ALBERT DE KOE, 1 it MEISJESSCHOOL. S. SCHULTZE, met's jrijks 200 l 250 platen. Prijs per 12 Afl. f 3.90. 1 EEN SMIDSLEERLING, STUIVERSNOVELLEN, Wordt verlangd Elf gulden Nuttige lectuur voor Jongens en Meisjes. imct ni Eene groote oyerwiniing iter wetenschap. EPILEPSIE, DUIZENDEN ADVERTENTIE N. n X, Utri 81' Wordt tejr spoedigste gevraagd Hof F 237 Hof F 237 (gegarandeerd chemisch zuiver), COGNAC, enz. beveelt zich voor de le vering daarvan beleefd aan. OPENBARE LES alleen toegan kelijk voor de ouders der leerlingen op 14 Juli a. s. G. J. MINGELEN. GEÏLLUSTREERDE 7 zuivere Citroen- en Fambrozen- LIM0NADES, JACOES, Langestraat B 31. G. J. MINGELEN, in- en v jiiïoop van Effecten, Utrechtsche straat E, No. 4. ANTIÉPILEPTICUMeen middel officieel onderzocht en aanbevolen door specialiteiten op medisch gebied, geneest bepaald en volkomen zelfs in de moeie- lijk-ste gevallen de verschrikkelijkste aller ziekten Dr. EIRCHNER, Berlijn N. W. Brücken Allee 34. T)DT?TTFF1\T Volkomen §ene- De groote brand te Wagram N.B. Talrijke brieven met verklaringen van de hoogst geplaatste personen, over de soliditeit van onze artikelen zijn in ons bezit, die wij evenwel door beperkte plaatsruimte hier niet openbaar kunnen maken. Zij liggen evenwel in ons Depot voor een ieder ter inzage. P. Louwerse, AntL L. de Rop, Willem Otto, Gerard Keller, Justus van Maurik Jr., J. Worp, Agatha Dit is de Achtste jaargang die verschijnt en steeds klimt het aan tal abonnés. Wel een groot bewijs dat deze lectuur en de platen, de jeugd van 8—14 jaren, recht aangenaam zijn. Aan het oplossen der raadsels zijn prachtige prijzen verbonden. In de vorige jaargang 1 Gouden Horloge, 2 Zilveren Horloges, 2 Schrijfportefeuilles met zilveren si ting, benevens 140 Boekwerken. giet nu ateenkolenteer tusschen de stee- nen. Daardoor worden de wortels verbrand of althans gedood, en men zal waarnemeD, dat men er verder geen last meer van heeft. Iemand, die dit middel in Juni van het afgeloopen jaar toepaste, hield zijn binnenplaats tot nu toe van all gras en onkruid bevrijd. Het aantal vluchteliugen uit Egypte, die te Malta de wijk nemen, bedraagt 2200. De meesten lijden aan alles gebrek. Te Londen is 2700 pd. st. bijeengebracht voor de noodlijdende gevluchte Europe anen. Te Dublin is van Regeeringswege aan geplakt, dat 20.000 pd. st. (f 240.000) zijn uitgeloofd voor de ontdekking van de moordenaars van Cavendish en Burke. De gewoonte van plattelandsbewoners om bij het binnenhalen van den hooioogst boven op den met hooi volgeladen wagen te gaan zitten of liggen, heeft een inwoner van Schijndel waarschijnlijk het leven ge kost. Althans bij het rijden door de deur van zijn schuur geraakte hij zoodanig tus schen het hooi en een plaat bekneld, dat men voor het behoud van zijn leven vreest. Als, tengevolge van te nauw schoeisel of een langdurig loopen, de huid van de voeten afgeschaafd is, doet men wel, op de gewonde plek eiwit te brengen. Dit moet echter meermalen na elkander her haald worden, zoodra de voorafgaande laag volkomen is opgedroogd. Nog beter is de werking, wanneer men ten slotte over de opgedroogde lagen eiwit nog col- lodium strijkt. Een voor een paar dagen gedegradeerde opperwachtmeester der huzaren te 's Hage, heeft zich Yrijdag, in de kazerne, door een pistoolschot van het leven beroofd. Dezer dagen stond te Parijs terecht de gravin Boudon de Boislaurent; ze had haar vermogen verloren en hield een drank winkel. Zij werd aangeklaagd van wijn te hebben vervalscht, en werd tot een boete van 50 frcs. veroordeeld. Er wordeo gelden ingezameld om te Spiers eene kathedraal te stichten ter herinnering aan den Rijksdag aldaar van 1526, waar het beroemde Protest is uit gesproken, aan het welk de Protestanten hun naam ontleenen. Bij de viering van het zevende halve eeuwfeest dier gebeur tenis is dit plan geopperd. Thans heeft men f 125,000 voor dit doel bijeen. Een Amerikaan heeft, gedurende vijf jaren, f 2500 'sjaars voor dezen bouw toegezegd. Te Londen hebben twee vrouwen eene geregelde bokspartij gehouden, louter om dat ieder van haar beweerde de sterkste te zijn. Er waren vele toeschouwers. Over eengekomen was, dat zij elkaar niet bij de haren zouden trekken, niet schoppen en niet krabben: een eerlijk vuistgevecht. Na oorringen, haarpennen en vingerringen te hebben afgelegd, schudden zij elkaar op ge bruikelijke wijze de hand en het gevecht begon. Bij den eersten gang kregen zij elkander reeds bij de haren; maar overigens ging alles ordelijk toe. Bij den negenden hadden beiden elkaar een blauw oog toe gebracht en beider gelaat was bedekt met builen. Toen aan eene van beiden de zege was toegekend, vroeg zij aan de andere, of deze nu niet erkennen moest, dat zij de sterkste was in het boksen. Die verkla ring werd gereedelijk afgelegd en daarmede eindigde het walgelijk tooneel. Ten einde de voorloopige rustplaats ge geven aan het stoffelijk overschot van Garibaldi, tegen mogelijke ondernemingen van kwaadwilligen te beveiligen, is daarop een rotsblok gewenteld, dat ruim 5000 K. G. weegt. Naar een Engelsch blad verneemt, zou generaal Wolseley tot opperbevelhebber van het naar Egypte te zenden expeditie-corps en generaal-majoor Evelyn Wood tot diens chef van den generalen staf benoemd wor den. Het besluit is genomen om de leger reserve binnen tien dagen op te roepen. Zeventien regimenten infanterie en drie cavalerie-regimenten, welke op oorlog sterkte gebracht worden, hebben bevel ontvangen, zich voor onverwijlde insche ping naar Egypte gereed te houden. De Egyptische bezetting van Alexandrië zou thans 7 a 8000 man bedragen. Bevallen tien welgeschapen ZOON, die kort na de geboorte over leed, M. C. M. VAN ELLEKOM, ge liefde echtgenoote van J. W. WIEDEN- BRUGGE. Amersfoort, 9 Juli 1882. f>~ Den 9 Julij 1.1. is te Utrecht, in den ouderdom van 71 jaren, overleden de Heer Mr. D. M. VAN GELDER DE NEUFV1LLE, echtgenoot van Vrouwe J. M. VAN DE POLL. f. v. '--J- Tqt onee groote droefheid overleed heden onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer GERR1T VAN BINNENDIJK, in den gezegenden ouderdom van ruim 83 jaar. Uit aller naam, W. VAN GELDER. ftT-S E- VAN GELDER— 8 Juin 1882. D j vax Binnendijk. bij fatsoenlijke lieden van de P. G., voor hen die de H. B. School of Gymnasium zullen bezoekenof voor HEEREN welke hunne bezigheden buitens huis verrichten. Nette en zindelijke bediening wordt verzekerd, tegen bil lijken prijs. Adres met franco brieven onder lett. K. bij den Uitgever dezer Courant. V r- j niet beneden de 17 jaren oud, bij D. H. HOOGLAND, Mr. Smid. door de Heeren LYNCH FRÈRES te Bordeaux belast met den verkoop van hunne 11, bevattende GEÏLLUSTREERDE NO VELLEN, in Geïllustreerden Omslag. Verder eene rubriek LAND- en VOL KENKUNDE, Geïllustreerd met Geïl lustreerde Beschrijvingen van Eabrieken uit alle oorden der wereld, waardoor het werk een Wereld-Adresboek wordt vaD blijvende waarde voor iedereen, en tevens een sieraad op elke leestafel. De prijs is slechts 65 Cent voor Der tien wekelijksche afleveringen. Advertentiën op den Omslag 15 cent per regel. Alle Boekhandelaren en Postdirecten nemen bestellingen aan. Rotterdam. y S. BLOK. van een der voornaamste stokerijen, zui vere FIKANSCHE BRAU'DE- WIJN, bijzonder' geschikt en ex- presselijk gestookt om vruchten in te leggen, welke alsdan jaren haar smaak en qualiteit behouden, alsmede tevens voorhanden de van ouds vermaard LIQUEREN van 't LOOTS JE DE ER VEN LUCAS BOLS, welke voorheen uitsluitend verkrijgbaar waren bij den Heer R. DE HAAS, banketbakker alhier, en thans uitsluiiend verkrijgbaar zijn bij en beleefdelijk wo den aanbevolen door vn-L, De ondergeteekende stelt zich voor in de maand Sep tember a. s. een CUR SUS te openen voor meisjes van veer tien jaar, leerlingen der school, die zich voor het examen van ONDERWIJZE RES wenscheu te bekwamen. Inlichtingen daaromtrent worden aan belanghebbenden gegeven door; Hoofd der Meisjesschool. V Onde eieekende, MAKELAAR te Amersfoort b°'ast zich met den 't BEZOEKEN VAN GELDEN OP HYPOTHESK etc. evenals alle andere zenuwziekten. Dit middel is voor alle zieken van groot gewicht; reeds duizenden menschen dan ken het hun genezing, een onbetwistbaar feit, dat reeds door vele bladen in het Binnen- zoowel als Buitenland dankbaar vermeld werd. Het ANTIEPILEPTICUM wordt bij 6 Elacons benevens gebruiksaanwijzing tegen overmaking van 25 francs of per rembours verzonden. Het goede resultaat wordt gewaarborgd in sommige buitengewone gevallen heeft men evenwel een dubbele dosis noodig. Bestellingen te adresseeren aan het gene- raal-dépot van een fatsoenlijk BEDIENDE, bekend met het KRUIDENIERSVAK, zonder goede getuigschriften onnoodig zich aantemelden Belanghebbenden adresseeren zich onder Lett. F aan den uitgever dezer courant. zijn genezen van de dronkenshap,', door mijn middel, dat gemakkelijk met of zonder weten van den drinker ge bruikt kan worden. Tegen overmaking van 10 gulden, zend ik het middel per post. wederverkoopers rabat. CHONE te MunsterWe f stalen. DIlL U KL1N zing door de Bandage Régelatur van Dr. Waer- segers gebreveteerd Breukmeester der Hospita'en, Commandeur en Ridder van verschillende Orden. Groenplaats, 35, te Antweipen. die de gezamentlijke fabriekslocalen, ma chines etc. der Oostenrijksche Austriazilver Fabriek geheel verwoeste, noodzaakt deze daar de wederopbouwiug van deze reus achtige onderneming onbeschrijfelijke offer, kosten zoude, tot geheele opheffing der zaak. Ter spoedige likwideering worden daarom al de uit de brand geredde waren, tegen eiken prijs verkocht of liever gezegd bijna weggegeven. Voor slechts 1 11.Holl. geld, dus nau welijks de heft van de waarde van 't ar beidsloon, ontvangt een ieder de volgende artikelen (vroeger prijs 36.Holl.) van 't fijnste gedreven Austria Zilver, het welk het eenige metaal is, dat altijd wit blijft en van echt zilver zelfs na verloop van 20 jaar niet is teonderscheiden; voor het wit- blijven wordt gegarandeerd. 6stuks Austria zilver Tafelmessen met echt Engelsche staalklingen. 6 dito Vorken, fijnste kwaliteit. 6 dito Eetlepels, massief elegant. 6 diio Koffielepeltjes, fijnste kwaliteit 6 u dito Theelepeltjes, u 1 dito Suiker schepper, superfijn zwaar 1 dito Melkschepper, groot massief. 32 welke voor de fijnste tafel een sieraad zijn. En dit alles te samen voor slechts alsmede franco toezending. Geëerde bestellingen worden na ontvangst van postwissel of tegen rembours zoolang de voorraad rijkt, door onzen Geueraal- agent den Heer JULES SILBERBERG, Munchen, Marsstrasse 4, uitgevoerd. MIMI MIJ door en vele andere Schrijvers en Schrijfsters, Bij alle Boekhandelaren staat de inteekening open alsmede bij den Uitgever JOH. Y K E M A, 's-G raven hage. Afleijering I pag. 1 komt voor 't Portret van H. K. H. "Wühelmina, Helena, Paulin^, Maria, Prinzes der Nederlanden, geboren 31 Augustus 1880.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1882 | | pagina 3