r - H.V.C. NAAR DE DERDE KLASSE V Vtrrn.t,. I—T.O.G. 1-6 ir beier aanpassings- i-ermogen zegevieren de Amsterdammers Voetbalvreugde en leed I Uil 1 groot» brlnng- stellmg. hetgeen niet ts verwonderen was, dur dn oon beslioBlngs wedstrijd gold, voor II.V.C. bij eventueel winnen het behoud van hei twcjda klaasesohap en een poging van T.O.G. om een «port hoogerie klauteren op den voetballadder. Er waren in het Sport- paru uitgebreide maatregelen getroffen om de vele supporters var. beide vereenigln- gen. bonovena de objectieve tocsohouwere, te bergen. Alles liep dan ook voortreffelijk ttoodat allen den strijd goed liebbcn kun nen volgen. Heeds voor liet terrein truolit- t.'li kooplui tskan te maken met rood-wilte au bhiiiw-wilto speldjes, "/.elfc regen wij vemriiilleinle H.V.O-aanhangcra met rood witte vlaggetjes getooid, wat Iemand ach ter <m« deed opmerken, dot dit een landen- wedstrijd in miniatuur was. liet was waar te nemen, dat de stemming 0111 de lijnen nerveus was; hoewel H.V.C. da vorige week lr> een sensaiioiieele kamp gewomwn had, viel uit de gesprekken toch wel af te lel den. dut H.V.C. het ditmaal niel gemakke lijk mii krijgen. rv.' H.V.C. en» gouden mogelijk niet noo n groot" nederlaag geleden hebben als de weoreomslundigheden gunstiger wnivn ge weest. Iteeds voor dnl de*ontmoeting een aitnviing nam. regende, fjet flink, met het gevolg, dat het terrein reer glad werd. Dit werd nog erger, toen onmiddellijk na den nflrap ?an gowoldige regutbui r-ich boven het terrein ontlastte. waardoor het er niet beier op werd. Voojnl de H-V.C.'ers kondon «ii li moeilijk «nu <le omstandigheden aan passen, daarentegen ontwikkelds T. O. G. een goed sluitend «pel. Wos het de vorige week II.V.C. dat T.O.G. overrompelde, thans warm de rollen .Omgekserd; precies 5 tnl- yuten na het begin hadden 7.1) een goeden ruggesteun van'twee doelpunten. Al zoo een morccle tfUwta, waar stevig op virder werd gebouwd. Alleon do Haan hemtclde zidh spoedig. dodlt de overigen hadden hst veel al (c kwaad mei het terrein. Verschillende \nl- eu (llJpsrUJon warm oorxnak, dat de T.('.G.'er» steeds in het offensief bleven en doft verdedigers geen kans gaven om rioh te herstellen. Indien dete ontmoeting on der normale Wiereomstandigheden had plaats gevonden, dan had men wellicht een under* uilslog gekregen. Geenszins is liet onze hkioeilng om deze nederlaag goed lo prater. T.O.G. kwam de overwinning lo:, doch wij beoogen er alleen maar mee. dat II.V.C. onder eigenaardige omstandigheden waar tenslotte niemand wat aan kon ver anderen. uit de tweNte klasse verdwijnt, Ondanks Bat feit. «lot H.V.C. goed blijft aanvallen cn meermalen het doei belaagt, kunnen de spelers den gladden bal niel direct onder eontról» krijgen waar do T. O. G.'ars, die enthousiast epjelden, pro- lilt van trokken em de anaUe vleugelspelers slee.Is aan het werk zetten. Ook het derde doelpunt ontstond uit oen «nlstrap en wel van de Jongste Meijer, zoodot Westendorp een vrij veld voor zich hreeg en doelpunt. F.r waren toen 15 min. gespesld. Toen be grepen wij al. dat H.V.C het niet meer op reu h.ilan, temeer, daar de T.O.G.'ers in J technic* hoven H.V.C. stonden. Dat waren de ll.V.C ers van de vorige week niet meer, 7.1) kOndsn hun spel niet meer ontplooi >n, T.0.0. vetrWndjrde dat met suecee. Welis waar worden "de attaques, welke eoms erg doorzichtig warden opgezet- met eenigc cor- jiere beloond, do oh deze leveren «sen rwui- laal op. Enkèlc malen most de leider hot spel voor overtredingen onderbroken. Een \rlje schop scldct Bernsm op dool. welke Winterswijk corner «laat. Uil dez-n hoek schop ontstaat hét vierde doelpunt. Keurig wordt d« bal voor 'het doel gezet, waar Oost- wal onhoudbaar doelpunt. Inmiddels zakt hel tempo iels. De T.O.G.-supporters blijven luidruchtig hun favorieten aanmoedigen. Waar -Weven (Je H.V.C.-aanhanger-7 Kort voordo! de rust aangekondigd werd, ver keert ll«t H.V.C-doel nog In gevaar, doch Winterswijk verricht tuosclien do palen 7Ij 11 werk. rustig". M.» een veilige 4—0 voor sprong voor T-O.G. gaat de tweede helft In Da tweed* helft. Aanvankelijke zag flet er naar uit, dat JIV.C. zich zou herstellen, want binnen 60 secgnde.ii mapoeuvrsirde Snijders In com binatie met Apeldoorn door de verdediging heen, met ato resultaat een doelpunt :ili. I dok ju dit doelpunt blijft H.V.C, sterk In den nabvill, doch als zij zien, dat hel niel wtl Hikken, zakt het H.V.C-team insen. De aclilcrhoede krijgt veel te doen, wisselt goeds met zwakke moment-in af. Winters wijk moet steeds handelend optreden, doch wekt vertrouwen, De reohter-vleugel van do rood-wltton coinblmert aardig', zij heeft in Kliphorst een tegenstander, die zijn taak uitstekend verstaat. Ook dl rechtsback, nog wel een Invaller de speler Tunis, kan op e;n goedpn wedstrijd terug zien. liet spel wordt «fa st;eds forscher. waar de lieer Jjtnrmans flink tegen optrad en.de spelen» tot kalmte aannihgnde. Uit een vrijciü^hop daChlaii wij. H.V.C.,"te zien sgpren. doch w'fgeiw ejn overtro/fing t^ejJfcjOoelman 1 loopt dit op nieu» uit. Er zijn 26 minuien gespeeld als voor de tweede maal Nuvliis eins een kijkje komt nemen. Nu acht (Ie arhlicr het wcnsohalljker het spel Ie slaken. Na de hervatting neemt T.O.G. het spel on middellijk in haitden en waiuieor Winters wijk den gladden bal laat vallen, 011" e»ii scrimmage voor lot doel, w» Berneen den eland op 5— 1 brengt De ll.V.Cers spelen nu een verloren spel. WIJ kunnen hel ons eettigszins be grijpen en vooral voor een speler als J. v. (1. Pol. die al zooveel Jaron voor H.V.C uitkomt moet het niet prjtUg geweest zijn. De linksbuiten Ooatwal verlaat dan w 0011 ongeval het terrein on wordt vervangen door Nordmon. Niels wil den H.V.C.cts lukken, want als Snijders de gehacle ach terhoede. incluis doelman Ohm pameer' komt zijn eohot tegen den staan, der: do doelman werkt hel teder daarna weg. liet publiek verlaat reeds de tribune; de Amsterdammers om hun spelen» te hul digen. de anderen om stilletjes nf tj drui pen. Tevreden zijn de T.O.G.crs nog niet kort voor het einde maken zij het halve dozijn vol. En wanneer dj he;r Ltiamiane, bijgestaan door de hooren van Woerkom en Maas. einde fluit is het plett beslecht. II.V.C. degradeer!! In triomf worden d: T.O.G.era op do schoudersvan .hun nanhan- noar dn kleedkamer gedragen. Troos teloos verlaten dj H.V.C".eis het terrein. -chril contrast, voolbal vreugde en bnllced. Ken woord van lof mag hier niet iBhterwego blijven voor de zeer go>d ding van den heer Lnarmans. TensloUe laten wij hier da elflallcil nog volgen: H.V.C.: Winterswijk (<l): Gobr. Meijer fa); (Ij Haan, Sleeking en de Kort fnt); Apel doorn; Ramselaor. Snijden» Houtkamp, J. v. d. Pol (v): T.O.G. met invaller: Ohm (a); Tanls, de Hen (a); J. v. Uriel, Logohcr cn Sllplu 'T>»>Berneen, WaJlhle, Wosscndoi-p, Beest, P. Ooatwal (v). Toen H.V.C. degradatie-wedstrijden moest •pjleii, luidden wij nog hoop. dat do H.V.C.- :rs sterk genoeg zouden zijn om den strijd met suecee tegen de kampioenen ar binden. Hoezeer is ons optimisme bustreft geworden. Moesten wij bij de laatst; wedstrijden lagen Holland en T.O.G. een .enting schrijven met v?)e vreugdeklanken, thans zijn w-|J droevig gestemd, daal de meest vooraanstaande sportveree- nigingen in onze stad degradeert mu derde klasse. Wij had dat ooit kunnen ui! De oorzaken! Wij bobben daar 1 malen op gewezen, dooh aohton hit nu 1x011 wog te liggen hier nog eone per op in t>j gaan. Hel bnduur van H. V. C zal dit nu zelf ook wol Inzien cn me gelen treffen voor de toekomst. Do leden H.V.C. zijn het aan den naam van hun verplicht, om uilen de schouders or ir te zetten. Woorden van deernis en medelijden zeggen nu zoo bitter weinig. Het feit ligt er nu eenmaal. Tooh willen wij H.V.C. nog een rand geven. 11.I. dil ten alle leden H.V.C. Irouw blijven, dnl het veiblljf in de darde klasse sleohls tijdelijk mag zijn. Dua niol bij do pakken neer zitten, fier het hoofd omhoog houden. Na tegenspoed komt dikwijls oen periode voorepood. Komaan H.V.C.'jre, zeljver- wen en hardwerken. Dan kunnen wo waUloht nn afloop van ho' seizoen 1030 H.V.C. weer als tweede klassor hegroe- yQQDE ZESDE MAAL ONZE SINGELS KOND VOETBALOVERZICHT Go-Ahead kampioen van Nederland V. C. verliest den be> slissingwedstrijd cn degradeert Go ahead is, zooals wel de algcineene ver wachting was. landskampioen geworden. V'elocitas had op papier de beste kaneen (de minste verltespunten) doch de Groningers konden het tegen de Deventornarcn niet volhouden, en moesten op eigen terrein aan hen met I—i de beide punten laten, wat aan Go ahead meteen het kampioenschap bracht, AJax <l;ed nog wat het kon, klopte Willem II met 7—2, doch de Amsterdam- uiers konden het n! niet verder brengen dan de tweede plaats. De stand Is nu Go ahead I i 2 210 19-14 Ajax 3 4 1 3 9 10—8 V'elocitas 7 2 3 2 7 10—16 Willem II 7 8 2 3 6 14-15 Blauw Wit 8 2 2 4 6 8-17 l'. V. V. heeft haar '.aalsten wedstrijd ln de tweede klssse gespeeld, n.l. de nog res- teerende ontmoeting icgen Coal, cn wist 1 4 - 8 13—7 4 2-24 11—10 44 - 6-14 H. V. i klas i' heeft haar kanr, om In de iweede blijven, niet benut. In het IIII ver- c sportpark verloren do Amorsfoor- ters den beslissingswedstrijd tegen T. O. G. met niet minder dan 6—1. zoodat zij degra- deeren naar de derde klasse. Jammer voor Amersfoort en voor H. V. C.. dat altoos met eorc in de 2e klasse gespeeld heeft I DE GROOTE MODE VAN DIT SEIZOEN BLOUSES metPLOOIROKJE U vindt hierin bij ons een groote sorteert'ng. Fa. M. A. RAMSELAAR LANQESTRAAT 62 - TEL. 341 (5 lijnen) WIELRENNEN. Nationale Wedstrijden op Birkhoven Thiel en v. Breukclen winnen den koppelwedstrijd over 75 ronden De regen als spelbreker Do eerste vim de vier wedstrijd-Zondagen, dio door do A.R. on l'\C. „Do Podunlridders' op Birkhoven worden georganiseerd, is al weer uchior don rug. Al is da organisatie op zichzelf ook geslaagd ie noemen, toch varen er enkele factoren in het spel, dlc oor do plaatselijke rennersclub beleramc- end hebben gewerkt. Wo denken daarlilj li< do eersto pluals ian de malige publieke bolangslolling, die nan d« omstandigheid, dut In Hilversum de degradatie-wedstrijd H.V.C.—T.O.G. plaats welks dron op Birkhovon vorsciioi lodgeno den zijn, Gooi. Daar kwam nog bij als tweede oorzaak oor hot mindor groote bezoek dal het .eer zich 's middag» Vim oen slechte zijde liet kennen. Kort voor 'den aanvang begon dusdunlg to regenen, dat de wedstijjd- commissic besloot een half uur mat het 'odstrljden to wachten In hoop „op beter". Veel heler is het w droog, toch bleek Pluvius voorloopig geen afscheid van Birkhoven te willen ne- n liet zich dan nok nog meoermalen ■erduidelljko wijze gelden. Gelukkig heeft dit geen crnatlge valpartijen, die men als gevolg duurvmi verwachten moet, te weeg gebracht. Werd er eens ccn „slipper tje" gemaakt, dan bleek dit van zeer 011- scbuldlgcn aard te zijn. sladgonooten is niet groot geweest. WIJ rnoonon ie moeten con- ateeren, dat op een enkelo uitzondering a onze plaatsclijka rijders nog ni 1 best in vorm waren, Ernstige training 1 voor hou dan ook oen eerslo vereist' ti dozen zomer, hetzij hier of elders, vcrwinnanrs ccn „bloemcn-eereronde" .ogen rijden. Na olloop van do wedstrijden had bij de tribune da prijsuitreiking plaats door den beer C. J. Bottcmannc, \oorzltter der „Pc- daalriddetV liet was een overigens goed geslaagde liddug, die spoedig met beter weer eu on er grooteio publieke belangstelling moge •orden herhaald. De wielersport ts een ul- emocne, bekendheid zeker waard. Dc uilslagen luiden al-, volgt: Sprintwed- strijden amateurs (3 ronden): 1. It. J. Thiol (Hilversum), 2. II. v. Wijk (Amersfoort), 3. T. Brom (idem). Afralrao* NI»ow»Hngen (per zonde): 1. L. -. Aart (A'dam), 2. J. v. d. Hulst (Hulzen), 3. N". Walst (A'dam). 4. J. A. Zeeman (Hul- :n), J. v. d. Horst (A dam). Tien ronden race Nieuwelingen (Klasze- ment). 1. B. Corncliasc (Arnhem) 17 punten; 2. L. v. Aart (A'dam) 10 punten; 3. N. de Vries (A'foort) 8 punten; N, Walst (A'dam); 5. J. Wijnunds (A'foort), 6. C. nijnders (idoot). Koppelwedslrtjd-amstturi (73 ronden) met 3 klassementen. H. 1. Thiel en G. v. Breukclen 22 pun- 2. H. v. Wijk cn T. Veldman 20 pun- 3. N. v. Hengel cn J. Plek 13 punten. De overige deelncmors hebben allen tus- tchentijds opgegeven. Deze koppolrace was bijzonder spannend; 0 concurrenten lieten elkander geen oogen- lik los cn niet voor de laatste ronde viel het winnende koppel aan to wijzen. Dit pro gramma-onderdeel was zeker wol do clou <an deze nationale giaebaanwedstrijden, In verband met hot slechte weer werd deze koppelwedsli'Utl, oorspronkelijk bepaald op .00 ronden, teruggebracht op 75 ronden. Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dHt 'oorzlyer der Jury was de heer J. Daal- derop cn secretaris da heer D. v. Wijk. Als dorter fungeerde de heer C. D. v. d. Bic- mlios en nis londcnteller cn speaker dc per I. Hook Jr. De wedstrijden werden opgeluisterd door ■eaiorgel-muzick. Een afwisseling die tot te prettige stemming vee! bijgedragen hecil. JAN ZEEGERS FOR EVER Enorme belangstelling van de zijde van het publiek Negentig deelnemers bereiken de finish 0 c li t, 31 Mei. Het ia wol of leder Jaui- do belangstelling voor onzen Utrouhlsi Slligclloop nog toeneemt, Aauatlcs kun bemerken, dat do Utrechtenaren hun j HJka lorugkecrond nlhlelick-fcstljn, op den '- -"itcn Zaterdag van dc mooie Meimaand, meer willen niiason. WIJ hehhon wol oen oogenblik gedacht, dat do lnte- van do zijde van het publiek eerder becljo zou gaan luwen, nu men hel houden van dezen loop eenmaal als een vanzelf-aprokond feit ia gaon beschouwen. Maar niets van dut alles. Integendeel, wij durven zonder ecnlgen twijfel verklaren, dat een dorgelljke reu.-nchilgo toeloop van belangstellenden, als thans bl| dezen zos- len Singelloop plnnts had, nog nimmer 16 ooi-gekomen. Mol alleen bij start en vooral bij finish, noen langs den gcheolon weg, stond met in gesloten gelederen, naast el- aar om (Ie loopers gade te slaan. Telkens en telkens hoort men nllcrwege ook In de nlet-phiiilselljke sporlbliulen wi) deze gelegenheid weer even uunvallcn 011» ons h(u t lo luchten, mut nis men die geweldige inonschonmenigle Ziiierdngmld- dng lange ouzo mooie Singels zag opgesteld met on dAAr komt het voorn' ingespannen aandacht do prestaties do athlelon te vptgon. dan wil het er ons nog mnnr steeds niet ln. dnl de Utrechtenaren op sportgebied, niet op een lioogor plan kunnen komen. Ann goodo lei ding ontbroekt liet hier. over het nlgo- ten, toch ook niet en lilcr denken wij nu dit speciaal geval h.v. aan de voortrcDa- lijke organisators vnn onzen Slligclloop. Misschien Is het wel oen noodlot, dat op oude Bisschopsstad rust. Met vereen de krachten d.111 >l"lt strijd sanvanrd om dal noodlot te overwinnen! «aren dit Jnnr niet minder dnn 103 inschrijvingen voor den Slligclloop bin nengekomen. Zoonla men weet, had do firma Douws Egberts bereidwillig haro lokaliteiten voor kleedgelegonhold ton dienste van de dent il's. ann hot SliigclnopcomltA nfge- 1. Roeds om vier uur meldden zich daar do oersto loopers. Dr. Imltof heeft d- deelnemcrs hier allen aan een geneeskundig 'onderzoek onderworpen. Nadat alle geschreven formaliteiten waren vervuld, trok men gezamenlijk naar het nutobussta- tlon, aan de Rijnkade, waar de «tart weder om zou plaals vindon. Wel geteld verschenen 01 loopers aan dit beginpunt. De deelnemers werden hier in rijen van 8 achter elkaar opgesteld. Om precies vijf uur klonk h it sturtschot en nam den strijd een aanvang. liet Is altijd merkwaardig om tc zien hon do groote groep deelnemers In het begin n.-.uw opóóngedrongen langzaam, mnnr zeker nis een elastieken bond wordt uitge rekt. Ann bolde uiteinden wordt, nis T ware golrokkon, achteraan loopt men wal- lawnor ook wol vooruit, maar in dit govni 1» dut, doordat het met minder snelheid gebeurt, feitelijk een achteruitgang! Bij da Barlhnlomousbrug had E. Roolnk- kers van D.lf.C. de leiding. Dczo looper was hier ccn flink «tukje ultgoloopen. Op een afstand van ruim 10 meter volgden met on derling miniem verschil Baars van Pro l'a- trla, llnrtmnn van D.O.S.. Zeegers vnn A.V. 192-1 en M. E. Versteeg van K.V.A.Z. Dool akkers moest echtor reeds spoedig reliree- ren. Tor hoogte van de ziekenhuizen had Baars de leiding overgenomen, op korten afstand gevolgd door M. E. Versteeg en Zeegers. Hartman was hier iets achterop Op het I.cdig Erf had cvon een change ment de décor plants, Hier nnm Versteeg even den kop. vóór Baars. Zeegers en Rooiukkcrs, maar lang duurde deze rang orde niet. Rceda bij de Absiederbrug was de volgorde dan ook gewlfzlgd. Nu had Baars weer do leiding, respectievelijk ge- door Zeegers (op een afstand van e-Jli tiental meters), M. E. Versteeg. Roolakkers. M. Versloeg Jr., Hartmnn en Schenk. Het bleek hier reeds dat de andere loopers a'. veel le ver achter wnron, om nog in aan merking to kunnen komen voor de hezet- ng van één van de leidende plaatsen. DIJ het bereiken van de I.ucasbrug bleek de rangorde van het leidende drietal nog onveranderd te zijn. WJJ nolecrdcn hier n.l. Baars, 2. Zeegers en 3. M. E. Versteeg. 'IJ spraken zoo Juist van een loldcnd drietal, dat was echter niet geheel juist. no. 3 Versteeg was reeds ver achter geraakt. HIJ voerdo hier. ala het ware me-r het tweed» peloton aan. De groote eirljd ging nog slechts tusschen Baars en Zee gers. Tol vlak bij de finish heeft Zeegers te tweede positie Ingononton. BIJ de Koning- pas ging Zeegers in ccn snellen spurt Baars voorbij. Deze laatsto kou de eindspurt van don Amsterdammer niet volgon, mnnr hij verdient uile hulde voor zljrt schllterend loopen. Zoo ging ook dit maal de man, die gedurende het gehee'.e ïrs geen oogenblik nummer één hnd geloopen, niettemin als oersto door do fi- njsh. De 1IJ.I van Jan Zeegers was 11 min. ec„ die van Bnnrn 11 min. 41K sec. Verleden Jaar waren heide loopers ook no. 1 cn 2, Hun lijden waren toen: 34K sec. en li min. 10 sec. Hieruit blijkt dus, dal van oen recordvcrbetering «•el geen sprake was, maar levens, dat hot onderlinge verschil luserllcii el» nummers één vu tvvoo dit jaar geringer «'os. dan liet vorige. Aio dordo binnenkomende ging hlcrnn M. E. Versloeg door de finlab. Zijn tijd wos IS ntln. SOM sec. Do nummers vier en \i|f - M. Veraieeg Jr. on Keipp zorgden voor con merkwaardige den.l hem. Belden hadden een lijd vnn 15 min. 30>4 sec. uoodlg gehad urn hot parcours af te leggen. Na genoemd vijftal gingen hierna Rooi- akkcra, v. Yporon cn Uurlman over Jo eindstreep. Als no. 9 arriveerde A. A. W. Wolf vnn Hellas. Deze was dua het eerslhinnenko- mondo U P.A.B.-litl. Wolf is geen onbeken ds l)(| dot Slngeiloop. I11 1928 was hij zelfs winnaar van den Caravopoulo-bckar, hij leverde toon een zeer verdienstelijke pres- lutlo, ook al houdt men rekening met het fait, dat d# cracks In dat jnnr in verhand mot do -training voor de Olympische Spe len ontlraken. Dit jaar stortte Wolf voor Hollaa, andere Jaren wna hij nltijd verte genwoordiger van Vlug-on Lenltr uit Den ilnog. Als eerste U.PA.B.-lld ontving Wolf aan do finish ccn krans mei linten In dn rood-guic bondskleuren. Jan Zeegers had nis winnaar, een dito met rood-wltlo kleuren in ontvangst ts non Do 1 lorbU ging v U.P.c reap 'Ircchtaiin au IIulliiH, dil' nis nummer 25 door da fl ash ging. Kuilenburg, <h bekende looper, lie vaak iln eerste Utrechter was. spoelde itmaal geen rol. Nog willen wij even op- iicrkcii, dal hel utéerctiOocl van de loopers 'i goc.lo conditie hul eindpunt bereikte. Van de autoriteiten, die van hun belang- .telling blijk gaven, noemen' wij: Uurga- neoster Lnmhooy van Hilversum en voorts ie burgemeesters van Vinnen an van Cu- lemhorg. Aan do flii..h troffcn'wi) vooi'ts iiizon wollmudor don heer Smulders aan. Van K.N.A.U.-zUde, merkten wij op den loer A. Pijper, don nioUwbcnóomden secre- aria van den Bond en den héér II. Vuyk ils voorzitter van do Technische Commissie Om roven uur des avonds heeft do voor zitter van den U.P.A.B.. de heer J. W. W11I- 1111in i^cii der biljartzalen van het hotel Noord-Brabant, met een toepasselijk woord do prijzen uitgereikt. Spreker begon met zeer vela bedankjes ann alle medewerkers aan dezen zon achittorond geslaagden sin- yclloop. Het zou ons te ver voeren nllo por- onon en corporaties, aan wlo de heer Wal» irnlt zijn oprechten dank betuigde te var- iioldui:. Alleen dit: men' kreeg door deze toosprank van don U.P.A.B.-praeses wel een goed lieolii, hoe talloos volon bun mede werking nun een sportfestijn als dil. mooton ecrlcuncii, wil dc zaak goed marcliccrcn. Denken wij hierbij slochls b.v. oven uuu dn politie, die altijd zoo keurig huur laak ver tild heeft. Zooals men woel heeft Zeegers, de ceuwl- Iriompliutor van dozen kamp verleden jaar definitief den Caravopoulnlickcr ge- .vonnou. Do firma Kerkltoff cn Co., do ver- legenwoortliger van dc bekende Zwitserscho 'abrlok van do OvomaUIns-producteu tu Bern, had echter dB Jaar zeer welwillend prnehl'go Uvomaltlne-cup, ols nieuwe wlasolprfjs voor den Uttochlschoii Slligcl loop heschikbaar gesteld. Bovendien had jovengenouinda firma, voor lederen looper, lia het parcours zou allsggon, een busje Ivomnltino geschonken. l)ut eon cn under iccr gewaardeerd werd, behoeft zeker geen betoog. Aan III) loopers kon ccn busje wor den uitgereikt. Do gedetailleerde uitslagen Inton wij hier- VereentglngsprlJzon. 1. D.O.S. (Ri.lordnm) 39 punten. 2. Hellas (Utrecht) 87 punten. 3. A.AC. (Amsterdam) 96 punten, Porsoaoelo prijzen, 1. J. Zoogors, A.V. 1923. Amsterdam, 14 min. 37X >ec. N. U. llaarg Steljin-miin. Pro Palrio, "otterdam, U min 4IX sec. K. Versteeg, K.V.A.Z,, 1. 26 X s t. M. Versteeg Jr., K.V.A.Z., A 15 min. 30X sec. J. Kemp, D.O.SRotterdam, 15 min. 3UX sec. 6 E. Roolakkers. D.H.C., Delft, 15 min. ;38R see. v. Yporcn Jzn., D.O.S., Roltcrdain, 15 min. 41 soc. P, Hartman Jr., DO.S,, Rotterdam. A. A. W. Wolf, Hellas, Utrecht, 15 min. I3X sec. 10. W. v. Doorn, Bacrno, Baarn. Maas, do Zwaluw 1, don Haag. Grueneweg, Pro Patrla, Rotterdam. 13. P. de Vries, A.A.C., Amsterdam. W. Zont. N.I.O., Driebergen. K W. v. Steen, Z.A.V., Wormervoer J. Wolzak, dc Volewijckers, Amsterdam 17. A. Mulder, A.V.A.C., Amsterdam. lansen, Victoria, Amersforu t. 13. P. v, Leunen, D.O.S., Rotterdam. 2U. Kr. Guossoti, A.A.C.. Amsterdam -'I J. Wolf. Vlug en Lenig, Den lluag, J. do Vos, A.V.A.C., Amsterdam. 2i'. G. BIJ 'l Vuur, K. L. John, Edam. H. Moogerweg. Hellas, Ulroeht, W. G, de Soctcn, Hellas, Utrecht, 26, W. Vermeer, A X.C. do Wester A'dam. W, Bruggemuns, do Zwaluwen, den. Hang. J. Hongovcon, D.O.S., Rotterdam. L. J. Laven. HeUas, Utracht. I'. Sclinrpi'iizeeJ,'llollos, UlrcchL K. IJouwo, A.A.C., Amsterdam. W. Ila.igeii Sr.. A.A.C.. Amsterdam It. Zonneveld, O.M.. Delft C. J. VeiJnioet, D.lf.C, Delft G. v. Laar, Amersfoort

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1930 | | pagina 7