98 VerpHclitingen betrekkelijk de aaugiften vuor lirt lit*volkiue-sresister. Het hoofd van een gezin (als hoedanig ook afzonderlijk le- vende personen worden bescliouwd) is verplicht aangifte te doen van verhuizing binnen de gemeente, alsook zoo eenig lid in het huisgezin wordt opgenoraen of er uitgaat, inwonende dienst- of werkboden daaronder begrepen. Yan woonplaats veranderendedoet men daarvan aangifte, met opgaaf der nieuwe gemeente van vestigingen ontvangt deswege een kosteloos getuigschrifthetwelk ter plaatse van aankomst moet worden overgelegd. Hijdie een getuigschrift van woonplaats-verandering beko- men hebbende, van zijn voorgenomen vertrek afziet, is gehou- den daarvan kennistegeven ter plaatse van ontvangst. Yan een en ander moet de aangifte binnen eene maand, bij den Ambtenaar belast met het bijhouden van't bevolkings- registerten raadhuize geschieden 's morgens tusschen 10 en 1 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 102