SPEELKAARTEN ©@©©©©©©©©0©©© WiliT-jdKrt 1MB RE IN PlWp^# JASSPELLEN, 'I, eenruiffle sorleering Bikkel Moge-hip. „ie BeMeowiokel t. i. op den lof TAPIJTEN en BEHANGSELPAPIEREN. li KEREN- EN MERCONFECTIE {WOLLEK WlflTEB-ARTIKELEN ontvangen.!® RKEN rc G. J. SLOTHOUWER. Groote Keuze en Nieuwe Patronen met^ri zonder vergulde hoeken, in ruime tofuze voorhanden in den Boekhandel van Horloge- en Instrumentmaker, Ha-vils ti.oolr Xja-v^ad-elstraa-t, beveelt zich beleëfd aan. Reparatiën goed en degelijk. peuT^tó ku^ens (2|j|BfSQ0fls) MAGAZIJN Rieten en Transparant lancaster GORDIJNEN. VRAAGT STALEN TER INJAGE EN PRIJSOPGAVE ÖP Al A AT. Gebrs. HASSING, Jf ECHTE COCOS ZEEP l J #1 H. J. BONNIER, DIJKGRAAF, MAKER, INRICHTING hoe defect ook, '.spoedig, goed en onder garantie. v p den j" ruime keuze. i billijke prijzen. GouitUiV wa zifrcrjen Horloges, PendiiheSif Ilegfllhtéiirs, kloeken, ikkers en iMMMll 'ïut tFWUHI. mil wollen dekens, geslikte dekens, uiolton dekeqs, boven of onder spreien, ledikanten, wiegen, cretonne, meiijbelchits, wol of linnen damast, satinet, Ijken,stoms,kapok, veeren, zeegras, t aren, alpcu- gras, en inatrassen-linucn, gaat F dan eerst eeu kijkje nemeu in uit verbaasd staan over de enorme sèrteeriitg. Allerlei soort malraÉsen en veeren bedden woi- voorraad en lage prijzen en U zu van bovengenoemde artikelen a dep] in den kortst mogelijken tijd soliede, en tof concurreerende prijzen ver J tal deelntoemo.'»!" ?urde ertrukken. n 00ge^blik ontreden, Vcfe voii,, z-Vv j -1 boonen en gedeeltelijk open gelalen opdat de »de BEDDEAWINKEL „S her.' u in 25 cl. jr-*:xt Mfc* M.M. S? i j, du -pi 1 Tapijten, Karpetten, Eiuoleuul, Vloer- en Talelzeileii. Was doek, Loopers, scjiObrmftn^lectie Tafelkleedeu, prachtige Tapijlstoeltjes Vitrages, fantasie Matten en Kleedjes. Franjes, Koord enz. enz. 4 geqqéê Sortwrhg ia |£|M&S^iTÏEEM ia alle prijzen. SPECIALITEIT iu Aanbevelend, I K KI Amersfoort 1892. 31. VARKEJVSMARKT 31. Soliede stoff u. j>' Laagste prijzen. TA1LLEDBS. 31. VARKENSMARKT 31. De ondergeteekende heeft een groole zending 5 .'CHE1TEN, k-i KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, S DOEKEN, MUTSEN, PETTEN, M K-WPERS en MOFJES, POLSJES R-INDER-BORSTROKKEN. ['ROUWEN BORSTROKKEN, fclANS-BOKSTP.OKKEN, rs en warme VILTEN PANTÓFFÈLS, met en zonder lederen zolen, in alle nummers. 3 De qualiteit is goed ep de prijzen zeer laag. 3 M© Alsmede: Primo WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE BTficipvrïjè Sagelsekè Brei-.ca MkcawoL Sa-jetteaa e,. .....tere Trollen Oarene. 4|©g De (T8W mysèïert veertig^), .ren in den handel gebrachte wordt van heden af bij rnij, alsook bij mijr.e dépots, verkrijgbaar gesteld a 80>0ents per dozjjn en 8 Cent per stuk. n A m 3S3J3S®®»- Men lette voofal 'op mijn firma, die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. AMERSFOORT. I i, e''' ej warme vrienden weten te ma. w Ie a len eersten dag den besten kC. J i groepen om hem het «welko. alS9# .njv?3 ist, rde'^^v brengen, en de oude Antje, di. .neni .ids jaren bij dominé was, kr- tet i g^Tzen' oIj, "e stn.'-üesiu'? o ie te makeL. rfC m W i. y/ra t luie keUr usch uiten. "herstellen Vt! komenje,., al n oen- ,„„t leopeis, ...a aan de knieën. I (T CommiSMiouairs In Eiijecten belasten yift met den In- t/h Veikoop EFFE en het en vreemde meest voor van alleBoorten wisselenw'an COFPO Muntsjpcclëii deelig Het kanToor is gevestigd ten kantore van den Heer A. HEJEfSCHEL Bzii., Kortegrachl A 368, n^ast het^ost- en Telegraafkantoor, en géop§jrff*van 's mor gens 9 tot 's middags 3. nren. BEURSBERICHTEN Perc. 46 Dec. Nederland Sch. Ct. W. 2i/« 801/M dito dito 3 95^/8 dito dito 31/, 1018/4 dito Oblig. ioi8/4 Hong. Obiig.-L. 1867. 6 dito Papier 5 847/8 dito goudleening 5 98 V4 dito dito 1881-88 4 941/4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 801* Oblig. dito Febr., Aug. 5 8018/ji dito Zilver Jan./Juli 5 80VM 807% dito dito April Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 8911/* Port. Obl. Btl. 53/84 3 241% Oblig. Leen. 1867 /69 4 967/jg Russische Goudl. 1883 98a* Spanje, 0. Perp. Sch. 4 605/g Turkije. Geconvert. ser. D. 218/8 dito dito dito ser. C. 221/8 Egypte. Obl- 1876. 4 98 dito dito 1883 41/b Peru. Obl.-Leening. 1870 6 Obl.-Leening 1872- 5 Venezuela Leen. 1881 338* Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 3i/g 99 Vm dito dito 1886 991/8 Rotterdam Oblig. 1886 99S/8 Industr. en flnano. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Arnsterd. Hyp.-Bank P. br. Vft 4 2 4Vg dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Geiaeente-Crediet dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Ryksb. dito. Gert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden; Cr.-An. 4i/g Rusland. IMbr. Hyp.-bk. 5 Dito Centraal Bank 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Obiig. 3 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Ubl. 18»7 dl/g Ned. Centr.-Sp. Aand. übi. dito dito gest. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1870 Obl. 6 N.-firab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Ernm. 3 Zuid-ltaüë. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Afg. O. 5 Polen. Wars- Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. Ie H. 5 Rusland. Gr Sp.-Mts. A. 5 o O. 4i/j Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kui*sk-Ch. Ai. Ob. 100 p. st. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 2uid-W.-Spoorw. Obl. Arner. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. Ie Hypt. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leemngen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '87 Stad Brussel. Ir. 100 '86 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito I860, dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 31, Rusland St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 116 1013/4 527/g wuh 928,, 2181* 138 1487* 817/, 139 81 1063* 928/. 1131/4 995/4 311* 87 158 111 67 571* 557* 753/4 911* 1196,15 42 1221/4 98U/m 627* 921* 101 1017* 1033/4 6915/m 106 1061* 1153* 1081/4 1163/4 105b* 65 1123* 1091/4 109 1031* 973 971/4 105 116'* 1183/4 1183/4 1568,4 159 94 1341* 142 1328/4 37!/« 213,4 ïrsT- .j>: - 39 n'Ki. "KPL t*u. 8 ede Vm ont- - et aan het werk ^^ing ze telkens naar de voo 1 Wlnterdie anB' t. a Ii 1 tii«l vt op een klagende wiize1 vmins het was om te hui en „t viir. -«•-igegever ri y j ,r ,l zUp. ode, door alle aanvefl o( ich *R: Allah" beaamd. D'iacb dq.]® man, die niets ar 'Z' uflm' m. BCf 4 ■>ri lui als er bij domineer kwame. tegen een vriendin. Waarom huilen wilde wist deze nu wel ni c:"sj>of het uit blijdschap of rouv oorrr «stichtelijk was het toch wat A,.. van den, "it,) otoesveD. i.'i I ^at was waar," <1. T.gen, is\5ij -t% «Is die oudjes samen aan he' fhr fs T\ji i',kikIninmon /-inn 1.AAHJ<. a nom DL orst uur middelen voor Amersfoort. •l is Greenwieb 12 unr). onder?ST TE a"ersfookt van ^»ene\v'OOi lollen en een ,-j,geting> b'^s v c*. 'enals zyn ^ende .e e v hfc.'jrtoonde. terwijl vei 2 vader kv*»n 7.ijn^m rnog lelijk 1 #fa U SlL Al\£f nam. - tslie )orr: l 'en (C.) 7 38 (C.) 8.23 (St.) 8.25 (C.) 9.34 (St.) 10.39 •Alleen 'Zaterdags, f dagelijks behalve Zaterd. en Zondags. jediv p den vz-ryiflo sluit" zutphen. 8.12 'svoorm. 9.53 n 12.9 's nam. 2.27 n 5.47 7.34 9.25 zwolle. *6.35 's voorm. 8.11 1.0.20 1.0.47 2.26 '8 nam. 4.50 8.15 9.26 'Alleen Zaterdags. NIJMEGEN. 8.30 's voorm. 10.54 2.2 's nam. 5.39 8.21 10.35 Snelpersdrukker^ van G. J. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1892 | | pagina 6