buiténlandT Donderdag 16 Juni 1910. I nr. ie. Ode Jaargang. AMERSFOORTSCH DAGBLAD. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf 1.00. Idem franco per post - 1.90 Afzonderlijke nummert - 0.09. Dv.ro Ciu-an verschijn dagelijks behalv op Zon- en Feest dagen. Advertentiënraededeelingen enz.gelieve men vóór 11 uur 's morgens by de Uitgevers in te zenden. Uitgevers: VALKHOFF C°. Utrechtsch estraat Intercomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.96* Elke regel meer -0.10, Dienstaanbiedingen en aanvragen 89 cents bij vooruitbetaling Qroote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, by abonnement. Eene circulairebevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Aan hendie met 1 Juli a. s. op dit blad int eekenen, worden de nummers die ge durende de maand Juni nog zullen verschijnenkoste loos toegezonden. Politiek Overzicht De Borromeus-encycliek. De diepe ontroering, die de Borromeus- encycliek in Duitsehiiand heeft verwekt, komt uit in de protestvergadleringen, die allerwege onder de auspiciën van den Evan- lischen bond gehouden worden. De groote vergadering, d'ie verleden Zondag te Ber lijn in het circus Busch is gehouden, kan alls voorbeeld dienen hoe die bijeenkom sten verloopen. Wij hebben de sprekers vermeld, die daar liet woord hebben gevoerd. Het besluit, dat ten slotte genomen werd;,' vat het gesprokene al^us samen, dat de ver gadering verzet aauteekent in naam van de geschiedenis tegen de beleediging van de hervorming en hare leidende mannen als „bedervers van het geloof" en woordvoer ders van „zedelijke teugelloosheid" in dienst van „verdorven vorsten en volken"; in naam van den confessioneeleu vrede tegen de schandelijke onderstelling., dat het pro testantisme is „een pest der ketterij" en de evangelische vrijheid „een ziekte van on deugden en tuchtloosheid"in naam van liet Duitsche nationale eergevoel tegen de aanmatiging om het wel niet uitdrukkelijk genoemde, maar logisch het zwaarst getrof fen moederland der reformatie, diat voor dlrie-vijfden protestanten telt, met den Duit- schen Keizer aan liet hoofd, ondanks ambte lijk geregelde betrekkingen, ambtelijk te beschimpen. Nu is uit de m©decleeling|en, die de Prui sische regeering in de Nordd. Allg. Zeitung heeft laten opnemen over de door haar over deze zaak met het Vatdcaan gevoerde correspondentie, gebleken wat het resultaat is van de stappen, die zij heeft gedaan om aan het in haar diepste gevoel gekrenkte protestantsehe deel der natie voldoening te versohaffen. Dat resultaat is nogal meege vallen. Het bee ft niet ontbroken aan stem men, die slechts geringe verwachting koes terden van 't geen zou worden bereikt. De correspondent van de Temps tei Rome schreef over de in de omgeving van liet Va- ticaan heerschende stemming, dat men daar van meening was, dat het incident oiuna- tig vergroot was en dat men, door 't nog meer te veirgrooten, gevaar zou loopen in 't belachelijke te vervallen. Z. i. was van den Heiligen Stoel niets meer te verwach ten dan wat reeds was gezegd in de rede van den Paus tot de Duitsche pelgrims en in de Osservatone romano. „Wat zou men meer willen? Wil men,, dat de Heilage Stoel ver klaart te hebben gedwaald door blaam uit te spreken over de stichters van de hervor ming? Dat zou grappig zijn. De Heilige Stoel zegt eenvoudig wat hij heeft te zeg gen uit historisch en leerstellig oogpunt; hij heeft gesproken on kan niets meer zeg- gan." Als het antwoord van den kardinaal- staatssecretaris in dezen geest vervat was geweest, dan zou de beweging in Duitsch- land zeker daarin nieuw voedsel hebben ge vonden. Een afdoend getuigenis daarvan levert de verklaring, die de Koning van Saksen die ais katholiek vorst regeert over eene nagenoeg zonder uitzondering protestantsche bevolking aan zijne mi nisters heeft afgelegd, dat-hij zich persoon- lijk tot den Paus zou wenden nveb eene klacht over deze encycliek. Maar dat is het standpunt niet, dat in het antwoord van den kardinaaal-staati&secretaris wordt inge-. nomen. Wat is bereikt, is aldus samen te •vatten: 1. De curie spreekt haar leedwezen uit over 't geen is gebeurd. 2. Zij herhaalt hare verzekering, dat zij het niet-'katholieke deel van het Duitsche volk niet heeft willen beleedigen, en betuigt hare oprechte ach ting en sympathie voor dat volk en zijne vorsten. 3 De Duitsche bisschoppen, niet slechts die van Pruisen, hebben bevel ont- vangeu de encycliek niet af to kondigen, hetzij van den kansel of in herderlijke brie ven. 4. De curie heeft machtiging verleend tot de bekendmaking van de gevoerde brief wisseling. Uit Berlijn wordt aan de Frankf. Ztg. geschreven, dat inzonderheid de aandacht verdient het verbod om de encycliek af te kondigen in de Duitsche bisdommen „Dat is de hoofdzaak. Men zal den Paus nooit kunnen bewegen eene encycliek in te trek ken, maar het verbod om haar van de kan sels te verkondigen of in de kerkelijke or ganen bekend te maken, staat feitelijk ge lijk met eene intrekking, en daarmee heeft de curie vervuld wat de heer von Betilimann- Hollweg reeds in zijne verklaring in het huis van afgevaardigden had verwacht, na melijk-dat zij middelen en wegen zou vin den om de uit de bekendmaking van de encycliek voortvloeiende nadeelen zooveel mogelijk weg te nomen. Het verbod der af kondiging van de encycliek heeft de Prui sische gezant in opdracht van den minister president verlangd, en de Paus heeft aan dit verlangen voldaan. Meer was, zooals Rome en het Vaticaan nu eenmaal is, niet te bereiken en men zal zelfs zeer lang moe ten zoeken om een geval te vinden, waarin de curie aan eene regeering zooveel heeft toegegeven. De actie was bdj de interpella- tiën in het huis van afgevaardigden van alle kanten beperkt tot deze ééne uitwer king van de encycliekde verstoring van den confeösioneelen vrede. Deze weer goed te maken, voor zoover dat mogelijk was, heeft de Paus nu beproefd tengevolge van do bemoeiingen der Pruisische regeering." Duitechland. B e r 1 ij n 15 Juni. Het iheerenhuis heeft zonder debat de voordracht betreffen de de verhooging van de civiele lijst aange nomen. Londen, 1 5 Juni. Er is een com missie bei oemd, waarin alle partijen ver tegenwoordigd zijn, behalve de nationalis ten, ter behandeling van de zaak der civiele lijst. Bij de indiening van het wetsontwerp op het regentschap zeide de eerste minister Asquith, dat daarin voorzieningen werden getroffen voor eene mogelijkheid, waarvan allen hopen en wenschen, dat zij niet tot werkelijkheid zal worden. In het ontwerp wordt bepaald, dat wanneer bij overlijden van den thans regeerenden koning een kind, dat den leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, moc'lilt opvolgen, Koningin Mary zal optreden als regentes en de koninklijke macht zal uitoefenen, totdat dit kind 18 jaar zal zijn geworden. In den loop van liet debat bij de derde lezing van de „Appropriation bill" leverden de nationalist Kettle en de radicaal Sir Henry Dalziel eene scherpe kriliek op de rede van Roosevelt en de houding van Sir Edward Grey naar aanleiding daarvan. Minister Grey verdedigde den steun, dieu hij aan Roosevelt's rede had geschonken en zette nogmaals de noodzakelijkheid uiteen van het beleid zijner regeering iu Egypte. De onder de telegrammen reeds kort ver melde notn, waarin de Pruisische regeering aan haren gezant bij het Vaticaan opdroeg hare bezwaren wegens de Borromeus-ency cliek kenbaar te maken aan den kardinaal- staatssecretaris, luidt in haar geheel aldus: „In nummer 9 van de Acta Apostolicae Sedis is onder den datum van 26 Mei eene ercykliek „Editae saepe dei ore sententiae" gepubliceerd, welker negende hoofdstuk oordeelen over de hervormers en de vorsten en volken, die de hervorming zijn toege daan, bevat Deze oordeelvellingen zijn niet beperkt tot het dogmatische en kerkrechte lijke verschil in de belijdenissen, maar strekken zich tevens uit tot het zedelijk gebied. Het heeft niet. kunnen uitblijven, dat deze oordeelvellingen eene diepgaande ontroering in alle evangelische kringen van Pruisen hebben verwekt, die zich in hunne gods dienstige, zedelijke en politieke gevoelens, die onafscheidelijk met de geschiedenis der hervorming verbonden zijn, zwaar gegriefd voelen. De koninklijk Pruisische regeering ziet zich daarom genoopt, tegen deze ook tot het Pruisische episcopaat gerichte kennisgevin gen bezwaar in te brengen. Tegelijk wijst zij er op, dat de verantwoordelijkheid voor storingen van den confessioneelen vrede, die een gevolg van het rondschrijven zijn, alleen die plaats treft, waarvan het is uit gegaan. Dit meent de Pruisische regeering, die bij den Apostolischen Stoel in liet be lang van goede betrekkingen tussclien Staat en Kerk eene diplomatieke vertegen woord ï- ging onderhoudt, door haren vertegenwoor diger met des -te meer recht te kunnen uit spieken, omdat zij harerzijds, aan hare con stitutioneel© taak getrouw, er naar streeft met allen ernst en met alle middelen de handhaving en bevestiging van den vrede tusschen de evangelische en de katholieke bevolking van den staat te bevorderen." De Nordd. Allg. Zeitung voegt hieraan do intdedeeling toe, dat de gezant bij de uitvoering op 8 dezer van de opdracht om doze nota to overhandigen, daarbij overeen komstig de hem verleende instructie de be paalde verwachting heeft uitgesproken, dat de pauselijke curie middelen en wegen zal vinden, die in staat zijn de uiit de bekend making van de encycliek voortvloeiende na deelen zooveel mogelijk uit den weg te rui men inzonderheid werd verwacht, dat de encycliek in de Duitsche diocesen evenmin van den kansel verkondigd als in de bis schoppelijke officieele organen bekend ge maakt zou worden. Den Hen is den gezant officieel verklaard, dat de Paus aan de Duitsche bisschoppen reeds het bevel had doen toekomen, die verkondiging en bekend making achterwege te laten. Den 13en werd den gezant eene nota overhandigd, door den kardinaal-staatssecretaris ondertee- kend, waarin hem de ontvangst bevestigd werd van zijne nota van den 8en over do ontroering, die zich in de Pruis'sche bevol king had getoond ha de bekendmaking van de encycliek Editae saepe De nota gaat daarna aldus voort": „De Heilige S'pel gelooft, dat de oor- spiong van deze ontroering daartoe terug te brengen is, dat het doel niet juist is eikend waarop de encycliek was gericht, en dat daarom eenigen van hare volzinnen zijn uit gelegd in een zin, die aan de bedoelingen vaa den Heiligen Vader geheel vreemd is. De ondergeteekende kardinaal stelt er daarom prij6 op te verklaren, dat Zijne Heiligheid met waarachtig leedwezen de be richten van1 zulk een ontroering heeft verno men, omdat 'zooals reeds openlijk en uit drukkelijk is verklaard elke bedoeling om de niet-katholieken van Duitechland of Du itscblands vorsten te beleedigen, aan zijno ziel geheel vreemd was. De Heilige Vader heeft overigens nooit eene gelegen heid laten voorbijgaan om zijne oprechte achting en sympathie voor de Duitsche natie en hare vorsten kenbaar te maken en heeft nog zeer onlangs de vreugde gehad deze ge voelens te herhalent." Het pauselijke bevel om de encycliek niet te publiceeren is te laat gekomen voor het Beiersche bisdom Bambergdaar was de pu- blicaitie reeds geschied. Die zal echter als niet gedaan beschouwd worden. De Koning van Saksen, die aait zijne mi nisters zijn voornemen heeft kenbaar go- maakt om zijne bezwaren tegen de Borro- neus-encycliek schriftelijk aan den Paus te doen kennen, heeft onder zijne voorouders Frederik III, bijgenaamd de wijze, die meer dan een andere vorst Luther heeft be schermd. In 1697 ging het toenmalige hoofd van dit vorstengeslacht, Augustus do sterke, over tot hot katholicisme om do koningskroon van Polen te kunnen verwer ven godsdienstige motieven had deze vorst, die behalve om zijne eerzucht nog bekend is om zijne prachtlievendheid en zijne galan terie, niet voor zijne geloofsverandering. Zoo werd het vorstenhuis katholiek, omdat Polen wel eene mis waard was, terwijl na genoeg de geheele bevolking aan het pro testantisme trouw gebleven is; er zijn in het koninkrijk Saksen niet meer dan 200,000 katholieken Frankrijk. Ook in Frankrijk is de vraag aau de orde om te komen tot opheffing van het verbod van het onderzoek naar het vaderschap. Iii den Senaat hebben de senatoren Rivet en Béreuger een voorstel ingediend, dat strekt tot opheffing van artikel 430 van het bur gerlijk wetboek. Het bed :elde artikel zal door de v.ilgende bepaling vervangen wor den Het vaderschap zonder huwelijk kan ge rechtelijk uitgesproken worden 1. in geval van schaking of verkrachting, wanneer kan worden vastgesteld, dat het tijdstip der scha king of verkrachting met het wettelijke tijd perk der ontvangenis samenvalt 2. in ge val van verleiding door bedriegelijke kunst grepen, misbruik van gezag, verlovings- of huwelijksbeloften, wanneer deze vallen iu een tijdperk, dat zich dekt met liet tijdstip van de ontvangenis en wanneer van de ver lovings- of huwelijksbeloften een schriftelijk of ander, door getuigen te staven bewijs aauwezig is; 3. in geval der aanwezigheid van brieven of andere schrifturen van den vermoedelijken vader, waarin de bekentenis van het vaderschap ondubbelzinnig is te vin den 4. in geval van een algemeen bekeud samenwonen van den vermoedelijken vader met de moeder tijdens de wettelijke periode van de ontvangenis; 5. iu geval de vermoe delijke vader voor het onderhoud en de op voeding van het kind, dat zijn naam draagt, gezorgd of er toe bijgedragen heeft. De pro cedure tot onderzoek naar liet vaderschap is niet toegelaten, wanneer wordt geconsta teerd, dat tijdens het wet:elijke tijelperk der ontvangenis de moeder met een ander per soon omgang heeft gehad of ten liederlijke» levenswandel heeft geleid. Engeland. I>e suffragettes hebbeu van den eersten min.ster-president Asquith de toezegging ge kregen. <iat hij op 21 Juni eene delegatie van de National Union of Woman's suffrage So cieties zal ontvangen. Men houdt het er voor, dat in het onder houd het wetsontwerp ter sprake zal komen, dat binnenkort bij het Lagerhuis zal worden ingediend en waarin aan vele wenschen der voorstanders van vrouwenkiesrecht wordt te gemoet gekomen. Italië. Rome, 1 5 J u n i. De Kamer behan delde beden de begroeting van marine. De minister wees op de vredelievende wijze, waarop de buitenlaudsche politiek van Italië wordt geleid, en sprak de overtui ging uit, dat door de oorlogstoerustingen, wuarmede men thans bezig is, voldoende is gezorgd voor de verdediging van het land en i voor de verzorging der verschillende belan gen aan de Middellandsclie eu Adriatische zeeën en in de verschillende deelen van de wereld. De minister zette daarna zijn vlootpro- gram uiteen en sprak daarbij den wenach uit, dat de Kamer hem zou steunen in zij re po gingen om de marine op te voeren tot eene zoodanige hoogte, als door het land en het parlement wordt gewenscht. De Kamer nam daarop zonder discussie alle artikelen van de begrooting van marine aan. Spanje. Madrid, 1 5 J u n i. Heden namiddag U de zitting van de Cortes geopend in te genwoordigheid van de koninklijke familie. De Koning las de koninikiijke boodschap voor en begaf zioh daarna terug naar het paleis. Incidenten vielen niet voor. In de koninklijke boodschap wordt mede gedeeld, dat er met het Maghzen onderhan delingen zijn aangeknoopt ter verkrijging van herstel van grieven en waarborgen voor de toekomst. Spanje gaat voort in samen werking met Frankrijk met steun te verlee- nen aan de invoering van hervormingen. De boodschap wijst op de zeer ingewik kelde problemen betreffende de legermacht, het onderwijs en den toestand, ontstaan door het groote aantal geestelijke orden. De regeering zal er naar streven aan den wensrih van het land naar inkrimping van de congregaties en het stellen van dezen onder regeeringstoezicht, te voldoen, zonder inbreuk te maken op de geestelijke onaf hankelijkheid. De onderhandelingen met den Heiligen Stoel worden voortgezet. De boodschap kondigt eene wijziging aan van de wet op de vereenig in gen. De minister vau oorlog zal trachten den verplichten dienst in te voeren, ten einde een sterk leger te kunnen organiseeren De boodschap constateert, dat de betrek kingen van Spanje met alle andere landen bij voortduring van vriendschappelijken en hartelijken aard zijn. De groote welwillendheid van den opper sten kerkvorst geeft grond tot de boop, dat met wederzijdsche eerbieding van hare rech ten de goede verstandhouding tussclien beide machten niet zal worden verstoord. Het bezoek van Koning Manuel te Ma drid bracht duidelijk aan het liciht de vriendschappelijke gevoelens waarmee het Spaansche volk bezield is jegens bet Portu- geesche. De reis van de Koning naar Londen beantwoordde aan de deelneming, waarme- do het bericht van den dood van Koning Eduard in Spanje is ontvangen. De minister van marine zal voortgaan met de vernieuwing van het drijvend mate rieel, het zeevaartkundig onderwijs ont wikkelen en de takken van dienst van het departement van marine reorganiseeren. Buitengewone gebeurtenissen hebben het evenwicht van de jongste begrooting ver broken. Er zal een wetsontwerp worden in gediend, dat dit evenwicht zal herstellen. Dit ontwerp zal eene hervorming voorstel len, ten einde den druk der belastingen rechtvaardiger te verdeelen. De regeering stelt voor de plaatselijke financiën te re organiseeren op deugdelijker en rechtvaar diger grondslagen. Ter verbetering van de handels betrekkin ge» zijn onderhandelingen over het sluiten van handelsverdragen met verschillende mogendheden aangeknoopt. De regeering zal ontwerpen indienen be treffende de decentralisatie van het bestuur, de vrijheid van verkiezingen, den post-, telegraaf- en telefoondienst. De regeering zal aan de landverhuizers iu de landen, waar zij zich vestigen, be scherming verleenen en wetsontwerpen van socialen aard indienen. De ontwikkeling vair het onderwijs zal een voorwerp van do voortdurende zorg der regeering zijn. Er zullen geldmiddelen noodig zijn voor openbare werken, waterwerken en in het belang van bosoli- en landbouw. De vorm, dien het kabinet heeft gekozen voor zijne uitlegging van art. 11 der grond wet in dien zin, dat ook ïjjet-kaiholiekeii aaii hunne kerkgebouwen uitwendige kenteeke- uen mogen aanbrengen en openbare bijeen komsten mogeu houden, is deze, dat deze rechten, „aan de sekten van de katholieke kerk" worden verleend. Deze omsohrijviug moet het protestautisme zich laten welge vallen, opdat aan de letter van de grond wet kunue worden voldaan. Daaruit vloeit v. ort, dat de Joden en de belijders van den islam geen voordeel zullen hebben uit de nieuwe regeling. Het Vaticaan heeft, zodals reeds werd be richt, dadelijk geprotesteerd tegen dezen maatregel, op grond dat duardoor het con cordaat wordt geschonden. De Uuiverso, het orgaan van liet Spaansche episcopaat, trekt heftig tegen de regeering te velde Het blad schrijft, dat het gedrag der regeering niet liberaal en democratisch, maar jacobijnsch is, eene copie van het optreden der Fran- si-he machthebbende» De Spaansche katho lieken zijn echter niet van zins, zich dat te laten welgevallen, maar hebben veeleer be sloten er op te slaan als het noodig is. Zij zijn beter toegerust dan vroeger. OoftUnrijk. Weenen, 15 Juni. De Kamer nam de artikelen der begrootdng, daaronder begrepen de geheime fondsen, in eerste le zing aan met 239 tegen 212 stemmen. Serajewo, 15 Juni. De landdag van Bosnië en Herzegowina is heden plech tig geopend. De voorzitter bracht hoera's uit op den Keizer. Serajewo, 15 Juni. Een socialist loste vijf revolverschoten op den gouverneur en pleegde vervolgens zelfmoord. De gouver neur is er heelhuids afgekomen. Rusland. Peterhof, 15 Juni. De keizerlijke familie begaf zich heden namiddag met het jacht Alexandria naar Kroonstad om van daar morgen de reis naar de Oostzee te be ginnen. Turkije. Konstantinopel, 1 5 J u n* i. Drie Egyptische prinsen zouden zijn aangehouden ouaer voorwendsel van spionnage voor Tur kije. Kreta. Londen, 15 Juni. Het Foreign Of fice beeft aan de beschermende mogendhe den het voorstel gedaan tot versterking van de krijgsmacht in die Kretenaische wateren, ten einde in staat te zijn troepen te landen, wanneer zulke tengevolge van don tegen stand dier Kretensers noodig mocht worden. De gezanten van de beschermende mo gendheden to Londien hebben hunne regee- ringen. van dit voorsoteü in kennis gesteld. Men meent te weten, dat die Engelsche regeering reeds bevel heeft gegeven om aan den voorgestelden maatregel dadelijk uitvoe ring te kunnen geven. Reuter verneemt, dat er geen haast wordt gemaakt met de behandeling van het in formeels worstel van den Frauschen minis ter van buitenlandsche zaken Pichon tot heb houden van eene conferentie van de gezanten der beschermende mogendheden. De bedoeling is nooit geweest, dat die conferentie tot onderwerp zou hebben de oplossing van liet geheele ICreta-vraagstuk. De aandacht van de mogendheden is op het oogenblik enkel gewijd aan den toestand van de Mohammedanen op het eiland. In het lagerhuis werd bij de derde le zing van d© „Appropriation Bill" liet Kre- ta-vraagstuk ter sprake gebracht door den unionist Lloyd, dae er op aandrong, dat Sir Edward Grey eene duidelijker uiteen zetting zou geven van de politiek der mo gendheden. Minister Grey, daaraan gjevolg gevende, zeide <lat de houding van Griekenland tij dens de laatste troebelen volkomen correct is geweest. Griekenland heeft Turkije niet uitgedaagd. Indien de mogendheden de noo- dige stappen deden tot handhaving van den status quo en Griekenland lijdelijk bleef, dan vertrouwde die minister, dlat men in Turkije tot het inzicht zou komen, dat er geen gegronde reden bestaat voor verstoring van den vrede. Buiten Kreta zelf en in het Eu-ropeesche Oosten was over het algemeen het streven van de mogendheden in de eerste plaat6 er op gericht den vrede te bewaren. Hij vertrouwde, dat de Kreteusers den raad der mogendheden zullen aanvaarden, zonder deze te noodzaken tot de maatrege len, welke onvermijdelijk zullen zijn wan neer de mogendheden zich van hun plicht willen kwijten. Kreta heeft zijne autonomie aan de mo gendheden te danken en het allerminste wat d© Kretensers kunnen doen is dat zij de matiging betrachten,, die die mogendheden verlangen. Do Kretensers kunnen niet verwachten, dat zal warden toegelaten, dat zij de zaak zoover drijven, dat de vrede in het Oois beu wordt verstoord Wanneer er wijziging moet worden gebracht in den toestanldl van j Kreta, dan moeten Duitechland eu Oosten- I rijk daamv-T evengoed geraadpleegd worden als de beschermende mogendheden. Hij ontkende beslist, dat de houding van Groot-Brittannie in de Kreta-kwesbie v©r- arderd is. Wat van sommige zijden daarover is gezegd, verklaarde hij voor geheel onjuist, en geechikj. om de alge- meene internationale goede venstandhouding te bemoeilijken. Er kon geen sprake zijn van inlijving van Kreta bij Griekenland, wanneer nu eene definitieve beslissing werd afgedwongen. De mogen<Jh©den zouden gee- nc nieuwe definitieve regelingen maken zon der Turkije te raadplegen. De mogendheden zijn vast besloten ver anderingen van den sbaus quo, die afbreuk zouden doen aan de suzereiniteit van Tur kije en aan do rechten dier Mohammedaan- sche minderheid op Kreta te v^rimnderen. HH zelfbestuur on de zelfstandigheid der Kretensers en hunne volledig© vrijheid blij ven voortbestaan en minister Grey ziet niet in, dat zij ©enige roden bot klagen heb ben Uit Konstantinopel wordt aan do Frankf. Ztg bericht, dat de waarschijnlijkheid toe-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1910 | | pagina 1