Phoenix rouwery MAHONIE-110TENH0UTEI KASTEN, Slothouwers Snelpersdrukkerij Eén Gulden. GAT1-ELIXEE KRAEPEUEM4, HOLM'S Eikel-Caeao WOLLEN WINTER-ARTIEELEN ■J Gebrs. HASSING, Tailleurs. Opruiming van Meubelen. W. F. A. GROENHUIZEN, „^Brillen BREI- het wereldberoemd KRIMP VRIJE I echte/coco^ zeep OSSON, COETS levert prima Bkget- en Gerstebier. Hertslederen Zittingen en Pantalons Schrijfbureau!, Buffetten, MAHONIE- EN NOTENHOUTEN TAFELS ENZ. ENZ. ieukelooze NA.GiTCLÖSif raar Ziekenkamers H. JONKER. REPARATIËN 5 IN 10 Sajetten en ere WOL» Wollen GarensJ i INT H. J. BONNIER, W. C. DIJKGRAAF, AfVÏESSFOORT, Aflevering der zwaarjfere bieren begint einde Januari. ..VARKÉNSMARKT Fraaie keuze in ENGEËSpÉI en FtfANSCHE STOF, BILLIJKE PRIJS tegen verminderde prijs. en nach'fegebruifl zefer aan te bevelen, Zeer net bekleede VOETENBANKJES/'l,25. levert gedurende de maand December: 100 Visitekaartjes, 100 bijbeh. Ejrveloppes, 1 Humorist. Selieiirkaleiider voor 1892, urthomutr's ^ueljjcrhdruWifrij. lioels Xja,-venca.elstra,a,t, beveelt ziob beleefd aan. BILLIJKE PRIJZEN. RUIME KEUZE. goed en degelijk. worden ook geleverd K.i lactorefL verstrekt op aannemelijke vo^A'aaTden gelden ter leen onder eerste hypothecair 1 Inliclitiugen (e bekomen te Amersfoort bij den Heer J. KERKHOFF. PEKELA, Groninpn. ONTVANGEN. kousen, sokken, handschoenen, doeken, mutsen, petten, manchetten, kapers en mofjes, polsjes, kjnder-borstrokken, trouwen-borstrokken, ians-bürstrokken, fa èklëurde ejtGestreepte LANGESTRAAT A16. AMERSFOORT. Latseljjke t Uren van vertrek en aankomst der algemeetie Communicatie-middelen voor Amersfoort. ■voor H.H-:^TX7"ielrijd.ers hij voor het vervaardigen van efce gewenS'fehte kleeding, volgens de laatst uitgekomen modellen. WEGENS TE GROOTE-'VOORRAAD VAN alles eigengemaakt e« solide afgewerkt. Tevens bij mij verkrijgbaar en stöeikrvoorradig door beknoptheid (0.31 Centimeter vierkantje.overal te plaatsen. Beveelt zich aan tot levering, nikken en reparfeeren van MEUBELEN, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN enz. Aanbevelend, MEUBELFABRIKANT, KROMM^STRAAT F. 230. t e z a men voor O-oed-lsoopst adxes voor an.et ZDruilsTxrerls. Horloge- en Instrumentmaker, mmwM&mw.wf VOOR OPWINDBf. OP VOORSCHRIFT VAN IS OVERAI, VKKKKI.I is elke ilescli voorziet kurk en cachet gestemf AR. Als Bewijs van Ecbtlieid i onze gedeponeerde Etiquette, terwijl ziju niet den naaiq oqzer firma Aan bevolen door Ö.H. Genees-en Scheikundigen. Betr. met Gouden en Zilveren Medailles Voedzaam, Versterkend en Aangenaam van Smaak. Met melj gekook\ zeer aan te barelen voor dngelijksch gebruik bij kin- ;e persoon en klierarftige gesteUen. toebereidtejiaW-fneoskraclitige drank uitstekend bij diarrhée, gelingen en Heme kinderen. :-S 0 stemmen. I J] lie ecüte^Eikel-Caoao van Kraepolien Jyjfólm is alom verkrijgbaar in „a^erti. deren zw ede verdeo V Met wa et ontweip as LJ) ook voor Jt De echt*. z,Jn„»g„r.:/ stelling van het l«k. fabrikanten g voor 1892 ei D. gen van Kgr. f 1.70. v, O.flO. en Kgr. a f 0.50, voorzien aarop nevenstaand fa^rreksmerk en de kandteekening van de KIMLPJiWfS en HOLM to ZEIST. De ondergeteekende heeft een GROOTE ZENDING - ë- i V r 5 en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen S w r h a x i - r c -s r zolen, in allei-humtpers. De qi^liteit is goed ensde pfijzen zeer laag. Alsmede: Primo witte, Ik w e N H s» s R De door mij sedert vestig jaren in $en handel gebrachte wordt van beden af bij .mij, als ook bij friijne dèpóts verkrijgbaar gesteld a 80 Cents periflozijn en 8 Centkper stuk. Men lettq^voora! op mijn FfRMA die op het Etiket en op de Zpep geplaatst is. Verkoophuis op <1 en Hof, Amersfoort. Horlog-encLsilsier, In nette ke]aze Voorkonden: GOUDEIX-, ZIIVFRKS- All NICAkE- DAMES- en HEEREN- REMOXTOIRS. HOItl.OGES. PKXDUf.ES, REGUEATEURS, HEK KEKS en MI KEI. UURJM)C|j>RETT|NGl';.\ legen ©oncurreerende prijzen. INRICHTING lot liet herstel hoe defect ook spoedig, goed en van alle UfRWERKEN, u de r garantie. Effecten Com missionairs en Wii Muur} luizen A 289^ j- Amersfoort. Koopen en verkc^fperi ifiecten^ coupons, vreemde rnuntsaèciën jen bankpapier, binnen- en buitejhlandsc^e wissels, sluiten beleeningen "eiLprolonga&ën, disconteeren openen Rekenfng-Courau» mei rentever goeding, nymen geldenfa deposito, ver- leenen crediet op nader' overeen te ko men voorwaarden. BEURSÖLftICMTEN Perc. 18 Dec. Nederland Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. Hong. Obkg.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881-88 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April, Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53/84 Oblig. Leen. 1867-69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leemng 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke L-eenmgon. Amsterdam. Oblig. 1861 3i/jj dito dito 1886 I Rotterdam Oblig. 1886 Inausfcr. en tinanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Ilyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Geineente-Crediet dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Gert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. Dito Centraal Bank 21/8 79 3 933/, 3% 1013/8 1017/8 b 5 87 5 95 4 897/8 5 79 5 783/i6 5 7713,18 5 78% 4 SS'/, 3 343/8 4 92 993/18 4 63is/]0 185/18 181,18 4 9513/18 4% 6 5 45 4 2 3 4:/a 5 5 99i/4 98»/è 128 1011/9 1007/g 511/, 1013/ja 921/4 2371/a •1233/a l423/4 1423/8 145 91 79 Spoorweg-lieeningeu. Holl. Uz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1887 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-ind. Sp. Aandeelen. Kijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1870 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid-llakë. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Afg. O. Polen. Wars- Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. Ie H. Rusland. Gr Sp.-Mts. A. n r> O. Baltische Spw.-Aand. Jelez Gnasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. Los. Se wast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. duo dito Aand. Poti-Tiflis dito f 1000 Riaschk-Wiasina. A. Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito Chic. Gert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. Ie Hypt. Aand. Miss. k. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hvp. Schuld U. Pac. ObJ. Brazihê. Spw.-Leemng 3i/8 Prfc-miou-lseeii i ngou Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '87 Stad Brussel. Ir. 100 '86 Hongarije. Hong. Ilyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediei-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst Stad Weenen 1874. Pruisen. lveulen-Mmden Sp. Rusland St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 3 3 2 <2 2 2 4 4 4 3 ./3 5 3 3 128 82 1'271/s yy 33 871/s 156?/, 1111/8 64 57-/» 56-,]» 76-/8 80 124 ö0'/i 121% ij8% 61-,, 92 y8i/M 97% 1023/s 66% 106 103% 1147/8 1101/e 113 106 591/8 114% 109 1053/8 1021/3 93-/8 93'/, 97-/8 110% 116 116 i/a 152 1543/s 132% 140 139-/8 126% 40% 153', ijne vergadenng'"^^!"'^'''' de genieenter 7.28 s voorn ig aantedringen cS.ll van eene grens3-37 ie gemeenten Ame^-55 s zich bepaald vU-6 »gs den nieuw aan-L20 ar den Appelweg,2-35 's nam. an dien weg in '-'•49 n aar de tegenwoi2.55 orde infanterie-ka4-28 elijk ook op LeiS'8 Hen tot de (6-12 behooren. '8.9 hadden de 9. gedaaD, 9.28 9.40 nan, i uilen iders orstel VERTREK UTRECHT. *7.5 7.42 8.24 11.18 12.50 2.55 5.35 6.9 9.2 9.39 •Alleen Zaterdags. s voorm. s nam Winterdienst, geopend VAN AMERSFOORT NAAR: ZUTPHEN. ZWOLLE. 8.57 's voorm. 6.50 's voorm 9.40 8.55 12.7 's nam. 9.42 3.48 12.10 's nam. 7.34 5.5 9.52 7.37 9.50 NIJMEGEN. 7.10 'svoorm. 9.22 12.4 1.18 4.36 6 52 9.47 s nam. 1 Oct. 1891. AMSTERDAM. (St.) 7.6 's voorm. (C.) 8.47 (St.) 9.18 (C.) 9.35 (C.) 11.57 (St.)l 2.'s nam. (St.) 1.14 (C.) 3.44 (C.) 4.14 (St.) 4.32 (C.) 6.4 (St.) 6.30 (C.) 7.30 (St.) 9.44 (C.) 9.47 (C.) 11.38 AANKOMST TE AMElSSFOORT VAN: UTRECHT. 6 45 's voorm *7.30 8.45 9.37 12.2 2.25 'snam. 5— 7.32 9.37 ^dagelijks behalve Zaterd. en Zondags, ZUTPHEN. 8.6 's voorn 8.33 12.31 'snam. 2.49 6.4 9.32 ZWOLLE. *6.50 's voori 8.19 10.55 •,11.14 \2.50 's nam. 5. ,30 8.57 9.34. B •alleen Zaterdags NIJMEGEN. 8.40 's voori 8.51 11.2 2.45 6.4 8.3 9.24 s nam. Snelpersdrnkkerij van G. J. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1891 | | pagina 4