Ofüciëele Publieatien. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Van het personeel der hofhouding n H. K. H. Prinses Hcndi ik, dat in het dden van April wordt ontslagen, zullen n de dienaren, die reeds tijdens het -en van Z. K. H. prins Hendrik ten leize geëmploieerd waren, pensioenen jaarlijksche toelagen verleend worden. De commissie voor de maskerade, e te Utrecht in 1886 door de studenten I gehouden worden, is van plan nu K en onderwerp uit de geschiedenis te men, maar terug te keeren tot de jenlijkc maskerade, zooals die vóór 60 i 70 jaren werd gehouden, namelijk rschillende groepen uit het tegemvoor- ge en vroegere leven, teneinde zoodoende i deelneming der jongelui meer algemeen doen zijn, en de grootc kosten van istuums, harnachementen, wapenrustin- ;n, enz, te besparen. De Commissie, die voor de Prov. trecht in het voorjaar van 1885 de camens ter verkrijging van de acte van •kwaainheid, bedoeld in art. 56 onder van de wet van 17 Aug. 1878 zullen /"nemen, is door den Minister van Bin- ënlandsche Zaken als volgt samengesteld: ot lid en voorzitter, de inspecteur van 'l Lager onderwijs in de 2e inspectie Tot leden, de schoolopzieners in het tl" sliic t Utrecht en in de arrondissemen- mi Utrecht, Amersfoort en Rhenen; i Tot leden-plaatsvervangers, de scliool- pzieners in de arrondissementen Ysel- 1 e_vn en Loenen. Ook de behandeling der begrooting an Justitie is vrij vlug van stapel geloo- en. Zij is door de Tweede Kamer reeds angenomen, na schrapping van het i i racteinent voor een tweeden advocaat- li ieneraal te Arnhem en overneming door J en minister van het voorstel tot schrap- mg der tractementen voor de negende i andsheeren te Arnhem en te 's-Herto- .cnbosch. j; I 1 Bij de commissie voor werkver- chalTing te Amsterdam is tot hiertoe ngekomen de belangrijke som van 1 1618-48,67'/j. Ten einde de gemaakte I ilannen tot uitvoering te zullen kunnen ||j Drengeit, meent de Commissie thans ermoedrlijk nog f 10000 te kort te i' .uilen komen. f:*Wj i 'I i, De heer V. C. Dijckmeester, in i'i even commandant der Anisterdamsche irandweer, is eindelijk als lijk terugge- zonden in eene der Anisterdamsche I grachten. Maandagmiddag te één uur is J lij begraven, en wel in allen eenvoud. Het corps der brandweer had wel f Gepresenteerd de begrafenis bijtewonen locli de familie heeft gemeend in den ,reest van den overledene te handelen, /loor daarvoor te bedanken. i U In eene veigadering der Willem- Barents-verereeniging, te Amsterdam ge houden, deelde de President, Kolonel Jansen, mede, dat dit jaar wegens gebrek aan de noodige fondsen geen nieuwen tocht naar de Noordpoolstreken zou wor- j den ondernomen. Bij de liberale Unie hebben zich tot hiertoe aangesloten 53 kiesvereenigin- gen met 85 afgevaarden. De eerste con- stitueerende vergadering wordt heden gehóuden, in het gebouw van de maat schappij voor den werkenden stand, Kloveniersburgwal. Te Utrecht zal op het Vreeburg, gedurende drie dagen, van 6 tot 8 Maart, het groot Amerikaansche circus van Corn. Kemp vooi stellingen geven. De schaatsenkoning, Pieter Bruins- ma heelt een telegram naar Christiania verzonden, waarin hij Axel Paulsen uit daagt tot een wedstrijd om de Champion- medaille. d'Arcillo hoorcn noemen. Zeker, uw vriend en metgezel uit uwe studiejaren. Bijna alle cursussen hebben wij te zamen doorloopende buitengewone overeenkomst onzer smaken, onzer ge dachten vereenigde ons. Welnu 7 Ik meen u toch gezegd te hebben, dat hij eene maand geleden naar Cairo is vertrokken. Waarheen de goneesheeren hem ge zonden hebben, om het gure weder van onzen winter te ontvluchten. Het geneesmiddel kwam te laat. Gisteren ontving ik de tijding, dat hij verleden week aldaar is overleden. Arme jongen. - zeide Aldovira met bewogen stemen hare hand vol liefderijke deelneming aan haar neef toereikend vervolgde zijIk begrijp uwe smart, Alessandro, ik deel haar Ik weet, dat de ongelukkige zich vleidde met een zeker en spoedig herstel Hij, ja! zeide de markies. Dat is een voorrecht dier ziekte, dat de lijder, hoe onverbiddelijk zijn vonnis ook zij, tót het laatst toe Hoop blijft voeden terwijl er andere ziekten zijn, verschrik kelijke kwalen waarvan de lijder zelf weet, dat zij ongeneeslijk zijn O er zijn er veel engerd'Arcillo De belgische Minister Jacobs heeft in de Kamer getracht in het breede aan- tetoonen, dat de tegenwoordige school wet niet de rampen tengevolge heeft gehad, die de liberalen hadden voorspeld. De scholen toch, die zijn opgeruimd, waren ontvolktdie behouden zijn bloeien thans, terwijl ze onder de wet van '79 kwijnden. De minister komt hieruit tot de conclusie, dat de grieven der liberalen óf ongegrond óf overdreven zijn. - Aan de angstige spanning in Londen, omtrent den tocht van Bullers colonne, is een einde gekomen. De Generaal is behouden te Gakdoel. Toch heeft hij op zijn tocht door de woestijn een ernstig verlies geleden. Niet minder dan 30 Officieren en 850 minderen aan dooden. gekwetsen en zieken bleven op weg van Korti naar Gakdoel. Dat zegt nog al wat op eene macht van 2000 man. Benauwde dagen heeft het Engelsche ministeiie gehad. Van alle kanten toch beschuldigd en aangevallen, om den loop der zaken in Soedan, was er bovendien nog in het Lagerhuis door Nothcote eene motie van afkeuring aangekondigd om trent de regeeiing. Deze motie heeft reeds plaats gehad, maar werd met 302 tegen 288 stemmen verworpen. Hoewel met kleine meerderheid viel de uitslag nog mee. Niet alzoo echter in het Hoogerhuis; daar werd de motie- Nothcote aangenomen met 198 tegen 68 stemmen. Onder deze omstandigheden heeft het ministerie-Gladstone op Koloniaal gebied en in het buitenland zwaar geleden en loopt Gladstone groot gevaar op zijn ouden dag zijn roem, als een der grootste staatslieden van Europa te zijn, te ver liezen. Het is waar, dat de man fouten gehad heeft, maar wie heeft die niet? Engeland is den grijzen staatsman veel verplicht en daarom zou het hoogst af keurenswaardig zijn niets dan kwaad in hein te zien. Men vergete niet, dat hij onder zeer moeilijke omstandigheden de regeering aanvaard heeft. Zijn beroemde voorganger Disraëli had Engeland in het Egyptische wespennet gestoken; had een tocht naar Afghanistan op touw gezeten was geenszins gelukkig geweest in zijne pogingen, om de treurige toestanden in Ierland te verbeteren. Wanneer men dit en nog daarbij Duitschlands politiek in aanmerking neemt, kan het oordeel, omtrent Gladstone vrij wat zachter worden. Ondertusschen is het kabinet tamelijk verzwakt en hebben de Ministers in eene daartoe gehouden vergadering, elkaar de vraag gesteld, of het niet beter was, dat zij gingen aftreden. Zij hebben die vraag met »neen" beantwoord; doch de Daily Telegraph blijft toch volhouden, dat het noodzakelijk is, want zegt dit blad, Gladstone's krachten zijn niet meer tegen de zware taak bestand. Te Temesvar en elders in Zuid- Hongarije, zijn Woensdag en Donderdag weder lichte schokken van aardheving gevoeld. Het is of de aardbevingen Spanje nog maar niet verlaten kunnen. Weder om hebben in dat ongelukkige land schok ken plaats gehad, vooral in de provinciën Grenada en Malaga. Te Doya zijn enkele gebouwen ingestort. Persoonlijke onge lukken waren ditmaal niet te betreuren. Aan the Standard wordt uit Shanghai bericht, dat de Fransche Admiraal Cour bet zich meester gemaakt heeft van het heilige eiland Pootoo, dicht bij Ningpo, dat alleen door priesters wordt bewoond. Het bezetten van dit eiland veroorzaakt groote verontwaardiging bij de Chineezen en vermeerdert de onder het volk toch al bestaande oorlogzuchtige stemming. is gestorven tot het einde toe gesterkt door die illusie Maar de zijnen koesterden geene de minste hoop en ik evenmin. Die longziekten zijn onverbiddelijk; en hij droeg van zijne geboorte af aan de kiemen in zich om hij moest sterven aan die noodlottig overgeërfde kwaal. Ik wist toen ik hein bij zijn vertrek vaarwel zeide, dat het de laatste maal was, dat ik zijne hand zou drukken. Gij hadt dadelijk bij mij moeten komen, om mij deelgenoot, te maken van uwe smart. Een uur te zamen doorgebracht zou mij nieuwen moed hebben gegeven. Is het niet zoo 7 Alessandro drukte het meisje de hand én zeide op hartstochtelijken toon. Ja! ja! mijn engel! mijne lieveling! Want onze liefde, vervolgde het meisje in vuur gerakend, is sterker dan de smart, sterker, zooals een dichter zegt, dan de dood. Gelooft gij dat? Zijt gij daar zeker van 7 vroeg de markies met een glim lach, waarachtereen doodelijke angst ver scholen was. Aldovira leunde haar hoofd tegen zijn schouder en hem vol liefde aanziende, antwoordde zij op fluisterenden toon, alsof zij vreesde, dat een ander oor dan dat van Alessandro hare woorden zou kunnen Ter vergadering van het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde, afdee- ling Amersfoort, Vrijdag j. 1. in den Arend gehouden, waren 27 leden tegen woordig. In de plaats van Jhr. Hooft, die be dankt had als Bestuurslid, werden 25 stemmen van de 27 uitgebracht op den heer H. W. A. van den Wall Bake, die dus verkozen werd. Het Bestuur bracht het voorstel ter tafel, om tijdelijk nog 3 leden aan het Bestuur toetevoegen, ten einde genoemd Bestuur bijtestaan in het koopen van voorwerpen, ter gezamenlijke waarde van 5 a 600 gulden, die in den loop van dit jaar onder de leden zullen worden ver loot. Op de voordracht voor eene te benoemen onderwijzeres aan de meisjes school alhier, zijn gesteld de Dames: C. S. Koning te Arnhem, H. A. Brands te Arnhem en C. A. Tadema te Gouda. Ouders en voogden worden opmerk zaam gemaakt, dat er ook dit jaar weder om gelegenheid bestaat, om jongens uit Utrecht of andere gemeenten der provin cie op de Ambachtschool te Utrecht te plaatsen, ten einde onderwezen te worden in het timmeren, smeden, meu belmaken en draaien. Aan de leerlingen aldaar wordt onder wijs gegeven in dekennis der materialen, die zij zullen verwerken, en in het tee kenen en uitslaan der werkstukken en de onderdeelen daarvan, terwijl zij ver volgens die werkstukken zeiven evenals bij een baas aan de schaaf- of werk bank, of voor het aanbeeld of smidsvuur, op de natuurlijke grootte leeren vervaar digen. Het leeren denken en werken gaat hier hand aan hand, want geen werkstuk wordt door een jongen aangevangen, of het is eerst mondeling met hem behandeld en door hem op het papier uitgewerkt. De curcusaan de Ambachtschool duurt drie jaren. Gedurende dien tijd is voor de leeilingen, in de gemeente Utrecht woonachtig, het bezoek van de Burger- Ai ondschool verplichtend. Het schoolgeld bedraagt, met inbegrip van dat voor laatstgenoemde school, slechts 5.per jaar. Gereedschappen, teekenbehoeften en werkkielen worden aan de leerlingen gratis verschaft. Om als leerling aan de Ambachtschool te worden opgenomen, kan men zich tot 1 Maart a. s. dagelijks (uitgezonderd des Zondagsj van 2 tot 4 ure aanmelden bij den directeur, aan het locaal der school, in de Donkerstraat, te Utrecht. Mejuflr. Thijsen, werkzaam aan eene der scholen alhier is, naar wij ver nemen, als zoodanig benoemd te Schie dam. Naar men ons mededeelt heeft een tweetal paarden van den logementhouder S., schichtig geworden terwijl ze door een ander dan de geleider werden opge past, een der groote glasruiten in de uit stalkast van den heer Schulman, op de Langestraat alhier verbrijzeld, terwijl ook goud zich in geschonden staat moet be vinden. Dat Mejuffrouw Eekhout, die na aangevraagd ontslag als onderwijzeres de openbare meisjesschool heeft verlaten, zich gedurende den tijd, dien ze in func tie was, bemind heeft weten te maken, blijkt wel hieruit, dat de éléves haar een prachtig geschenk met bijgevoegd album hebben aangeboden. Wij weten niet, waar zij zich gaat vestigenrnaar wenschen haar toe, dat het haar overal welga. Tegen G. de S. alhier wonende, is door de Arrond. rechtbank te Utrecht verstaan. Zoudt gij er misschien aan twijfelen? Maar onze liefde is als 't ware gelijk met ons geboren. Sedert ik mij zelve bewust ben herinner ik mij geen enkel oogenblik, waarin ik u niet heb liefge had als den vertrouwden metgezel mijns levens. Wij zijn te zamen opgegroeid, om elkander te beminnende gedachte aan u heeft zich zoozeer saamgeweven met mijn eigen ik, met mijn geheele zijn, dat het mij is alsof wij één leven leven, alsof onze wenschen en onze vreugden dezelfde moeten zijn, alsof wij één dood zullen sterven En zij zag hem aan met oogen vol liefde! Een zacht schijnsel scheen van die aanminnige gestalte uit te gaan, die zich met zulk een teeder vertrouwen tegen Alessandro aanvleidde, een betoo- verend vervoerend iets omstraalde dat schoone blonde hoofdje, dat zoo liefdel ij k op zijne schouder rusttedie zwarte pupillen, omgeven door dien krans van blonde lokken, schitterden van zoo innige liefde. Alessandro werd overweldigd door de verleiding; hij drukte het meisje harts tochtelijk aan zijn boezem. Altijd onder alle omstandigheden zoudt gij de mijne zijn? riep hij uit. Dat ben ik fluisterde zij zachtjes. de eisch gesteld van 10 dagen gevange nisstraf en f8 boete, als zijnde beschul digd van mishandeling en rebelli. De heer D. F. van Slooten, vroe ger door B. en W. overgeplaatst van de school in de Koestraat naar die in de Koningstraat, is door het Dagelijksch Bestuur aangewezen, om aan laatstge noemde inrichting als plaatsvervangend hoofd te fungeeren. Baarn. De werkzaamheden aan de Koninklijke stallen zijn deze week weder hervat. Men herinnert zich nog, dat die gedurende den winter hebben opgehouden. Het buitenwerk is voor het grootste ge deelte in orde, het binnenwerk is thans aan de beurt, terwijl het geheel tegen 1 Oct. a. s. gereed moet zijn. Allerwege ziet men de voorberei dende werkzaamheden voor de Baarnsche waterleiding een aanvang nemen. Pijpen ziet men door het dorp voeren voor de hoofdbuizen, die in de voornaamste straten gelegd zullen worden. Door velen wordt met het oog op het slechte drinkwater, verlangend naar duinwater uitgezien. Vceuendaal. Door het hoofd dezer gemeente waren al de tappers in de straat, waar voor dit dorp, Woudenberg en Renswoude, de loting voor de nat. militie plaats had, aangeschreven, om gedurende de loting, zich te onthouden om zelf of door huisgenooten aan de lotelingen sterken drank te tappen. Deze maatregel werkte uitstekend van dronkemanstooneelen bemerkte rnen weinig en vechtpartijen kwamen in het geheel niet voor. Een treurig voorval deed zich in deze gemeente voor. Slechts korten tijd had n. 1. vrouw Hasselaar haar vier jarig zoontje buiten opzicht gelaten en in dien tijd is de kleine te water geraakt en dood op het droge gebracht. Woudenberg. De kerkeraad der Herv. Gemeente alhier, heeft toezegging van beroep gezonden aan den heer G.A. W. de Veer, te St. Laurens (cl. Middel burg.) De BURGEMEESTER van AMERS FOORT Gezien de aanschrijving van den heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht, van den 26. Februari 1885, no. 2, N. M. S.; Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat alle werkdagen, van 10 tot 1 uur, op de plaatselijke Secretarie voor eenieder ter inzage ligt de negende jaargang van het op last van het Depart tement van Oorlog uitgegeven werkjA „Neerlands leger," betreffende den vrij willigen dienst bij de Korpsen, het Instructie-bataljon, de Instructie-compag nie, de Instructie-batterij, de Pupillen school, de Militaire hospitalen, het wapen der Maréchaussee, de Koloniale troepen en het Korps Mariniers; de opleiding tot den rang van officier bij de cursussen en aan de koninklijke militaire Academie; de verbintenissen van studenten in de geneeskunde voor de betrekkingen van officier van gezondheid en van reserve officier van gezondheid bij de landmacht; de toelating als kweekeling hij 's Rijks Veeartsenijschool; de verbintenis als mili taire apothekersbediendeen den dienst bij de Militie te land. Dit werkje is tegen den prijs van een Gulden verkrijgbaar bij Gebrs. van Clee/Ï te 's-Gravenhage en bij de voornaamste boekhandelaren in het Rijk. Amersfoort, den 28. Februari 1885. De Burgemeester voornoemd T. A. J. VAN ASCII VAN WIJCK. v De mijne zelfs wanneer alles, én hemel èn aarde samenspanden tegen onze liefde, de mijne zelfs al bracht mijne omhelzing u schuld, ongeluk, ja den dooa aan 7 En hij klemde haar vaster in zijne armen en drukte zijn brandend gelaat tegen het hare. Aldovira gaf zich vol vertrouwen en met kloppend hart aan zijne omhelzing over. De zonderlingste gedachten gingen aan den geest van Alessandro voorbij Liefde en dood; wellust en doodsangst; éen oogenblik van hemelsch geluk en daarna eeuwige rust! Ja, deze droom zijner ver beelding deed zich als eene mogelijkheid, als eene werkelijkheid aan hem voor. Moest hij haar prijsgeven? Haar van zich zien vervreemden, haar voor altijd verliezen? En hij boog zich, om met zijne trillende lippen, haar reinen, verliefden gelukkigen, glimlachenden mond te be roeren Toen op eens zijn oog op den grooten spiegel aan den tegenovergestel- den wand ontwaardde, welke zijn beeld geheel verlicht terugkaatste. Hij deinsde terug eene plotselinge wolk ver duisterde zijne oogen, en vertoog zijn voorhoofd. Wat deert u, vroeg Aldovira, aan zijne lippen hangend? Niets, antwoordde hij met gedempte Nationale Militie. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op artt. 87, 88 en 150 der wet betrekkelijk de nationale militie van den 19. Augustus 1861 (Staatsblad No. 72) en de artt. 25 en 26 van het koninklijk besluit van den 8. Mei 1862 (Staatsblad No. 46); Gezien de kennisgeving van den heer Kolonel, Militie-commissaris in de pro vincie Utrecht, van den 13. Febr. 1885, Doen te weten, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente op Maandag, den 9. Maart aan staande, des voormiddags te 10 uren, in het openbaar wordt gehouden in eene der zalen van het Raadhuis te UTRECHT, ingaande op het Oud-kerkhof, en bestemd is tot het doen van uitspraakomtrent de verschenen vrijwilligers voor de mili tie, de lotelingen, die redenen van vrij stelling hebben ingediend, de lotelingen die van den dienst uitgesloten of daarbij voorloopig niet toegelaten worden, en alle overige lotelingen, behoorende tot de lichting van het jaar 1885. Voorts, dat de tweede zitting van den Militieraad, bestemd tot het doen van uitspraak omtrent alle in de eerste zit ting niet afgedane zaken, en ten opzichte van hen, die als plaatsvervanger of num- merverwisselaar verlangen optetreden, ter voormelde plaatse in het openbaar gehouden wordt op Woensdag, den 15. April aanstaande, des voormiddags te 10 uren. En brengen tevens ter kennis van de belanghebbenden, dat de tijd en plaats dier zitting aan elke lotehng zullen wor den [bekend gemaakt door middel van een aan zijne woning of aan die van zijnen vader of voogd te bezorgen biljet, alhoewel het niet-ontvangen van zooda nig biljet niet ontheft van de verplich ting tot het verschijnen voor den Militie- iaad, of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling ge vorderde bewijsstukken zullende de lo- teling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid, gebreken of gemis van de gevorderde lengte, en de plaats- veivanger of nummerverwisselaar in per soon voor den Militieraad moeten ver schijnen, ieder op het voor hem hierbo ven vermeld tijdstip. De lotelingen, die verlangen bij de ZEE-MILITIE te dienen, worden uitge- noodigd daartoe vóór den 1. April aanstaande ter Secretarie zich aantemel- den. Amersfoort, den 28. Februari 1885. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT. Gezien de aanschrijving van den heer Commissaris des Konings in de provincie AUtrechtd.d. 9 Februari 1885, No. Az. (Provinciaalblad No. 17) en art. 228 der gemeentewet, Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat ingevolge de wet van 8 November 1815 (Staatsblad No. 51), alle vorderingen ten laste van het Rijk over het jaar 1884, vóór den 1. Juli e.k. moeten worden ingediend bij de autoriteiten, door wie de bevelen tot het doen van leverantiën zijn gegeven en dat de belanghebbenden, die hiertoe van de tusschenkomst des gemeentebestuurs wenschen gebruik te maken, hunne declaratiën vóór den 30. Juni aanstaande ter Secretarie behooren inteleverenterwijl voorts in herrinnering wordt gebracht, dat de vordering over 1884, ten laste van deze Gemeente, vóór laatstgemeld tijdstip ter Secretarie moeten zijn ingediend. Amersfoort, den 2. Maart 1885. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. stem, zich van haar verwijderend: ik heb m(j tot woorden laten verleiden, die geen zin hebben. Vergeef mij! Hij had den spiegel de verschrikkelijke samentrekking van zijn mond zien weer kaatsen. Dat was zij, de verschrik kelijke kwaal die zich aanmelde, die niet vergeten wilde zijn, die hem dreigde. Indien zij eens losbarstte op 't zelfde oogenblik, dat zijn hartstocht alle ketenen had verbroken en hem in een aanval nederveldeGroote God in stuiptrekkingen nedeitevallen aan de voeten van Aldovira, het schuim op den mond Hij ijsde en sidderend duwde hij het meisje vol afschrik van zich af. U vergeven! zeide het meisje, nog geheel onder een indruk van haren hartstocht. Uwe woorden geen zin Maar ik herhaal het u, ik zweer het u, dat ik de uwe zal zijn ten spijt van alles. Maar neen, alles is ons gunstig, alles werkt mede tot onze vereeniging. Maar wat hebt gij Waarom zoo op eens veranderd? Die schaduw, die op eens uw voorhoofd is komen benevelen doet dat vage voorgevoel van naderend onheil herleven, dat sedert gisteren avond mij 't harte toenijpt. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1885 | | pagina 2