EEN VOLKSLIED. KENNISGEVING. Gemengd Nieuws. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Ingezonden. Spaarbank. BUITENLAND. lederen Zondag toch staat zijn Departe ment open en hebben een portier, een bode en een knecht den ganschen dag dienst, niemand begrijpt waarom. Misschien hebben wij hier slechts te doen met een onachtzaamheid van den Minister en zal het voldoende zijn er de aandacht op te vestigen, om verandering te verkrijgen. Vad De Minister van Marine bevindt zich tvel. Z. Exc. neemt steeds in beterschap toe. Mevrouw de weduwe van Daalen te Bennekom heeft aan al de leerlingen der openbare school aldaar een boek werkje geschonken, getiteld «Neèrland's verlossing in 1813", benevens feestplaten aan die leerlingen, die het getrouwst de school hadden bezocht. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, overtuigd van de algemeene belangstelling in de op 28 November a.s. te houden feest viering tot herdenking van den aftocht der Franschen en van Neèrland's her kregen onafhankelijkheid in 1813; Noodigen Amersfoort's ingezetenen uit, door het uitsteken van de Nederlandsche vlag met Oranjewimpel, van hunne ge hechtheid aan het Vaderland en Oranje te doen blijken. Amersfoort, den 24. November 1888. 9023, 9205, 9268, 9208,11953,17407, 17447, 17582, 17030, 17639, 18010. 18011, 18023, 20231, 20258, 20262, 20281, 20292, 20600, en 20706. Te zamen 38 prijzen, Volgende trekkingen geschieden 36, 17-20, 31 Dec., 2, 3, 14-17, 22—25, 2931 Jan., 1 en 59 Febr. Loten zijn nog verkrijgbaar. Naar wij vernemen wordt met 1 Jan. het huis van bewaring alhier op geheven. Baarii. Dinsdag en Woensdagavond jl. had in de concertzaal van het hotel Velaars de aangekondigde opvoering van het oratorium «St. Christophorus" plaats. Wij weten niet, wat wij daarbij het meeste moesten bewonderen den zuiver uitgevoerden zangtekst of wel de schoone en treffende tooneelen door de levende beelden onberispelijk weergegeven. Dit is zeker, dat het geheel een on- uitwischbaren indruk op de hoorders maakte. Den Directeur van het zangkoor mogen wij geluk wenschen met het behaalde succes, want zijn koor zong, zoo zuiver en correct, als wij slechts zelden hoor den. Vooral ook troffen ons de solo's voor sopraan, tenor en bas, die zoo on berispelijk gezongen werden. Maar ook de levende beelden maakten een overweldigenden indruk. Vooral de reus en het Heilige kind werden onver beterlijk teruggegeven; het publiek, dat onder een ademlooze stilte het oratorium genoot, moest telkens om de hooge plech tigheid van het geziene zijn applaus be dwingen maar bij het 9e tooneel, het H. kind aan de deur van den Eremiet kloppend, werd ieder zoo verrast door den schoonen aanblik, dat de bijvalsbe tuigingen niet onderdrukt konden worden. Ook he t slottableau was verrassend schoon en een daverend applaus aan het einde vertolkte de hooge tevredenheid van het talrijk opgekomen publiek. Niettegenstaande bij de eerste opvoe ring de zeer ruime zaal overvol was, heeft ook de tweede een zeer groot publiek getrokkenwel een bewijs dus, hoezeer dit oratorium voldoet. Wij brengen een woord van hulde en dank aan allen, die er het hunne toe bijbrachten om dit schoon geheel zoo schitterend te doen slagen. Bnnsclioten. Het onstuimige weder van j.l. Dinsdagavond was voor de Zui- derzeevisschers uit deze gemeente nood lottig, vele visschervaartuigen bekwamen averij, en eer, van de kleinste soort, welke koers zette naar de haven van Spakenburg, sloeg in de nabijheid der haven om, met het noodlottig gevolg dat de bemanning, bestaande uit schipper Evert Heek oud 20 jaren en diens knecht Elbert de Graaf oud bijna 16 jaren daarbij uit het vaartuig werden geworpen en verdronken. Neder-I,angbroek. De welbekende fraaie Ridder-Hofstad «Lunenburg" in deze gemeente, die in den afgeloopen zomer geveild, doch toen gedeeltelijk opgehouden werd, is dezer dagen aangekocht door Mr. J. G. Kruimel, burgemeester van Ouder-Amstel, te Nieuwer-Amstel. Bij gelegenheid van de viering van het onafhatikelijkheidsfeest herinnert de His- toriestem aan een voorval, dat bij het gouden feest onzer onafhankelijkheid zou hebben plaats gehad. Op den Scheve- ningschen weg wandelde een gezet heer in wijde overjas gehuld en met een Imo gen zwarten hoed op het hoofd. Een visschersjongen, ziende, dat de in die dagen algemeen gedragen oranjekleur aan het kostuum van den wandelaar ontbrak, schold dezen uit voor «Kees": de bekende scheldnaam uit den patriottentijd. De oranjelooze heer liep bedaard voort, doch informeerde aan het tolhek wie de knaap was, die in de verte volgde, steeds roe pende: «Kees! leelijke Kees! Naam en adres werden opgegeven, en men ver beelde zich de verbazing en den angst van den visschersjongen, toen hij den volgenden dag op het Paleis ontboden werd de heer, dien hij voor slee lijken kees" gescholden had, was de Ko ning geweest. Vader was gelukkig op zee, zoodat de knaap een eerste kastijding, een pak iansel, vrijliep; moeder schreide en jammerde; de jeugdige Oranjeklant, voel de zich alles behalve op zijn gemak maar, wat er aan te doen!de Koning had hem ontboden; dus hij moest komen. Op den bepaalden tijd was de jongen dan ook, in zijn zondagspak gestoken, op het paleis, met onrustig kloppend hart wachtende op de dingen, die komen zou den. Eindelijk, daar was de Koning, in uniform, met een oranjesjerp om «Wel, manneke,"sprak Z. M., «hou jij zooveel van oranje, dat je alle menschen naroept, die het niet dragen?" «Ja. MijnheerSire Majesteit," stotterde de bedremmelde knaap, aan zijn pet plukkende. «Nu, vriendje," hernam de Vorst, ihet speet me, dat je mij voor een Kees hebt gehouden, en ik heb je expres eens bij mij laten komen, om je te doen zien, dat ik ook wel oranje heb. Zie je dat wel?... Geef mij nu een hand en heb den Koning lief uit het Huis van Oranje. En hier heb je nog iets om een nieuw oranjestrikje te koopen, als dat, 't welk je nu draagt, versleten is." En den knaap gleden vier achterwielen in de handIs het wonder, dat geheel Scheveningen een uur later van het ge val wist; dat de moeder het niet onder stoelen of banken stak, dat het haar jon gen was, die bij den Koning was geweest? De moorden van White-Chapcl. De bladen melden weder een nieuwen moord van Jack the Ripper, of beter gezegd een mislukte poging, want het slachtoffer is den dans ontsprongen. De vrouw, wien de aanval thans gold, had zich Donderdagmorgen met een onbe kende naar eene herberg begeven. Na het verlaten der kroeg vergezelde de vreemdeling haar lot in hare woning. Nauwelijks was zij de kamer binnenge treden, of haar metgezel trok plotseling een mes en wierp zich daarmede op de ongelukkige, die zich met alle kracht verdedigde. Op zooveel tegenstand scheen de mis dadiger niet bedacht. Na eenige vreeselijke minuten nam hij de vlucht, over een af stand van 300 meter achtervolgd door zijn slachtoffer De politie schitterde, helaas, door hare afwezigheid, en ofschoon verscheidene personen den moordenaar achtervolgden, wist deze toch nog te ontsnappen. De vrouw, die slechts licht gewond is aan de keel, heeft zulk een nauwkeurige beschrijving van haar aanrander gegeven, dat men hoopt hem spoedig te vangen. De geheele politiemacht, met eenige ge heime agenten vermeerderd, is op de been. De Pall Mali meldt nog, dat een vrouw Sarah Turner genaamd, die aan haar deur in Trawl-Streel stond, ongeveer 100 yards van het slaaphuis in George-Street, toen de man haar in zijn vlucht voorbijging, deelt mede dat hij was een kerel van ongeveer 1,60 M. met vol gelaat zonder baard, hij liep zeer hard, zag erg bleek en scheen hevig ontsteld. Met zijn eene hand hield hij zijn jas gesloten over zijn borst, terwijl hij met de andere hand een zakdoek tegen zijn mond hield gedrukt. Hij droeg een grove donkerblauwe overjas en had een ronden lagen hoed op. Roman uit het leven. Onlangs vond te Kopenhagen een huwelijk plaats en de levensomstandigheden, waarin een der beide echtgenooten had verkeerd, zijn be langrijk genoeg om in korte trekken te worden verteld. In Mei van het jaar 1860 redde de bruidegom, zekere heer v. B. uit Nizza, een piepjong Pruisische officier, tijdens hij aldaar bij zijn vader op bezoek was, een achtjarig kind uit levensgevaar. Een jonge tijger was uit een diergaarde ont snapt en de jonge man zag hoe het ondier op het punt stond op een blond bekoorlijk meisje aan te vallen. Door een goed gemikt schot in den buik ge troffen, wendde de tijger zich thans tot zijn aangrijper, maar B. doodde hem door een dolksteek. Sedert dien tijd waren B. en de vadei van het kind, een rijk fabrikant uit Kopenhagen, onafscheidelijke vrienden. Toen in Juli 1870 onze luitenant mede ten strijde trok en naast de reddings- mèdaille ook het ijzeren kruis verwierf, drukte de fabrikant te Nizza de oogen van den gestorven vader van zijn jongen vriend dicht. Gedurende den oorlog en ook na't slui ten van den vrede had eene levendige briefwisseling plaats, tot eensklaps den officier eene zware slag trof. Een ge wichtig document verdween spoorloos en B., die als adjudant aansprakelijk was, moest zijn ontslag nemen. Hij begaf zich naar Amerika en was te trotsch om den vriend te Kopenhagen te melden wat met hem was gebeurd. De jonge edelman greep de eerste de beste bezigheid aan die hij kon vinden en werd te New-York schoen poetser; in den beginne viel 't werk niet gemakkelijk maar langzamerhand gelukte het beter en ten slotte had hij ruim tienduizend gulden bespaard. Met dat geld toog hij naar Mexico waar hij het, helaas, tengevolge van een wedding schap, geheel verloor. Nu reisde de man naar Nederland, liet zich als koloniaal aanwerven, werd gemeen soldaat bij de infanterie op Java, en was binnen een jaar reeds sergeant. Hij bemerkte echter heel goed dat hij het niet tot officier zou brengen en keerde naar Amerika terug. Inmiddels was het meisje dat hij gered had, eene beeldschoone jonkvrouw ge worden, en naarmate zij in verstand toenam ontwaakte, bij de herinnering aan 't gebeurde in haar jeugd, het ver langen naar den moedigen redder van haar leven. Zij wees verscheidene aan zoeken om haar hand af en bleef steeds hopen dat B, zou terugkeeren. De oude papa die wel wist wat zijn kind deerde, spaarde geen geld om op 't spoor van den verdwenene te komen, maar alles was te vergeefs. Wederom waren jaren verstreken. Op een Meiavond van dit jaar zaten vader en dochter onder de warande van eene villa bjj de stad Porte Alegro, in Brazilië, waarheen de fabrikant wegens zaken had moeten trekken. Eensklaps weer klonk het welluidend gezang van een man, begeleid door de tonen van een guitaarhel was een Duitsch lied. Toen vader en dochter den vrij armoedig gekleeden zanger goed opnamen, her kenden zij in hem den man dien zij zoo lang hadden gezocht. De jonge dame had haar levensredder en tegelijkertijd haar uitverkorene ge vonden. Het gelukkig paar, dat op zijn hu welijk^reisje is, bevindt zich op dit oogen- blik te Berlijn, en de jonggehuwden deden bovenstaand verhaal zelf aan de redactie van een der, daar ter stede ver schijnende bladen. NOVEMBER 1888. (Wijze: Wien Neerlandsch bloed.) God heeft ons Vaderland verlost, Van Spanje's dwing'landij, God heeft ons Vaderland verlost, Van Frankrijk's heerschappij. Maar ach, nog drukt een zwaarder juk, Op 't arme Nederland Beheerscht wordt nu door sterken drank, Ons dierbaar Vaderland. Komt, gorden wij ten strijde ons aan, Niet met geweer of zwaard, Maar door een mannelijk besluit, Met kloeke daad gepaard, Komt schudden wij het schandjuk af, Van 't arme Nederland! Verbannen wij den sterken drank, Van 't dierbaar Vaderland! Wij weten 't, ach! de strijd is zwaar: 't Kost zelfverloochening; Maar nimmer was een strijd zoo waard De grootste opoffering. Komt, roepen wij tot God om hulp, Voor 't arme Nederland: Verlos, o God, van sterken drank, Ons dierbaar Vaderland. V. P.S. Afdrukken van dit lied zijn bij den Uilgever dezes verkrijgbaar a 1 ct. per stuk. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren 15 Nov. Elisabeth, d. van Jan Hendrik Keizer en Johanna Vet. Antonia, d. van Gerrit Veenendaal en Antonia van de Klashorst. 17 Nov. Jacob Johannes, z. van Maarten van der Willigen en Maria van der Willigen. Jacomina Carolina, d. van Jan Linden- berg en Maatje Wijnand. Gqertruida, d. van Albertus Stephanus Wiertz en Antonia Priem. 18 Nov. Woutera, d. van Jannetje Hardeman 20 Nov. Pie- ternella Gerarda, d. van Gerrit van Daal en Gijsberta Frederiks. Nicolaas, z. van Arend Jan de Goede en Sophia van der Velden. 21 Nov. Petrus Adrianus. z. van Johannes Nefkens en Wilhelmina van Rooij. Ondertrouwd 22 Nov. Paulus Ver daasdonk en Elisabeth Kebel. Johan nes de Gans en Johanna Jacoba Hiene- kamp. Gehuwd 21 Nov. Joseph Désiré Werij en Albertina Hendrika Zernitz. Saoder Steenbeek en Evertje BrandsenGerrit Zwep en Elisabeth van den Berg. Overleden: 15 Nov. Alijda Maria Renes, 29 j. echtg. van Cornelis Rennes. 15 Nov. Hendrik Jan Schreuter, 49 j., echtg. van Hermina Zandkamp. 16 Nov. Mechteld van Bedem, 66 j. ongeh. 21 Nov. Catharina Bernardina Groen, 67 j. ongeh. 22 Nov. Hendrika Klin- kenbos, 77 j. echtg. van Wouter van den Eshof. Bunschoten. Geboren 11 Nov. Jacoba Alijda, dochter van Cornelus van de Groep en Geesje Rui- zendaal. IS Nov. Peter Frans, zoon van Matthijs Koops en Jannetje van Boeijen. Overleden 14 Nov. Engelina Veldhuizen geh. met Johannes van Dorssen oud 54 jaren, 16 Nov. Johanna Kelderman oud 9 maanden. 20 Nov. Cornelus Malestein oud 8 maanden. Hoogland. Geboren 19 Nov. Heiltje, dochter van Cornelis van Huik en Cornelia Poort. Gehuwd 20 Nov. Reijer Jordense met Hendrika Voskuilen. Leusden. Geboren 17 Nov. Dirk, zoon van Gerrit Timmerman en Klaasje Zeldenrijk. Maria, dochter van Reinerus Johannes Evers en Johanna Vonk. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 26 Nov. e. k. ter. Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. CeTonden op den openbaren weg Een bruine hoed. Rechthebbende vervoege zich ter ter terugbekoming aan het bureau van politie. Eergisteren opende de Keizer van Duitschland zelf de zitting van den Rijks dag. In zijne troonrede herinnerde hij aan zijne binnenlandsche reizen, welke hem het bewijs hebben geleverd, dat het denkbeeld der Duitsche eenheid reeds diep wortel heeft geschoten onder de ge heele bevolking. De rede meldde verder, dat Hamburg en Bremen tot het Tolverbond waren toegetreden, dat eene handelsovereen komst met Zwitserland was gesloten en dat 't laatste is nu juist 't slechtste niet het financiewezen in voldoenden staat verkeert. Met vreugde begroet de Keizer de verbetering der economische aangelegen heden. Wel is waar is de crisis nog niet onder den landbouwenden stand verdwe nen, doch er is reden te hopen dat de producten in waarde zullen stijgen. De troonrede kondigt verder een wets voorstel aan op het recht van vereeniging, evenals een verandering van de wet op verzekering in geval van ziekte, om daardoor de oudjes en gebrekkigen ter hulp te komen. In de sociale politiek zal worden voort gegaan op den weg, door 's keizers groot vader ingeslagen. Om den slavenhandel tegen te gaan, is een verbond gesloten inet Engeland, welks inhoud later zal worden medege deeld. Met andere mogendheden worden nog steeds onderhandelingen omtrent dit punt gevoerd. De betrekkingen met 't buitenland zijn alle van vreedzamen aard. De Keizer zal zijn best doen, dien vreedzamen toestand te bestendigen. Dit is ook het eenige doel, dat 't verbond met Oostenrijk en Italië beoogt. Hij zou niet te verantwoorden zijn, noch voor zijn geloof als Christen noch voor zijn waardigheid als Keizer, wanneer hij Duitschland op nieuw bloot stelde aan eenen oorlog, mocht 't dan ook een oorlog zijn, die ten voordeele van de Duitschers eindigde. In deze over tuiging had de Keizer 't zijn plicht ge acht, niet slechts de bondgenooten binnen 't Rijk, maar ook die buiten 't Rijk te bezoeken. Het vertrouwen, waarvan aller- wege blijk is gegeven, wettigt het denk beeld, dat het den Keizer)en zijnen bond genooten met Gods hulp zal gelukken, den vrede te bewaren. De Keizer werd warm toegejuicht, toen hij sprak over den vreedzamen toestand, de verbetering van den economischen toestand en over de voorbereidingen, die gemaakt worden met betrekking tot de sociale wetgeving. Door den heer Bötticher werd de zit ting geopend verklaard. Bij het binnen treden des Keizers riep de vice-president Buhl, bij het vertrekken de Beiersche gevolmachtigde von Lerchenfeld een vhoch" uit op den Vorst, waarmede door de an dere leden met geestdrift werd ingestemd. Voor een paar dagen maakten wij mel ding van 't. bezoek van graaf Herbert v. Bismarck aan den Sultan, en schreven toen, dat de Duitsche gezant von Rado- witz den sultan diens medewerking zou vragen voor 't tegengaan van den slaven handel er. dat de Sultan, ja, wel graag mee wilde doen. maar zooveel uitvluchtjes zou maken, dat 't aannemen met een weigering gelijk stond. Thans meldt een correspondent van de Indèpendance beige, dat van het gansche verhaaltje niets waar is, dat met de Porte nog niet over deze vraag is onderhandeld en dat er van weigering dus ook geen sprake kan zijn, 't Gezegde omtrent den ontredderden toestand der Turksche vloot vervalt nu eveneens. Het te Sydney aangekomen stoomschip Lubeck, heeft het bericht overgebracht, dat men op de Samoa-eilanden onderling aan 't kloppen is, en geducht ook. Koning Mataza en koning Tamassa hebben elkaar den oorlog verklaard. De aanhangers van den eerste hebben den 7en dezer maand een aanval gedaan op Acna, dat door de volgelingen van Ta- massa was versterkt. Den volgenden dag werd den aanval hervat, doch Mataza's vriendjes hebben toen vrij wel klappen gekregen. De beide koningen hebben er nog niet genoeg van, zoo 't schijnt, althans er wordt gemeld, dat men nieuwe gevechten tegemoet ziet. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. Ds. J. L. H. de Meijere JIz., van Bodegraven, predikt morgen Zondag 25 Nov. in de Ev. Luth. kerk alhier. In eene Donderdagavond gehouden vergadering van het Departement Amers foort der Maatschappij «tot Nut van 't Algemeen" verklaarde zich de meerder heid der aanwezige leden voor het be houd van de Nutsspaarbank. Omtrent de voorgestelde wijzigingen in het regle ment dier instelling werd besloten deze aan de Commissie voor de Spaarbank te zenden om advies. Op Donderdag 29 Nov. a. s., zal des avonds te 8 uren in Amicitia als spre ker optreden de heer J. J. van Hille, van Zaandam. Persoonlijke toegangskaarten voor de vier lezingen van het Nut zijn te ver krijgen bij het Bestuur van het Depar tement tegen f 2. De Kerkeraad der Ned. geref. kerk alhier heeft besloten, dat op Woensdag 28 Nov. e. k., den gedenkdag onzer 75- jarige onafhankelijkheid, des morgens ten 10 uren in haar kerkgebouw een dank en bedestond zal gehouden worden, ter wijl er ook des avonds te 6'/a uren openbare godsdienstoefening zal plaats hebben. Wij vernemen, dat a.s. Woensdag om 10 uren voormiddag in het gebouw Volksheil een godsdienstige samenkomst zal gehouden worden tot herdenking van Nederland'® verlossing in 1813, onder voorgang van Prof. Valeton en Ds. War- tena. Het vaandel door Mevrouw Van Asch van Wijck aan de schutterij alhier aangeboden, zal niet, zooals oorspronke lijk het plan was, a. s. Maandag worden uitgereikt, daar de Koninklijke machtiging tot het aannemen en voeren van dat vaandel nog niet is verkregen. De plech tige in ontvangst neming is tot nader order uitgesteld, In eene Donderdagavond gehouden vergadering van bewoners der Lange- straat, gedeelte Oude Vischmarkt tot de Kampstraat, is eveneens tot versiering en verlichting der straat besloten, zoodat de geheele Langestraat den 28en dezer een recht feestelijken aanblik zal ople veren. Van gemeentewege zullen, naar wij vernemen de Varkenmarkt en de Kamperbinnenpoort prachtvol worden versierd. Bij de Boekhandelaren Slothouwer en Zoon zal de officieele feestwijzer ver schijnen, welke a.s. Dinsdag a 10 cents verkrijgbaar zal zijn. Ook de bewoners van den Hof wenschen op 28 November a.s. niet ach ter te blijven bij de feestelijke herden king van Neerlands onafhankelijkheid. Op initiatief der Heeren Bonnier, Ittman en Bianchi zal naar wij vernemen aldaar een vuurwerk ontstoken worden, waar van men zal kunnen getuigen Oranje ter eere Zoo'n luisterrijk feest Zoo'n schitterend vuurwerk Van den Hof tot aan 't zwerk Als nimmer geweest. Met ingang van 15 December e. k. wordt de heer C. A. Spruijt, Rijkstele grafist le klasse, gedetacheerd ten post kantore te Amersfoort. De functiën van dien ambtenaar, zullen gedurende dat tijdvak worden waarge nomen door den Commies der Posterijen 3e klasse H. J. Lettink. 329ste STAATSLOTERIJ. Eerste klasse. Trekking van 21 en 22 Nov. (600 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijzen Tan f 20. 1402, 1421, 1437, 1498, 1473, 1600, 1644, 1688, 5243, 5274, 7632 8408, 8467, 8508, 8511, 8571, 8580, 9012,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1888 | | pagina 2