RE'ED j SOKKEN VOOR 25 KOCHT U STADSNIEUWS ONTEVREDENHEID OVER MEDICI? HET Ct. 2EPAAR Ortrtl PAAR SOKKEN 3 DAGEN RUIM WIJ VERKOCHTEN IN 45 en «5'^JSL^OS^ GANDHI BETREURT DE DADEN VAN GEWELD De toestand jn Indië draagt nog steeds een gevaat' lijk karakter ten noodlottig schot te Pesjawar Londen, 2 Juni. (H. N.) Nnnr do respondent van ilo unify Herald lo Si meldt, hoeft Gandhl uit zijn gevangenis blief aan den onderkoning geschreven, waarin hij zijn leedwezen over do daden van gowcld, die op zijn campagne lot goring van de burgerlijke gchonrzmiinlioid gevolgd zijn, betuigt qn nlju vera in eerde lijkheld daarvoor van zich wijst, j|]j var- kltutrt opnieuw, dat zijn ttanliangors bcslo- Ion zijn mn hot beginsel van lijdelijk vorzel vnBt lo houdon. t)c correspondent meldt verder, dal aan Gandhi wel een ofllcieele bevestiging van do ontvangst van schrijven zal worden gezonden, doch geen verder antwoord, dat do overheid vast be sloten schijnt zich wi geen verdere schrif telijke of mondelinge onderhandelingen inct de leiders dor nationalisten in te laten, zoolang do beweging niet is onderdrukt. Pc ernsligo gevolgen van het conflict zijn de locnenicmlo vcrbifferlng togen do Europea nen on do verscherping van don boycot van Kngclscho goederen. Londen, 2 Juni. V. D.) Behalve op hot zmitdepot van AVailnnlm lubben vrij willigers gisteren tevens getracht een aan val te doen op hot zoutilepot to Dhorasann. Hierbij worden 100 vrijwilligers gewond. Het Ai-Indlseh Congres zei zijn campagne legen het nrifscho bewind In alle doelen van Indiü voort met oiivcnvinderdo kracht. Op eon conferentie van do congros-comitiis- sio mol een aantal Indische- handelsorgani saties te Bombay werd beslolen. alle Brit- scho goederen to boycotten. Hoewel de loc-dnnd in hel gchcclo land rustig Is. blijft «lo slluniie gavnarluk. London, 2 Juni. il.X.I Uil l'esjntvnr wordt gntnchl, dat iloor een ongelukkig loc- val het geweer vnn eon op post slaand F.n- gclsch onderofficier Is afgegaan. Een moe dor en tweo kinderen werden gclroffen. De kinderen worden op slag gedood, terwijl de moodor ernstig gewond' iu een ziekenhuis moest worden opgenomen, Kon gronlo mn- nigto liep te hoop. Daar deze eon dreigende houding aannam, gaven do politie en de soldaten vuur, waardoor vier personen ge dood on nogon gewond werden. Po zaken in de slnd werden gesloten. Tot verdere onlusten is hel niet gekomen. L o n d e li, 2 J ii ii i. li. V vandaag in hel Lo^-crhuis e ingediend om eei welke '3e voors st de Deze Stijn personen Ie hoo archiefstuiiken e Sinten goede result: lli Aiiierlltnnnschn V i is gcwecal. I n verdrag als d st om vrucliibnsir gelijk verdrag van krschl word innerlijke wederke.nige goodke beide partijen. Hal tlwin opperde gen tegen il ERNSTIG VERKEERSONGELUK. Zes personen gedood. Uit Santiago de Chili wordt gemeld, (int bij oou bolsir.g tussehen een trein en een auto op een spoorwegovergang bij Vina del Mar in do provincie Valparaiso zes perso nen gedood en verschelder o gewond werden. DE UITOIFTE DER YODNG-LEENING. London, 2 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit Washington aan de Times ver luidt in bevoegde kringen aldaar, dat liet departement van buitenlandsclio zaken be sloten hoeft zijn goedkeuring lo hechten aap do uitgifte der Youoglcening in de ■iVer. Staten. De firma Morgan had in op dracht van de bank voor internationale talingen oon desbetreffende aanvrage het departement gericht, dat ondanks de bezwaren van het departement van schatkist oon zoodanig antwoord gaf, de olficloclc aanvraag in den loop van i maand gedaan zul worden. Den doorslag voor deze beslissing gaf de overweging, dat 'do goede ontwikkeling van hot Youngplst in hot holang van de golieelfl wereld is eu 'dal oon weigering der Vorecnigdo. Stalen, om dezo ontwikkeling te bevorderen, nood lottig gevolgen zou kunnen hebben. Voorts werd nog overwogen, dnt do nieuwe leoning eon soliodc belegging zal vormen en door dot» uitgifte de waarde van de andere In 'Amerika reeds geroteerde Duitsche leenin- gon nog zal verbeteren. If- NOODLOTTIGE WERVELSTORM Londen, 2 Jt»ui (K.H.1 Het plaatsje Wit. evniDoutid in den staat New Mexico ia Zon .lag dooi- eau -"(wrveletonn geteisterd /.os om te Mven ,.k«- mien. Een groot (feel van hot pluatsjo ts Verwoest- NIEUW GHENSIP (CIDENT IN POLEN. Duistere .schietpartij. Warschau, 2 Jijnl. (H. N.) Naar een Poolsch hiod uit Suwalki verneemt, heeft zich hi hul pLaalsj» ulszacku aan de IncidQiit voorgedaan. I.ithauers lirbhen daar uit ecu hinderlaag op de Poolsrlie grens wacht geweerschoten. afgevuurd, waardoor een Poolsch korpocaial gewond werd. De grenswacht! beantwoordde liet ordreaf Ion plotte tie Lilhnuoi'.-. ilie too scheten gelost hnililen. Hij de duieleitnis kou niet w< vastgesteld, of men irtel Lithnusclie soldaten of vrijwilligers linil Ie doen. DE OVEREENKOMST DER VLOOTMOGENDHEDEN Baldwin verklaar- i Londen iieroord, it de \nn hot aantal torpedojager.-- :-t liijzon.ler maakte liij zich I r do Eu ropocscho zijde - an I aangCïi' Mi geen inogondhedi ou wordrm bereikt. Ken verineer- li de ton onge lej (Ie twee Lnltju Imogend) irden, waardoor afbreuk Engeland, zal do toepassing van de opilc- clnusulo noodig ma»v. wat IC wantrouwen aanleiding zal geven, te merkte Baldwin op, ai een vermeerdering van net namat nieuw bouwen schepen hceii geleid, zouul.- in cenlg tijdperk nu dei" is geweest. Maedonab- zeide in zijn ant woord. dnt de admiraliteit ten volle over tuigd is. dat zij huur verplichtingen logeii- over hel land vcrvcull. Hij ontkende dal liet verdrag vnn Londen voor de betrokken mogendheden neerkomt op den bouw van een grooter aantal oorlogsschepen dan voor den oorlog het geval was en voegde hieraan loe. dnt zonder liet verdrag nog voel meer blauwe oorlogsschepen gebouwd zouden worden. Hij verwierp dan ook met nadruk Baldwin's voorstel. Uit minna van do libe ralen sprak- hot liberale parlementslid Lambert, diu de regeering steunde. Dien ten gevolge is dc meerderheid der regeering verzekerd, Ferme stralfen altgodeeld. Frankfort, 31 Mei (H. .VI. De Pran- 'lio mililitirc reclilbaiik ie Lauduu in don l'fnlz heefi gisteren haar laatste zitling ge- waarbij nog strenge straffen leecn beklaagden werden ullgcspro- en. ne meeste Duitsrhc beklaagden Moten -rstek gaan, De lecranr Boisswangcr, eemcentornnds- Ludvvigstiateii, werd tot .'Ij dagen deold, otnilnt h|J als wr.iiitvvimrdelljk leider van een iialloiinnl-aiciallstischn vergadering vnn liet houden dezer vergadering geen kennis lin-l gegeven en daarvoor ook geen In dezelfde zaak vverJ de student Ernst Auer lol 73 Mk boete en 10 dagen gevange nisstraf veroordeeld. Keu a luk ro beklaagde werd lot 1 maand gevangenisstraf en 1000 Mk, Imcto of 1211 da gen gevangenisstraf veroordeeld wegens he' dingen van do lliitier uuiioriu Verder ".orden nog twee nationaal socl.v ens dezelfde over- straf e B 0 r 1 Ij n, 2 J u n i. H. X.- In het proces, dut rle wonderdokter van Goispach, Valen tin /.cilcis, tegen den Beriljnschuii profes sor Lazarus aanhangig hart gemaakt we gens diens campagne legen do Zciloisuic- Ihode. is vanmorgen uitspraak gedaan. De door Zeileis ingediende eisch is afgewezen on Zciieis lot de kosten van het proces veroordeeld. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. dankt voor Soest ds. Htjnoburger lterocpcn te Xycga en Elahuizen (lo audidaat tot den Heiligen dienst U. G. Vis- cr, alhier. SPORT Zondag gehouden alhlc'hlek- e Haarlem, wist hei Excelsior- (f. J. Tiema'wv m not nut lllgll. i KI-V2 Meier. Deze wedstrijden lerlandsche afhlcteu naar l: litbletcu in de diver.- mei, zijn dc behaald -leden niet slecht STADStXt EU U'2i SCVEEVE VOORSTELLING VAN ZAKEN Vermoedeljj*: als gevolg \-a niet volhiilig onderzoek v i publicatie Hoe dc zaait zicli wel heeiï toegedragen pitaalkroeull gen in onze stad door de ge- iieesheercii v rordiui behandeld. Wij zullen dit horicht, waarvan wij den [inhoud nivtl lur'ljk geheet voor dc veront- OQl'dUlg vr(n de redactie van „Dc Nietnvs- i-on" laten,, op .leze pla-.ts Overnemen. De ltoeds gi pitman tijd bestaat te Anicra- foort ei'usf'ise biitcvredei-hcid over .lo wijze l> dc arbeidersbevolking door verschil- dooi; ter plaatse gevestigde doktorcu bcl'riudeld, lénige zonderlinge Maal- dit zondcritng optreden van twee lokjorcn het leven van een kind vnn zeven maanden gecisrh;. Op dien avond kreeg e.-ji kind van de fain. B. aan de Gis- buiu altaar ren lievige sluip. Omstreeks gewaivrfcbuw I, die, schijnbaar van niec- iiing z*ïiidr, dnt de iTieiisrben hei panicu- Uer tartei niet zouden kunnen betalen, ben naar dr. S. die te Amersfoort met dc urmeri-prnklijk is belast, verwees, Dozjr; beloofde ie zullen komen, deze bc- Batonburg c Wij liebbeu ons in de ccrs wend lot Pi. Batenburg, v.ien v .nllclitlngcn hebben gevraagd. .idle. t de ji S. antwoordde hierop: „I nrgen (DiRsdiigl wei". De •li lanrop gewend tot den hebben I den eerst korte- ütigilcn puriiculie- onmlditellijk kwam lelteiils der ouders kwam den volgen- Het i, volkomen begrijpelijk. .1:11 III du ernstige ontevredenheid over dergelijke wijze van handelen beslaat. Ook dc minder met anr.l-rho goederen bedeel.lE lungers hebben reclil op een behoorlijke medische -tuur vnn Amersfoort maatregelen zal tref fen. op dnt gevallen als hiervoren geschct- le in de toekomst vermeden zullen worden, Wellicht ook dut de Muntschuppij lot Be vordering vun de Geneeskunst in éón en ■■iider aan'clding zul vinden de bedoelde loktoren ie beduiden, dat een optreden ills, ii'or gischclsl. henuden dc waardigheid len kan niituurlljk veronderstellen dnt berichtgever van Dc Nieuwsbron zich i .Ie waarheid der in het bericht gsnoem- zaken heeft overtuigd, alvorens hij lol publicatie van een en ander overging. Blijk- aur is Uil onderzoek toch niet al te serieus cwecsl. tt.iugi'zien de r.aiun van de getrof- -II tamilio mei een Y. begint en niet me. n B. De letter U. is de beginletter van en bijnaam van hei hoofd vnn liel gezin.' De inlichtingen betreffende het in het be richt omschreven geval zullen dus vermoe delijk wel r.loi vnn nl te ofiicioele zijde ziju Eigenaardig i liet _lk heb den vadir mei naar den geuie arts verwezen omdat Ik vreesde dnt «lo man 'in.tnticel nic :s alleen geschied omdat ik niet bevoegd as om een verklaring van overlijden af ii gevenzoo vertelde Pr. HMenburg De z Dc v bij mU ge- kont.'ii: hij heeft toen n,vn m'n dienstbode gezegd (Int z.'n kindje dood in de wieg lag en gevraagd of ik niet ko: toen den naam gevraagd wie zijn huisdok ter was, doch deze bleek hij n .•mi verklaring van overlijden al te bij een patiem die voor het laatste geval niet onder diens behandeling woordigheid goniconle-arls in zoo n geval wordt De man ,s hierop unar Dr. Schreuder ge gaan, tlie. gezien het feil. dat hem werd Vrirht. dai het kind reeds overleden hetblijkbaar niet noodig heefi geoordeeld an direct naar de Gaslaan ie gaan oi "jks. houw ing te verrichten. Dr. v. (I. Iloeve. directeur van Gen neesS'iindlgoii dienst verklaarde ons, .Ie doartsrhnuw alleen verricht mng worden .looi- een daartoe aangewezen geneeskundige die doorvoor een eed moet afleggen. Nu Is het de vrn: „Dit bepaalt de schouwer zélf' was antwoord von Dr. v. d. Hoeve. „Geen onkel voorschrift zegt. dut deze ion spoedigste Tenslotte vermelden wij nog. dat over de behandeling van de arbeidersbevolking „oor de verschillende geneesheeren nóch direct nóch indirect ook maar eet. enkele Uitwht is binnengekomen. I waren door uitstedighcid van Dr. Schreuder "iet in de gelegenheid diens oor. deel Aver deze kwestie to hooren. PUBLICATIE. Evenals iu lf>!" »n I'J2I zal dit jaar tilJ- sch'Ti 20 Mei en 2u Juni oen telling plant- iicbhen hatreffende'het grondgebruik en den vOMtapcl. Deze t.dllag heeft, evenmin als de vorige, iocs uit iu staan met de belastingetit doch wordt alleen nn uitsluitend gehouden 'ten behoeve van de landbouvvatatistlek.en, Is dus zuiver in ha.- belang van den N'eder- lundschen land- eu tuinbouw.' Met vertrouwen Wordt tlsaroijt de steun van allen ingeroepen, pm leze telling te dop tl slagen. Deze steun wordt verleend, door do gege vens zon nauwkeurig mogWijk 'te yerslfek- Opdal ieder het antwoord gereed -kunne hebben, wanneer de pefsonen, me: d'e tol ling belast, zich aanmelden; w.irdl hier me degedeeld. waarover het ohderzoek loopt. Wat iiet gromlgehraik betreft; wordt ge vraagd naar: n. dc totale oppervlakte land (alleen bouwland, grasland en tuingrond) die inon b. hoeveel van dio oppervlakte clgc* land en hoeveel, gepacht land Is, eu hoeveel van het gepochte land VU de ouders ge- e. hoeveel óónruiters pjut als» In .hel grasland cn tuingrond is: d. hoeveel bouwland, welland en tuin- grond bezet is met boomgaarden: c hoeveel óónrutters plat gras ln het1 bedrijf gebezigd worden en welke onper-' vlakte tuingrond bedekt is inel kassen: ver warmde en onverwarmde kassen afzonder lijk op te geven: t. hoeveel bouwland gelegen i5 in anders gi'iiieenlelm dan naar de i .injl,-gebouwen De oppervlakte moet steeds worden opgo- geven tn kadastrale grootic. apel. aangaat wordt gc- r het a en boven ;l jaar, de eerste "onderscheiden in veulens en iu andere paarden beneden jaar. de laatste in warmbloed-, koudblocd-, wel afzonderlijk: spriiigstie/fet*-, melk- eu kalikoeten, uicetkaltrren. ander mestvee.ou ioug vee boven en beneden .1 jaar; het aan tal hvideschapen; het aani.i! andere scha pen. gesplitst in die finten en beneden 1 jaar; hei aanlal geitcn-cn bokken; hot oani1 tal varkens, waarvan afzandenQk op te gaven biggen beneden 6 weken,, fatzeugoB. varkens van d weken tot Gd K.G..' van ÜD K G, (oi 100 K.G en boven 100 Jvd».; het aantal kippen en het aantal eenden. A'oór elk de kuikens eu do oudere dieren afzonder lijk. Amersfoort, den 27 sten Mei 1030. Dc Burgemeester van' Amersfoort, v. RANDWIJCK. CHR. JONGEMANNEN VEHEENIGING. Ter gelegenheid van het 25 Jarig lidmaat schap. der C J.M.V.. van den heer J. B. (.i iolcndorsL zullen aile afdeelmgen, icr J een utarsch door dc slad maken op Vrijdag G Juni. lie afdeeliugcu zjju: CJ.M.Y., C.J.V., kna pen Tumhoers-plipers ,^Juliaria", gymna stiek ver. „Wühelmma", CJ.y.V.,'begunsti gers. oudeis cn bekenden. Tijdens dien marsch zal de' turnersgroct gebracht worden bij den "voorzitter-den hft Gi'oolendorst in de Utrechlsrhestrnat. Do route is als volgt vastgesteld: Randenbroekcrweg (Ifoogewegi yertrcH 30 uur. Hoogeweg, Kampslraaj. ZuUjping-il. Ut recht scli est raa t, Snouckartlaan, Korte Bergstr. (Eerc voorzitter CJ.M.V.J.'Utrecht- srheweg, Prinses Marielaan. (èerc-voorzilter Wiihelmina), RcEcntesschelaaij, Berkcnwcg, LMrechtschcwes. L. Bergstraat, Arnh.weg. Arnh. straat. Verkensmarkt. I.angestraa'. Hof 'ontbinden De Amersfoortsche' Mur.iekveroenigmg heeft medewerking toegezegd. i»« SPREEKUUR BURGEMEESTER De GiirgofneegjSfr Is Verhi.udcni, AVoens- Juni aV sp/eekiuiz te houden

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1930 | | pagina 2