Spiegelveiling, EysiÉ's Rijwieleii eg Automobielen, Rennen en Draverijen SCHEVENINGEN. TXfïNDl VIJS TRISCUIT D. J. SMITS, Christelijk Gymnasium MEIKERSEN. KIKKI.Vl Uit den omtrek. STADSNIEUWS. ADVERTENT! EN. Aanbesteding. Aanbesteding. Belangrijke Amersfoort contant. D C. PRINS, verkoopen Zeist. I* l Behamerij. Stoffeerflerij. 4 Zomerdekens. X5PPP JOemon-Ghees Alkmaar. Kortegracht 20. MtLLEB A Co., Ambachtsschool. Utrecht. een Onderwijzer, St. Jans Processie te Laren, N.-H., Paviljoen Larenberg. - - LUNCH i £„jÉRVf i"uo" A. BOAS 9 D. H. EYSM, ZONDAG 21 JUNI, te l'|2 uur. Hótel des Galeries. STEARINE-K AARSEN van ie Stearine-Kaarsettlabriek „Apollo" schouwburg was good gevuld. Onder de galgen waren vele raadfeleden en een paar fcoudetrs vau Haarlem. g zal een. aommunie een geschenk aan Jrma aanbieden. To dier gelegenheid ia uur receptie ten huizo van mr. Ensche i De doorbraak van den Ke- Ipolder. Op uitnoodiging van deu meester van Delft heeft het. bestuur de afdecling Delft en Omstreken der indsche Maatschappij van Landbouw 'gevormd tot eene commissie, die zich belasten niet het innen van gelden voor loor de overstrooming t© Ketliel getrof- h el ft- der gelden zal voor de bewoners den Kethelpolder gebruikt worden de helft voor de bewoners van pl. ui. hectaren land om Delft., die tengevolge het verbod tot uitmalen mede zeer ge- zijn in hun bedrijf. ■Bookmakers, Te Vlamngfan is weer uieuw Engelse h lyookmakerskantoor geo Barbiers- un kappursbe- odien te Am^teridam. Nlidttoh ie de patroouig in het kapper®- en liersvak te Amsterdam besloten hebben tariefsverhooging iu to voeren, blijven da enden doorstaken., meenen, dab larietfsverh ooging voor pa j nog geen loansverhooging voor bedien- beduidt, althans niet volgens den eisch der iaden. ader beweren zij dat do loonsverhooging grschillend© patroons slechte op papier be- terwijl anderen thans een tweeden be is zullen nemen, terwijl za vroeger een e bediende hadden. bedienden vereeniging is vooralsnog niet d de staking op to heffen, tenzij de pa ys de volle cischen inwilligen on niet door employeeren ,van 2do in plaats van le be ien e tariefsverhooging in het belang deaen tot een wassen neus maken- D'e Blar i cuius cke zaak. De oor inden t van het HMd. scth rijft thans weer betrekking tot- bei bericht in de N. R. ils zouden Ged. Staten van Noord,-Hel vaan het ingediende protest Her beide ouders van. Blaricuni tegen de houding den burgeonccBter inzake hunne motie, e motte door dezen werd geweigerd iu odeliiig te nomen, niets- afweten, dat- als f kan worden medegedeeld, dat eeu pro- Zaterdag jl. is verzonden. De heer C. P. de Jong, reeder van den er Henriefcte. had in Engeland een klacht iiend tegen den eigenaar van de visschers- t Pharos te Lerwirk, wegene het orreoht- ig beslag legger: op dit- vaartuig en een i tot schadeloosstelling van 250 pd. sterl. steld wegens schade door het stil liggen liet vaartuig. De zaak werd behandeld de rechtbank te Aberdeeu, waarop een bod van 80 p<l. siterl. of f 060 volgde, aanbod' door den reeder werd aangeno- Vad. Om aan ga» be komen. oor de Amaterdaimclip rechtbank ia gis- 3 maanden gevangenisstraf geëisclit te em herbergier in du Ruysatraat, dio dei otie der gemeente-gasfabrieken misleidde aanvraag tot gaslevering to on dort oe- m mcb den naa-m van zijn kelïner. Hij zelf geen gas meer krijgen, daar hij schuld had de gemeente. Ofschoon er con borgtocht gesteld, waarvan liet bedrag deu prijs van verbruikte gas (overtrof, had er naar het :ht van den officier toch nadeel kunnen tspruiteu uit het misdrijf, on wel, indien swfabriok niet, gelijk thans 't geval is ge it, gewaarschuwd was. Een bankier op den loop. fa cenigc dagen is het effectenkantoor de firma S. en Co. te Delft- geslotcu. De S. is er van door gegaan, zonder orde lijne zaken te hebben gesteld. Niet voortvluchtig Uit- Zoelen ijft men aan de N C dat het bericht, louden de beide beklaagden inzake de handeling van den. Rus Chr. Chodacho- A. J Pl en C, B naar Duitechlaud uitgeweken, op onjuiste inlichting b-e te; beide personen bevinden zich nog ds te Zoelen. Aan de gevolgeu overleden. 9 Finlandschc stokerdie to Rotter- aa.ii boord van hot stoomschip k,Rodesia" brandwond) in overdekt werd, is gisteren gen ten. 5 uur overleden Dionderdiagavoud is bij) het- rangeeren op station Helvodrt een. dochter van den star «wachter A. S. tuaschetti do wagens be id1 geraakt, met het gevolg dat zij ver- delijik eUnslige inwendige verwondingen ram. Do old ge va. 1 1 e u. Te Teacel is de n 60-jarige werkman H van een ladder dien. waarop hiji werkzaamheden vtrrioht- m onmiddellijk op de plaat» dood geble- Dlel z W-al r e b r ai n dl welke eergisteren, Hofbbeïdaimi heeft gewoed, is er eene, welke brandweer nog wel oemigc dlageii. »aJ bezig tien, nieititogeustaandiei het gelukt is, het 'te stuiten. Het centrum: van het gebouw Wmwed uog een gloeiende massa f&re die wind: 'lieden nacht sterker ge- ft, gewis waren/ do mul oil en veel grootor eest. b brandweer er iu geslaagd het gevaar r de elcotnsdli/ei koffiebranderij en de «Je Pelikaan af te wenden, zoodat ten da brand beperkt bloef tot het hoofd- «Hddengebouw dat. totaal uitgebrand is. tastreek» 5 uur konden d© haudbraud- Sen inrukken, doch de stoomspuiten bio- met onvermoeide kradbt werkzaam, daar gebouw binnen in nog steeds een vuur- vertoonde. foor zoover bekend hebben zich bij dezen od geen ongelukken voorgedaan, waartoe ruimte op het grooto terrein veel bijdroeg, gebouwen zijn, zooala wij lieden morgen k melden, door de gemeente verzekerd r twee ton op beursrpolis, makelaar W Wi van Daan Het hout van de firma Van dier Lugt en Zn. wa«, naar men zegt, niet verzekerd, dooli dit is nog. twijfelaohtig. Omtrent do oorzaak van den. brand valt op het oogemblik nog weinig to gissen. Nader wordt nog gemeld Hedenmorgen 8 uur konden vier stoom- brandspuiten inrukken en bleven nog vier stoom brandspuiten met een 15-tal stralen op d? nog steeds fel brandende puinhoopen wa tor geven. Thans nu men de ruïne beter kan overzien, blijkt dat de brandweer boven alle verwach ting or iu geslaagd ia den brand tot hot gïoote hoofdgebouw to beperken cn dat do aar grenzende koffiebranderijenmachine- werkplaatsen eu directeurswoning, alsmede hel kantoorgebouw ziju gespaard gebleven en zelfs weinig Waterschade hebben geleden. Het vooiioopige onderzoek naar de oor zaak van den brand heeft uitgemaakt diat de bramd ziju oorsprong moet hebben gevoii- deöi iu het benedengedeelte van den westolijr kon vleugel eoii eerst tegen half vier door de branddeur in den. sdbeijclJintgsiniuur is civei'- gcslagen op dén limit-voorraad van de firma Van der Lugt Zoon ou der gemeente. Iu helt benedengedeelte van dien wcsitolij|ken vleu gel lag een hcwiveellbdiid aaphlaltpapicr, die uenide tot dakbedekking ofpgcatapold cu toi> belhooremd» aan die gemeente. Pleirsoonlijbe onigeluikken liebbenj op het. terrein niet plaats gdhald'. Alleen is in. het dioorgangShitiv dien* voTeciiijguig Montcfilotre aan den; lagen Wcafteeodijjk een Hongaar, die zich naar de tweede verdieping begaf om den brand te kunnen zien, van dei trappen gevallen. Hij heeft zijn ruggagraat gebroken. In zorgel ijken toestand werd hij naar het Israëlietische ziekenhuis overgebracht. De bra n d t e Rotterdam. Het totaal der aangerichte brandschade wordt geschat, op ruim vier ton gouds, waaronder circa een ton aan hout der firma Van der 'Lugt, twee. ton opstallen der gemeente, be nevens 20,000 gulden, aan hout der ge meente. Spoediger dan verwacht werd, heeft de brandweer kunnen inrukken. Omstreeks 7 uur gisterenavond vertrok de laatst© stoom- brandspuit, die dienst deed bij de blussching van den brand iu dei voormalige Rolterdam- sche suikerraffinaderij. Enkele brandweer lieden bleven nog op het terrein, om dienst te doen bijl het evefltueela opflikkeren der vlammen- Te Woudrichem heeft oen visscher in het houtgewas langs de rivier een slang van ruim twee meters lengte gedood. Zou dit soms reeds eeu zeeslang ziju Omtrent het bezoek van H.H. M M. de Koninginnen aan do hoede ntentoonstel ling te Utrecht-, kunnen wij mog het volgen de melden Precies om kwant, voor drie reden de rijf tungen den tuin van. Tivali binnen eu hiel den stil voor de veranda, alwaar een prach tige baldakijn was aangebracht, keurig ge drapeerd en versierd!. Nauwelijks waremi de Koninginnen uitge stegen, of de danxes mevr. Van Tuyl van Serotoiskerken Boreel cn. mevrouw Hooft do Pesters traden naar voren en boden beiden een, smaakvol bouquet aam va.n witte en lila bloemen, onderwijl allerwege juichkreten, die zich vermengden xnet do tonen van, Tiet "Wil helmus, weerklonken Minzaam groetend schreden de Koningin nen voorwaarts en betraden, vergezeld vau eenige lieeren van de bestuurs-commissie, slechts kort daarna dë grooto zaal ter bezich tiging van de tentoonstelling. Toen overal eeu kijkje was genomen, werd naar den baldakijn teruggekeerd, alwaar de Koninginnen in de gelegenheid waren iets te gebruiken. In de daarop gevoerde gesprekken gaf H. M. het verlangen to kennen een der honden, die haai* als een zeer schoone gordon setter genoemd was, van nabij te beschouwen. Zon der draleu werd hieraan voldaan en het fraaie exemplaar Benjamin Nimrod H. toebehoo- rende aan mr. K. W. van Muyden, tc Apel doorn, voorgeleid. Om nog beter de schoone vormen van het dier te kunnen zien begaf H. M. zich midden door de eerbiedig uitwij kende bezoekers naar ring no. 1, waarheen ook het. voorwerp van zooveel belangstelling werd geleid. Zoo langzamerhand was evenwel het tijd stip vau vertrek aangebroken. De toebereid selen daartoe werden reocls gemaakt. Nog even lichtte de Kouingiu het woord tot de leden van de commissie van ontvangst, druk ten hen de hand en spraken daarbij harte lijke woorden van dank. Daarna kwamen de rijtuigen voor en weTd onder een innig „I.eve de Koningin" om vijf minuten voor half viei* weggereden. Nabij clen uitgang riep oen enthousiaste i menigte bare vorstin nog het afscheid na. Apeldoorn. Door dc genie werd1 giste ren aanbesteed bestek no. 18 Het uitbrei den en verbeteren van de artillerie-inrielit'iu- gen aan de Hembrug, raming f 31,900. Eir waren 5 biljetten ingekomen. Minste inschrij ver was de lieer J. v. d. Braak, alhier, f 34,432. D'e reied's sedert jaren iiui kwijnenden toestand) vertkeeaicufclic atfdeeiliing Apdlidtoorn der Nederlaudsohc Pensioen, Vereenugmg voor werklieden isi thans opgeheven. Hilversum. Alhier heeft liet r.-katbo- lick kerkbestuur een terrein aangekocht nabij den Eikbossoherweg, voor een t weede r -kaith- begraafplaats N ijkerk. Bij de gisteren gehouden aan besteding van den bouw van een beereuhuis voor den heer G- Prins Azn was laagste inschrijver H. W. Nieboer. alhier, voor f 22.800. Soesterberg. Dbor het korpe genie troepen te Utrecht' wordt van 5 Augustus tot 19 September a s het kamp bij Zeist be trokken. Bij kon. besluit is de majoor J. Vo* op zijn aanvraag wegen? ziekte op non-acti viteit gesteld. Naar wijl vernemen zal hij zich te Apel doorn gaan vestigen. Wegens gewijzigde salariecring wordt, een herhaalde oproeping gedaan voor een leeraar iu de Ned. taal en letterkunde aan de H. B. en het gymnasium. De stukken moeten voor 1 Juli bij, den burgemeester zijn. In ons nummer van gisteren komt voor onder de geslaagden voor het. eind-examen gymnasium de heer II. D. J Boden stier, dit moet zijn H. D. J. Bodcnstein. De Vereeniging, vau directeuren van ambachtsscholen in Nederland zal 5 Septem ber a. s. alhier eene vergadering houden. *7^ Het Ainersfoortsch Lees-Museum ver gadert Dinsdag. 23 Juni a s., des avond? te hait acht. De agenda vermeldtFmaucieele rege ling. bespreking van den toestand eu de mo gelijkheid van voortzetting in het volgend jaar. In een toelichting verklaart het bestuur, dab de finanoicelc t oestand van dien aard is, dat slechts indien alle thans lid zijnd© per sonen zulks willen blijven, voortzetting mo gelijk is. *-Bij kon. besluit van- 4 Juni II., no- 50, zijn de gewijzigde statuten, der V. P. N. goed gekeurd Wij, maken er hh- kegelaars op attent,, dat op 11, 12 en 13 Julia,, s. in de Bui ten- sociclpib te Zutfen een nationale kegelwed strijd wordt gehouden. Het concours bestaat uit korps-, pcrsoneelen-, vrije baan- en ko- uingswedsttrijid. Clubs, die aau denwedstrijd' wallen deel nemen, moeten zich vóór 4 Juli wenden 'tot den heer W. F. Privé, te Zutfen, Den liefhebbers van het fokken van pluimvee enz. zal hfet waarschijnlijk leed doen tie vernemen, dat de hoogst verdienste lijke al gem lie secretaris van het hoofdbe stuur der Y P N., de heer J. Kooiman, alhier, di-.-i' omstandigheden genoodzaakt, tegen 1 Air ontslag aJs zoodanig heeft aan gevraagd. Voor Irt hoofdbestuur der V. P. N. in 't bijzonder en voor dc V. P. N. m 't algemeen ia dit zeer zeker een allesbehalve aangename tijding. Op de gisteren avond gehouden veiling door di u notaris Knoppers, is aaugekoahb door de gemeente .Ymersfoort het buiten goed „Ma Retraite. voor f 15350. Wij vestigen de aaudacht onzer lezers op de iu dit- nummer voorkomende adver tentie van de naaml. vennootschap ..dc Ne- i derlandsche Fruithandel", die te Ti el, het centrum van de fruit- en groententeelt, een bestelhui-- heeft) geopend. Do Nederl. Fruithandel belast zich uit sluitend met de verzending van fruit aan particulieren, hotels enz. Waar de vraag uaar fruit, dat zoo uitiste- ki.ud is voor een goede gezoudheid steeds groo- ter wordt, mag het wel haast overbodig ge- i acht worden genoemd bestelhuis, tot nu toe eenig iii Nederland, aan te bevelen. Burgerlijke stand. Geboren: Heiidrikus Wilhelmus, z. v. j W. Mostcrtiman. Overlede nKriju van Doorn, oud 72 I j., weduw uaar van, C. van WageningcinJo- 1 han Car-el Frederik Prikkeii, oud 10 d. Car trina Priem', oud 2 m. Op Vrijdag 26 Jniii 11MKI zal worden aaubeuteed Het bouwen van een Woonhuis in de Boothstraat te Utrecht. Bestek en teekening zijn a f 2.to ver krijgen bij den Architect I). KRUIJF te Utrecht. Aanwijzing op het terrein op Maandag 22 Juni a. 8. des namiddags ton 2 ure. Op Zaterdag 27 Jnnl 1903, des voor- middags te 11 uur, zal door de ondergetee- kenden, namens hun principaalin het liótel Hnlft ter Helde nabjj Zetelworden aanbesteed Het bouwen van een VILLA te Zeist. Aanwijzing zal geschieden in bovengenoemd Hótolop lliuHdag 23 Juni 1903, des roormiddags te 11 uur. Bestek en teekeuingen zijn a f 2.per stel verkrijgbaar bij den Heer P. RIJNJA, Regu liersgracht 134, te Amsterdam SUHILL A HAVERKAMP, Architecten. Woensdag 24 Juni '03. wegens liquidatie van een der grootste SjplegeluuigazUacn tc De Deurwaarder te Amersfoort, is voornemens om op Woens dag 24 Jnnl 1903, des voormiddags ten IU ure en des avonds ten 7 ure in het café rDE AREND", aan den Arnhemacheuweg te Amersfoort, uitsluitend om contant geld in het openbaar tc Eene RHnzleuiyke partij SPIEGELS, SCHILDERIJEN, STAALGRA VURES en ETSEN waarbij van Coupil Cie, Stanton, Bost enz., SPIEGELS in Massief, Eiken gebeeldhouwde lijsten, TEGELSCHIL DERIJEN AQUARELLEN en ETAGÈRE SPIEGELS. Te bezichtigen Dinsdag, 23 Juni 1903 van 10 tot 5 uur. Arnhemse,lie wc» 24. Npeciaal Adre» voor Heeren- en Kinderkleeding, Uniformen en Livrei. d Lage Belasting. Gezond wonen, Gemakkelijke verbinding met S. S. en N. C. S. Pensions, Villa's en Optrekjes te Huur. Villa's, "Woon-, Winkelhuizen en Bouwter reinen te Koop. Rijsenburg ad Hoofdwegprachtige Bouw gronden te Koop. Inlichtingen betreffeude Pensions worden gratis verstrekt. Het Alg. Woning- en Assurrantie-Bureau kGEBR». PIJPER k Co. Laan v. Beek en Roven 5 Zeist. Een natuurlijke voeding is de beste. Wanneer men er meer van door drongen wordt dat een zich voeden op natuur lijke wijze het best de krachten in stand houdt, dau zal men trachten een voedsel te vinden waarin de hoofdbestanddeelen noodig voor onderhoud van het mcnschelnk lichaam in de beste verhouding zijn saamgebracht. Zulk een voedingsmiddel dat uit niets anders maar ook niets minder bestaat dan de geheele tarwekorrel is Dr. F. BASEN AU, Bacteriologisch,- Hygiënisch Laboratorium, Keizersgracht 448 Amsterdamzegt er o. a. van Als brood is het een voedingsmiddel par excellence. De Importeurs voor Nederland en Koloniën, De Nederiandsche Oelicatessenhandel GEBRs. DAAMEN Rotterdam. Langestraat 20. Staaldraad Paardenharen Matrassen, Springvearen M GEGARNEERDE t EN6ELSCHE I WIEGEN, 1 LEDIKANTEN, Vraagt uwe leverancier en andere Jamsoorten uit de fabriek Kennemerland Belast zich met Incasso's, «luit Prolonga tion verleent Crediet in Rekening-courant neemt gelden in Deposito tegen rentevergoeding vau 3 mot 1 d. opvragen 3>/9 14 v 3i/a n o 1 maand. Op laugeren termiju volgens te maken 1 overeenkomst. Kantoor geopend op eiken werkdag van vooriniddags 9—3. 0»HHdMi»aB»lra in Effecten. LANGEGRACHT 30. Intercommunale telephoon 55. Koopnu en verkoopen Effecten, Conpijni, Bnitemnndsoh Bankpapier en Mni^tape- elën tot den meest voordedigen -koers. Sluiten Prolongation en Beleenlngen, diseonteeren en-verschaffen wissels-op «He b ankplaatsen zoowel'-iu het Hinaea-alsJiet Buitenlandnemen gelden-* deposito tegen nader overeen te komen voorwaarden j enz. enz. Het kantoor is geopend alle werkdagen vau uur morgens tot 4 uur 's namiddags. Gevraagd tegen 1 Oct. a. s. uitsluitend voor hand* en vahteekeiien aan a. s. Huisschilders (goed Huisschilder), in staat ©eu vond li;© decoratie* t« ontwerpei», bij voorkeur in bezit der acte. De benoemde wordt tjjdelijk aangesteld met dien verstande, dat hij vaste aanstelling verkrijgt zoodra blijkt. «lat hij de noodige bekwaamheid en geschiktheid bezit. Inlichtingen omtrent het salaris en iuzendingen van stukken em teekeningen vóór 5 Juli 1903 bij den Directeur der school. HET BESTUUR. 01) WOENSDAG 24 JUNI 1903. Den geheelen dag gelegenheid Ie LUNCHEN en DINEEREN in 'I Café-RestaurantHotel UITZICHTTOREN en RUIME STALLING. Zich beleefd aanbevelend J. A. DALLOYAUX. Kon. Chir. Pedicure, Prinsengracht 1125 b/d Amstel AMSTERDAM, bezoekt den Ion Dingdag van elke maand dtreeht. Antteept. en ptjuloexe behandeling Brieven aan bovenstaand adres. te UTRECHT. Het eerate toelatiiiKArxameu zal dit jaar D. V. worden gehouden op 9 en 10 Jult a. h. Aangiften vau hen, die daaraan wenschen deel te nemen, worden met vermelding van de klasse (l,u, 2'1*, 3d#, 4fc. 5d« of waar voor toelating wordt gevraagdingewacht vóór 4 Juli a. De aangifte kan geschie den perwoouigk eiken werkdag aan het Gymnasiumgebouw (Boothstraat 2) des voor middags van 11 12 uur; nchrit'celUlt aan het adres van den Rector, den hoor Dr. E. BESSEM, (Utrecht, Poortstraat 24). De Secretaris-Curator, Dr. B. V AN ME E R. Utrecht, Juni 1903. Hiermede hebben wij de eer U te berichten, dat wij te Ticl een Bet*lelliiite hebben ge opend, dat zich speciaal belast met de verzen ding van eer«t« lilnsse l'rnjt aan parti culieren Hotels enz. en dat de verzendingen circa 23 a 25 Juni zullen aanvangen. Mul- kernen f 2.25 por mandje vau 5 kilo bruto, franco thuisna ontvangst van postwissel of onder rembours. Aanbevelend Dc Naaml. Vennootschap rdc. Nederiandsche Fruithandel Adres voor particuliere bestellingen Bestel huis Nederiandsche Fruithandel Prima waar keurige verpakking, .juist gewicht. Vraag steeds het merk N. F. le klas fabriekaat. Amersfoortnohe Kt|wl«l-, Auto mobielen- en Machinefabriek, Bonds Rijwielhersteller klas. Groote WielriJschoel. Huis eersten rang tegenover de Baden en de Nieuwe Wandolpier',1#6 Hamers en Salons volgens do oischen des tijds ingericht goode Wijnen uitstekende Keukenzorgzame bediening'. Pension (3 Maaltjjden) 4. Hamers vau f 1.59 en hooger. Lunch 12 uur. Diner 6 uur. Restaurant ten allen tijde. ElectrÏ8che Verlichting eu Badinrichting. LEON KOHL. Harde. Witte en Zuivere te N O H 1 E II A NI. BEKROOND to ff een en in 1873 met de Vordienste-Medailie to Pariis in 1878 met de Gouden Medaille, te Amsterdam in 1883 met do Gouden Mpdaille te Antwerptn in 1885 met het Lere-Diploma, te Parijs in1900 met Grand Prix. (Hoogste onderscheidingen). Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. Zijn verkrijgbaar by aller oom a me winkeliers.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 3