Vuur-, haven- en tongeld, 30 voor vier f 42, voor vijf f 60, voor zes f 81, voor zeven f 105, voor acht f 132, voor negen f 162, voor tien f 195, voor elf f 232, voor twaalf f 270, voor iederen dienstbode daarboven f 40 meer; en dienonverminderd nog f 10 voor elken mannelijken dienstbode. Voor een jager f 15. 2e klasse: voor elken tuinman f 15 voor elken tuinknecht f 5. 3e klasse: voor elken werkbode f 2. 4e klasse: voor elk dienstmeisje van 15 tot 18 jaar f 3. 5e klasse: voor elken huisbewaarder of huisbewaarster f 6. Vie Grondslag.- PAARDEN. le kl.: 1 pd. f 25, 2 p. f 55, 3,p.f 80, elk p. meer f 40. 2e kl.: voor elk paard f 15. 3e kl le soortvoor een paard f 10voor twee f 25. 2e soort, voor een paard f 5, voor twee f 16. 4e kl.: voor e'k paard f 8. 5e kl.elk p f 3, jaagp. voor sehepen of schuiten f 1,50. 6e kl.voor elk, zelfs onvolledig, tiental f 25. Die na den 1. Mei een perceel in gebruik neemt, is daar- voor de personeele belasting voor den nog overigen tijd van het dienstjaar verschuldigd. Aan den belastingschuldige, die in den loop des dienstjaars een perceel verlaat, zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijnen dienst achtertelatenwordt ontheffing verleend van zijn aanslag, naar de vier eerste grondslagen, voor den tijd des dienstjaars die nog over is, indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand volgende op diewaarin hij het perceel verliet, tegen bewijs schriftelijk aangifte is ge- daan ten kantore van den ontvanger, op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet. De ontheffing wordt ook verleend over het driemaandelijksch tijdvakwaarin het perceel werd verlatenindien de belasting schuldige daarna, doeh in den loop van datzelfde tijdvakeen ander perceel, waarvoor hij belastingplichtig is, in gebruik neemt. t Bij overlijden van den belastingschuldige treden zijne erfge- namen in dezelfde rechten en verplichtingen. Voor de sehepengeladen of ongeladenwelke uit zee. de

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 34