n Tafelkleeden. Divankleeden I Jl IJ S THEE Vereenigiiig voor Dierenbescherming BEZWAREN TEGEN HET MAANDBLAD Voor hel letter ongeschikte paarden maakt men voor den handel suf met Jenever Verkiezing van hoofd bestuursleden (Tweeds Dag). Dicrcnbo Man meldde ons lieden uit Bussum: Hed«-n Zaterdag la In hotel „Do Ito- zenboom'' da Jaarvergadering drrlandsche Vcroonlglng \o> Mbtrmlni voortgezet. Tor lalol kwam allcreorat oen voorslcl, in- fi (Hond <lv<tr da Utmhtache Vorooniglng voor Dloronboachormlng on luidende: Olrocln stol, voor da rodncllo on uitgave van lie- orgaan dor Vcreonlgiiig lirr.-lonlng ta onderworpen, opdat bat bolor dan lot duevor aan hat doal tal kunnen be antwoorden. fPraeadvlos van hol Hoofdbestuur' Hot hoofdbestuur merkt hieromtrent op, .fit deze taak kort golodon ook rooda tor Algernoone vurgndoring In don breedo la bo- bnndald. Hot hooit ochtur gaon gen hot vonratnl, olarhoou hot ar nlat veal iraultaal van verwacht. Do nfgovaardlgila var Utrecht do hoor Iiochal ivooa or op dat mor. begrlj pende do moeilijkheden v i.inicjo hot hnnfdbe- oluur do laatste maanden door ilekte van «loq aocroiarla, redarieu: van liet orgaan, had te kmnpqn gehad In Utrecht nlolivmin van oordeel w»a», dut aan bel orgaan In hel nlgemacn, don laalaton lijd lo weinig zorg word baatood, zoodal van hol Maandblad mot dio propagundloiltcho waarde uitging, dlo men daar-toch van mocht verwachten. Do belangstelling voor hel blad Is dan ook mot groot; vorm on inhoud tljn nlot pak kend geweest, wat Jammer moei worden genoemd, want danrdoor la de dlibouw dar s -ronnlglup mot bovordord. I,Troel.I meende dat bijvoorbeeld vóól te wei.,tg nandnchl word boali-od aan het vareen l.elngs-nlonws In eigen kring, door hel 100 goed ala geheel nnlbrokon van mododeeli-<geii aangaande bet work in do aangesloten iiMselloge*. Hel maandblad Is aantrekkoiykor te maken voor heuelfd* gold. En daarom vroeg Utrecht aan hel hooftlbeeluur, nog eons do mogelijk heid lo willen ovorwogcii van wijzigingen in het orgaan. Hel moot loch worden erkend dat andere maandbladon, wier belangen sfeer taker goon hooger dool rnakt dan dal «lor Dierenbescherming, vóól moer lezors Irekken. Waarom moot het orgaan onzer vcreenlgliui daarbij dan ten achler blIJvonT Dit voormol en zlju toelichting onllokteu m de vorgudorlng een zeer broodo dlseuaole. Mojuflrouw Suzo Groshans, lid van do rodaclio van hot Maandblad, antwoordde run Utrochl, dal hot ullerat-moollljk is om :.nn do ultgosprokcn vorlungona lo voldoen. Do aliUeliiigon sluron bullongewoon wolnlg berichten in on van wat do redactie bereikt :a menigmaal lang niet allot voor plaatsing geschikt. Bovendien zil men gebonden aan de beperkte plaatsruimte Do oftioioelo ver- ecnlgi'igsslukkon zijn don loslaten tijd zeer toegenomen on dnt heelt do rultnto voor an dere bijdragen al wodorom doen minderen. Door den algoveardigdo van l.oidon werd bel notremil dat Utrecht olbrekoiiüo kritiek had doen hooron Inatodo van op- bouwende. Afbrckon i* wet hooi makkelijk, opbouwen do» I» moeilijker En gelukkig *Un cr nog vole afdeelIngon, die hot nioollljko redactie-werk in bet bestuur wanrdooron. Do afgovaardlgdn van Utrecht vorkhuirde dat als op Uozo wijze onmiddellijk stolling wordt genomen logen ullo op ulteraUvrlóli- delljke miinior ullgooprokoii bemerkingen, hol voor do nfdcelingen wensclielljkvr is om limit to blijven, want dan Is leder woord van kritiek al bU voorbaat oin hals go brarht. Ala «la aldoeluigen dit lol wacht - waarom gaat men dan naar de algcmeone vergadering I Men la duur toch niet bijeen, om allóón de loftrompet lo «teken. C.eroop: „Hot Is niet noodlg om alleen pluimen uil te «looien". Do «fdocllng Assen vlei Utrecht bi). Tech nisch laat de vonorglug van bet Maandblad bopauld vóól (o wontchon over Ivn qua in houd Is er óek nog hóól wat te vcrboloren, waarvoor hot voorstel van Utrochl dank baar moet wordon aanvaard. Do hoer Qunrlea van Ufford (hoofdbc- et uur) verklaard* niet te kunnen begrUpon. dut men den Inhoud van het orginin niet plgcmecu waardvert C.ijn do gewisselde stukken van do commlaslo voor het vorvoer dan niet buitengewoon Interes geweest in hol orgaan Da heer Rochet meende daarop juist beslttt ontkennend antwoord te moeten ven. Voor den nlot absolutil-lngewljden lozer zijn dlo technische correspondenties bet Maandblad onleesbare cople geweest. Door do uldocling 's-Gruvcnhago was bel volgende voorstel ingediend lie Ned. Ver. lol Beeaherrnlng van Dieren wend» pogingon aan om te bereiken, dat afgekeurde legerpaardon voorlaan niet meer zullen wordon verkocht, «loch voor pljnlooze afmaking tullen worden bouteind. BIJ do toellotuing op dit voorstel, word er op gewezen, «lat hst voor paarden uil het leger, dia nooit gewend zijn geweeel om te trekken, vaak buitengewoon lastig In om zich te eohlkkcn In het lot van werkpaard. Die pnardon hebben nooit geloerd om te trekken en zijn. aangespannen, onwillig om Jn dit puree! to loopen. Zij worden «lun weer verkocht aan anderen en zoo verhui zen zij van hand lot hand, nu ellendige mishandeling om hun verzet te bivken. Dc algomeene Inspecteur van Dierenbe scherming voegde hierann Ine, dat het usance la. om aldus onbruikbare lagerpnor- den, niet Jenover suf te niskon en dan ter pnni-dcnmnrkt Ie Utrecht Ie brengen. Dan lijken de iwilllg e schikte trekpaarden; Is het paard w kooht, dan komt «Ie nieuwe eigenaar w« dra lot de ontdekking ala de Jenever la u gewerkt, dnt het dier volkomen ongeschikt Ie als trekpaard. Die nltuwe eigenaar do>t weer precies betzelfde, voert het paord met drank euf en vorkoopl hem weer mei spoed. Deze dieren belanden, na een ellendig be- sbuui. Icn slotte bij den slager. Van andere zijd- werd er op gev dal hel tooh ook wol pijnlijk l«, om Utire iMiardon die voor hel leger ongeschikt, zijn maar overigens nog monter en krach tig, Ier dood Ie brongen. Daar zal men dc edewzrklng «Ier militaire autoriteiten ook et voor krijgen. In logprkringon Is men •enwel bereid, om In twijfelachtig) geval len afgekeurde panrdon Ier dood lo brem gen, MMr zal er wel niet te doen zijn. llel hnofdhesluur zal in die rlohtlng verdei diligent tljn, om Ie bereiken dat zoo ve-l mogelijk nnn afgewezen legcrpanrdcn een moeilijk bestaan In handen van parltculle- ivordt bespaard. Zwolle «lelde voor om door liet hoofd- stuur een onderzoek te doen Instellen omtrent beweerde wreedaardige wIJzj slachten van ptuimveo. I'raeadvlcs van het hoofdbestuur: liet hoofdbestuur gaat met dit voorstel gaarne accoord. Dll voorstel werd nangenomon, met ver zoek alle misstanden op dll gebied met prerleeo aanduidingen ter kennla van hoofdbestuur (e brengen. Fa. J. W. VAN ACHTERBERG K, Westsingel 12-13. Telefoon 238: die r als trouw lezer van liet Maandblad, nooit let» aantrekkelijk in kunnen ontdekken. Ril het giootc belang van het rontmlsale-werk vooi hei vea-vervoec ie spreker In het Maand blad allooi ontgaan; hel werd bom errii openbaar loon litj gialeraiond hut rapport aanhoonle van den heer en mevr geest. Wnar hel In het Maandblad aoii beeft ontbroken, «lm wa« een gewone, putalrc uiteenzetting van _bcl werk commissie nlloon door populairs artikelen trekt men dn brlangalelllng en mankt men bet Maandblad leeabaardcr Ka langdurige beschouwingen w form het voorstel-Utrecht bealoten. Tot leden van het hoofdbestuur werden daarna door de vergadering gekozen: In do vacature van den lieer J. K. Derkei. hoofdinspecteur van politie te Vltsslngen. de lieer C. Ch. Walraven, commissaris van politie te Alkmaar. In de vacature van Ir, D. de Clercq te liloemendaat. de heer A. C. Rochat. voor zitter van de Utrechtsche Vereenlglng voor Dlerenbcsoltcrmlng te Utrecht. In de vacature de» heoren J. P. A. I de Schepper, Mevrouw G. G. Kapteln-de llaae, booiuuralld van de r.ronlngsöio Ver- eeniglng voor Dierenbescherming. In de vacature van Mojuflrouw Suze Gros- tinne te 's-Gruvonlingo werd Mejuffrouw Groshans hij acclamatie herbenoemd. BEGRAFENIS J. C. PEEREBOOM. Haarlem, lit Mei, Heden is np de be graafplaats te Heemstede ter ani-do be steld liet stoffelijk overschot van den heer J. II. Peereboom. directeur van het ..Haar lem's Dagblad". Er was een zeer groot aantal belang, «tellenden aanwezig, vertegenwoordigen van dc vele vcrccuiglngoii, van welker be stuur de lieer Peereboom deel hoeft uiige- mnakl. Behalve het personeel van „Haar lems Dagblad" waren cr vun de vereenl ging de Nederlandscbe Dagbladpers de heeren II, Ntlgli, A. Heldring en J, W. Ilimiy. naniena de lirmn Joh. Knsrhedó ra Zconen dc heer B. E. Kiisrliodó, namens n» drukkerij „Spaarneslad" de heer C. Oom», voor den Nodcrlnndschen Journalisten- kiuig de herren Van der Hou» rn V «n Oosten, Voorla do hoeren Krehigr, voorzit- Iers on Voorn, secretaris van do Algcmeone Vcroonlglng voor bloembollenrulluur. de hoeren J. H. Sauvcur en W. Rahucen na mens do Alliance Frnncalsc, de hoor W, F. BurgcrsdiJk. dlrociour van dc N. Z. II. (ram, het bestuur van het departement Haarlem der Nedcrlnndsche MIJ. voor Nijverheid en Handel, Ook waren vertegenwoordigd de llaarlenisriic Handelsvereenlglng, de Ro tary Club, het Persbureau Vat Dlas. de Federatie van werkgeversorganisaties In hot boekdrukkemhedrljf. do Vereenlglng voor Vreemdelingenverkeer en dc vereenl glng Koninginnedag. Nog waren aanwezig de burgemeester» van Heemstede Jhr. Van Doorn on Van Vóllen de lieer Rijken», de gemoonte-seeratarls van Haarlem, mr. Woalra, do heer Wlcrdels, «llr. van hot dag blad „Do Tijd", ds heer W. Smli van Od der, dir. van do Kon, Papierfabrieken, de dlrorleur van hot Frans Hals-museum de lieer Gratem», de directeur van den Stads schouwburg, de haor Cor van Hees en vele anderen. De klat was gedekt door een groot aantal F.r werden geen toespraken gehouden. De oudste zoon, do h»er R, Poercboom. dankte voor de bolangatolllng. Aanvaring in de sluis te IJmuiden 1 T De Poelau Tello op de I. J 1 kelen gesloofcn t1 Dc sluis beschadigd Amsterdam, I Juut. Een der nieuwe rootorvrachtschepen met passnglcrsaccomo- d&tle van da Stoomvaartmaatschappij „Ne derland", do „Poelau Tello" la hedenmor gen tegen 1" uur hij hal binnenkomen In de lulddciièlul» 10 IJniuldon met zijn stuur- boordhoeg op do keien geatooten, waarna het achterschip legen de Noorderremming van deze «luis liep. Do Imkbuordboeg van -Je „Poelau Tello" is hierbij over drlo pla- len en spanten vrij ernstig Ingedeukt, tor- wijl In den stuurboordboeg een minder ern- stigo deuk ontstond. Ook de sluis liep acha- Jo op; op liet ougcnbllk Is geconstateerd, dat twee wrijfhouten gebroken zijn on eon langs- gording gescheurd Is. Morgen zal bi) dul- kerondorzoek worden nogeguan of in de sluis ook onder waterschade Is aangebracht. Do „f'ocinu Tollu'' die In don sncldional- vaari moet Zaïcrdng as. naar Ncder- landscli Indlo vertrokken Het schip, «lat van Bremen kwam, Is op olgon krachten naar lam opgevaren, waar de averij zal horatald. Het serum Calmette Door de regeering voor loopig verboden Een fout de oorzaak der sterfgevallen? Zooals bekend is, zijn I" l.ubock sterfge vallen voorgekomen van kinderen, ua ver strekking vun hel B. C. G.-vaccine. grilling van den uilslag van het r do oorzaak van die sterf gevallen knn ovor dit vaccine, naar aanlei ding van helgcen In t.Ubeck Is voorgevnl- n, geen oordoel gevormd worden. Do Rogcerlng heeft evenwel besloten, dat ln afwachting van den uilslag van het on- i nadoro proeven, het Rijka- nei-ologisch Instituut Ic Utrecht, dat tot dusver dit vaccine verstrekte voor proeven bij kinderen in tuberculoso omgeving, do verstrekking znl steken. Dr. Hcynsius van «Icn Berg heeft Zater dag op «Ie hcrdeiikingsbijecnkomsl van de Amslerdamscho Vereenlglng tol bestrijding dor tuberculose een mcdedeellng gedaan, blijkt, dut de geneeskundigen Amsterdam op grond van bun ervaring ln het gebeurde te LUbeck góón l-edt-n zl' 'oorzlclltig.' behamlellng met het B.C GÖ :in, zoonls die hier te lande geschlodt, nlngeii te slichten op het terrein voormalig militair hospitaal aa Morachweg lo Leiden? 2. Zoo |a, ia de Minister bereid doelen, welke werken tot dit doel worden tot stand gebracht en well ningen in deze Inrichting zullen gehouden? 3. la hel ln leder geval niet be zulk een Inrichting geplaatst wordt bullen de kom van DE LAGE LIST TE HILLEGERSBERG De dochter van het slachtoffer met haar i 'er loof de en nog enkele anderen gearresteerd De man die bankpapier slikte m, 30 Mel, Zonula gemeld heeft Dinsdag te Hillcgcraberg een Indl- mr oen gomocnen streek een vrouw «r woning gelokt door haar lo ver dol haar dochter ln het ziekenhuia -bracht, waarvan door een «lief ge bruik is gemaakt om da woning te door- ■ÉMMMdt een kast «en bedrag van etolon. De Hlllogersbergsche recherche heeft onmiddellijk een onder zoek Ingesteld en tut twee dagen en nach- Ijverig speuren heeft zij met medewer king van «Ie Rottcrdamoche recherche In nacht van Woensdag op Donderdag gehouden do negentienjarige dochter de beroofdo, die vertelde dal zij zonder eanlgc bedoeling aan haar vorloofde had •gd dat haar vader nog al veel geld In t had. Do vorloofde werd zeer nieuws- Ig en vroeg naSr «Ie plaats waar liet gold lag. Het moisjo vertelde ulles wat zij dacht dat hem interesseorde. De verloofde hooit vervolgens met een kostganger J. K. het geval besproken, waarna nog een hand langer Is binnengeloodst, zoo-lat de zaak vrij sjioedig beklonken en afgewerkt-Is. De kostganger J. K, l« een zeer goede bekende dor politie. Do verlooide \V. v. Eoud rgentlen Jaar. du moeder van v. It., J. R„ Jam-, zijn door de politie gearresteerd i naar hot bureau to Htllegorsherg over gebracht, alwaar zij zijn Ingesloten, up v. B l« een bedrog van '<0 gevonden. De ver dachten ontkenden eerst alles en liehben alibi opgegeven. Het Is achler bij gebleken dat dit vnlsrii 'was, tevens heeft een Hotterdnmacho recher cheur belde mannen op dien middag te ilillcgcrsberg gezien lil de onmiddellijk omgeving v»n de woning. Volgens een op !38. I 3S= DE PHOHI-ZENDER BUITEN WERKING? De Raad van Commissarissen loont sijn landen Niur w heeft, noi worden «-ernemen. i von P.H.O.H.I.-zUde aanleiding van htt beicend ge- ■rloopig advies van den Radio- ruud Inzake dc X V. Philips Omroep Hol- land-Indic (P.H.o.H.I.j, don Zien Mei een vergadering plaats gevonden vnn den Baad van Commissarissen dezer vennootschap. In «loze vergilering werd uitdrukkelijk ver klaard dal mon zich wonsclil ,o houden aan den uorspronkelljkcn opzet der oprichters, unmelljk dc zendlnslallalie te bestemmen voor «Ie verzorging van ulitendlngen naar Nederlundsch-Indli'. uttslult-iiri liggend op hei gebltd vun kunsi, wetenscbap, ontspan, mug spoil, en nieuwsberichten, terwijl uit zendingen van godsdlenallgen aard niet zou den worden uitgesloten. De verzorging vun d.- uit te zenden pro gramma's zou uitsluitend moeten berusten bi) de P.H.O.H.I. en op denzeltden voel wor den voortgezel als de reeds, sedert ander half Jaar ultgzoüdeii programma's, die zich ln «Ie volle waardeering van het Nader- liindsch-Indierii publiek hebben mogen var- hougtn. De Band vgn Commissarissen heef! In zijn crgnderlng met algemeen* Memmen beslo- en. dal, mocht een regeling ela hierboven omgegeven, niet tot stund worden gebracht de zender, welke aan de V- nnooiaehap toe behoort. met Ingang van 1 Juli a.s. bulten werking znl worden gesteld. BIJ bevordering hat Com deurskrols der orde van O Nassau vtrlstnd. Gra venhttge. 31 Mei. De, nflr hoofdaalmoezenier van zee- en hl, kolonel Mgr. F J. II. Evers, werd hedenochtend floor den Minister valt iisie. Mr. Dr. Deckers. Ill afscheid on mi m s Ministers werkkamer ten dcparle- De Minister heeft Mgr. Evers In zeer I teltjko en -aardeerende woorden dank zogd voor in hofgc--n hi) In zijn langdurlgen diensttijd heeft gednnn in liet belang de geestelijke verzorging der militairen Minister Deckers deed ton slotte kolonel Evers nicdedcellng, dat II. M. de Koningin behaagd lieert, hem bij bevordering commandeurskruis der Orde van Oranje- Nutmau te verleenen. Gisteravond lieert de heer Vogt voor de microfoon medegedeelde, dat In de afgcloo- 1 dagen aan vrtjwllligo bijdragen bi) do .0. Is binnengekomen een bodrag van Hinder dan t öO.OOO MGR. BOS IN ONS LAND. sterdam, 1 Juni. Met het mailschip .Prlns der Nederlanden" ls hedenmorgen te isterdatn gearriveerd Z.D.H. Mgr. Pasi js Bos. Mgr. Bos is hoofd der B K. Kerk up Nederlandse!) Borneo, welk ambt hij reeds meer dan 35 jaren vervult. tuauto maal, dat Z.D.U. Amsterdam bezocht heeft, Is reeds 10 jaar geleden. CEN QASSCHOOL TE LEIDEN. Vragen aan dan Mlntatar. Voor don Voorzitter der Tweede Kamer zijn aan de Regeerirg medegedeeld de vol gende ingediende vragen van den heer Ter La8n aan den Minister van Dafensie: 1. Ligt het in de bedoollng, een Inrich ting lot het houden van militaire gasoefe- i. De n jsignalcerd en val) enkele huizen waren nauwkeurige tcekenlngen gemaakt. Na een langdurig verhoor heefl K. gisteren bekend dal hij do woning i» binnengedrongen en bet geld heefl gesloten. Hen bedrag van 230 aan bankpapier heeft de man naar hl) beweert ingeslikt. Hedenmiddag heeft de llillvgersheigsriie politie gearresteerd den .V-Jarigen AV. 11, ook al Iemand die zeer ongunstig bekend stank B. moet beschouwd worden all de hoofddader, die do boodschap heeft ge bracht, waarop do vrouw hei luns verliet: wel ontkent hU halssiarrlg iets niet -leze zaak uitstaande te hebben, nt.i.ir hij wordt door zooveel personen herkend die hem ln de omgeving van hel hul» waar ingebro ken 1» gezien hebben, dat er voldoende be- wijs Is. Bovendien hebben de andere arres- lanton B. aangewezen al» den man die de voornaamste rol bij de inbraak speelde. DU tljn aanhouding had hij een pietooi met zes patronen bl) zich cn een bedrag van 75. Ontslag van ]M arbeldars. e I mo n d, 31 Mei. Vrijdag zijn tuRschen de Directie der N V. Gcbr. van ThWe Draadnagel.. Klinknagel- en Moórbouteii- fabrlek te Helmond cn de dlvereï Bondsbe- eturen met den BlJksJjemlil-lélaar, mr. Aal- borsc, besprekingen gehouden inzake dj w mgekondigde siopzelting «Ier fobrlekjin van e N V. van Thiol. Uit de besprekingen bliek, dat hier feite lijk geen sprake Is van een conflict, maar 'iet voor de fabriek een onmogelijkheid am verder Ie werken wegens d) nulal- i de dumping van het buitenland. N.t heen en weor-bespreklngen atelde me. A«l. voor, dat de Directie zioh met de Hondsbos! uron naar den Minister van Ar beid. Handel en N'Uverheld zou begevzn, om met «leze te ronfereeren. Deze conferentie roei den minister had om drie uur plant. De minister beloofde de zaak zoo e|H>sdlg mogelijk te onderzoeken, doch kon betreffende hulpmaatregelen nag gjcn verdere toezeggingen dom. De drusdnogelfalir^kcn vun iNV Gebr. vaii ThIvl aan den Kanaalweg te Helmond zijn hedenmiddag om twaalf u.ir gesloten Ongeveer t'ött arbeiders koni-n '-.Isrdoor zon der werk. Op sijn ongunstigst ra, de atop- znUng lot f Jan. es. duren;' Mocht evenwel het Int. Drawd- en Draad- nagjlvarband. vroeger dan 1 lm. se. war den opgericht, dan komen u- fabrieken zoo veel vroeger in werking. -- VRAAJjT UWtK\ 1 or NV HUISKO Ti WINKELIER Tïoo AMER5FOORT HUMORHOEKJE ,J51t 1» Daverman's Ijkt het Je 7" ,Jfou om Je de waarheid te zeggen. Ik ken haar ta oppervlakkig om over de gelijkenis te oordeelen." tlondon Oplnion).j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1930 | | pagina 6