„PRINS VAN ORANJE", Berg en Dal Uit den omtrek. STADSNIEUWS. ADVERTENTI EN. Aanbestedingvan Beneesmiddelen. Te HUUR. „MAURITSHOEVE" Kostschool voor Jonge Dames, BRUiSEL Rtjtuigbekleeder. Gevraagd GENEVER NIGHTCAP. Eerste Levensverz. Haatsch. zonder Geneeskundig Onderzoek, Nieuwe Nederlandsche Credietbank. Naar NOÖXtWlïCrEN. ANTON HUNINK, Hofleverancier, DEVENTER. Hotel tie l'Empereiir 9 VALKENBURG. Overhemden. Baarn. Café-Restaurant (feeling te doeu van. 'hel besluit -van H. M ijtoningi® van 19 dezer, waarbijl benoemd tot ridder in de orde van den Ned. Leeuw oudste firmant, de hear mr. Joh. En- fedé, en waarbij de ccre-medaille van de [jjjje-Nassatb-orde in zilver wordt toegt- 0(1 aan den meesterknecht der lettergie- fij II. S. 1' Robijn. jjeze mededeeling deed Spr. in opdracht po Z Exc den minister van W.. H en N., Spr. persoonlijk voegt daarbij gaarne p wensch. dat de firma zich nog eeuwen- jg moge verheugen in dcnzclfden bloei, j haar gouden naam met alleen in het ■Band, maar ook ver daar buiten, in. en Ulau Europa, moge ha dhaven paarna wensdhte de heer Eerf den heer uehedé geluk met de liemi ten deel geval- il onderscheiding Xameus do couiiuissid voor het huildeblijjk jd bet' woord gevoerd door prof J Bo»- Hij 'bood den heeren Enschedé een album a, bevattende de namen der deelnemers m het huldeblijk, dat nog niet gereed is. zal ui. een gedenkpenning wordem ge- igeu. waarvan het ontwerp in was klaaris. De heer Jolh. Enschedé sprak daarna flige woorden van hartelijke® dank. In eerste plaats dankte hij voor de konink je onderscheiding hem verleend en ook or de onderscheiding aan den oudsten eesterknecht ten deel gevallen. Hij wees i^rbij op de goede verstandhouding fcuis- iem de chefs1 en het personeel], welke dui- |ijik sprak uit het feit, dat des morgens or liet personeel een ifraaie medaille, i,n iud, zilver en brons, was aangeboden. Vervolgen» werd de historisch-typographi- ie tentoonstelling bezichtigd, waar nog or verschillende personen het- woord' werd toerd. Voorts kwamen oen aantal telegraphische lukwenscheu in, terwijl nog een paar ge- kenke® werden aangeboden. De uitvoering der medaille ter herinnering in het 200-jarig bestaan der firma Joh uchcdé Zonen te Haarlem, is na gehou- a wedstrijd opgedragen aan den heeT Aug. fee te Wageningen. De Enquóte-spoorwegperso- jel Tegen Maanjdtag 29 Juni p. zijn iagvaard oan voor de Staatscommissie te Gravehhage te Veraehijnen o. m cen-igo Ifu van liet voormalige hoofdbestuur der der! Vereen, van Spoor- en Tramrwegper- el. Niet verkookt. Naar aanleiding in liet door ons medegedeelde bericht om- rat de twee kinderen uit Berguni, die aan ai kermisreiziger zouden zijn afgestaan, om ikeken te worden, deelt de ..Berg. Ot." op opd van persoonlijk onderzoek, het volgen- mede „Wel zijn daartoe meermalen pogingen aan «rond. Ook nu ontving de vader een tele- »m om met hen op de Diachterkermis tc aaen bij een impresario, die daar een dikke une liet. zien. Ze zij(n met. deze afgereisd itar de kennis te Dordrecht, waar ze met tn oudere zuster in oen woouwagen verblijf lden Voor het moisjo was reeds een japon iet'1 lange, sleep pasklaar- Op grond van do hardvochtige behande- og, waaraan de kleine lichamelijk eu geeste- jk zoo weinig ontwikkelde wezentjes bloot ionden,..«yin zij door den. vader weder terug- tkald,. niet zonder verzet van den man, die zijn kost mee hoopte té verdienen. Dé ider was trouwens nog in geen aocoord to©- ptreden. Misschien dat iemand uit onze gie- icente de kleinen op de Frische kermissen tui laten zien. Het meisje is 15, de jongen 2 jaar oud. Dé laatste gaat weer ter school B is,' diet meest ontwikkeld." O tl waar gebleken Men meldt t Ter-Apel aan; de N. R Ct- Het bericht, dat «en vader te Woerd inger- -in- twist nuet zijn vrouw bij ooi- i!uk zijl® kind aou gedood hebben, is ge lei onwaar Bijl onderzoek blijkt, dat het nd o/iete deert, noch eenig letêel heeft ge ld, en dat indien er werkelijk twist tutechen ouders is geweest wat. wel zijn kan naaste buren, er nochtans nierte van be- erkt hebben. De gewezen directeur der Vlaarding- he gasfabriek, door de Rotterdamsche chtbank tot 1 jaar veroordeeld wegens het »rt ge zet misdrijf van verduistering, heeft m die veroordeeling appèl aaugeteekend- te viaag komt hier ter beslissing of een di- Meur Van een gemeente-gasfabriekeen rivaatrechtelijk© instelling een gemeente- abt enaar is. Misdaad? De commissaris van po rtie der 2e afd. te 's Gravenhage ontving me mededeeling, wellicht in verband staan- fe met de verdwijning in den avond van 16 her van een 6-jarigen knaap Adnanus Cor dis van Hesk, van wien tot dusver geen poor gevonden is. Op genoemden avond tuasoheu 9| eu 10 ure ongeveer H uur na het. verdwijnen van den naap) vervoegde zich nl. in een winkel aan Groeuewegje een man (30 a 40 jaar, stevig pbouwd, minstens M. 1.70 lang. waarachdjm- ijk met kort. afgeknipten knevel) waarvan «ld opgemerkt dat hij zeer gejaagd was, Sjgdc, en bezweet gelaat had eu bloed aan tn. der handen. Do man had het uiterlijk mn een knap gekleed werkman. Dé oom mi s- wis voornoemd verzoekt dringend inlichtin- eti omtrent den knaap en den man. listeren oélitend hebbeu to Grawenhage 'ochcrchetirs van politic, vergezeld door een hdgenoot, die zijne drie- herdershonden *clwil]end ter beschikking had! gesteld van fel politic, met die dieren, bekend staande lis beste speurhonden, een groot aantal la®- krijeu en slooteu in den omtrek van het ïollandsclie Spoor afgezocht naar een spoor '■>fl liet vermiste 6-jarige knaapje. Het on- krzock had echter geen resultaat. Mei» verneemt nog dat het jongetje, toen uitging om zijn boodschap bij den klom- pnniaker te doeai. vergezeld was van zijn t&odjc. Toen s avonds de vader van het imd, ongerust door het uitblijven van den Laapj dezen ging zoekeu. sprong de kco'd ipm teg< moet op de Bierkade ter hoogte uitliet Wagetipleu). waar zooals men weet. "t jengetje woonde Meei' on intur wint het vermoeden veld. dat bét kind, dat gaarne op schuiten speelde cn vischjes ving uit de vaarten, in een der grachten is geraakt in het stadsgedeelte, waarin hij zich dien avond bevond on waarin de Turfmarkt. Spui- en Bierkadivgrachten liggen. Een logementhouder op het Spui, heeft na het bekend worden van de omstandigheid, dat een man met, bebloede handen en ge jaagd schijnende den avond van de verdwij ning m een winkeltje aan hot tiroenewegje was. aau de politie mededeeling gedaan dat een persoon, bij name genoemd en thans te Rotterdam, ou dio enigszins aan het signalement beantwoordde, denzelfden nacht in zijn logement heeft vertoefd. Dientenge volge is een rechercheur naar Rotterdam vertrokken. Een woesteling. Zaterdagochtend werd de Tlioolenstraat tc Rotterdam in rep eu roer gebracht als gevolg van een twist tus- sclien den bootwerker A. R. en zijfu 16-jarrge stiefdocEter C. K beiden woonachtig ui per ceel no. 9 in dio straat. Dé twist, die bin- ïvenshuis plaats greep, liep al dadelijk, zóó hoog, dat do bootwerker zijn stiefdochter uit een raam trachtte te werpen, eu toen dit hem niet mocht gelukken, greep de woestaard de 16-jarige beet. zette baar zijn knie op de borst en onder bedreiging haar den hals te zullen afsnijden, haalde hij oen mes uit zijn. zak en poogde zijn misdadig voornemen te volbrengen. Gillend van angst riep het meisje luidkeels moordi! eu help! inmiddels met- baren linkerarm harem hals beschermende. Op haar geschreeuw kwamen cenige buur vrouwen toesnellen, doch alvorens de stief vader de vlucht nam, bracht hij het meisje een vorsohe snede over den linkerarm toe, die, door haar Meeding hceu, een diepe vleescbwomd veroorzaakte. Dadelijk na zijn vlucht werd hij„ nog in de nabijheid dei- Tlioolenstraat op de Goud- schevest, gegrepen en naar het politiebureau in de Lange Torenstraat, overgcbi-acht, waar hij in voorloopigc bewaring is gesteld. Het verwonde meisje, naar datzelfde politiebu reau geleid- werd daar door een politie-ge- neesheed verbonden Zondagmorgen is door tie Weatlandeohe stoomtram op de Geveawbrug te Loosduine® die melkboer" C. v. d- Zalm overreden. Do man wilde zijn pet grijpen, die afwoei, maai bij bleef aan de voorwielen haken en werd door do achterwielen! overreden. Dé traan had gestopt, en begon juist weer te rijden. Do ongelukkige stierf na enkelo oogenblik- ken. Zware bra ad te Bolnes. Indeu macht van Zaterdag op Zondag werd te Rot terdam in de richting van BoLnee zulk een hevige vuurgloed gezien, dat oen drijvende stoomspuit der gemeente daarheen werd go- zonden om eventueel bij heit blusschen te helpen. Er bleek brand te woeden op de scheeps werf van de firma Bolle Pot aldaar in dé groote twee verdiepingen hooge tmimerloods. die van steen is opgetrokken en aan de dajkzijjde gelegen is. Detze loods wtas Za.ter- dJagmiddlag 4 uur vrLaten, zonder dat er iets bijzonders werd bespeurd. Dé spuiten van Bolnes; Slikkerveer ©n Radldlerkerk wisten het vuur tot detao groote loods te beperken, zoo- dat de belendend© gdbouwen atlsmede een drietal schepen, welk© op dé dwarshelliug stondén, behouden bleven Om halfdrio stort te het dak van die loods m, terwijl eerst gis teren morgen 7 uur heb gevaar wttis geweken. D© stoomspuit van Rotterdam behoefde geen adsisitenJtio ba verloetnen. Aanvaring. Vnjjdajg middag lag aan het Kuilwet in de ZuDdica'zec (ussohen Urk en Kaanpen het' kleine open visschersvaartuig Urk 182, oeonand met W. Weerstand en diens zoontje, toen d© stoonnboot „Biarani Rengers'' vam Gobre, d© Groot, varende van Enfchua- zen naar Kaïmipen via UtiJc, recht op dat vaartuigje aan^tomndè. Al het sahrecuwen en gestnculeoren van. Weerstand en diens zoom, hialp niet& aoodat deze niet aniders dachten dan eeiwiklap» in den grond te zul len worden geboord. Ontzettende oogenblik- ke«, hoe kort ook. Dé sokok was gewold^, zoo zelfs, dat de mast van het vaartuig brak en het zeer be- sahaJdigd is Eohter was de lichtheid van heb vaartuigje het behoud voor dé opvarenden. Het werd vooruit geschoven zonder verder averij op te loepen. De mensehen kwamen dus met dén schrik vrij Op de boot had men mets van alles wat gebeurd is bemerkt, dan toen de botsing plaats had. Het vaartuigje is op een der hellingen te Urk gehaald en zal gerepareerd worden. In- tussehen verdient d© visscher door dat onge val weer eenagé diagen nnets. Tel. School- en Kerknieuws. Voor den wedstrijd in het aanleggen van de meest, smaakvolle bloemperken, die do volgende maand 1© Baaru zal gehouden wor den tijdens cte algemccaic vergadering van den Volksbond tegen drankmisbruik, heeft' het. hoofdbestuur van deau corporatie een groote zilveren en een bronzen medaille uit geloofd Bussu m Concours voor I rek- t rek houd en. Door den ,,Bond tot be scherming van den trekhond in Nederland'' werd gisteren to Bussum heb tweede concours gehouden, dat, vooral in vergelijking met dat vani het vorige jaar, als ecu bepaald suc ces mag worden 3augémerkt Er waren 41 handen aanwezig van» goede qualiteit en conditie. Dé bespanningen, vooral de tui gage, lieten nog al te wenschen over; maar Keulen en Aken zijai niet op één dag ge bouwd, eni de groote moeilijkheid bestaat hier. zoowel als elders, in het overwinnen van der eigenaren eigen wijsheid. Karren wa ren over het algemeen goed en voor de prac- tische vingerwijzingen van déu keurmeester, had menigeen, de prizewinners vooral, een goed oor. Van het gemeentebestuur, dat zooaJs wij reeds eerder meldden, 25 gulden had beschik baar gesteld, waren op het terrein aanwezig jhr. Van Such'telen van de Haare, burge meester, met de wethouders, de heerèn Scher mer Voest en SchoveAbenevens de secretaris; als belangstellenden de heeren jhr. Van der Brandeler en Leo' Smelt Woodlaud, alhier. Van het bestuur van den Bond de dames mevr. V er brugge van 's Gravendeel en fi'eulo Van Roosmalen Nepveu, benevens de heer C. Ridder van Rappard.. Om twee uur begonnen, waa lief. concours te half vijf afgeloopen en keerden de deel nemers voldaan naar thuis terug. Be uitslag van het concours was: Reuenle prijs H. Busschoten, 2e prijs J. Co», 2e prijs C. Honing1, Huizen3c prijs P. van Gent, Naarden3e pr. C. Teunissen, Huizen4e pr. A de Leeuw. Kortenhocf 4e pr. J. de Vos, Wcespzeer ccrv. vermel ding M- Koster, Ankeveenidem idem R. Ot-ten, Hilversum. Teven; 3e pr K. Bahema. Hilversum; zeer cerv. vermelding H. Schepper. Anke veen. EenspannenLe pr. P- van Gent, Naar den 2o pr J. vau Gent, Naarden 2e pr H. Busschoten. Huizen 3e pr. C Honing, idem, 4e pr. C. Teunissen. idem 3e pr. J. v. d. Bosch. Bussum4c pr. H. Schaap, Huizen. Meer spannen 2e pr. J. de Voa, Weesp; 3e pr. D. Busschoten. Huizen4e R. Otten, Hilversum 4e pr. M. Koster, Anke veen. Verder werden nog 24 troostprijzen f 0.50 uitgereikte Hbl- Bussum- Aftredende ledeu voor den Raad dezer gemeente zijn dc heeren J. B. Groenen, J. Krijnen. C. van Norren en J- G. Tersteeg. De heeren Krijnen en. Tersteeg wen schen niet voor eene herbenoeming in aan merking te komen. De volgende candidate® zijn gesteldvan liberale zijdede heef P. D J. Kölerdoor de anti- en vrij-anti-revol. de heeren C. van Norren (aftr.). W. J. Ruyn en K. van Proost dij door de socialisten de heeren H. Gor ter, H. Z. Ketelaar, J. v. d. Berg en D. van Lainbalgen door de katholieken de heeren J. B. Groenen (aftr.), en J Banis, terwijl zij den liberalen caudidaat zullen steunen. Harderwijk. Tot wethouder dezer ge meente is benoemd de heer R. Veen Valck. Harderwijk. De kiesvereeniging „Ge meentebelang' heeft als candid aten voor do raadsverkiezing gesteld' de heeren B. G. vau Daalen, A H. J. Stute. H- van Zalingen. A. M Kok (aftredendeu) en L. van Esvekl Hilversum Gcd. Staten van Noord- Holland hebbel* bet besluit, van den gemeen teraad van hier dd. 12 Mei 1903, waarbij de onderwijzer A H. Kroes en de onderwijize res A. Sluyters ontslagen werden, goedgc- keuid- Polsbroek. In de gehouden vergadering van den. Raad dezer gemeente oa benoemd tot' wethouder in de plaats van wijiLen dcu heer A. van Zdderen; de heer E. Brkel. Voor het leiden der godsdienstoefeningen in de Legerplaats bij Harskamp (geni. Ede) zijn uilgenodoigd de gereformeerde predikanten Van der Linden, te 's-Gravenhage, en W H. Gispen, te Amsterdam, en de hervormde predikanten J. van Walseon, te 's-Gravendeel, P. A. J. Jas. to Leeuwarden, en J. Barbas, te Gcesteren. De heer G. Samplonius. candidaat tot. den H. Dienst te Santpoort (gem. Velsen), stelt zich thans beroepbaar hij de Ned. Herv. kerk. Do niimstor va® Binuenlamdaeho zake® beeft beipauld, diait tijdens het aan den in specteur vaai dcu arbeild il® dé 6de umspectie te Utrecht verloonde verlof van 27 Juni as. tot 25 Juli <1. a. v., de ïuwpectew vaai dén arbeid in, do 4dé unwpieét.ije) te Amsl^rcLaiu mede bevoegd zal zijn hl do 6die inspecbie. aDe le. batterij vau het. le. reg. veld aa*t. te Utrecht ouder command© vau den leapt. L. Op ten Noart, ie aaiigewczoii om deel te nomen aan d© regimoiite-oefenuigen van hot lc. lég. inf. in dc omstreke® van Ass»eu. a—- Van neb 1. reg. veld-art. te Utrecht, zijiii mot ingang van, 1 Juii op pansioen ge steld de adj.-onderofficier J. A. P. Luijben, de wachtmeester J. W. J. Vredenveldt, J. Boerma, W. G. Schut, T. F. B. de Haait, de zadelmaker F. W. Collard, de korporaal H. van ScJiagcn, nnlicicm N van den Hanzel. benoem! de trampetter J. Dreu, D. Croesc, R. vau dei- Velden en G J. G. A. van Thiu- De raad dezer gemeente zal vermoede lijk a. s. Zaterdag vergaderen. Van 25 Juni tot 16 Juli zal een deta chement van bet escadrou ordonnansen, ter sterkte van 3 officieren en 48 minderen, het te Amsterdam in garnizoen liggende escadrou van het 3o reg. huzaren, dat aan do cavaleric- manoeuvres inoet) deelnemen, vervangen. De le luit. der inf. P. Donk. gedeta cheerd bij dc Hoogcre Krijgsschool, zal met de 4e serie vesting-artillerie de oefeningen in de legerplaats bij Oldcbrock bijwonen van 4 tot 9 September a. a De off. van gez. le klasse C. E. Gras- winckel heeft non-activiteit aangevraagd. Concert ..Amicitia' Dinsdag 23 Juni, 7A uur. statmuziekkorjxs 5e reg'. inf., direc teur G. K. G van Aken. Programma 1. ..King Cotton Mar sell, Sousa 2. Ouvert uire „Domino Noir'Auber 3. ..Auf Glückes Wogen Walzer, Waldteu- fel4. Fantaisie de l'opéra „Samson et Da- lilaSaint-Saëns; 5. Einleitung zur Oper „Loreleif. Max. BmchG. Öélcbre Largo, Ilündel 7a. ..Sércnata, Moszkowsk.ib „Sourire d'Avril". Depret8. Grande Fan taisie sur des motif» dé l'opéra Farnt'Ch. Gounod. Naar wij1 vernemo® zal eon gedeelte van don door de gemeente aangckochtcn grond, b? hoor end o tot de villa ,,Ma Retrait»* aangetrokken worden bij' het. terrein van de vuilnisbelt. Als een groote bijftonderheid kunnen wij mededeel en. dat in dc® tuin van den heer Spiekerinan een percbuoiu vooi' dc tweede maal in bloei staat, terwijl, merkwaardig ge noeg. de vruchten va n don eersten bloei volop aanwezig zijn. Volgvn<s deskundigen moert zulk een geval zich hoogst zelden voordoen Burgerlijke stand. Geboren: Petronella Cornelia, d. van P C. Dekker en A ReijnckerMoze.v z van I do Groot cn G. Ililvenum Teuni». z. van W. van Bock Maria Hénrica, d. van J C GeiHeubeok en M C W Regtien Advianus Woutenw. vau .1 J de Kjnijf en W Bokkws. REGENTEN der Gods- en Gasthuizen te Utrecht znlien op ZnterdHK «len 25 Juli 1»03, des namiddags ten twee ure. in de Apotheek van het Ziekenhui» te Utrecht nanbestedeu de levering van Genees middelen ten behoeve dei- Apotheek van het Alge meen en Universiteit» Zie kenhuis te Utrechtvoor het tijdperk van 1 Septem ber 1 'JOH tot I September 1904. De voorwaarden en verdere opgaven zijn op franco aanvrage verkrijgbaar bij den Secretaris-Rentmeester, E. H. J. JANSEN. Ta UfTIlR voor Zomer, of Zomer- en Win- IC IIUUil terverblijfhet Schilderachtig gelegen plaatsje te Maarte ii MdUk, groot circa IV» hectaren met vr|je waudelliiit, over circa 70hectaren Bosch en Velden. Tiet, HUIS bevat 4 Kamera, Koukon, 2 Kelders, 2 Zolders. Verder gelegenheid voor stalling van 7 stuks Hoornvee en 2 Paarden, Kippen hok met loop en afzonderink Zomerhuisje. De Moestuin ligt geheel bezaaid met Groenten. (Voor direct gebruik gereed,) cn is beplant met Vrucbtenboomen, Aarbaien, Fram- boozeu en Bessen. Billijke Huurprijs. Gegadigden adresseer? zich bjj den Heer JOHANNES DAMEN, te Cothen bjj Wijk b/D. NotariB A. VOSMAER te Zoist, zal op Ikon der- dag 2 J nil ltHIS, des namiddags één uur. te Driebergen,*in na te mel den hotel in het open baar verkoopeii Het Hotel, genaamd met vergunning, bevattende 20 zoo beneden als bovenkamerskeukens en kelders met afzonderlijk staande concertzaal, mangelkamer, schuur, stalling voor 12 paarden en tuin alles zeer gunstig gelegen in de kom der gemeente Driebergen, nan den straat- en tramweg van Utrecht naar Arnhem, te zamen groot 22 aren 60 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koop penningen op 1 Augustus 1903. Dagelijksuitgezonderd des Zondag» van 2—5 uur te bezichtigen. Breeder bij billetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van notaris VOSMAER, voornoemd. 92 Avenue d'Auderghem. Vriendelijk tehuis. Onderricht in Wet Talen Muziek Schilderk.Kninles ■et. ft Onderricht in Weten schap naar wenscL HnlaUondk. 240 p.ja Hall. Gevraagd een bekwaam RIJTUIG- BEKLEEOER aan de Velpsche Rijtuig- fabriek. I. A. BCITENWE6, V.lp vour dadelijk, oene nette fetsoenl. Bnrger Jufifr^ leeftijd ongev. 40 jaar, voor hulsel, bezigh.met hnlp van Dienstbode, in stil gezin, bew. een lief huis met tuin, op fraai dorp nabij Utr., tegen genot van kasl, In woning. bewaaacktng en opname als familielid in den hnisel. kring, waaraan tevens bij voldoening voor later goede voer- deelen zijn verbonden. Eenige konnis van koken wel gewenscht. Br. fr., met opgave waar informatie te be komen, onder lett. Bbij DE HEUS en Co., Boekhand., te Zeist. PUIKE OUDE Zè. SCHIEDAMMER Merk t Verkrijgbaar bfl de meerit grossiers in gedistilleerd. NB. AI» bewijs van eeht- beid U oaohet en kurk ISCHIEDAM. '.te6<i' *oorxien_ m 1 1 den naam der Firma P. HOPPE. AuiNlerdaui, Heerengraelit. Volteekend kapitaal 500,000 gulden. Directie: 0. H. J. SCHINDLER en Dr. J. A. CARP. Ook bij andere Maatschappijen afgekeurden worden hier aangenomen. Inlichtingen te verkrijgen bi) don Hoofdvertegenwoordiger P. d. MEER Jssu.Bcekestoinsche Laan 812, Amersfoort. Actieve Agenten en Agentessen gevraagd. Willielmina Singel 49 Maastricht. Veratrekt onder billijke voorwaarden GELDEN van af f 5O0.Ook op langer ter mijn onder persoonlijken of zakelijken waarborg, versterkt door een polis van levensverzekering- Het land van de Middernachtszon. Gedurende het toeristseizoen zal het snelvarende Stoomschip UVGERID, met uitmuntende inrichting voor Passagiers (Damessalon en Rookkamer op dek), iederen WoenMtngmiddag 12 uur van Rotterdam naar Starauger en Bergeu vertrekken in directe aanslniting met de Stoomschepen naar de Noordknap, HardungerSognefjord enz. Passage enkele reis f 52,I Retourbiljet 3 maandeu geldig 78.- T,edm8 ,nb^rei",n' D. BURGER t ZOONRotterdam. Éénmaal zal ik ophouden U tot proefneming mijner Leverpastei aan te sporen, en aan wien dan de schuld als men over HUNINK's Leverpastei spreekt en gij dan staat met den mond vol tanden??? Oudste le Rang Familie-Hotel Algemeen bekend voor zijne goede Keuken en uitstekende Wijnen. Firma L. ELIAN. f 3.50. f 3.50. Deze Overhemden van MANCHES TER KATOEN cn JERSCH LIN NEN borstenzijn ongeëvenaard sterkhebben een N o r m a a I m ti de I, waardoor zij elk regelmatig f i g u u r passen en elk model boord daaroji gedragen kan warden. Zij zijn op mijn A tellers hier ter stede vervaardigd en opoe- maakt en worden in elke hoeveelheid geleverdbuiten Amsterdam franco. Bij aanvrage gelieve men de hals- wijdte of het nummer van den boord aan te geven. J. IV. BURGEH. Chemisier. 100 Roklu Amsterdam. Tijdliijk Spui 6 tegenover Arti. 4* 4* «f* Hh ah 4* 4* Hh Hr Ha 4* dat sedert 25 jaar met goed succes gedreven is, wegens Nterlgeval TE KOOF(Ver gunning aan het huis). Adres de Makelaars VAN DER VEEN HORSMAN, Laanstraat 4. Telefoon interc. 77. bij Nijmegen Aangenaam buitenverblijf in de schoonste streek van Nederland. Het IippIp jaar geopend

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 3