AFDEELING AMERSFOORT. LET HIER OP! DE MAGNEET, B. TAF EDE. A. I SLOTHOUWER. ARTICLES DE LUXE ET D'UTILITÉ SCHEURKALENDERS. m m m m m m m Saaijetten en andere Wollen Garens. Pr A. M. HABES ALPHONS ANNEGARN. NAAIMACHINES - Tie Sinter Maifactrat Co. MM. ctM WOLLEN WINTER-ARTIKELEN Kousen, sollen, lanttoenen, loeien, sjaaltjes, manchettenpolsjeskin- ler-korstrotten, vronwen-liorstrolken, mans-horstrotlen, enz. enz. KRIMPVRIJEINGELSCHE 6REIW0L, WORüf GEVRAAGD: Holloway's Pillen UTRECHTSCHESTRAAT. HOEK HELLINGSTRAAT. AMERSFOORT. DE KLEINE KAPITALIST, H. J. BONNIER. Te 12% ure OPENBARE VERGADERING, LEZING van den Heer A. F. MARLET. J. B. DE BEAUFORT, Fooi •zitter. J. ZANDIJK Jr., Secretaris Langestraat vis-a-vis Sociëteit „CONCORDIA" F 19. A. DE WAAL MZN. Het goedkoopste Financiëele Weekblad van Nederland. HUMORITISCHEEd. Bom. TEN KATE'S. LAURILLARD'S TER HAAR'S. DICKEN'S. CHRISTELIJKE van Ds. BEETS. id. door Couvé Vergers. ALLERLEI. ELEGANTE. HOLLANDSCHE. INTERNATIONALE. HUMORITISCHE, Ed Slothouwer. Allen voorhanden bij Pi pj Pi ^6 BREUKEN. Zoo even verscheen: Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-Spoorweg. ALGEMEENE VERGADERING op vrijdag 12 Januari 1883, des middags te 12 ure, in het Locaal „DE AREND" te Amersfoort OVER DE VRAAG y>Is de achteruitgang van den landbouw op de hoogère zandgronden aan het aldaar in gébruik zijnde landbouwstelsel toeteschrijven en zoo ja, luelk landbouwstelsel verdient in den tegenwoordigen tijd voor die streken van ons Vaderland aanbeveling 9" Niet-leden hebben te 12/4 ure toegang - tegen belaling van 25 cents. Het bestuur, Voorheen Coupeur van den heer W. Bakx, beveelt zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle heeren costumes. Is voorzien van eene ruime keuze La konsBukskins en datwat verder tot zijn vak behoort. Steeds voorhanden eene groote ruime keuze NOUVEAUTÉ'®. Oroote sorteering PUNCH- en CHOCOLADEKETELS. Alle voorwerpen bij mij gekocht en die verzonden moeten worden, is Emballage van welken aard ook GEHEEL VRIJ. [pi H. H. SCHOENMAKERS, ZADELMAKERS, ZEILENMA KERS, en BOEKBINDERS worden attent gemaakt op boven genoemde machines welke met zijde even keurig als met het zwaarste garen of pekdraad enz. werkeneveneens Naaisters en Kleermakers worden aangeraden alvorens een machine te koopen vooral de echte Singer-machines te beproeven. Al deze machines op wekelijksche afbetaling van af 1 gulden verkrijgbaar in het bekende depot en REPARATIE INRICH TING Dit blad verschijnt eiken Woens dag, maakt melding van alle we tenswaardigheden op financieel gebied en geeft wekelijks een „Beurs-Overzicht". Hetzelve bevat eene rubriek „Korrespondencie", alsook eene Prijs-lij st van Premie- loten welke niet in de Nederland- sche Beursnoteeringen worden opgenomen, en neemt de uitloo tingen van ALLE Premieloten en uitlootbare gewone fondsen op. de uitgever: Spuistraat, IJzerstaven AMSTERDAM. UJ (P De ondergeteekende heeft een groote voorraad ALS: De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. Alsmede: prima WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE In het Terkoophuis op den Hof, Amersfoort. De echte Frankforter SPEELKAARTEN, PIQUET, OMBRE en WHIST, opnieuw ontvangen. om terstond in dienst te treden, een geschiktfatsoenlijk PERSOON voor Loopwerk. Jongelieden boven de 15 jaren kunnen mede in aanmerking komen. Zich aan te melden in persoon bij den Boekhandelaor A. M. Slothouwer alhier. zijn het beste geneesmiddel ter wereld voor van streek geraakte lever, gal en slechte spijsvertering. De wonderlijke kracht van dit heilzame middel en goede resultaten, verkregen bij patiënten die aan gemelde kwalen ledenzouden onge looflijk schijnenwaren zij niet bevestigd geworden door de tallooze genezingen er door .bewerkstelligden door het besten dige voordeel uit hun gebruik getrokken. Deze onwaardeerbare Pillen verzachten en versterken het zenuwstelselzuiveren het bloed, regelen de afzonderingen en versterken het gestel. De kwaal vliegt voor hen weg. Zij zijn geheel samengesteld uit uittrekselen van plantenonvermengd met het eene of andere mineraalachtige of schadelijke bestanddeel. Zij kunnen daarom gerust en volkomen veilig gebruikt worden voor zwakke vrouwen en jonge kinderen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80 ƒ1,80, ƒ3-, 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op fronco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. Volkomen genezing door de Bandage Régelatur van Dr. Waersegers, gebreveteerd Breukmeester der Hospita len Commandeur en Ridder van ver schillende Orden. Groenplaats 35 te ANTWERPEN. ÏTNIVERSAAIi-REDDINGSMID- DEL tegen DRONKENSCHAP en hare schrikkelijke gevolgen. Dit zeer onschatbaar werk verklaart niet alleen den oorsprong en de gevolgen van deze zoo verschrikkelijke ziekte, maar onthult ook alle marktschreeuwende en bedriegelijke aanprijzingen van middelen tegen de dronkenschap doordien het ieder een grondige en zekere genezing verzekert welke met deze ziekte behebt zijn en welke wederin het genot der volle gezondheid en familiegeluk willen komen. Hetzelve kan tegelijk met het recept en medicijnen, inclusive gebruiksaanwijzing, tegen inzending van het bedrag van 6,50 betrokken worden door de Duitsche medicinische Boekhandel te B E R L IJ N Schönhauser Allee 118. MARKTBERICHT. Nijkerk, 9 Jan. Tarwe f 10,50 a 11,50. Rogge f6,20 a 6,60. Boekweit f6,50 a 6,80. Garst f6,00 a 6,50. Haver f4,40 a 5,00. Aangevoerd 129 koeien f70 a 250. 34 Biggen f6,00 a 8. 6 Schrammen f14 a 17. Boter per Ned. pd. fl,35 tot 1,50. Eieren 3l% a 5 Cts. Wlnterdfenst, geopend 1 November 1882. Naar Utrecht: Vertr. Amersf, Zaterd.) 6,55 8,56 11,1 3- 2,50 6,6 9- Aankomst te Utrecht Rottd. 's Hasre 7,45 0,35 11,35 3,55 3,22 6.37 9.38 9,30 11,45 12,59 5,15 7,30 11,20 9,40 11,50 I,6 5,30 7,42 II,30 Arnh. 9,55 10,45 2,10 6,40 10,5 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 9.— 12,15 4.40 6,13 9,27 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 10,54 1,42 7,15 7,47 11,19 2,12 4,32 10,12 2,17 4,25 10,5 Naar Hilversum Aankomst te Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,20 8,38 9,1 11,2 12,10 1,29 2,51 6- 8,49 9,- 7,36 7,46 8,31 9,— 9,15 9,25 11,15 11,24 12,23 12,32 1,44 3,5 6,14 9,2 9,13 1,54 3,15 6,23 9,11 9,22 8,8 9,48 11,44 1,25 3,46 6,48 9,38 11,25 8,37 9.13 10,14 12,— 1,7 2,44 3,53 7.14 9.47 10,12 Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn 8,41 9,35 11,1 1,13 6,11 9,6 V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,59 9,49 11,15 1,28 6,26 9,25 9,19 11,33 1,46 6,44 9,44 9,56 10,33 12,8 2,19 7,15 10,17 10,19 •10,51 12,27 2,43 7,32 10,41 Snelpersdrukkerij van SLOTHOUWER C°.te Amersfoort. t

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1883 | | pagina 4