Zomerjaponnen. DE REEUWIJKSCHE PLASSEN HAWEKO M 1 :.j Haandag 16 Juni 1930 AMERSFOOKTSCH DAGBLAD -DE EEMLANDEft- 28e Jaargang No 293 NET VRAAGSTUK VAN DE DROOGMAKING Rapport over de voorstellen van Ged. Staten van Zuid'Holland Hat antwoord van Gedeputeerden VGr; nhage. rapporteurs i Zuld'llollaud heelt haar rapport over d vooralellen van tied. Staten inzake d droogmaking der Heeuwljksrhe en Sluip wijluche plinten uiftcbraehl ECn lid vraagt Ged. Staten om do droog legging ook tans als een object van werk vertchalling te bezien. 'Enkele leden waren van oordeel, dat d huidige crtale In land- en tuinbouw en ernstig beleleel vormt om tot droogmakiiv don grond. Andere leden echter, waren vat crisis op de te ncntcn tnaal bij c ■wezen werd op h tijdelijk k Verschillende leden waren van oordeel, dal le weinig zekerheid bestond omtrent dr hoedanigheid van den vrljkomenden cultuurgrond, waardoor de drooglegging lol een riskant bedrijf zou worden ge maakt. Eenige dezer leden achtlen een na der onderzoek van beteekenla dn drongen aan op aanhouding van dff behandeling Voor a hel koslen- t rijk e Issuen. de provlnele de kosten en het rial- ■go-y^r onderneming niet op zich kan ne- melT Gewezen werd voorts op de mogelijkheid van demping mal stadsvuil, terwijl ver- uhJUemle leden het oordeel van Ged. Sta- MvTw'"nschien te vernemen over gedeelte- Jfeke drooglegging volgens het denkbeeld f vjui h(b Statenlid den heer Bcekenkainp. K Wide re leden bestreden <ltt denkbeeld, om- .„dit de lioancicele rcsujtaien por II. A. irscbill plassen, teneinde de hesi voor de '(srBoiUcrs)bevolking van de groole alzden in de nabijheid. Ged. Stalen hebben het rapport beant woord. Het 'aanwezige risico wordt dooi then met ontkend, doch aanhouding dezer aangelegenheid achtte zij niet noodlg. Even als voor de meeate leden is ook voor Ged heïivaar; met die leden zijn zij van 'nor deel..dat de provincie het risico der onder naming niet alleen op zich kan en mag nanjeti Dat op het meded ragen van het rUB gloor het Hijk in de tegenwoordige qflwidighedcn'niel valt te rekenen, mee nsltïjed. St. op grond van de uitvoerig» lil pu::l met ae regeering hebben gevoerd ds vaststaand te mogen aannemen. In dez-> omstandigheden mag de eisch van den mi van werken, welke uit een oogpunt landsverdediging als gevolg der droog- ing naodig werden geonrdeeld, stellig als een te verw aai looien factor wor- beschouwd. •d. St. mecnen, dat de^ Provincies, nu da—Rotterdam reeds zulke aanzien lijko offers worden gevraagd en in de toe- groole noodzakelijke log gevraagd tullen •orden, niet een risico op zich moe at niet evenredig is snn het daar- haar betrokken belang. Van eenl- ivlood van de droog linking op de Nederlnndscho handelsba ans zal wel geen sprake zijn. Ged. Slalen kunnen het denkbeeld van jen heer Heekenkamp niet steunen. Hel .erlies per II A droog le maken grond v ■ij godeeltolljke drooglegging belangrijk ti-,mier zijn dan hij geheels drooglegging, erwiji de 2:.0 H A, culluurgrond, die zou worden opgeofferd, juist voor de julnderlj Kt gutistigt zou zijn gelegen en hot groo kwclbozwaar der omliggende polders i opgeh Ged. ontraden het plan-Heekenkamp ernstig. ZIJ zijn van meening. dat het niet op den weg der Provincie ligt zich het be zit dei' plas*>-n le verzekeren en deze te e.vplolleereii. teneinde in de behoefte aar oorden voor de groote steden te GESCHENK AAN PRIN7E8 JULIANA. udieverhlijf in Leiden een geschenk aan bicden PAARD OP HOL Da eigenaar overladen. |i .;T-jnrigo landbouwer I. Munnekc to an het hooi, toon hel paard op hol sloeg, sw'ontl opgenomen. Eon hal bij a indingen PERSONEEL VAN GEVANGENISSEN. Do diensten op Zon- en leest- Dezer dagen vergaderde het bestuur van do vakgroep „Bewaking"' van don Bond van Personeel bij de gevangeniseen. rijksopvoe dingsgestichten. rijkswerkinrichtingen on tuchtscholen ter behandeling van een Inge «leid onderzoek betreffende de diensten up Zon- en feestdagen. ,N.V\ COMPAGNIE LYONNAISE UTRECHT8CHEWEQ 10 - TEL. 179 - AMERSFOORT jC.DEJAGERj Heerenmodeartikelen ILANGESTRAATI91 IUtrochtschostraat 8 - Tel. 638 Visscherij-artikelen Hengels-Vlschhaken»! Lijstenmakerij en Kunsthandel Arnh. wog 32 Tel. 1069 Omlijsten van platen, en portretten Paeeepartoute en ovale l|Jatan Billijke prijzen. der voor eon nachtdienst vnn 10 uu hoogsto uur worflt vergoed, spri bestuur nis zijn meening uit. dat ledei Boalolon werd aan hot hoofdhoatu, vcracliillonde cijfers ter hand to' atollen en doze quaesile lilj hel Dep. vnn Justitie op. nieuw aanhangig to nnikori. Tegenover liet feil, dal de groep „flown- cing" op Zon- en feestdagen in liet gun- itigsto geval in da grnnto gaslichten slecht., i, :i uren vrij kan krijgen, stolt liet hosiuiir tlach van .1 weken verlof, henevens een neer uniforme regeling in do viering der Zon- en feestdagen. DOOR EEN AUTO DOODGEREDEN. Negenjarige knaap bel slachtoffer. Lelden, li Juni. Gisteravond ls op den Rijksstraatweg bij Alplicn aan den Ilijn eon inrigo knaap door een auto aangereden, o jongen werd dadelijk naar het Acode- niaeh Ziekenhuis alhier gebracht, maar tinmorgen ia hij roette overleden. EXAMEN VOOR RADIOZENDAMATEURS. Op Juli zal le Eindhoven weder oon Zij, die uiterlijk -10 Juni a s. een verzoek m vcrlecning van ent zendmachtiging hij en minister van Waterstaat hebben ingo- iend. kunnen aan dit examen deelnemen. AMERSFOORT TELEFOON 30, en 337 POSTBEKEN1NC 28SOO iMTDDENSIANDS - AMERSFOORT F.N OMSTREKEN DIRECTIE: A. H. IV1ARTEN8 INCASSO'S CHR.-HIST. ZOMERCONFERENTIE. 's Graven hage. Op 0. 10. 11 en 12 Juli 1030 wordt te I.unleroii gehouden do Christelijk-Historlsche zomorconforonlie, uitgaande vnn hel huoUIhmtuur der C.-H. Un» en van hel bestuur der Voreeniglng van Chr.-ltist. leden van gemeentebesturen. Op den eersten dag der conferentie zal de heer J. H. Snoock llenkc'Jians een inleiding houden over „Do Sinten- en lln gen van 1031"; Donderdag 10 dos morgens prof. dr. J Bruins over: „Artikel li van het C Program on het bijzonder lioogei wijs"; dos avonds houdt d.-t hurgi vnn Vlasrdingen, de hoer A. vun een redo over: Het ontwerp tot wijziging van de Woningwet, in 't bijzonder met bet oog op de belangen der gemeenten.'' Vrijdag 11 Juli spreekt mr. W, F. E. ba ron van der Kollz. uit Middelburg, over: „Art. IS van het Chr. Itist. Program van Beginselen en do verbetering van den mis dadiger", terwijl des avonds dr. Ph. I. Men- burg, t» Wassenaar, een inleiding zal hou den over: Het ontwerp Cursuswet, REOELING VAN DE UITVOER VAN UIEN. Een wetsontwerp Ingediend. Is con wetsontwerp tot rege- i uitvoer van ulan, waarbij do hel K. B. van II April 1930 Do welevoordrachl bevat. In verband mei do wenn-rlielijkheld om oen soepele, gemak kelijk to hanlceron regeling te ireffen niet nnders den de grondslagen, en Inet d< uitwerking in onderdeden nnn algemee- iion maatregel van bestuur of ministerieelc beschikking over. In verband mol de verpakking vnn uien in balen of zakken kwatn hel wonscholijk or ullvoe waar moet vergezeld zijn at, ton bowijza, dat zij voldoet .de clnrhi-n. Voor zoover de ui OPLICHTING. kji, dal do :hlbank to Zwolle heeft te rechtgestaan de 21-Jarlgo A. L. E., Amster dam, thans gedetineerd, terzake van op lichting. Verd., die begin van dit jaar te Eindhoven woonde, had op een karner te Amsterdam op da Heerengrachl gevestigd zijn kantoor van de N.V. Zuid Nederland- «che Bouw- en Handelsonderneming. In acn advertentie, geplaatst in verschillende binden in Geldrrlatid heeft hij filiaalhou rs gevraagd voor handel tn koloniale r maand, vrij wonen cri 5 pet. van den izel boven de 500, zouden reflectanten inalhouder worden van een winkel In ko- Drlc personen, die gereflecteerd hadd. r ingegr i hnndelsboeken, de kwam, dat inderdaad drie personen de ge'vraugde 10O aan verd. hadden over handigd. Do officier van Justitie Achtte de tenlaste legging volkomen bewezen, ca vroog tegen, verd., die reods vijf Jaren gevangenisstraf nchler den rug heeft, waarbij.IK l««r voor oplichting le Utrecht gepleegd, vier jaar gevangenisstraf. De verdediger, mr. Sanders, Zwolle, rel de, dat het plaatsen van do vang gestelde advertentie zelfs niet don opzei lot oplich ting inhoudt, Of verd. de drie getuigen in derdaad van plan was op te lichtcp, la niet gebleken, omdat hij ongevoer een maand Iredon, is gearresteerd. Pleiter c> lot vrijapruak. Een verzoek tot vonrlnnplge Invrijheids telling werd niet In behandeling genomen, aar verd. eveneens voor npllrhting terecht al moeten staan, o.a. te Amsterdam, Tlel n Breda. De uitspraak la bepaald op 23 Juni. DETILG VOOR H. M. DE KONINOIN. Door H.V.A. 13 Juni Hedenmorgen voor H. M. de Koningin en Prinses Juliana oeno afdoeling van bet zesde regiment v^i-artlllarie uit Leiden op doortnirsrh naar de legerplaats te Olden- brock. liet dofll# geschiedde onder com mando van den regimentscommandant ma joor J. E. Haltsma Mllller. Koningin, Prin ses en do dames en heeren van de hofhou ding hadden huiten het groote hek voor blazers voorbijtrekken. Na afloop betuigde de Koningin haar groote tevredenheid aan don commandant, THEOLOGISCHE SCHOOLDAG. Bronvermelding. In ons ochtendblad van heden komt een bericht voor over do theologische echool- dng der Chr. Ger. Kerk in Nederland. Daar bij Is de bronvermelding, N.R.Ct., wegge vallen. Een vergissing, die wil k,——«de gaarne herstellen. ORGELBOUW. Door de Kerkvoogdij der Ned. Herv. nerk te Geldermalsen Is opdracht gegeven san de N.V. Kerk- en Concartorgelfobiek H. Spanjaard le Amsterdam, tot het bouwen van een drle-klavlers kerkorgel «iet pedaal voor de te reelaureeren kerk aldaar. Het wordt gebouwd volgens het retn- systeem, en bevat 38 registert. WIJ maken Uw oude Kapok matrassen als nieuw op tegen billijk tarief. VRAAGT INLICHTINGEN DE FAAM, LangBStraat 2 en 5 FEUILLETON Niet dooi mensehenhanden gedouwd - Hel li D.\V|D lyall. m niet jn haar gedachten op o vc-el van t luxe. die zij zich in tiaar ni oorloven kon, was zij nog niet gewodn. Bovendien w-as zij haar gehee'e leven een vrouw geweest, die haar zorgen zoowc! gaf aan elfeen kring ais daarbuiten en die nooit terugschrokvoor een lange wandeling, irlf* door regen en storm, indien het ter bevordt-rfhg van een goed doel nutlig was Aim a wireitr boven, naar Stephen ge gaan. eri dn vensters van den tor.-n waren toeboog. dan dat iemand van daar haar de oprijlaan ol het hek kon zien doorgaan. De trhtto. sneeuw viel niet meer. en 'Ie twar* wolken joegen met verbazingwek feende snrtjteld dpor de lüfhl, alsol ze door i ten, onzichtbare macht Verden gedreven TIJ hingen zoo laag, dat enkele de zwiepen- da.Iakken rij Otr -goed óoHeruOtiden oprijlaan was vrij »1. tfpog onde.- V» voelen, maat- de wegen zwah en modderig, liet pad, dat eehe'wjdo vlot langs de haag om tUng OM Ifen liep. was bestrooid Plotseling ging de tveelt! beid der armoede. Alisot <ch ion op zijn slechts an twee kwaden koos ze liep op het midden rrgang van de deftig- inneii de grenzen van -rnclljkc buitentvijken telde over in de vuil- net de belangstelling nlijk beroep op haar /"dal*1 te, ach ecu een parsoc te doen. Zij was nu eo den van haar echtge velen hunner, precies zelf. Zij was al lot halverwege de straat ge- het hoekhuis met de grootera koperen plaat en de roode lamp boven den ingang. op de trap „Goeden morgen. Eliza, hoe meer haast, hoe minder spoed." zei Alison vroolijk. „Is juffrouw Fleming thuis?" „Neen. julfrouw. mevrouw, dat ia zij niet. Zij is met den dokter naar Barbridgc «aan koffiedrinken bij den doktar en julfrouw Feming heeft gezegd, dat zij waarschijnlijk niet voor theetijd thuis zou zijn." hij 1- om -het kleins dien „Kuit Je rnij den ijzergieterij, naar d ..O. ja. mevrouw, gend. terwijl zij zie „Ja. u moet die laat twoordde El ken hij- »r liet hek spoedde. ncnlgtc Tcn- iiinst?, dat heeft Simmlnaoe, d> slager, mij en uur geleden verteld." Alison dankte haar en vervolgde haar •eg; zij voelde zich eenigszins onzeker, laar man zou met de dogcart om-half een laar hui» lijden voor de lunch en zij be lacht. dat zij met hem naar huis zou kun- j het prettig vinden' Doar slechts bohoofde to zeggen, en dat dan niet meer zou doen, Hop zij do poort door. De portier riep haar echler da delijk aan en toen zij haar naam zei, was hij een en al vcrJogcnheld. „Vergeeft u mij. mevrouw, u zult mijn- hoer op het kantoor vinden. ReOht door, dan reolils afslaan, )a, onder de klok." Alison dankte hem met jen vblcndelljken lach en olak dwars over het kortgeknipt grasveld In het midden van het plein; cr.vdcr taan bewonderde zij de symmetrie en -gelmaat van het gebouw, wat bewees, tel geheel was ontworpen door iemand Maar z was zij niet zeker van. Zij aarzilde echts niet lang; iets scheen haar voort te drijven cn binnen enkele minuten kwam zij onder de schaduw van den hoogen muur, die de fabriek aan de blikken der stadsbewoner» onttrok. Toen zij de poort naderde, blok, wat Eliza had gezegd van de mannen die niet werken, volkomen waar le zijn. Een groot aantal stond op den rijweg, verdeeld in troepjss van twee en drie, en allen in ernstig gesprek. Alison meende, dat hun ge laat somber cn onheilspellend etond, toen zij hen voorbij ging en we>r vroeg zij zich af, of zij verslanditr deed binnen deze drei gende muren fe dringen. Maar In haar ge- heele leven was zij nooit bang voor iemand geweest en bedenkende, «lat. Indien haar man hst niet gojd vond dat zij hem opzocht. Toen zij de klok naderde, kwam de heer Crewc-met een anderen mar, uit da inid- eur er onder en toen hij zijn vrouw zag, teckende zich de grootste verbazing op zijn gezicht. Zljci voorhoofd rimpjlde zich, tr dot werd weggevaagd door Alison's ndeiijken loeit. k mok een verklaring geven," zei zij bijna vroolijk, „Ik ging uil, om mijn zuster te bezoeken en toen Ik hoorde, dut zij een dagje naar Barbridge was, r eende Ik hel m en met Je terug le rijden. De wegen zijn vanmorgen vrij modderig." .Zeker lieve, zeker," sntwoordd: hij haas tig. „Waghorne. dat Is mijn vrouw. Ik heb •I eens vertild van den heer Waghorne, AJisoa. HIJ Is mijn rechterhand. Ga binnon. wil je. ik kom dadelijk bij je. Hier, Jenkins, wijs mevrouw Crewe den wig naar mijn kamer." HOOFDSTUK XVII. r De strijdende Krachten. gevoil van toenemende hetonggtelllng. was zich volstrekt niet bewust van den groolen slap, dien zij gedaan had; nooit, gedurendi haar goheele huwelijksleven had haar voorgangster zich zoover gewaagd. Het was ook twijfelachtig, of de belangstelling, die de eerste mevrouw Crewe in de ze-ken van haar man stelde, zloh ooit bulten de vier muren van haar woning, waar zij zoo weinig geluk hed gevonden, had uitge strekt. Toen Alison de kamer binnenging en de jongeman de deur achter haar sloot,, be- m.irkte zij. dat zij hier niet alleen was. Aan het einde van den breeden leeeonaar groot vloeiboek gebogen, waarover haar vingers schenen te vliegen. ZIJ keek op, toon da deur open ging cn zsg ontsteld naar d-> ongewone verschijning: een deme In het privC-kanloor van den heer Crewe. Het vol gend oogenblik liegroep Clara Odeil, dat zij zich in de tegenwoordigheid van de nieuwe 'vaar werkgevir bevond. ZU tiet. wat er van liaar werd verwuoht, nog altijd onder den Invloed hsrer VROOM A DREESMANN Langeetraat. Bijzonder mooie eorteering In Zijden Bedspreien, f 2.90, f 3.80, f 4.10, 4.40, 8.10, f 8.90. In kleuren, goud, zalm, lila, ross, rood

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1930 | | pagina 5