Begrafenisrechten op de algem. begraafplaats. Plaatselijke directe belasting. 20 u u - loo n - 150. £2 ii ii - 150 ii - 200. 24 ii 200 u - 250. 26 ii u - 250 n - 300. 32 Voor het lijk van een volwassenef 6.50 n n n kind van 112 jaar. - 3.25 n a a ii 1/ beneden 1 n - 1.50 Recht van overboeking, bij overgang door versterf of op andere wijze- 2. Recht van begraven in een bepaald graf: "Voor onbepaalden tijd- 25. u 10 jaren u meer dan 10, doch hoogstens 25 jaren - 20. Recht. tot het stichien van een enkelen grafkelder - 30. a ii a a u dubbelen - 50. Voor het begraven der lijken van onvermogenden is geener- lei recht verschuldigd. In deze belasting wordt het hoofd des gezins aangeslagen naar de liuurwaarde van het door hem bewoonde perceel, of ge- deelte daarvanzooals deze van rijkswege is geregeld voor de grondbelastingen voor zooveel die regeling, in bijzondere ge- vallen niet is gedaanof in eenig perceel (boven 200 liuur- waarde) eene fabriek of tratiek wordt uitgeoefend, alsdan naar de liuurwaarde van gemeentewege te schatten door beeedigde personen. Als Maximum wordt op de huurwaarde geheven 14 pCt. van 40 tot f 60. 16 u ii - 60 ii - 80. 18 u ii - SO ii - 100. 28 pCt. van 300 tot/ 400. 30 n ii - 400 u - 500. 32 ii ii 500 ii - 600. 34 ii n - 600 ii - 700. 36 ii n - 700 u - 800. 38 n ii - 800 n - 1000. 40 ii u - 1000 en hooger. luvU CXI UUUgCIt Van den aanslag wordt afgetrokken: 5 pCt. voor een in- of uitwonend eigen of behuwdkinden inwonend kleinkind broederzuster of pupilvoor zoover zij minderjarig zijn en ten laste van het hoofd des gezins komendaarenboven 3 pCt. voor elken volgenden minderjarigehiervoren bedoeld. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de over den geheelen aanslag te neffen percentcn.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 36