1 37 Dagen van expeditie naar \ed. Indien, enz. VERSCHILLENDE OPGAVEN. VOOR DE QOST-INDISCHE LANDPOST. (om de 4 weken.) Uit NieuwediepVrijdag19 Jan., enz. Over Napels: Maandag, 1 Jan., enz. (om de 14 dagen.) Over lriest: Woensdag, 3 Jan., enz. Over BrindisiDonderdag4 Jan.enz. Over Marseille: Donderdag, 11 Jan., enz. VOOR DE WEST-INDISCHE brievenmalen. De 6.14. en voorlaatste dag van iedere maand. VOOR DE VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERICA" Over Engeland (vrijw. frank.)Maand.Woensd.Dond. en Yrijd. VOOR AUSTRALIA. Over Southampton (gedwong. frank.)Donderd. om de 4 weken. n Marseille (vrijwillige frankeer.): ii ii u VOOR DE KAAJP DE GOEDE HOOP. Over Engeland (vrijw. frank.): de 7. en 22. van elke maand Het is raadzaam den laatsten dag niet aftewachten. Omtrent de buitenlandsche correspondentie en de frankeering naar de zwaarte der brievenkan men inlicbtingen bekomen ten postkantorealwaar ook postwissels voor BelgieDuitsch- landZwitserlandConstantinopelde Vereenigde Staten van Noord-AmericaNederlandsch en Britsch Indien en Italic ver- krijgbaar zijn. drukwerken kunnen tegen verminderd port gefrankeerd wordendocb mogen geen ander schrift bevatten dan alleen naam, titels en prijzen; drukproeven voor zoover de eorreetie betreftdaarvan uitgezonderd. Zij moetenmet postzegels gefrankeerdin de daartoe bestemde bussen geworpen worden daar ze anderszins met 10 cents port worden bezwaard.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 41