Belasting op de honden. RIJKS-TELEGRAAF 33 Door de Kamerbewoners wordt naar een gedeelte der huur- waarde van het geheele buis betaald als volgt: 1 4 voor eene kamer zonder afzonderl. slaapplaats. V3 wvt 1/ u of 3 kamers. '/a meer dan 3 kamers. Aan lloofdbewoners van liuizen die een gedeelte daarvan ge- durende minstens drie maanden in het dienstjaar hebben ver- liuurd aan personen, deswege afzonderlijk aangeslagen, wordt de navolgende afschrijving of teruggave verleend V8 voor 1 kamer zonder afzonderlijke slaapplaats. '/e 1 met tr i/ of 3 kamers. H meer dan 3 kamers. Geene teruggave of afschrijving wordt gedaan, zoo niet de aanvraag^ daartoe aan Burg, en Weth. is ingediend oor het einde des jaarsdoor den Kamerverhuurder Voor of op 1 Dec.ter zake van vertrek uit de gemeente c. Binnen eene maand na die der opkeffing van het huis- houden des overleden belastingschuldige. Voor elken hond 3waak- of trekhonden f 1. J. J. JacobsDirecteur. C. A. Spruyt, Telegrafist 2e kl. J. J. SpruytOpzichter over het materieel. W. van den Berg, Vaste besteller. H. van den Berg, Hvlpbesteller en Bode. Het kantoor is geopend: Op alle werkdagen: van 8 u. voorm. tot 9 u. 's avonds. Op Zondagen en daarmee gelijkgestelde feestdagen Van 89 voorm., van 13 nam en van 79 u. 's avonds. Naar alle telegraafkantoren in Nederland kost een telegram van niet meer dan 30 woorden: 30 cents; voor iedere 10 woorden daarboven: 15 cents. Bevat een telegram niet meer dan 10 woorden, zoo kan het op de daarvoor geldende bijzondere voorwaarden (hijv. ver- bod van geheim schrift, ongeoorloofd gebruik van cijfers,) als Kaart-telegram tegen 30 cents verzonden worden. Zoodani'g

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 37