34 telegram moet het. opschrift voeren//Kaart-telegram"welk woord niet in rekening wordt gebracht. Dezelfde spoed als voor een gewoon telegram wordt bij de overseining en afleve- ring aangewend. Bij de bezorging is het een open telegram. Ook voor de plaatsenwaar geene telegraafkantoren zijn ge- vestigdworden telegrammen aangenomen. De verzending van het naastbijgelegen telegraafkantoor geschiedt door tide post" (kosteloos), of door //boden" en //estafetten". Bij vooruitbe- taling wordt de bode.-bezorging berekend voor den afstand van 11 kilometers (mijlen) tegen 70 cents en van 22 kilometers tegen 1.40; voor verder gelegen plaatsen, en ook wanneer de bodekosten voor rekening van den geadresseerde wprden gelaten, wordt de werkelijk door het eindkantoor betaalde prijs geheven. De afzender vermeldt schriftelijk vanwaar en hoe de bezorging buiten de lijn moet geschieden. De collationneering van een bericht kost de helit van den prijs der oorspronkelijke tijding. Zij bestaat in het woordelijk terugseinen van de geheele depeche, van kantoor tot kantoor, langs den geheelen weg dien het bericht te doorloopen heeft. Voor kennisgeving van ontvang is de prijs van een //enkel- voudig" bericht verschuldigd. Zij bevat eene eenvoudige tele- grafische mededeeling, aan den afzender, van den tijd waarop het bericht aan zijnen correspondent is afgeleverd. Dringende berichten worden voor andere tijdingen van den- zelfden rang overgeseind. Een binnenlandsch dringend bericht van niet meer dan 20 woorden kost 1voor iedere 10 woorden daarboven 50 cents. De berichten moeten duidelijk geschreven worden en mogen geene doorhalingenverwijzingenbijvoegingen of overschrij- vingen bevatten dan die behoorlijk gewaarmerkt zijn. De aanwijzingen //antwoord betaald"collationneering be- taald"//dringend", //bodeof //bodebe taald" en //postkomen, afzonderlijk of vereenigd, aan 't hoofd van het bericht en worden in de woordenschat- ting begrependaarna het adresde inhoud en de onderteekening. De afzender is vrij in de keuze der taal; nochtans wordt het Nederlandsch, Duitsch, Eransch of Engelsch aanbevolen. Nadere inlichtingen zijn aan het kantoor verkrijgbaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 38