44. /y/a. STADSNIEUWS f. A. Schoterman Zoon Wijnhandel Utr. Str. 17 Tel. 145 Gevestigd 1878 nijzondei aanbevolen BEAURIVAGE Gewas 19261 if. EMI LION Gewas 1924 Ver fUich ft.- Per anker 10.- Per fleech fl.40. Per gjiker f 56. VEREENIGINGEN laat Uw» III ma vartoonen In CONCERTZAAL „DE VALK" VALKE8TR. 12—14 TEL. 28 AMERSFOORT 8paclaal Ingericht, tot hat gaven Dag- en Avond Blofcoopvoorstel lingen Brandvrije oablne, m. complete bloskoop installatiem. bediening Zaal 300 zitplaatsen Huurprijs billijk. Macdonald ontspringt den dans Hij weet een meederderheld van 29 stemmen te bereiken Scherpe kritiek op de werkloosheidspolitiek Het groote worklnnsheldsdcbal bij de lie handeling van Thomas' bogrooting i- Woensdngavond door Baldwin geopend, die zeido, dal do bewering der regrorinp. als zou de toeneming der work loosheid nun wereldoorzaken en do nlgemcene conjunc- luur op de wereldmarkt te dunken zijn. '"•zijden de waarheid wae. De toestand vnn handel en Industrie mocht niet zoo gunstig zijn als verlodon jaar. de regeering had regelen: do mijnwet, en d Heide wetten bevorderden di omdat zij bij handel en e hulp t s spoedige Macdonald. dio hield staande, dut wel op de wereldmarkt gezocht den en dus volkomen buiten de regooring om ging. Ton bewijze haalde hij nun, dut looeheid nog veel grooter was, in Duilsch- Innd zelts meer dan oen milltoen. Minister Thomas had een ondankbare loak met grooten ijver, mood on doorzettingsvermo gen volbracht. l)o regcerlng was voorne mens een bespoediging van noodmaatrege len door te zetten en zal danrloo dn bur gemeesters van groots sleden en besturen ven gronto instellingen in ,1e city Ier ge dachten' -ueling bijeenroepen. Ook zal een grootc turning worden geplaatst en er zal geen gebrek nan geld ztjn om het euvel Ie bestrijden, mnnr die lecnlngspollliek moest met beleid behandeld worden. Tenslotte was ds voortschrijdende ratlonallsccrlng der industrie één der bcxlc middelen en dc regeoring zal daartoe al hel hare bijdra gen. Ex-minister Oswald Moslev zeido. dat de voorstellen van don premier toch aan niet tnoer dan 70 tot 80.000 werktoozen voor een s zouden vorachaffen. Dtl cijfer dubbeld worden door de verbooging van den echoolpllchllgen leeftijd tot ló jaar, dc alichting van een centrunl bureau voor workioosbsidszorg, wijziging van dc pen sioenwet en door aanpakken van openbare werken, niet door gemeentebesturen, maar door bet rijk. Lloyd George zoide, dat de rede van don premier teleurstelling had gewekt bij zijn eigen aanhangers on niet minder bij de liberalen, die nu hetzelfde liedjo wel voor den tienden keer hoorden. Spr. gaf du re- goering in overweging om lot 6tichting van een centrale commisslo uit alle partijen en belangen over te gaan met een klein, ovcr- Iieerschcnd hoofdbestuur ui den geest van ■Ie commissie voor do verdediging des rijks, die in den oorlog stllke ultmuntendo uit komsten had bereikt. De liberale partij was bereid alle ver standige noodmaatregelen der regeering lo steunen, maar het land on het volk begon nen zeor ongerust te worden en Jiel werd tijd, dat de regoerlng er ernstiger en vooral doeltreffender naar zou streven haar hjj de algemeene verkiezingen gedane beloften in Slechts vijf leden van den linkervleugel der arbeiderspartij voegden zich bij de libe ralen, die zich onthielden. Al de andere leden van dc arbeiders partij, met inbegrip van «enigen. die zich bij de vorige gelegenheid onthielden, slem den voor do rcgecring. De Dusseldorfsche moordenaar Het proces Strausberg Duseeldorf. 31 Mil. (V.D.) Mat b king tol hel reeds gemelde, ken nog w medegedeeld, ilat de verdachts Inca DuseeldorfMolie moorden KUrlen voorlooplg nog verhoord zal worden Eirei nu at van de polltieverhoorcn wordt KUrlen beschikking van den reohler van inalri geadeld. Di gereohtelljke behandeling oomt In September kunnen beginnen. Tegalljkcrtljil komt de znak-Stiiuaherg meer en meer In het middelpunt dir langstelling te «laan. Gelijk bekend h do zoon van Staueberg Indertijd hekend moord op dn klïine Rooa Ohllger en Invalide Weer gepleegd ie hebben Hel derzoek legen hem werd spoedig geeUi waarna Sleueberg In zon krankzinnif geslichl word ondergebracht. DU jrwohle op grond van de overwoging, dat hij ge vaarlijk wae voor de gemeenschap, i' hij achuldlg werd bevonden crimlneeie r door de buitenlandsrhe pen» een oompzgne gevoerd. Hst slaat echter vrliwel vast, dal KUrlen do dader is van helde bovengrnoe.-n- I Juni. (II.N.) Tot n Dusaeldorfeche i Algiers heelt ml- ge.pinken. HIJ zeido o.m or l-T-nnkrlJk onder de t istnmliglieden inderdaed Ig was. Het l-Yanschc vuil onvoorzichtig, maar i niu handelen, wanneer ht leid Hel opleggen. Het II a li, burg, Me| (V.D). .vond is het te llamburg opm dlge botsingen gekomen lus lsdng- v tot e belde 'ii vleien inke klappen. Eerst nadat dc lio versterking had gekregen, gelukte huur dour charges met guinmiknup|ials rechtenden lc scheiden. Ook op andere iiatioiinal-soclalislcn slaags In lotaal len 21 personen gewond. Ecu JÏ-IhI ar- eslalies werd uitgevoerd. officieel communiqué bcvesiigi de Hamburgsf.bo politie deze blnedigo iiiciden- narhij wordt opgemerkt, dat zij tijdig heeft ingezrepon. SPOORWEGONGEVAL TE DARMSTADT. Veertien personen gewond. Whuffenburg worden go omothf reed met zulk een lelaande gedeelte van den SPORT EEN PROMOTIE VOOR AMERSFOORT Ready Tekca II met 7—0 geslagen Verdiende overwinning Door haar iaalsteu en levens beslissen don wedstrijd tegen Ready Tekca II ie 'icn Is Amersfoort erin geslaagd naa o klasae N.K.B. te promoveeeren. Hoewei Amersfoort verdiend gewo leeft, geeft de uitslag loch niet de .ouding In het veld weer en is de hoogi icore in hoofdzaak ir danken aan hei chalauto verdedigen der gaaien, lor da stond .V-0 voor dn thuisclub werd In Amsterdammers zich reed- gasten hebben 2 reserves en n Hl con I, terwijl In plaats van M b-r leiding van scheidsrechter Nagel ri de ploegen zich als volgt op: Aanval: G. Middenvak: I. Blanker I. G. v I. Bos. t, N. N., Mej. J Maas. H. Louis; Mej. Brom en Mej. T. v. Golnga. 'lediging: B. Roosen, L. v. Dommelci Mej. M. Knipschild; Mej. L. Kramer. dy Tekca II, val: W. Bakker, J. Filler; Mej. L. Mei. E. v. d. Hoek. denvak: D. Liopla, J. Zootjes; Mej. Het tie '•hilg, waardoor het spel een «lap inlgHlIM ouheholpeii Indruk man thuisclub weel do numerieke meerderheid liet middenvak vooralsnog niei i len. -.nodal lie sirijd gelijk op gue lelijk k mt er «enige (rekening I I en blijkl hei, dal de aanvallen lerafoorl gevaarlijker zijn dan vi I II. Tekca, rnn>ii Juist voor ecu liud, wordt dit niet ti ileeril had. Rust breekt r gden stand. de liclli knigt liet .-pel i Amersfoort overwicht gi g blijft dit «venwel nlcl voc ion krijgt een vrije kans II. Tekca vclegenhei verdediging der thula- r in. t 'iikele ge nten voor den A'foori korl Ier (.ogenblik wordt daar een icht, maar het blijft uil. ri aan Amersfoort, v. Dom- paal, waarvan de 2i !l lang meer of Maas schiet paal In u>—0'. terwijl dezelfde artier voor hei einde met een Londen, 30 Mel (V.D.). De algemee aad van hel vakverccniglngscongrcs hield utercii een gemeenschappelijke zitting met iet partijbestuur der arbeiderspartij, waar- an ook da eerste minister, Macdonald en .e minister van buitenlar.dscho zaken, Hen derson, deelnamen. De besprekingen waren geheel gewijd aan i kwestie van do opheffing der vakvcrecnl- aingswet, die onder het conservatieve be vind was >ot stand gekomen en welker op- offing door de vakvorocniging wordt gc- ischt. De rcgcering zou hebben toegezegd, n hot najasr een wetsontwerp ta zullen Bi llenen, waarbij de vakvercenigingcn haar ude rechten terugkrijgen. Do vnkvoreenlging hechtte er vooral aan, lat do bepaling, waardoor algemeene sta king onwettig wordt verklaard, vervalt. Ook ds afdracht van een deel der vakver- eenlgingsc.vntrlbutie aan de arbeiderspartij jhuevo van politieke doeleinden zal ordt n ln de resteerendo minuien wordt niet meer gescoord, zoodal het einde mei eer,, Inzekercn tin. geflaneerde 7—0 overwin ning voor Amersfoort komt. De eindstand in deze promolie-degradatic ufdecling Is. Allen Weerbaar 6 6 0 0 21— -2 12 Amersfoort 6 3 12 16-11 7 Ready Tekca II 6 2 1 3 6-1# 3 Oosterpark. 9 0 0 6 5-22 0 En terugblik la hal znleén. Korfbalvereenigtng „Amersfoort" werd opgericht op 13 Juli 1916 en ontstond uit fusie van de twes toenmalige vereenl- glngon „Blauw-WIl", een H.B.S.-club. en \.K.V.'t die meer ouderen onder haer le- an lelde. Deer er nog geen G.E.K.B. bc-stond werd o nieuwe verecniging ingedeeld in de Se iasse der N.K.B.. terwijl zij in het volgende -izoen 1917—18 bij keuze naar de 2de klasse ging. Toon ecnlge Jaren later een overgangsKiasse Ingesteld werd. bleef Amersfoort in de 2de itiasse. Eerst In het seizoen 1020—'30 werd weer een nieuwe In- Jeellng gemaakt, waarbij Je overgangsklas se vaar laan 2de klaese /ou hcelen de be- 'taande 2e klaaee lot 3d<> wer<L Gedurende baar ge hei is beslaan h««.fi Ameistoort du» tactisch steeds in dezelfde afdcellng ge- Tweeaias: achtereen werd het afdecllngi- kampiocneebap behaald, n.l. In de seizoenen 1922—'23 on 1923—'21 Belile malen slaagde de vementging er niet in te promo'veercn Da eerste keer wes flj verreweg de zwakste der afdeeilngskainpioonen, die elkaar cm n plaatsje in hoogere regionen bekampten, terwijl men liet volgende jaar verschillen de spelers verloor en geen voldoende re is beschlkbtar waren. Hel is wel op- lelijk, dat Amersfoort al dis jaren een klasse op rich zelf i dit seizoen kreeg men enkels zeer goede spe- is geworden van het alhletlek beoelening u De plannen voo dezen zomer zijn i afiteellngskamploeri. Dit in Tig zijn voor do toekomi alhletlek beoefening NUTMPAAMAHS. I, heeft i de JfutSSpnarbnnk doen irdrag ven het tegoed dei- aal van millUea galdea enimo getraind i nog heel. heel veel worden. DE UITSLAGEN TAN ZONDAO. Kamploeaswsdstrddsa AJnz-WHIem II7-2 (1-2 rusisian Velocllas -Gd ahead: l—l (I—I l and). Door deze overwinning ie Go al kampioen van Nederland. Prematte- ta degradatiewedstrijden II. V. C.-T O. G.: 1-6, Columbia—Labor2—0. II V. G H. 1. C 0. Hoermond--Üe Valk 1—3. De Musschen ll-R. F. C. II 1-. Coal—U. V. V,: J-3. betrokken speler ook straffen. Zaterdagmiddag over- -htiffhei.l plaat», a 26 Jsnuari j.l. troffen, vvai lol Februari aan de aar overleed. Op inltlailef i- P. Kortland. grut geopend, thans li het gesloten. In e rustplaat* een a r pl.. ichap die tusschen hem rn tUn apoflvri. n- bestond. De Nedorlandecho «portbroe- meenden zoo hun vriendschap jegens Frlie te moeien uilen Vervolgens brengt hu d c uilvoe anderzijds onze vrlei F rits. Namens de Commissie Kortland hierna I ouders over en spreekt den wenach uil. di zij kracht zullen vinden oir Jen strijd e blijven voe rvolgens denk voor I or do belangstelling. nulapc GARNIZOEN J dotfr dc alhier Op 22 en 23 Juli ln garnizoen zijnde oefening -worden gehouden ln king met de Poutonnierr. waarbij nacht kwartier zal worden gehouden nabij Wijk bij Duurstede. Ter eert- van dit feit, wapperde heden dc vise van het gebouw LTrechtscbeweg bock fnouckaertlaan. Spoediger dan verwacht moehi worden is de inleg lot dit peil gedegen Op 1 lanuan toch bedroeg deze 3.600.000,— bedenkt men, dat het ingelegde kapitaal ln 1929 was losgenomen met Lw.OOO. - il.ui Is hel begrijpelijk dal gehoopt werd (lal 1930 de toename mei ilo nog ontbrekende I ton zou bri'ligi'ii, doch dal dit reeds zou gebeu ren voordnl het Jaar voor de helft verstre ken is. had men niet durven verwachten. liet aantal inleggers vermeerderde einde 1 Januari J.|. met 013 na aflrek van ds vermindering door overlijden, vertrek enz) waardoor hel steeg lot II.830 DC V.A.R.A. EN DE ZENDTIJD. In verband met hei besluit van den mi nister van Waterstaat d.d. 15 Mei j.l. waar bij aan de V.A.R.A. een aanmerkelijke» verruiming ven zendtijd werd loegek»n</ noodigde hei hnofdbeaiuus van de V.A.R K de grootste afdeellngen uit. om gen feest- vergadering Ie beleggen. Het plaatselijke nfdeellngsbealuur heeft een dergelUke fees telijke bijeenkomst belegd op a s. Woens dagavond 4 Juni. iles avonds om half 8 In de Gemeentelijke «u-hel. Als «preker treedt op de heer F, Oei* uil Haarlem. II.B.-Hd van de V.A.R.A. Vérder - werkt aan dezen avond mede de voor drachtkunstenaar Willem van Cappellen, Voor nadere bijzonderheden voor dezen feestavond verwijzen w» usae de In di( bied voorkomende advertentie. NATUURHISTORISCHE TERBENIOINO. Zaterdag was J« dag van de Jaarlfjliech» Naardormeer-excurele, Eeret getreind tol Maarden, llussum, gewandeld naar Nsar den, getreind lol llvkkebursbrug cn )anpt hei bloeiende dijk la geloopen nsar het vmsrhcrehuls. (Ill is de (elke» weerkeo- rrndc uitvoering. Dan ln de booten, weer de viaschers reeds mee waclxen en weer moe ze de bezoek,-r« rondroelen. Eerei ziel men niet zooveel bijzonders, le het lang zaam vnorli-ehuivcn tuserhen de rietvelden en iljkbebloemde slootkanten de eenlgs uili'aotic. Maar weldra doen de vltrgg» uicest.il worden dan hun vlottende nestjes met 2 ol 3 sieren gevonden. Dit Jaer was liet andera: er had zich nog geen sterntjes- kolome gevormd, bewijs dat d»'eitjes er nog niet waren. Trouwens: alles was later; uitgenomen een dood Jong fuutje werden geen jonge vogels ontdek!. Wel zagen dn bezoekers veel sterntjes 'In de lucht, (Rich daarmee moesten ze genoegen nemen. De tocht ging in ocne door naar 4c Le pelaars, heel anu hei andere einde van het meer. Iiiluascheu worden overvliegende Purperreigers. Aalscholver». Kiekendieven en Eenden in de lucht, duikendv Futen «n Koeien op hei vvaler gétion. Het Is nog'el- I verboden 'de lepel.varakolonie te voe' bezoeken en dus de eieren of nesten te tien. De bootjes houden op ecnlgen-af stand «(11 en na eeiug lawaaj met de rle- i of wat handgeklap vliegen .de praeh- wltte vogels bi) tientallen op om lang- icrhnnd een voor een weer op hst nest r keuren: een buitengewone ailrac- voor een vogelvrjenj. Er zljji Engel- «chen, die alleen voor dit beleven een tocht het N'aardermeor maken; als ze dit B hebben, schenken ie de reet. i dc Purperrrigers werden <".-n paar n met eieren waargenonvn: blauw- re eieren op srrote rletneetcii. Overal hoorde men de Karaklelea en van baids wonen, de erooie, zoowel als do kleine - e -.i lie, kunaivoOe nestse gevonden, hei kleinste niet eitjes, het andere nog leeg. felkena weer staat Js bezoeker opgetog-'n voor deze kunstige bouwsels! Een Koeiennest bevatte vijf warme' ge spikkelde eieren, welke dus si bebroed werden. Nu volgde een tocty, liefst bloots voet» om aren natie voeten te krljgrn door hei ui-Hand neer het nest van een Kieken dief mei eieren, welke veel vaip kipelgren weg liaddui. De rij werd gesloten door liet nest van een Fuut. wearjn nesst een dood pasgeboren jong nog een ei la». Ilef'je ge woon onbegrijpelijk, hoe djt hoopje -rfarv- tcnefval, (loomst dohberend op' het water wantte genoeg kan bieden aan do eieren om Je Jongen le doen geboren worden, vooral als men bedenkt, dat je broedende vogel al* hij moet vluchten Inderhaast noft wat natte plantendeelcn over de eieren werpt om ze zoodoende aan bêg.drfg le'ont- trekken. Dat de eieren er daardoor altijd zeer vuil en vies uitzien. I» wel begrijpelijk. Het was al laat geworden eer de bezoe kers terugkeerden, maar mand aan een verloren bebben, vooral als nien bedenkt, i gers alleen fn Hongarlic- tars nog alleen In het Zw-nqenwatcr bi) Cnlendaoog en in de Wataio jaren pre- ■--fren atth op Texel te* ve»tlgrn. dah zal -n de gqlegenheld welke jle -Vereenlffng lol behoud van Natburmonumènten'-tw^it leden schenkt zekér op bdripen prtjs«lellen. g -jfdsc djjl- Pu

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1930 | | pagina 2