van de Koningin Wilhelmina-school benoemd niej. Meijer, te Rhenen. In handen van de oommissie voor open bare werken werd gesteld een adres van do exploitatie-maatschappij „Oud-Bussum", met verzoek om onder zekere voorwaarden aan de gemeente in eigendom over te dragen den Oud-Buss. weg. en een daarbij aansluitende» ge projecteerden weg, loopende naar den Arnersfoortsohen straatweg. Wegens staking der stemmen wérd aan gehouden een adres van den onderwijzer De Haas om evenals de gehuwde onderwijzers van 28 jaar en daarboven een tegemoetko ming in de huishuur van f 100. Adressant is 24 jaar en wil zich in den echt begeven. Aan den heer D Winnen is met ingang van 1 Oug op zijn verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de Koning-Wil- leuisclbocd. H a r do r w ij k. Da. J Warmenhoven al hier heeft bedankt voor het beroep naar de Chr. Ger. gemeente te Aalten. Hilversum. Op 68-jarigen leeftijd over leed alhier de heer H. de Jager, emeritus-pre dikant. Hut-lie 11. Voor den verbouw van liet Stationskoffiehuis was laagste inschrijver W. Kamphorst, te Eirtmeló, aan wien het werk voor f 1990 is gegund. Veenendaal. Door God. Staten is in uen raad va.n beroep benoemd ais plaatsver vangend lid-werkgever de heer C Achter berg Zeist. Dr. J. Hania te Steen wijk heeft bedankt voor liet beroep bij de Chr. Ger kerk alhier. Zeist. Op het landgoed Vollenhoven om- der deze gemeente, zal op Woensdag 17 Juni a.s. het Christelijk Nationaal Zendingsfeest worden gevierd. Ds, D. J. v. Aalst, predikant bij de Ned. Hcrv. gemeente alhier, heeft het beroep naar Amsterdam, vac. Dr Hogerzeil, niet aange nomen. De cadet W. Storm van Leeuwen van de cavalerie O.-I. leger is overgegaan van het 2e naar het 3e studiejaar. Eveneens ging naair het laatste studiejaar over de cadet J. A. van Helsdimgen, bestemd' voor de infanterie im Oost-Indiê. *-X Bij dé opgave in zake bot slagen voor examen B. (art 64) aan de Polytechnische school verzuimden wij te vermelden de heer A. de Stoppelaar. Naar wij vernemen zal de heer G. J. Buys, directeur der H. B. S. alhier, op dé 38ste algemeene vergadering, to Dordrecht te houden, van de vereeniging van leeraren aan inrichtingen van Middelbaar onderwijs inlei den „Do practijk van het nieuwe reglement voor de H. B. scholen met 5-jarigen cursus." De heer 9- Oainga, heil-.gyimnas6iek-on- derwijzer alhier, wordt belast met de algeheele leiding van de nieuw op te richten bad- en zweminrichting van de heeren F- van Achter bergh en J. R. van 't Hoff. Naar wij vernemen herdenkt de heer J. H. Bosch, inspecteur bij de Ned. Centr. Spoorvft-Maatsehi., 1 Juli a. s. den dag, waar op hij vóór 25 jaren bij genoemde Maat> schappij 111 dienst trad. In „dé Telegraaf lezen wij Zooals wij korten tijd! geleden mededeelden, werd in zake het geschil van den rabbdjm der Nederl. Israël Hoofidsynagogo alhier, den heer J. D. Wijnkoop en de Centrale Commissie voor de zaken van het N. I. Kerkgenootschap, op voorstel van den heer Jacob Zeehandelaar eene commissie van zeven leden benoemd, out den kerkeraari voorstellen te doen en zulks naar aanleiding van het verzoek der Perma nente Commissie voor de zaken van het N. I. kerkgenootschap, om den heer Wijnkoop uit te noodigeu^ öf de functie van opperrabbijn to Amersfoort, of die van rabbijn te Amstei^ dam neer te leggen, en zoo hij daaraan geen gevolg mocht geven, hem als rabbijn te Am sterdam te ontslaan. Naar wij vernemen, ia het rapport van die commissie thans bij dien kerkeraad ingekomen. De commissie is het in beginsel eens met do Cent raio commissie, dat do ambten van opper rabbijn in het ressort Amersfoort en rabbijn te Amsterdam onvereenigbaar zijn. Zij heeft met den heer Wijnkoop tweemaal geconfe reerd om hem dit onder 't oog tc brengen en tot een bevredigende oplossing vaa de quaes- tie ta komen. Deze poging is mislukt en nu stelt de com missie voor, den heer Wijnkoop te stellen voor de keusof de betrekking té Amersfoort neer te leggen, öf van 't bekleeiden van 't rabbinaal] te Amsterdam af te zien, en mocht hij, binnen een maand geen besluit genomen hebben, hem eervol van zijn betrekking van rabbijn toé Amsterdam te ontheffen. Sommige leden der commissie uit den ker keraad betwijfelden^ of de kerkeraad het recht heeft den heer Wijnkoop ontslag ta verleenen. Dé commissie heeft daarom het ad vies gevraagd van mr. J. Kappeijne van de Coppella Do conclusie van dit advies luidt, dat dé Kerkeraad alleszins bevoegd lS bet bewuste ontslag ta geveai. De commissie uit den Kerkeraad, die het bovenbedoelde belangrijke rapport uitbracht, .dat Maandag a.s, m openbare zitting van den kerkeraad wordt behandeld, bestaat uit do lieercvi Louis Boas, B. Gofmperz, Jacob Zee handelaar, J. Coanpris, S. M. Bouget, Dr. H. Pinkhoff en Jacq. H. Rubens. Zooals uit een advertentie Ln dit num mer blijkt, is bij deu uitgever G. J. Slothou wer een Gavotte verschenen, gecomponeerd door mevrouw L. Mullerdo Petit. Het opschrift diat op heb voetstuk van dén Amersfioortschen Kei zal worden geplaatst, luidt: „Dit blok graniet, iu een ijstijd door ©en gletscher uit Skandinavië naar de Amersfoort- scha heide gestuwd, wordt in 1545 genoemd iu een staatsstuk van Karei Viu 1661 door E. Meijafcer naar de Varkenmarkt gevoerd, daar in 1674 begraven en in 1903 opgedolven en hier geplaatst." Naar men ons mededeelt zal, op verzoek van de Kei-commissie, de hoer A. M. Kolle- wijn Na, eerstdaags een lezing houden over: „Ijstijden, naar aanleiding van "den Amere- foortscheq Kei." Burgerlijke stand. 8 Juin 1903. Geboren: Lambert us Wilhelmus, z. v. A de Vries en A. van Vulpen; Gerritjo, d. v. G- Arends en B. Knip; Everdina, d. v. T. Kamphorst en E. Hoef akker; Floras, 7. v. P. Wilhelmus en J. Molenaar; Hendrika Jo hanna Elisabeth Maria, d. v. J. C. Brums on J. G. D. van Dongen Anna Maria, d. v. E. L. Bregonje en A. M. Dijkman. Gehuwd: D'. van de Kooiji en A. Kok 9 Juni. Geboren: Henrietta Margaretha, d. v. 11 G. Bosselaar en M. van den Bos Johan CareL Frederik, z. v. mr. J. C. U. Prikken en J B Rijkmans; Evertje, d. v. E. Lodder en H C van Essen. Overleden: Petrus van Barreveld, oud 3 m. C»aBilMl»H»alra in Effects». LANGEGRACHT 30. Intercommunale telephoon 55. Koonen en verkoopen £fl'ecten, Coupon*, Bnitenlandsoh Bankpapier en Muniape- elên tot den meest voordeeligen koers. Sluiten Prolongation en Beleeningen, dlsconteeren en verschaffen wissels op alle bankplaatsen zoowel in het Binnen als het Bollenland, nemen gelden deposito tegen nader overeen te komen vooru aarden enz. enz. Het kantoor is geopend alle werkdagen van uur 's morgens tot 4 uur 's nam'<t<tü-;3. DE RENTE-CASSA, Heereugrncbt 17®, (gel. Assuciatie-Cassa), Amsterdam. Met ingang op ÏO dezer is de Rentevergoe ding voor geldon h deposito vastgesteld als volgt: Met 1 dag opzegging (bedragen tot ƒ5000direct te ontvangen) Met 10 dagen opzegging of i n Voor 1 maand fixo 2 maanden fixe 3 I8,/4 pCt. 1 jaar fixo (tot een bedr. v./5000) pCt. Prolongatie-conditie (tot beperkte bedra gen, 1/2 pDt- ouder deE prolongatiekoers.) amsteudam, 9 Juni 1903. te Amsterdam. Opgericht A°. 1889. Geplaatst Maatschappelijk Kapitaal f I.WOO 4HJÓ. De Bank verstrekt gelden op Eerste Hypo theek uitsluitend op panden in Nederland ge legen en geeft Sri en 4 pCt. Pandbrie ven uit. Do INTENDANT iu de Nieuwe HoUandschu Waterlinie zal op Maandag 15 Junta. des middags ten 12 lirein liet Militair Magazijn van Levensmiddelen op Damlust te Utrecht, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, in het openbaar aanbesteden noodig voor do Soldaten Menages te Utrecht, gedurende het tijdvak van 10 Juli tol ei* inel 81 October 1908. De voorwaarden van levering van C Februari 1903, VI" Afd.. No. 140, zijn te verkrijgen bij de Gebroeders VAN CLEEF, te 'a Graven huge. Inlichtingen omtrent de hoeveelheden welke vermoedelijk noodig zullen zijn enz.kunnen bij den Administrateur van genoemd Magazjjn en ten Bureele van den aanbestoderRijn straat, hoek Rijnkado, worden ingewonnen. Utroeht, 2 Juni 1903. De Majoor-Intendant voornoemd S. C. HOLLAND. Binnen de stad Amersfoort Het kapitaal, hecht en sterk no. 9, met Bergplaats, Binnenplaats, Koets huis en Stal, aan de Nieuwstraat en uitkomende aan de Stovestraat, groot 180 centiaren. Eerst in 2 perceelcn en daarna in massa te veilen. Betaaldag der kooppenningen i:i September 1903. Dagelijks te zien van 1—4 uur. Breeder hij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris. V Bij den Uitgever G. J. SLOTHOUWER alhier is verschenen pour na.no, par Mad"» LÉ0N1E MÜLLER -df. petit. Prijs f 0.75. al* Essences voor het bereiden van Likeuren en Limonades. voor bloemperken. Dan gan8chen Zomer, totdat de vorst i nvalt heerlijk bloeiend. De schoonstegrootste, on- overtreffehjke bloemen. Alleen groote knollen mot bladeren voor dadelijk uitplanten geschikt, iu Bloedrood, Rooi Rose, Donkerrode, Wit, Oeel Oranje, Koperkleur; of in de meeste bewonde renswaardige pracht mengeling. Per 10 f l.— per 25 f 2.per 50 3.50; per 100 f 6. Dubbele in deze kleuren of prachtraenge- ling, per 11) f 1.50 per 25 f 3.—; per 50 f 5.per 100 ƒ9.Franco elk station. Teleurstelling buitengesloten. Een kwart mil- lioen voorhaudeu. JOHS. TELKAMP, Hoflev e- rancierHlllegoiu. wend U voor Uwe reisbiljetten voor inlichtin gen betreffende Hotelsplaatsbespreking in diverse Slaapwageus, tot LlSbONK'* Bel»« bureau ftingcl 155A'dum. Het is verstandig om iederen dag MOND en KEEL te reinigen met Barndngen's Gezonde tanden sterk tandvleescb, friBsche adem en zuiver speeksel verkrjjgt men door deze verstandige handelwijze. Wie eens Vademecum gebruikt wil het niet meer missen. Eenig Agent voor Amersfoort 23, Langestraat. door den Heer en Mevrouw OSCAR CARRÉ, Heer en Mevrouw MAX1MILIAAN en ALBERT CARRÉ en het Personeel. van in vrijheid gedresseerde Vol bloed hengsten 5 voorgesteld door den Heer eu Mevrouw Oacar Carré. In het geheel voorstellen van IOO raspaarden. >a« van de gezamenlijke Raspaardenbe staande uitEngelsche lerlanders HongarenTrakhener, Arabieren, Russen, Schotlanders en Hollanders. •WVWWWWl de elegante en zekere Hardrijderes iu haro buitenge wone Exercitiën op het galop- peerende paard met voer- en achterwaartsche pirouetten beroemde Russische Parforce- Ryder, verschillende salto mortal?» te pu&rd uitvoerend en onovertroffen in zekerheid. Voorstellingen te paard Ulmerdogen12 Fox-terriers. TOT ST.OTSulky NlAugeuvaarl. Eenigste dressuur op dit gebied. Voltige op ongezadeld paard door deu vermetele» rijder Mr. FRANCOIS. Ie gaard, geheel origineele verrichtingen door den Heer BASTIEN en zijn zoon de kleinste kunst rijder vaa den tegenwoordigen tijd. Lm Teems te paard, uitgevoerd den Heer EMIL AGUIMOFF met een geheel nieuw repertoire van moderne Jongleurkunst. Hongaarsche Costumesgereden met 4 schoolpaarden door de Dames Mevrouw directeur O. CARRÉ met KATCHEN CARRÉ AMANDA en IIELINK CORRADINl. gedanst door het Corps de Ballet en de Solo-danseres Mej. HARTWIG. SenBatiewèkkendc levensgevaarlijke wedrennen, met de grootste koelbloedigheid onzeker heid uitgevoerd op de kleinste renbaan der wereld. Tot nu toe niet* wouderbaurlUkera gezien. Uildaging. iio.NDiuii» (JIÜ.DEN Wi# wil mededingen, BELOON ING aan den wielrijder, welke in staat, is, «en lid der Familie NOEL in het rennen op deze kleine baan te overtreffen. Aanmeldingen daarvoor worden aangenomen aan het bureau i van deu Circua. De Directie stolt zich niet verantwoordelijk voor mogelijke ongelukken. Optreden van den koddig9n „August de Domme'' BURTO. De grappigste der grappigen en vele Clowns. j PRIJZEN DER PLAATSENIn Rana 1.502e Rang 1.00 3a Rang 0.60. Plaatsbespreking van 112 en van 5—6'/« uur aan het bureau van den Circus. Plaatsbespreking 1® cents extra van af 7 uur's avonds aan den Circus zonder verhooging. 1 F.lksn Woonsdaq en Zaterdag 's namiddags 2 uur EXTRA VOORSTELLING tegen verminderde prijzen. Door inruiling nog nieuwe met garantie en gelijksoortig Pianospeler met dezelfde muziek bruikbaarzeer billijk. Adres 193 HeerengrachtAmsterdam.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 3