binnenland. H\ t33. Tweede blad. 6" Jaargang. ABOinriMBlfVSPBIJS: Zaterdag 15 Februari 1908. Uitg«vera> VALKHOFF C». KOLONIËN. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Per 8 natoden voor AraewAxJstf 1.88. Idem franeo per poet1.79» AJionderlfjke - 0.05. Dese Oonrant TOMth^nt Dagelgks, met uitsondering raa Zon- ea Feestdagen. AftrertonMa, msdedeeMngen en*., geheve men rddr 10 var *i morgens bfl de Uitgevers in te «enden. Otfeehtotbiimat L Intercomm. Telephoonnummer 66. PB US DEB AD VEBTENTIËN: Van 1—5 regel» f O.T9. Elke regel meer0.15. Groote lettert naar plaat»niimte. Yoor handel en bedrijf baataan voord eeHg# bepalingen tet bet herhaald adrerteeren in dit Blad bjj abonnement. Beae eireulaire, bevattende de tooraraarden, wordt op aaarraaf toogeaonden. 6 08T-1NDI» Atjeh. De Atjeh-correspondent van do Sumatra Post schrijft: De gouverneur-generaal is dan hier ge komen om een persoonlijk onderzoek in te stellen; maar dat was volgens mijn beschei den meening geheel overbodig, hij was vol komen op de hoogte, van de toestanden hier. Maar de minister wilde hot en het is ge schied. Men heeft er ook geen groote waar de aan gehecht. Het was een mooie gelegen heid om eens te fuiven, en dat hebben we dan ook flink gedaan. Er wordt nu overal reikhalzend uitge keken naar berichten omtrent de resulta ten van het onderzoek. Nu, ik heb al eens geschreven dat ik er niet veel van verwachtte «'er meer dering van troepen is uitgesloten. De -wielrijders, die van Batavia komen, Builen geen vermeerdering van de sterkte geven. Het eenige wat gedaan kan worden is te zorgen voor ».oede aanvulling. Het zal d;us alles bij het oude blijven. Wat de slotsom der besprekingen zal zijn? ,,Als ik het waag daarop vooruit te loo- pen, dan geloof ik zegt de correspondent der DeH-Ct. dat oeze niet anders zijn kan dan vei meerdering der troepenmacht". Nu, ik ben het niet met hem eens. Ik ge loof stellig, dat er geen troepe - bij komen Wat hebben de artikelen van „Wekker" een beroering gebracht! Iedereen was er vol van. Den eersten tijd, nadat 'het be richt kwam dat de G.-G. hier zou komen, werd over niets anders gesproken. En da delijk werden en gissingen gemaakt wie wel die „Welkkeer" kon zijn. Ook in de dagbladen weiden herhaalde lijk namen genoemd) maar meestal werden de zaken erg verw.rd. Voor iemand, die hier een tijdje is, is het al heel gemakelijk te raden, wie „Wek ker" ie, ofschoon hij niet zelf de schrijver iszoo'n hoogvlieger was het nooit, hij is alleen de verzamelaar geweest, van enkel© berichten, die doe: een ander verwerkt zijn. De meeste berichten heeft hij van iemand, bij wien hdji ais vriend veel aan fhuis kwam en die nu sedert li jaar van Atjeh -weg is Ik heb er noodt iets anders in gezien dan een persoonlijke poging tot wraak. En nu stap ik van uit onderwerp af, in afwachting dat het odtficieele rapport om trent het onderzoek weer .n behandeling komt. Gameante-bagrootiag verworpen. De Semarangsche gemeen tebegrootmg over 1908 is door de regeering, in hooger beroep, afgekeurd. De resident en de voor zitter van den gemeenteraad zijn door deze beslissing in het gelijk gesteld. Beiden wa ren van oordeel, dat ae, op genoemde be grooting voorkomende postPasar-beheer f 14,400, niet daarop mocht paraisseeren, aangezien deze ontvangsten nog niet waren geregeld bij een gemeente-verordering. Hangende dit geschil, geldt de begroo ting voor 1907 ook voor 1908. (Javabode.) Journalistiek. De heer Schimmel, van de N. Soer. Ct., gaat in April voor zes maanden naar Euro pa, voornamelijk om zich een complete drukkerij aan te schaffen, waarmee hij hier zijn krant goed op pooten denkt te zetten. Verder schijnt het plan te zijn de N. Soer. Ct. in een naamlooze vennootschap te brengen. Zijn compagnon van zijn procu- reuiskautoor, mr. Olt, neemt tijdelijk de hoofdredactie waar, terwijl nu P. H. Court van Cheribon zal worden opgenomen in het advocatenkantoor Schimmel en Olt. (Bat. Nbl.) Do Mojoor-Chinooo te Batavia. De majoor der Chineezen Tio Tek Ho is hedenochtend overleden aan een sleepende kwaal, die jarenlang reeds zijn gestel on dermijnd had, zoodat in die tijdsruimte niet veel kracht van zijn beleid meer kon uit gaan. Toch heeft do overledene de i 'geering 25 jaren lang naar zijn beste krachten ge diend als officier, waarvan de laatste 12 als hoofd zijner natie. Hij stamde uit een gunstig bekend ge slacht van handelaren, thans nog vertegen woordigd in de firma Tio Tjeng Soeij op Pasar bahroe. Ook de, om zijn grooteu rijkdom beken de oud-kapitein der Chineezen, Khouw Yauw Kie, is gisteravond overleden. (Javabode.) De toepassing do- woning wet in Amsterdam. De „Tel." deelt mede, dat dezer dagen verschillende leden van den gemeenteraad een bezoek hebben gebracht aan de peroeelen, in de laatste raadszitting door B. en W. tot onbewoon baar verkl aring voorgedragen Zooals men weet, weer cl de voordracht, toen, na een door het raadslid Sutorius ingeleide oppositie, aangehouden tot een volgende ver gadering, teneinde de raadsleden tot per soonlijk ondeizoek in staat te stellen. Volgens het blad lieert dit onderzoek bij vele raadsleden de overtuiging gevestigd, dlat hier overdreven eischen zijn gesteld, en geen genoegzame aanleiding bestaat om alle in de voordracht opgesomde perceelen onbewoon baar te doen verklaren. De Amsterdamsche water- leidingquastie. Naar de N. R. Ct. ••vterneemt, is thans bij B. en W. van Aim- sterdam ontvangen het rapport van den heer Penning, directeur der gemeentelijke water leiding, op het door den directeur der Haag- sche gemeentelijke waterleiding aanbevolen stelsel van diepdraineering in de duinen Het rapport moet in scherpen vorm gestelde critiek bevatten op dit advies van den heen* Stang en de heer Penning komt daarbij terug tot zijn oorspronkelijk denkbeeld van irri gatie met rivierwater, een kunstmatige ver meerdering dus van den regenval in de duin- prise d'eau. Er zij in tusschen aan herinnerd, dat diep draineering reeds sinds vijf jaar in het duin wordt toegepast en Amsterdam dientenge volge volop van water voorzien is, zonder dat er ook maar in het minst van verzinking sprake lean zijn. De heer Penning blijft dit echter bij handhaving en consequente door voering in het tegenwoordig stelsel voor de toekomst als niet te ontgaan voorstellen. Een merkwaardige brief wisseling. Op de jongstgehouden ge meenteraadsvergadering te Oss waren een groot aantal Raadsleden afwezig gebleven. Als oorzaak daarvan schijnt te moeten wor den aangemerkt de volgende briefwisseling, tusschen de leden van dien Raad en zijn voorzitter. Oss 24 Januari 1908. den Edochtb. Heer Burgemeester alhier. „Ondergeteekenden, allen leden van den Gemeenteraad te Oss, verzoeken UEdAchtb. beleefd en vriendelijk de zittingen van den Gemeenteraad voortaan niet meer 's mor gens doch 'savondes te doen plaats hebben, wijl het reeds meermalen gebleken is er leden niet aanwezig kunnen zijn op dat uur tengevolge hunner drukke bezighedenVer trouwende UEdAchtb. dit eens ernstig in overweging zult nemen, teekenen met de meesto hoogachting. Uwe Dw. Dienaren (Geteekend door al de leden van den Gemeenteraad) Hierop werd door elk lid van den Gemeen teraad het volgende antwoord ontvangen Oss, den 29 Januari 1908. „Ik heb de eer U de goede ontvangst te berichten van een door U mede onder- teekend verzoekschrift did1. 24 Januari jl. aangaande het uur der raadsvergaderingen Niet zonder verbazing nam ik van deszelfs mhoud kennis! Immers, reeds meermalen heeft deze aangelegenheid een onderwerp van bespreking uitgemaakt eai had ik het genoe gen Raadsleden van mijn gevoelen, in deze, nader en diuadelijik in kennis te stellen, wat ik bij d«!e nog eens schriftelijk wensdh te "herhalen De beste uren van den dag hierover zal wel geen twijfel bestaan zijn de morgen uren en behoort, mijns inziens, de Raad juist deee uren af te stiaan, om de belangen der gemeente te bespreken en te behartigen. Zijn "de beste uren van den dag wegens lange deliberation verstreken, eerst dan mag en ken, wanneer de zaak geen uitstel leidt, aan de avonduren gedacht worden. Zoowel de ondervinding, als de maatschappelijke ge steldheid, van vemeweg de meeste raadsle den zijn ons een waarborg, dab bij goedein wil, bijna alle leden ter vergadering, op het thans gebruikelijke tijdstip kunnen komen. Hen, die ziuliks niet vermogen, zoude ik wil len toevoegenIndien het U niet mogelijk is, of Ge zijl. niet geneigd een vijftien uren in het jaar te kunnen of te willen afzonderen om cm het door den burgemeester alleszins billijke tijdstip belegde uur van verga deren t© kunnen of witten verschijnen, ter •behandeling der gemeentebelangen, waarom accepteert Ge dan liet lidmaatschap van den Raad, wanneer U dit v.rinigie reeds te veel is? Of is het noodig, ia zelfs wemschelijk, dat van de Raadszittingen openbare vermakelijk heden worden gemaakt, belust op, zooals er altijd eemge lieden te vinden zijn, schan- daalt jee? De avondvergadering, waann aan de» vorige» gemeente-secretaris ontslag werd verleend, met stampvolle publieke tribune, ten bewijze. Of moet het uur der Raiad- vergiaderdngen verlegd worden, omdat de eerste onderteekenaar van meergenoemd verzoekschriftwaarschijnlijk 's avonds wat meer drukt© op den Heuvel wonscht en m's- schien nog Liever den Raad en de publieke tribune in zijn vergunningslooaal zou zien? Dergelijke persoonlijke overwegingen be- hooretn mijns inziens, dien Voorzitter dei- raadsvergadering niet. te leiden bij ihetl vast stellen van het uur van vergaderen. Het zal wel overbodig zijn, Heeren Raadsleden, ©r op ite «vijzen, dat ik in zeer bijzondere ge vallen, op hu» verzoek, niet on,geneigd' beu ook ©en enkele maal 's avonds ts vergaderen, maar als regel acht ik het vergaderen des avonds verkeerd en dus ongewensoht. Aan genaam zal het mij dan ook iij» alls op deze zaak niet nader wordt teruggekomen, daar ik meen zulks in de toekomst als een per soonlijke plagerij -e moeten aeechotuwen. De voorzitter van den Gemeemteraad (was geteekend) R. Barge". De Maakorado van het Delfatache Studentencorps. Zooals reeds bekend werd, zal de maske rade to houden tiidens de lustrumfeesten van het Delftsche Studentencorps in dezen zomer, voorstellen de intocht van Lorenzo de Medici. Dit beteekent dat in Juli te Delft zal herleven een der schitterendste en glorie rijkste weeldetijden, waarin de verfijnde prachfczucht der menschheid tot haar hoogste volmaking gegroeid is; dat de fantastische overleveringen van grandiooze feestey en van het zegevieren der edelste en meest luis terrijke grootheid in kunstscheppingen en in levensbravoere hier tot werkelijkheid zullen komen; dat in dezen materieelen, poëzieloo- zen tijd aan de wereld getoond zal worden een episode uit dat schitterende verleden van vorstelijke kleurenpracht en wijdsche geest- ontplooiing. Een blik in de samenstelling van den op tocht is voldoende om door ontmoetingen met bekende figuren uit Lorenzo's tijd zich meer thuis te gevoelen in deze weinig be kende periode der geschiedenis van kunst en beschaving. Na de bereden burgerwacht, die de stoet opent, zal volgen Tomasso Soderini, banier drager van de stad Florence, in licht rood hoqueton en wdtgekapte laarzen, op Arabi- schen schimmel, omhangen met rijkgebor- duurde harnachementen. Hoog omhoog heft hij het zijden vaandel der roemrijke en machtige stad. Het is de sympathieke figuur die na den dood van Lorenzo's vader wei gerde het hem aangeboden Ibewind te aan vaarden om geen burgeroorlog op te wek ken. Twee pages in pourpoint. van dezelfde kleur als hun heer gaan te voet naast hem. Onmiddellijk daarachter de beroemdste Florentijnen. Tusschen deze groep van on geveer dertig geleerden of kunstenaars be wegen zich in hun kostbare stoffen van wei evenredige samensmeltende kleuren de groot ste mannen hunner eeuw: Filippino Lippi, de beroemde frescoschilder in tallooze ker ken, de Gamberti's, bouwers van grootsche monumenten, Argyropulos, leer aar van Lo renzo, sieraad der hoogeschool, en Amerigeo Vespuci, de zoon van Florence, die aan een werelddee" zijn naam zou leenen. Met begranste mutsen, blauwe cape en kleurrijk© maillot volgen de minnestrels te voet of te paard, de onderhoudende en op wekkende zangers aan de luisterrijke feesten en dagelijksche open-tafel van het Medicyn- sche hof en eenige schilders in luchtige, ar tistieke tooi van witte pelerines, waarvan de goudgele voering met zwierige achteloosheid is omgeslagen, een schuin opgedutst mutsje en witte spanbroek en schoenen. Het ty peert den tyran, den volksgeest en de hooge kunstbeschaving, dat bij dezen intocht geen regimenten in dreunenden maatgang voor- bijmarcheeren maar de intelligentsten en meest, begaafden met blijheid optrekken in deze schitterende parade, om den grooten heerscher te huldigen. Want zelfs d'Ëïte, nakomeling uit het over geheel Italië ver spreide aanzienlijke geslacht de leger aanvoerder van de stad Florence, is hier zonder militair escorte, slechts met twee pa ges van ranke gestalte, aanwezig. Stram en hard naast den soepelen ploeienval der ge waden van geleerden of kunstenaars, is zijn matglanzende rusting en goud met blauw gestreepte borst. Zijn lans met kleine wim pel houdt hij hoog opgestoken boven het zwaar gepantserde krijgspaard. Waardig, zelfbewust, trotsch, op volbloed hengsten, wier fluweelen goud-gestikte har- nachementen en breede teugels wiegelen bij hun trappelenden gang, rijden vijf edelen voorbij. Het zijn de scheidsrechters bij het toumooi, waartoe va» heinde en verre de dooriucihtigste ridders naar Florence zijn op getrokken. Achter hen gaat Filippo Stroazi, eigenaar van het wereldberoemde palazzo. naar hem genoemd. Verscheidene andere edellieden in lang© jnet bont gevoerde suroottes vergezel len hem. Voorafgegaan door vier bereden klaroen- sctbaJlers, die hun lange bazuinen met gebor duurde afhangende wapendoeken steken, rijdt Giovanni Tornabuoni, oom en banier drager van Lorenzo, begeleid door twee pa ges. Zijn paard ie schitterender getuigd dan dat der voorgaande, hij zelf rijker en vorste lijker gekleed. Boven het kleurige gewemel van fiere kerels te paard of te voet, boven den jubel van het vofl'k en om regen d door groen en bloemen, houdt hij hoog het vaan del en wapens van het doorluchtige huis der Medici'». Een drom jonge edelen op drieste schim mels, gedekt door fijngekleurdle harnache menten, rijdt acluter hem. Zij stammen uit de oudste en beroemdste Flonentijnsohe ge slachten Soderini, Macchiavelli. Tornabüo- ni en anderen. Het zijn de hovelingen van Lorenzo die zelf, door hen voorafgegaan, volgt. Hij zal verschijnen in purperen lijfrok, met wijden ataatsiemantél, wit met goud, zijn donkere lokken gedekt door een zwaar goudgestikten hoofdtooi. Op zijn zwart glan zend paard, getuigd met brokaat harnache menten, gesierd met mascarons cn gebor duurd-flu weelen teugels en omringd door zijn pages en lijfknechten dragende de gvm- golen van zijn macht en grootheid. En achter hem bewegen in de zuidelijke weelde van zwijmelende kleurenpracht d1© rijksgrooten en eerste dienaren van den machtigen Florentynschen staat. Nog mach tiger «leien, nog beroemder kunstenaars tre den voorbij. Palm ader i, Lorenzo's gezant te Napels, in wijdhullenden lichtgroenenden mantel, met sober gedraipeerden Florentyn- sdhen hoed. Poliziano de onsterfelijke La- tijnsohe dichter, Ficino en delHa Mdrandola, de leiders der Platonische academie Lanfoe- diui, gezant te Rome, rijden op hunne rijk- behangen rossen door den jubel heen om den vorst el ij ken tyran, Ghirlandajo, in zijn grijs bruine Sivocote, Sandro Botticelli wiens li chaam gedrapeerd wordt door een gebaren- begeleidende blauwe mantel over een zwarte hoqueton, beiden He trotsch der Italiaansche schilderkunst, Gozzoli. Popoleschi in weelde va» goud-bruin Niccolo in paarsen tooi en tallooze anderen, schrijden voort in den kleurschitterenden triumphstcet. Rustier en ernstig wordt deze gesloten door vijf geestelijken, die in zilver en paar- sche gewaden zich de soberheid hebben ont zegd en mee opgaan in de poëtische ver- eeriug van het voile prachtige leven. Volgens landsgewoonte rijden ze op mui len Krijgshaftige voorkomen heeft de op dringende schare tournooiridders, gasten van Lorenzo, dio in aiwachting der feesten van de volgende cia-'er. deelnamen aan dit HuldebetoonZij worden gevolgd door een© kleine afdeeling ruiieri-, gekleed in leer met ingebrande figuren, gepantserde helm en tob wapen de langue de beeuf. Terwijl een hel derst emmig koor van twaalf lichtblauwe knapen zijn beurtzangen mengt in den jubel van dezen glorierijken dag. De deelname tot op heden is van dien aard, dat aan het voornemen der Maskerade commissie, om zoo min mogelijk anonymi in den stoet te laten meeloopen, wellicht ge volg kan worden gegeven. Daardoor kon dan vermeden worden de storende invloed van een complex van riet-medegevoelende ele menten, die door houding en optreden vaak meer bederven dan dooi' hun aantal gewon nen wordt. En zoo zal dan alles kunnen samenwerken tot verwezenlijking ,-an den geest, die het Florentijnsche tijdperk bezielen moot en met de maskerade optocht den grond gelegd zijn voor een feest, hetgeen in een door Lorenzo zelf gemaakt carnavalrefrein gemotiveerd werd door de woorden Quant bei la giovimerra, Che si fugge tuttavia! Chi vuol esser luto sia: di dioman non c'è certezza, hetgeen wij zouden mogen vertalen als: Wat heerlijk is Let jong te zijn. Al gaat 't ons snel begeven. Daar niemand weet wie nog morgen leven, Is de grootste deugd een grootsch festijn. Het Japansche Tooneelge- z e 1 s c h a p, dat ©er ang in ons land voor stellingen komt geven, bestaat uit de vol gende ledenSada Yaoco, Kawa Kami, Oudagaxda, Kawauiour, Singihaki en Ito Kawakami. Zij speicn o.a het volgende re pertoire „De duivel en de sabel", treur spel; „De drie nistets'treurspel; „Kat- tengemiauw, coniedte enz. In alle stukken ticedt Sada Yacco op. Een pendant van Speen- hoff's „E d1© 1 ach t o are". We moe ten hem Tia/tuiurliijk zoeken in Brabant, than» edhter vlak „beneden den Moerdijk". Het gebeurde in Zevenbergen. Mevrouw v. Loonv. <i Berge uit Rotter dam zou voor het departement Zevenbergen van het Nut een voordraohiJ-avond geven en juist was rij tot het eind der laatste voor dracht genaderd, toen plotseling op boog bevel de chef-veldwachter die zaal binnen stapte en met luidter stemme verkondigde: „aedat het policie-utur woaa". Mevrouw Van Loon schrikte even maar beëindigde todh haar voordracht. De sommatie was geedhied op last van den burgemeester, die do veree- niging op allerlei wijze tracht tegen te werken. Het Nut n.l. bestaat uitsluitend uit pro- testantsche leden. Door hetl bestuur is een klacht ir gediend bij dien commissaris der Koningin Internationale tentoon stelling van h ul p mi d diel e n voor gymnastiek en spel. Ter ge legenheid van de groote openbare uitvoering van het Ned. Gymnastiek Verbond en de daaraan verbonden nationale en internatio nale wedstrijden, welke zo-* als reeds is me degedeeld van 19 Juli a- s. te Amster dam zullen worden gehouden, zal ook eene internationale tentoonstelling, worden ver bonden va» allee wat op de lichamelijke ont wikkeling in den vorm van gymnastiek en spel betrekking heeft. De commissie, die de opdracht ontving deze tentoonstelling voor te oereiden, heeft het plan ontworpen dat indien men van de medewerking van h.'h. ïabri'kanten verzekerd is en dus kan worden uitgevoerd, zeer in teressant belooft te worden. Men heeft het plan deze tentoonstelling te houden in de zalen van het feestgebouw „lellevue" van 312 Juni, een tijd waarin vele Vinnen- en buitenlandsche turners en liefehebbers van spel en sport in Amsterdam zullen vertoe ven. In drie groote groepen vil mén deffle tentoonstelling verdeelen, in de eerate afdee ling „Praktijk" heeft men het voornemen alle soorten van gymnastidktoeetellen eri handgereedschaptje i te vereenigen vervol gens spel benoodigd beden, echermgereed- schappen, kleeding voor turners en spelers, toestellen en gereedschappen voor heilgym nastiek, verbandleer enz In de tweede af deeling hoopt men van alles aanschouwen te geven wat op .Theoretisch gebied" over gymnastiek en spel bestaat, zoo als ontwer pen van gymnastieklokalen en speelplaatsen, literatuur op het gebied van hygiëne, phy- siologie, anatomie, verbandleer, geschiedenis der gymnastiek, methodiek, orthopaedic, paedogogiek, archieven, zoowel van perso nen als van vereenigingen, verslagen jaar boeken, enz Ten slotte zal er ook plaat© gereserveerd blijven als derde afdeeling voor het tentoon stellen van vaandeL, diploma's, insignes, medailles en andere kunstvoorwerpen Zooals reeds is gezegd, hoopt de commissie op veler medewerking te mogen rekenen, en daar rij zoo spoedig mogelijk een meer ge detailleerd plan wen&cht te ontwerpen, is spoedige aanmelding tot deelneming ten zeerste gewenscht. Tot het geven va» alle gewenschte inlichtingen heeft de commis sie, bestaande uit de heeron J. Zeema» en R. M. Roemer (leeraren in de gymnastiek) en den heer Ed. Lutomireki. secretaris, Ro- kin 92, te Amsterdam, zich bereid verklaard. Door het Centraal Bureau voor de Sta tistiek zullen voortaan elk jaar eenige gege vens verzameld en gepubliceerd worden, ba- trekking hebbende oc den omvang der cen trale organisaties in de Nederlandsche vakbe weging van werklieden, zulks in aansluiting op de uitkomsten, vtrkregen door het in do jaren 19041906 ingectelde onderzoek naar de geschiedenis en de werkzaamheid der vak bonden en vakvereei ïgingen. De resultaten van dat onderzoek, werden neergelegd in de „Statistiek der Vah\ereenigingen van Werk lieden in Nederland' een omvangrijk werk, dat ir twee Doelen (1905 en 1907) verscheen en den loop der vakbeweging tot 1 Januari 1907 behandelde. Thans zal Jechts een beknopt overzicht worden gegeven en alle opgaven gevraagd van a. de bij een centiaai lichaam aangesloten organisaties b het ledental dier organisaties; c. de verplichte contributie door de aange sloten organisaties te storten in de kas van het centrale lichaam d. het totaal der ontvangsten over het af- geloopen jaar e. het totaal der uitgaven over het af ge- locpen jaar. Aan afdeelingen van vakbonden en aan plaatselijke vak vereenigingen, die aangeslo ten zijn bij con Bestuurders bond of een Plaatselijk Arbeid» secretariaat zullen reoht- streeks geen opgaven worden gevraagd. Het desbetreffende verzoek zal gericht worden tot de genoemde Centrale organisatie®. Aan plaatselijke vakverecLigingen, welke niet bij een of ander centraa. lichaam zijn aangeslo ten en derhalve geLeel zelfstandig zijn, zal (rechtstreeks) alleen een opgave van- het le dental worden gevraagd. De directeur va» het Bureau doet, ten behoeve van de samenstelling van een be knopt overzicht, als bier bedoeld, een beroep op de welwillende medewerking van de Be sturen der verschillende organisaties. Circu laires met vragenIijei en ter invulling worden in den loop dezer maand verzonden. Aan besturen van zelfstandige plaatselijke vakvereenigingen (derhalve geen afdeelingen van vakbonden en evenmin organisaties dia zijn aangesloten bij een Bestuurdersbond of een plaatselijk arbeids-secretariaat) die ein- j de Februari 1908 nof geen dusdanig verzoek hebben ontvangen, wordt beleefd verzocht, huu adres schrifteliji ter kennis van het bu reau ('s Gravenhage, Rijnstraat 28) te wil len brengen, betreen portvrij kan geschie den

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1908 | | pagina 1