Woord vooraf van de uitgeverij aan de lezers Het verheugt ons U thans weer een nieuwe editie te kunnen overhandigen van onze NUHA-adresboeken, die een getrouw beeld van de Nederlandse steden willen geven. Met steeds groter snelheid veranderen de tijdsomstandigheden, steeds groterwordt het aantal inwoners en steeds talrijker worden daardoor de hedrijven, die in de immer stijgende behoeften moeten voorzien: in een woord steeds gecompliceerder wordt het leven. Wij pogen dit snelle tempo en deze vele veranderingen in ieder opzicht bij te houden. Dit is de reden, dat wij met korte tussenpozen telkens weer nieuwe uitgaven van onze adresboeken doen verschijnen. En in deze serie brengen wij thans een tweede uitgave voor Amersfoort. Ons streven is er voortdurend op gericht voor de gebruikers een praktisch, over- zichtelijk en veelzijdig werk samen te stellen. Het zal ons genoegen doen, indien onze lezerskring ons nog suggesties wil doen toekomen omtrent de inhoud of de indeling van dit adresboek. Tenslotte willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan alien, die behulpzaam waren bij het verzamelen van het materiaal en ook nu al aan degenen, die zullen medewerken bij de verspreiding van het boek; in het bijzonder betuigen wij onze erkentelijkheid aan het Gemeentebestuurde afdeling Bevolking, de V. V. V. en de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Mogen onze boeken door de medewerking van alle betrokken instanties en door de medewerking van de ganse bevolking steeds meer een universeel en actueel register worden van het werkelijke leven en moge dit boek speciaal dienen tot nut van Amersfoort en haar omgeving. NEDERLANDSE UITGEVERI] VAN HANDELSINFORMATIES N. U. H. A. AMSTERDAM

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1970 | | pagina 15