Va TAHIKF IIEB KE«EL§, Hoofdsom Formaat-zegel voor Aden. met 38 Opc. 1 blad groot register-papier1 38. register-papier.-103". 1 1 1 gewoon u 0.69. I, ii - 0 34s. papier Ii 0.21. Handets-zegel voor Wisselbrieven, Acceptation, enz. Van 300 of minder0 21. Boven 300 tot 500 - 0 34s. n ii 500 il ii 10.000, voor elke/500 eene ver- hooging van0.34°. Zegel voor Hmrcontracten. Wanneer de huur 50 of minder bedraagt over den geheelen buurtijdvrij. Boven 50 tot 100 0-34s. ii 100 ii ii 2000, voor elke 100 eene ver- hooging van- 0.34s. ii ii 2000 voor elke 200 eene verhooging van - 0.69. den huurprijs van twee huur jaren bijeen te rekeneningeval de verhuring voor meer dan twee jaren geschiedt, wordt de helft van elk der overige jaren er bijgerekend. Bij verschil van prijs over een of meerdere jaren, wordt de jaar- lijksche huurprijs gemiddeld berekend over den geheelen huurtijd. De jaren, ter keuze of opzegging van den hyurder of ver- buurder staande, worden onder den huurprijs begrepen, voor zoover niet mocht bedongen zijn dat deswege eene nieuwe acte van verhuring zal worden opgemaakt. Wanneer de verhuring geschiedt voor bet leven, dan wordt de jaarlijksche huurprijs tienmaal, en zoo de huurprijs onbe- paald is, twintigmaal berekend. Het bedrag der huur wordt verhoogd wegens de lasten welke de huurder voor zijne rekening neemt ter ontlasting van den verhuurder. Huurcontractenzoo lang ze niet geregistreerd zijngelden niet in rechten. Zegel voor hcitantien. Van meer dan 1021 cents. 7

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 101