Grondbelasting. I'ersoneele Belasting. 29 Opcmten: Wegens ongeb. eigendom: voor het Rijk 21'/2, de Provincie 6 en de Gemeente 10wegens geb. eigend.: voor de Provincie 6 en de Gemeente 40. Bezwaarschriften ter bekoming van teruggave der grondbe- lasting voor gebouwen, die gedurende 12 achtereenvolgende maanden ongebruikt en onverhuurd gebleven zijnbehooren binnen 30 dagen bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend. Van de nieuw-gestichte of kerbouwde gebouwen moet binnen drie maanden na de gelieele of gedeeltelijke in gebruikstelling van het gebouwenwat de ongebouwde eigendommen be- treftvoor den aanvang der landverbeteringter bekoming van vrijdom aangifte worden gedaan bij het Bestuur der gemeente waarin de eigendommen gelegen zijn. Opcenten: voor het Rijk 20, de Provincie 6, de Gemeente 70. De Gemeente beschikt over 4/s yan de opbrengst der rijks- personeele belasting. Ie Grondslag: HUURWAARDE. De belasting bedraagt 5 pCt. of 5 van de 100. lie Grondslag: DELTtEN en VENSTERS. Voor iedere deur en elk venster 55 Cts. llle Grondslag: HAARDSTEDEN. Voor eene haardstede 0.35. Voor vijf haardst. elke /2.50. n twee ii elke - 0.70. ii zes of zeven ii - 3. ii drie ii ii - 1.20. n acht of negen n - 4. ii vier ii ii - 1.80. ii tien of meer II - 5. IVe Grondslag: MOBIL AIR. De belasting bedraagt 1 pCt. of f 1 van de 100. Ve Grondslag: DIENST- en WERKBODEN le klassevoor een 5, voor twee 15, voor drie 27, Wegen9 vrouwelijke dienstbodendie op den 1 Mei des jaars, waarover de bela-ting looptouder dan 18 en jonger dan 21 jaren zijn bedraagt de belasting voor iedere dienstbode 1 5zonder toepassing van het opklimmend tarief.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 33