AMER3F00RTSCH DAGBLAD •ar DE EEMLANDEU BUITENLAND AUTORIT VOOR OUDEN VAN DAGEN iwÉntmaiiJs l gr a11 vcrukcrtag «gra oogelokktol I O.W/r po 3 uuda I 1— Alioodrrli|kt onmnvcr, f OM. TELEBDON INTERC 519 PRIJS DER ADVERTENTIEN 105 v" -rikt rtgcl m«r f0.25 LitfdjdiglMdj.adveruniUn voor da helft van den pril» Kleine Advertentiéo .KEITJES'' bi) voorüllbetnllng 1—5 regeie 50 cent, elkn regel cneer 10 ceot, drlemnnl plinfjen f I.—. Bcwtlioummcr iitrA I 0.0! Maindag 16 Juni 1930 i Uitgave: VALKHOFF Co. 8ureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 283 Buitenlanüsch Overzicht Zonal* men in one (ichtendblnd heeft ge leien In limn» de uitspraak gevallen in het groote politieke proces te lielgrndo, dut de gemoederen in Zuld-Slavie en in een groo- tsr deel vnn Oost- en West-Europa gedu rende céiilge maanden in spiuining hield MnMJok, aanvoerder vnn de Kroatische Boe- r npnril) Ie vrijgesproken, en dit zul in Kriuiiif, waar lil) nis de ware leider vnn iinnr.ienlljke tempering on Ie r,wnre straffen, die nnn de «n de i-g. Terroristenorgnui- opgelegd. Speciaal Br •dijk Ifgekoincn. llij i kV.' namelijk veroordeeld r, terwijl de mindering Hoewel liet «vi dt Zuid-Slavische die uur ii-lf* nog tijdens hit proces gelukt eon a.'inliil Krnnlcn, die eertijds in (1e p III nu BsdltsJ gewerkt hehlien, over Ie 1 lvn lot medewerking, ino schijnt hel tr niet ie vaal gezegd, dal de ovorgrootc me a Theiil van tl# Kroatische bevolking achter Mnlsjek en zijn medc-boklnnpden 1 grndo sialyl, dnt men In hen de eigenlijke vertegenwoordiger» on martelaren ziet De volksvertegenwoordiging, die doo .lietntiiur werd afgeschaft, werd, naar in Agram zegt, voor anderhalve m door hM gerechtshof vervangen. Hoewel de 'Maden in Zuid-Slavi# hun lezers t hjzonderheden van het proces tnlirhten, t.._ r 4«-2*-door het pitircs toch zaken is liooren, dan tr aider geraakt. Dit heeft de hevolkng waarschijnlijk te danken nan.de, groote belangstelling die het liuitcn- Innfl fn deze rechisznnk getoond heeft; niel alleéjl woonden reporters vnn ullheemsehe hl.n|(é de Zittingen hij, ntaar ook de Brit sche ifezant ivas 'meermalen be vordachlen voerden hun veel.'pilnder uft het oogpum van hun per- fcoonlljko verontschuldiging dan wel van de verdediging vin.hun Kroatlsch Ideaal Jldlk-ranilriicden' deden desgelijks. J)e feilen, die'klj naar vdren braehtan. «hljnen geen gerings aanklacht In te hou den legen het hrersehende systeem. Velen »sn hen werden op de gijwelUksle nier gefolterd, om tuin bekentenissen dwingen.Allerlei lichamelijke pijniging werd toegepast, terwijl de grnmofoon .werking word gekield, van do gefnlUrden hongcrslrnf werd gebruikt, dalingen gotlwf Os vroegere i zwarvnde Verklaring legen Malsjck sprak, deed, toen hij niet MaUJek g frontaoi'd werd, uit schaamtegevoel gei ging tot zelfmoord. Hel gerechtshof wilde hooren, zelfs sprak de o aanklager zijn btzon.lcrc waar uit voor hM optreden van de po litie: HU hield da Verschillende punten uil dc dagvaarding staande: terroristische actie, hoogverraad, ver band lonken met de Krontisch" emigrnn- len en flnancieele ondersteuning van de terroristische handelingen door MAISIek. -In 'den loop van het proces moet weinig anders gebleken zijn dan dat enige longe- .«re' beklaagden een demonstratieve explosie lp Agram hebben \croorzaakt. die niet ten doei had'Ttfenscljen te verwonden, dat vier revolvers zyn verdeeld, dal Matej-k «enige sfodltytlcndfe leden van een Kroatische jêugd-organ' .allo, die na den moord op een Journallsi gearresteerd en weer vrijgelaten waren, geldelijk heefi ondersteun I. hij in een dagbladartikel het rceht stelde dolt lict,geweki. De v i Buitel Zak ci n den Zuid-SUvtacbcn Trumbitsl. die na vele jaren voor i eerst weer als verdediger optrad, gispte het heole proces als ce'h politieke daad. Ie anu- kldoh't .nis een kunstmatige constructie noemde zijn vriend Njs.tsjok een otlberispe lijk ranu van éer. 'Malsjck zelf, die in den loop van he! pro ces zijn rusk en iclfhbhcorschlne geen :n< mént verloor, e» m#ermnlen bij conflicten lusschen aankteg'#n-' en rechters bcmidd' lend optrad,- '"é'd tegen het alot een vurij pleidooi, dat den *prm aannam van een po lijieke «roloo «belijden!-. Men.inpg met spanning uitzien naar Is politiek^ gevolgen, die da afloop van lit h. langrijke proces ongetwijfeld voor Zuid Slavic '.zjil hebben. Wagens colportage van vlng- «chrllten. H'arschay,!l3 Juni Te Lcm here werden eergisteren drie jonge com munislen wegdtas col go? Inge van commu- nlslWW)i''vlUgkcljrl(lMtJter dood veroor- desliJsj'.. ."f" -<•-Tiran* wei den.^zij "Mhuldig verklaard Na de aanneming New-York. U Juni. (V.D.) Nu de be slisalng gevallen Is en de nieuwe Ameri- knansche tariefwellen zijn aangenomen, wijdt men in da Voreenigde Staten bijzon dere aandacht nnn de maatregelen, die men In verschillende kringen tegen do Amcri kannsche tarlefverhooglng wit nemen. Vooral de maatregelen der liiiropecsché ko per-verwerkende industrie hebben in de Vereenlgdc Staten veel opzien gehaard. Hei voorstel dor voornaamste Importeur» en exporteur* om door een hooge belosling dei Amoi'lkansche iiitvoerproducten een tegen maatregel In het teven te roepen, vindt be grijpelijkerwijze weinig instemming Be halve ann Europa wordt eveneens veel aandacht geschonken aan de beweging t.'ruguay om door middel ile maatregelen den Invoer sche automobielen te benadcelen. WILLEM GROENHUIZEN LANQESTRAAT 43. |Gedlpl. Horlogemaker 1o klasse. 1 Reparatie-Inrichting aan huis. TEL. 852. HET HUWELIJK VAN CAROL „BEVESTIGD" Een verklaring Manioe De kroniog in September Boo k a - est, It Juni. (N.R.t^De heilige synode heeft tlch beiig gehouden met do kwestie van het huwelijk en .Ie echtschei ding ven koning Carol en he.-ft als haar morning uitgesproken, dn de scheiding door binten is van het koninklijk pnnr terecht b Manioe," do mlnlsterpiesklont, heeft el verklaring afgelegd, waarin lilj erop gevv ton hei It. dal wol van i Januari 1020 ui di'tikkcujk bepaalt, dal Carol alleen met lu «lemming van don rcgchischiipsrnnd zoovv els van de regcejlng kar terugkomen. At deze voorwaarde, verklaarde Manioe, isti volle voldaan Immers, één dag vOOr di terugkeer van den Koniug'had hij vnn di regnnfr-chnpsria* de toeslemming gekrege De raa.l hechtte zij.i goedkeuring aan a K nlngt terugkeer, welko door ,!c was voorbirélfl en bepaalde verder, rol In het koninklijk s..t introk te neme hnd. De beslissing, of Carol li.l van den rr gentsc'nnpsrnnd, dan wel koning zou vvur I, werd genomen dooi de consliiuanio. iler posterijen heel Slirbey naar het koninklijk slot on middellijk zal worden nlgesiiedon (luk cij fertelegrammen van den j rins aan de koning ,-moe-Jer Maria zullen in dc toekomst lilol eer worden besteld. Ken bericht Uit Boekarest meldt dat Ko ning Carol In September In Alba Julia zal worden gckioond. Boekarest, li Juni. (V.D) Do Fran- che gezant en generaal Gouraud zijn door oiling Carol II in audiëntie ontvangen. MATSJEK VRIJGESPROKEN Belgrado, IJ Juni. Hel slnatagercchla- hof ter bescherming van den slaat heeft hc- rak gedaan In bet proces legen dor Kronton, dr. Mulsjek, c.s. de 2-1 beklaagden werden vrij gesproken, o.vv Mnlsjek overigen word llernadflsj, die be schuldigd was de leider der terroristische veroordeeld lot lü jaar f. de tweede hoofdbeklangde Hadzje-'zja tot vijf jaar. twee andere be laagden lol 10 Jaai en dt voormalige afge vaardigde der Kroatische boerenpartij Jc- stilsj lol drie jaar tuchthuisstraf. Hooger beroep is niet toegestaan. DE8-UURSCON VENT IE GEHANDHAAFD Teleurstelling in arbeiders' kringen over de Engel sche arbeiders* regeering „Het slechtst denkbare oogenblik" l'lt Genèvo werd ai v', R. Cl. gcaoilul: Do raad van belieer van naai arbeidsbureau heeft vanmiddag belangrijke Zitting gehouden, Ier waarvan liet geheele werk der Internatio nale conferentie werd stop gezel, He thans om de al of niet herziening de vcntle van Washington Inzake den uursarbeldsdng. lie vorige Zvvecdscho ring had voorgesteld de herziening va conventie 0|i de agenda van nnla ariiciilscoiifereutie vim 1031 Ie plaat sen. die nan de hand van ilc rapporten van Albert Thomas de werking vnn de In lillü en 1020 aangenomen Internationale urbeid»- conventlM zal bebbeu lu besjirekon. Of schoon sinds de indiening van dit voorstel een nieuws roguering In Zweden aan hul bewind is gekomen, werd dit Xwucdschu voorstel toch gehandhaafd. Hij de behandeling becff de Engel, werkgever l-'orboa Watson liet voorstel steund, erop wijzend, dnt do conventie Washington thans na meer dun 10 'i neg slechts door 0 sinten onvoorwaardelijk geratificeerd ls, terwijl i wider delljk hebben geratificeerd. Hol danks allo propaganda voor de i-allflcnlle •II van de 63 stalen der liiforrinii>nnlo ar- hcidanrginifenlie nog sleed» zich builen dc conyentin bonden, i» volgens Forbes Wat son wel hel beste bewijs, dnt ten aan da ratificatie den grondslag van dan achluiirsdng, do zaak eens rustig wilden overdenken, zuuden nok zij wel Inzien, dnt herziening dor CQinenlic van Washing- ill do arbeidersgroep bestreden -Ir En- gelschmnn Flnlay en de Franschnmn Jou- Zwcedschr voorstel. Flnlay be perkte zich tot een scnlimenteclo uiteen- de gevoelens dor nrbalders- klasse, terwijl Jouhaux wederom do veel hoe de arbeidersgroep in dan loop dor jaren beeft getracht de be- ulteenloopondc int,orprotalio i do i iiiterprelatio zelf Z( DE ZEPPELIN NAAR MUNSTER. Gistermiddag geland. Munster, 15 Juni. (H.N.) Do Graf Zop- tlin. dlo vanmorgen oneer bevel van kup. •hinnnn te l-'ricilrlchlsl.atcn wns opgeste- :n om een bezoek nnn Westfalcn tc bren- m In hei bizonder aanu-Je stad Munster, aar een tehuis voor vliegers werd inge wijd Is vanmiddag om half vijf te Munster 'oi geland cn !eg»n 7 uur weer vertrokken n naar Fried.-ichtshafcn terug to keer:n. TRAMONOELUK TE MANCHESTER. en Iramwagen omge vingen. tongevolge waarvan een vrouw werd zedood cn 29 personen gewond werden. Het mgeluk ontstond dord-u de tramwagen, die gobcoi bezet was, bij een kruispunt ont spoorde Van do 29 gekwetsten zijn er acht zwaargewond. daarna, na de verwerping van 'i neer te leggen b:j liet denkbeeld van uilcrproinllevj con- 1921 Ie Bern. lu 1920 te Londen zijn gehouden. Als een gevolg van die confcrenlios zijn thans bij dc Engelscbo Duitnclie parlementen wetsvoorstellen ratificatie der coufererilio van Washing'' ingediend. Het is thans dus, gelde Jou haux, liet slechtst denkbare oogenblik om een herziening der conventie ann da orde te stellen, want dan zal natuurlijk du ratifi catie In Duilschland >-ii Engeland tot na die herziening worden uitgesteld. Dit was ook de meening val- -l-'i heer Albert Tho mas, die nis zijn overtuiging uilaprnk, dnt dc aanneming van het voorstel van Zweden al het werk om talrijke ratificaties te ver krijgen, ongedaan zou maken. Ook de regecringsgcdclcgeerderi van Bel gië, Duilschland cn Frankrijk spraken als hun meening uit, dat loorloopig alle krach ten op hel raljficeercn der conventie moe ten worden geconcentreerd, la de ratifi- callo dan eenmaal door vele staten ge schied, dan zou men daarna kunnen over wegen of wellicht een herziening op or.kcle punten noodig is. liet eind dor discussie was, dal een voor stel van Forbes Watson om dc beslissing nog Lot October aan te houden, werd ver worpen cn daarna ook het Zwccdscho wor stel om do herziening dor conventie tun do orde te stellen op dc conferentie van 1931 met U tegen 7 stemmen verworpen werd. De worïgeversgroep zn Zweden stemden voor dc- herziening, de arbcidorsgroep on alle andere regeeringsgedelcgccrden stem den tegen dc herziening, met uitzondering van den regeeringsgcdelegccrda van Enge land cn Japan, die zich van stemming ont hielden. Deze stcmonthouding van den ver-1 tegenwoordrger der Engelsche arbeldcrere- gcering heeft natuurlijk de teleurstelling In do arbeiderskringen der conferentie over dc algemeene houding van de Engelsche regcering ten opzichte van sociale vraag stukken to Geneve nog meer versterkt. Sir Henry Segrave Btzondcrhedcn omtrent zijn tragischcn dood Blijkens biz uidcrhod.-n omtrent den Ir dien dood van majoor Segrave die wi ,'t Vaderland lozen, was Sogravi :.ar oud. Ill] was uiolrljdon, verworven In Maart 1929 aan lie tlrnnd van Dayltm. Mot ongeluk van Vrijdag I» nog niel 0|ige liuldcrd llo motorboot, die zich mot duizi- liimw'ckkoildo snelheid voorlbow-oog, schee: plotseling slngztjdn te hebben en vcrdw-nui cmlor water, wnnrult zo veel verder weer i m daarna geleidelijk Ie zinken. Vorscheiden hooien boden hulp. Segrnv en de machinist, diu hem vergezelde, wnroi ernstig gewond en werden overgebracht nnn ton huis r.an don oever van het meer. I) derde opvarende, do ilwvnon en is vermoedelijk Ondanks al do zorgen van verscheiden doctoren heeft Sogravo spoedig den geest gegeven, Zijn leng wus doorboord door een gebroken i!b. lonvljl hij nog oen aantal an dere verwondingen opliep. Zijn vrouw, die getuige wat vnn hel on- u-luk, wns aan zij" sterfbed. Londen hot Fa. L. J. Luycx en Zn. LANQESTRAAT 49-51. Tel. 190 KATOENEN EN ZIJDEN VOILS IYIOOIE DESSINS Majoor SEGRAVE. i Sir Henry Scgrnvo i zij I: Nog wordt gemeld: BIJ do proeven, dlo roods «cniae dagen op h dermore «.-nomen hn gebroken c Donderdag brak de schroef, toen England li vaart had vun MO ecu g-oole -pliuler beschadigde dell in do hooi. Het ongeluk bleek trdcr echter bijzonder goed afgelonpen. Vrijdagmorgen wig do geringe schade licr- sleld en werd weer een mcuwc schroef nan- gebrnchl, waarmee ditmaal do rocordpoglng dn afgebakend» kilometer (vliegend» start) zou worden ondoi nomen. Du eerste baan t uf een snelheid vun 778 mijl, die op don (Cruglochl reed» tol bi wns geslagen, Uu jlgiA-lü n gat o Amerikaan Gnr-Wood, dlo Ie Venei tiiclhcid van II2.I8 mijl per uur over gebakende K.M. behaald beeft. seconden, die Segrave nu - terugweg nog sneller Irachtte tc ga.-i gekost. De boot baal. do Dl.(I mijl cn ongeveer 02 was voldoende .or Jen terugweg. (Do snelheid wordt be ken. I uit het gemiddeld» vnn een baan heen en terug). Wal er toen gebeurd ls, staat het oogenblik ung niol procios vast, mnar talrljko toeschouwers zngun eensklaps huil onlzolling, dat do Miss Engeland If sloeg, ontlar water acUecn ie verdwijnen, di door haar vaart weer hoven kivnm cu om schoon uil te Twintig motorbootjes IJlden naar dn b-s onheil», waar zij Sir Henry orn- (t'.'ii tegen ,lo zijwand van do booL D» tucra- lilcteu Hnlllwol was lu hel water verdwenen Vrll-liigavond k uur nog nl«t gevonden hal ongeluk geschiedde kort terwijl de derde inzittende, do machinist W'Hcox ook zwaar gaivond bleek, niet direct levensgevaarlijk. Henry I» In bcivustcloozen toestand ;en Inrichting vervoerd, ivnar hij kort D» c Segrave, waarmede Vrijdag liet ongeluk gebeurd, dal den dood vnn den dapperen siielhcidsjngcr lun gevolge bad, hoeft do meaning uitgesproken, dot dc boot tegen een drijvend voorwerp moe', zijn gevaren. HIJ verklaarde, dnt oen tlesch of zelfs een lak voldoend» moeien geweest zijn om het on geluk te veroorzaken. Niet afgeschrikt door hel tragisch ongeluk iet Seernvo Is mt-J Betty Cnrstairs naar dc nil don intermitionnlcn wedstrijd voor mo- n. ZIJ Is do oenigo vertogemvoordi- Engeland. GASFORNUIZEN lUs'IIJ f,!3 GA-VOCXTB. QtUïz.288 Oproep aan alle autobezitters op Zaterdag 2b Juni beschikbaar willen stellen voor de ouden van dagen Gelukkig is deze roep geen roep In <1-, woestijn geweest. Niet minder dan ::l auto mobilisten hebben hun wagen reed» voor dit sympathieke doel De die z dezen autotocht heeft belast echter nogmaals een beroep doen op de rncnschlievendheitl der nuto-bezllior», ZIJ twijfelt er echter niet aan of hel aantal he- noodigde auto's zal er komen want oen sympathieker doel als dnt wal mori llinris voor oogen heeft, zal moeilijk lo vinden zijn. Wie zal niet willen meewerken ou de oudjes, die gebrekkig zijn in dr gelezen- Amersfoort en het verdere deel van onze Hoeveel auto's er nog noodig zijn? Nog 45 waijensll ZIJ die alsnog hun auto niet bestuurder voor Zaterdagmiddag 28 Juni willen of- staan worden verzocht hiervan kennis Ie geven nan de commissieleden. In de com missie bebben zitting: Mevrouw C. Cuiner- ling Heimolt--Kelvvicli Verschuur. I'aulus lluy'slouii 22: Mevrouw C. II. Tydemnn— l-'alck. l'rinses Murielauii I. de beeren M. M. A. Hiimsclnnr. Laiigeslrant 60, J. Stain lluvlk 11 cn onze redacteur.. Aangezien liet de bedoeling Is om difc oudjes tijden- den tocht oen veryaperlng nnn te bieden znl liet ten zeerste op prljw gesteld worden indien men tinnncieelen BBaftaBBgi Tot op dezen tocht is een dé filé langs het paleis van II M. do Koningin Moeder verbonden. H. M. wns zon vricn- delijk oen défilé over het lerras van haar paleis op de meest welvvillende wijze toe

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1930 | | pagina 1