BINNENLAND STADSNIEUWS •«TV KEMAL PASJA EN DE PERS 'Drastische maatregelen tegen groote bladen Journalisten in voorarrest KEMAL PASJA aflVachUng var. hu„ veroordaellng. Tegen sommigen hunner door den ofticier ven Justitie gcCeiacht, dal hun zou worden verboden ooi! weer de Jour nalistiek te beoefenen, terwijl zij evenmin een ambtennarlijke functie zouden mogen vervullen. Tusschen de Turksche pers en Moestafs Kemal pasia's hall-dictatoriaal bewind wil het namelijk in den laataten lijd allerminst boteren en de regeering is er thans blijk baar op uit, door middel van dergelijke dratische maatregelen de Journalisten weer gedwee te maken. De tegen de bladen aan hangig gemaakte aanklad diverse „mlsdrijvcr.", waarvan de ernstigste ztjn, dat blijkens de dagvaarding „het mo- reele gezag der Nationale Vergadering Is aangetast" en „dat berichten zijn gepubli ceerd met hel doel de bevolking in vi ring ta brengen en logen het bestaan Steunend op deze overwegingen is o. journalist in hechtenis genomen, die i artikel had gepleit voor de vormtni een nieuw en krachtig kabinet, daar z.l in (unclie zijnde regeeringen In slaaf kelen, haar levensvatbaarheid vorllez seniel worden. „Hot Turksche volk Is van alles beroofd en bevindt zich aan den rand van den af grond". schreef een ander Journalist hoofdartikel. De autoritelton zagen hierin een opruiing der bevolking en gingen on verwijld lot de arrestatie van don stout- moedigen schrijver over, terwijl hel betref fende blad In beslag werd genomen. Wat de economische crisis betreft, hierop mag wel worden gewezen, doch niet in zul ke scherpe bewoordingen en slechls met de loevoeging, dat door <lo regeering alles in het werd wordt gesteld om haar le bestrij den! In een artikel met het opschrift: „WIJ laten ons niet tegenhouden", betoogde een ander blad. dal een kleine politieke groep het land ten eigen bate exploiteert. De schrijver van dit ondeugende artikel, die Ihans reeds wekenlang achler slot en gron del zit, hekelde de regeerende groep al» „terroristen' en „onderdrukkers" en hij voorspelde, dat zich binnenkort buitenge wone gebeurtenissen in de Nationale Ver gadering zouden afspelen. dlgden er ronduit van beschuldigd, zich voor een bedrag van 100.000 Turksche ponden (circa 120.0001 te hebben laten ontknopen Carol en zijn echlgenooie Prinses Helena, sedert gisteren Koningin van Boemenie. Gut-ra.onri zat de geheete koninklijke fa- niillt aan bij een door Carol georganiseerde feestmaaltijd in hel slot Cotroceni die hel karakter droeg van een verzoeningsfaeet. De verzoening zou geheel zijn geschied op de basis van de verzoeningspogingen die zijn ondernomen door ex-koningin Klisabith Griekenland. Madame Lupescu die gis teren nog le Luxe tiens nanr Boekt 'U Zondagavond hoopte aan te komen. Zij verklaarde dat zij geen ander plan had Ion als gewoon particulier persoon kalm le HEVIGE HAGEL IN GRIEKENLAND. I.ondcn, 15 Juni. (V. T>) Uil Alhet. wordt gemeld, dat te Slatlna In Griekset' Macedonië 22 pen n kom terwijl 20 persoi In Griekenland van dergelljka tljn n ifmclingen gevallen •li gedood, n gewond, it hagelkorrels DE JUROPEESCHE FEDERATIE. Het Spaassehe entwoord te verwachten, Parijs, li Juni. (H.N.), Hel antwoord van de Spaansche regeering op de vragen- Hl», van Briand betreffende de stichting van een ICuropeesche federatie wordt binnen enkele dagen verwacht. Naar vernomen wordt, zal dit antwoord liet plan van Briand goedkcuron, De Honganrsche regee ring heeft enkele dagen geleden haar ant woord offcicus reeds bekend gemaakt. Ook sij hecht haar goedkeuring oan het plan, doch maakt daarbij het voorbehoud, dat van bet eventueel# plen geen gebruik znl worden.gemaakt om den door de vredes verdragen toestand te handhaven. POOINO TOT OEVANOENISMUITERIJ Het treenpresbommen onderdrukt. Londen, 11 Juni. (H. N). Volgens oen bericht uil New York hebben 1500 gevan genen In de staalgevangonis van Ohio op nieuw getracht muiterij te plegen. De po ging, daartoe werd echter door het gevange nispersoneel o.a. mil behulp van traangas- bontmvn spoedig onderdrukt. GENERAAL FENG OVEHWINT. Lonen. 11 Juni. (V.D.) Uit Peking wordt gemold dat de voormalige Christen-generaal Feng oen beslissende overwinning op de regeerinjelroepen hoeft behaald. Ruim 25000 man der Nankiugtroepcii werden ge vangen genomen. HU Poetsjan zou een on- dei-commandant in dienst der Nank.ngro- geering met zijn gehecle troep naar nel noordelijk leger zijn overgeloopen Fong behaalde zijn overwinning na een gevecht dat 5 dagen uurde. Van regaeringszljde is nog geen meded-ie- llng over de geleden nederlaag gedaan. VERZOENING TUSSCHEN CAROL EN HELENA. Boekarest. 11 Juni. (V D.) Neer ver nomen wordt is thans een volledige nir.g lal stand „ekomen tusschen Ongunstig weer in Duitschland Twee personen aan de gevolgen van hllte overleden Onweer en bliksem rlij li, 11 Juni (H.N.). Te Berlijn zl|n ■en 2 personen aan oe gevolgen van da groote hllte overleden. Boven Frankfort a. d ontlastte sich gisterenmiddag een hevig iweder, dat van een wolkbreuk vergezeld ing. Binnen enkele minuten stonden de raten blank In Sacbscnhauaen stond hi water zoo hoog, del trama en auto's nlt meer verder konden. De brandweer werd I den tijd van 2H uur nlsl minder dan rulr 500 maal te hulp geroepen. Op verscheidene plaatsen In do stad sloeg do bliksem In, z< der echter brand te veroorzaken. Aan tuinderijen te Sachsenhasen is veel schs •gebracht. Ook boven Mecklenburg he t zwaar geonweerd, wal met hagelslag vlge regens gepaard ging. Op vele pla i ontstond brand door het Inslaan v don bliksem en er is veel oogstschade at gericht. Nieuwe boycot beweging in Indië Tegen de spiritualiën winkels Militaire versterking noodig Londen, U Juni (V. D.) Het Natio naal Congres te Bombay Is gisteren, In weerwil van het verbod van den gouver neur van Bombay, een nieuwe groute boy cot-campagne begonnen legen do spirilua- lionwinkels In het stedsk toen-fabrieken. Tweeduizend vrijwilligers etrlden zich voor hei uitvoeren van dezr actie beschikbaar. Gisteren werden 250 po» ten uiigezet voor ongeveer 120 buitenland- sche en indisi I, zich v r do a p de s niet naar binnen te gaan. geen don geven. In het algemeen I niet noodig geweest. Do mees bleven van zelf, of na hel eer Kloesterle a, rijt I Juni. Op het station Eibo werden bij het door- trein Karlsbad-Praag 'heiden passagiers, die zich uit het raampje adden gebogen, door een te dicht bij de ills staande kraar. getroffen. Een der pas- tglers is Ban zijn verwondingen overleden, forts worden zes personen meer of minder rustig gewond. BALLONVAARDER TROEBEL, t jr is Dinsdag do bekende bnilonvai bel gestorven. dgens zijn med-declingen bij zijn k et ziekenhuis geloofde men, dat hU zich doodeltjk schot had toegebracht lorzlrht'.gheid bij he. reinigen van pistool. Bepaalde gezegden van den iloke, •zo In koorU Ulde, brachten de pollt MAINZ Vertrek zonder varteen. 1 Juni, (H.Ni De hoofdmacht Ier Fransche b lo stad Mains ontruim roepen had meestal In aanwezige t n gedei ■enig vertoon De •epen, het fie regi- le van het 8e regl- DBAMA TE MUNCHEN. München, H Juni (H.N.). In den afge lopen nacht beeft de mecslersknechl Zigler in zijn woning eerst zijn vrouw en 2 kinde- n daarna zich self doodgeschoten. De en voor deze wanhoopsdaad zijn nog PROTEST VAN FRANSCHE WIJNBOEREN De ezlslt in den wljnbonw. Parijs, li Juni (H.N.) De bonden van ranselt* wijnboeren hebben gisteren te arbonne een protrslversadcring gehouden. erlangen zij •n, een verbe i. Algiers, en istiug, Tenoir rhooging vi orilellcn le Bombay heb. mllllalre versterking ge in zijn onmiddellijk uit Poona naar Bombay ge zonden. Te Tlndlvanam. 75 mijl ten Zuitl-M'esten tot ernstige onlusten, toen twee volgelingen van Gandhi de bevolking opwekten, om hel zoutmonopolie le ovorlrodcn De politie wilde de beide vrijwilligers arresteèren, doch werd locn door de menigte aangeval len met stokken en steencn. De orde kon pas weer hersteld worden, nadat verster king was gearriveerd. ORANDI'S BEZOEK AAN KRAKAU. Eaa eigenaardig incident- Warschau. 13 Juni. BIJ zijn bezoek aan Krakau heeft zich voor den Ilaliaanschen minister van buitcnlandsrhe zaken, Grandt, een eigenaardig incident voorgedaan. De minister ontving van hel aociallslische ar- beiderscomlte een prachtlgen bouquet witte nsch schrijven werd den minister eer- cht deze bloemenhulde neer le leggen op inden. U Jui)i. (H.N.) Te Jerui ion algemeen# Making der Arab i morgen aangekondigd nis pi i de lerechlslelling van 3 Arabl die in verband met de onlusten van Ion Jaar ter dood zijn veroordeeld, v echlslelllng op Dinsdag ».s. Is bepat ONVOORZICHTIOE MOEDER. p onvoorzichtigheid et in den kinderwz ich haar kindje vat !en halfuurtje later o brand te staan. F tlkkingsdood- Bij t ichtlge DE ONRUST IN BRITSCH INDIE. sen vacht- haragpoer, 13 Juni. Toen en In het dorp Khaira een vijandige i civiele ongehoorzaamheid wilde bel voerde de politie een charge uil, r de menlgie mei een knuppelaanval I LUCHTVAART De ballonwedstrjjd te Munster Naar hel gewicht der Hollandia zullen de andere ballons zich richten Vrijdagmiddag werd t ballona die aan 1en wt zullen deelnemen Hel b dia de ballon la waarna fewicht. De ballon de Hollandia r ballast wordt v. ui uitgeworpen. i. Het gewicht vai Dven WOO M. H G. C. DE „ORAr ZEPPELIN" r Scandinavië. II September October a-S. ti luchtschip een uchl s indje. bespreking tl Indo-China. irdigde Ber- DE ONLUSTEN IN INDO-CHINA Parijs, 13 Juni (V.D.). De net h»ef( hedenmiddag dt 'oorlgezet over de onlualen i De Communistische af ge va tbon verklaarde, dal de Marl', eemeche bevolking dien#) te den loop der geachiedenie la u menigmaal voorgekomen, dat eolda- vriendsohap «loten met oproerlingen, amene de regeering antwoordje Mil Pléirv. dat er in totaal 000 inlanders joi'de'kl z(Jti en doodstraffen slecht e kondc •legd. wijn mindering van de wijnbe- litin elschen kracht bij te dat alle afgevanrdigden en der provinciale stalen i in het w'ijnbouwgebied 30 lutii hij wijze van protest hun ambten zullen neerleggen, indien do regeering de niet terstond inwilligt. Ten slotte do hetoogers naar het gedenktee- bij den opstand der wijnboeren In 1807 geval'enen, waar kransen werden neer gelegd. Opvolger Is gonaraal MlaaaaL kio, 13 Juni. (V.D.I De Japansche minister van oorlog, generaal Oegaki. Is om gezondheidsredenen afgetreden. Tot zijn olger werd benoemd generaal Minami. iche bevolking door de propaganda ■loskou op een dwaalspoor gsbracht Overigens is het Julsl. dal bepaalde methoden in Indo-China een minder gun- mlhaal hebben gevonden. ITALIAAN8CHE SPIONNAOE, hrija, 13 Juni. Naar de Vosslsehe Zei- verneem), is op hel grensstation van Bentlmiglia. de Italiaansche officier For- i Bolle, wegens spionnage gearresteerd. Bij Bolle werden In code geschreven, acte- en gevonden, die een nauwkeurige op is van Fransche legerkampen in de Dauphin* inhielden. Eia doodt, twintig gawondea. nden, 14 Juni (V.D.). Gisteren raakte tramwagen van de stadstram te Man er bij hol passeeren van eenige wissels e rails en sloeg om. Van de inzitlenden dén persoon gedood en 20 personen en zoodanig gewond, dal, na overbren ging naar het ziekenhuis, het opnemen van achttien personen noodzakelijk bleek. OUD-SENATOR KLOTZ, f r U a, 15 Juni. (H N'De oud-minister financiën en rud-senator Klotz is van daag overleden. Zooals men zich zal herin ieren werd hij in 1925 tol gevangenisstraf -eroordeeld wegens oplichting, doordien hU cheques had afgegeven, waarvoor geen dek king aanwezig was LUCHTVERKEER OP DE VLIEOVELDEN Citers avar da maaad _J_ VOOR ONZE HUISVROUV KOFFIETAFEL) Kalfsbiefstuk Fa, M. R. N. OOSTERVEEN LANQE8TRAAT 42 - TEL. 77 VOOR DE PIC-NIC QROOTE SORTEERING BLIKJES VI8CH - VLEESCH GROENTEN BI8QUIT8 KOEKJES enz. ngstelling' der I de Noordelljl eeradclingcii lu t Juni. Onder groote b [ft heden le dezer stede nigink voor Volka ver* rde historische optocht i den optocht, die te half i groote praalwagen» «el. De kleurige stoe een brigade marscha groepen mede. o.m. symbolisch voorstel lend' het tijdperk der Middeleeuwen, dat Ier Republiek, dat der 19e eeuw, alsmede 'ie! tegenwoordige tijdperk- De bedoeling van dezen optocht wil'om algemeen erkentelijkheid lot uiting te bron- ten met de totstandkoming d«r Groning- >ehe bestrating, die de aiad een heel ander aspect heeft gegeven, terwijl ook het ver keer hiervan groote voordeelen oodervlrtdt Dok hoopt men dat door dezen optocht da.' 4 tcht van den vreemdeling bll)vend*op neen. da hartader van het verkter Noord-Nederland zal worden gevat- tiphol t Luclilhavc gelde luchtlijnen, «li vllogtu en Marine en 15 extra vlie 21 proefvluchten nut vliegtr I„ M en andere luchtvaart werden uilgevojrd. Tavern hadden er 29 vluel vliegtuigen van de N V Ned briek ..Fokker en 56 vlucht' vliegtuigen van de Nationa «oh ooi. Het aantal plelziervlugera rd gedurende dl< kW verkeer«' van I.-'ger en N Vllegtuigenfa- 'iegtuigen sohool. de K tV'nolhai Luchtv vluchten de Nationale Lucl lOvenfabriek en van Leger, egem bedroeg 22 571. EEN PIENTERE KOOPMAN. Op de markt Ic Tilburg stak de •IJksche koopman H. K al •n de loef af. door de aardbeien te var- koopcit A 25 cent per pond. ijl de marktprijs veel booger was. kwam dergelijke handel aan de politic vu il voor. Zil hield de drukke nering even el oog en ontdekte spoedig hei geheim pientere koopman dankte zijn succes een stuk lood. dat hij onder dc fruit- al had gelegd, zoodat er bij hem slechts is in een pond ging De weegschaal I in beslag genomen en tegen den koop proces-verbaal opgemaakt wegens be- l J. O. BARON VAN VOORST TOT Het gevaar nog niet geweken. Gorsscl vernam, was do toestand van oud-voorzitter der Eerste Kamer ba- van Voorst tot Voorst niet onbevre digend. De patiént had weinig koorts ge en mocht gedurende ecnigen HJd in led overeind zitten: Men had hoop, en lichte wending ton goede zich deed gelden, hoewel te toestand nog niet nis zonder gevaar mag worden beschouwd. r d m, 13 Juni. De vlerds k»-' e rechtbank deed heden uitaprMk afzonk togen den JO-jarigen «t- Verd. zou In 1 cn 29 Sepirnibe 'oebehoorendo i raadsman hij wt 1929 o H. H. Sch- UÊ. 'elk bedrag v,_ ie onaer zien nao, ten «Igen bate hebben aangewend. Ook bad verd. op 22 Juli 1929 een acbildertj, toebehoorende aan dr. Selu verpand en van de 5000, die hij hiervoor ontving, hid verd. slechts 3000 afgedra gen aan dr, Sch. Vervolgen» had mr. van M. ir. Juni 1929 van dr. Sch. f 20O0 onivaogafi om een bankschuld van dr. Sch. M voldoen C'ok dit geld zou verd. geheel of voor een gedeelte teu eigen bate hebben aangewend. Ook had verd. een eora van f 43!*) bta door een zliner cliénlen ter hand gaateld, om een geschil over eenige gohelins up te lop- »on, ten eigen bate aangewend. De officier van justitie bad tegen verd. en gevacsenlsstraf van twea jareh ge- cischt. mei aftrek van zes maanden voor arrest. eveneens eischte het O. M. de onmid dellijke gevangenneming van vtrd. hij 8* uitspraak van het vonnis. De rechtbank ach ito de tenlasie gelegde iten beweren Verd. heeft, aldus overwoog rechtbank, misbruik van vartrouwen ga- .aakl; hij is echter reeds zwaar gestraft jor h»t verlies van zijn positie. De rechtbank veroordeelde verdachte lot DE WANDELAAR BR..-irfen een 650.000 gulden, ,A- B. Wigman reekt in de l.ialot; aflevering vein ..De idelaxr Ultg. A. G, Sedtoonderbedk. La- hel brandgevaar en ea nieuwe hc«ch- idweren \an Brabant en Gelderland. Ir. z Ortt behandelt ocu ander actueel on- »rp. hij geeft wenken voor het veilig ■u in zee. De al» -teïda weer kouctg ver- de en fraai geilliwtroerdeAOevering van ntereaeante tijdschrift breflgt, o.m. eCn .el .Op «lap door Zuid I.lmburjF' door van Schalk, hel «lot van .Mei in de Friesche Wouden" door Jac- Bouma, U T. Buiskool schrijft over itunay.-balden cn P. J. Schenk over „De BcuhensprinjesnuitkeBt" wpór den Lezer" leiac in..'i,Hi weWijksrhs n i Amemroort" m ohsjklsd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1930 | | pagina 2