Groots Jaarlijksche VOORJAARS-OPRÜIMIhG. Buitengewoon lage prijzen. ü-WthMRA ZOON, Concertzaal „Amicitia, Amicitia ie Amersfoort WIJMBWOLFF&C0. Juffrouw N1T0UCHE SCHAAKAFDEELIiNG. HP9 Mi m jm m DAMES. K. J. CROOCKEWIT [IBM ft JUIMI1895. He CONCERT te leven door het Sympluinie-Orkest. llfttl BEKKER (Piano). 'heeThomson De Notaris A. N. J. VOS te Amersfoort ÈRKOOPEN: Plaatselijke berichten. Probleem No. 13. ié. A JÉ11jÉi 111 ADVERTENTIEN. A. G. KAPLANSKI H. ANSINGH, TAÏf|iïïSM (Meuwe Wet). SCHOUWBURG Mej. de Wed. F. h DE JAGER, G.K. G. VAN AKEN, net medewerking vaa Mejuffrouw A. N. J. VOS, Notaris. vernam tot zijn groote vreugde, dat de eerlijke vrouw >dat ding" maar zoolang op den lessenaar van den chef had gelegd. Ze ontving een muntje van tien gul den, dat voor haar gezin van 9 jongens best te stade komt. Met belangstelling vernemen wij dat het museum der oudheidkundige ver- eeniging vFlehité" in het afgeloopen jaar door 550 personen, uit alle oorden des lands, werd bezocht, die om stiijd de schoone verzameling belangrijke voor werpen roemden, in zoo betrekkelijk kort tijdsverloop bijeengebracht, vooral door de ijverige bemoeiingen var, den presi dent der Vereeniging, den bekwamen heer W. F. N. van Rootselaar, waarne mend archivaris dezer gemeente. Het ledental dezer voor onze gemeente zoo belangrijke vereeniging is dan ook steeds toenemende, terwijl twee heeren, die vroeger haar verlieten en indertijd secre taris waren, weder als lid toetraden. Van de mee6t belangrijke voorwerpen, in 't bezit waarvan de vereeniging in het jongstverschenen jaar weder kwam, noe men wij eene tabaksschuur met annexe woning op verkleinde schaal: eene her innering aan den tijd waarin de tabaks cultuur te dezer stede zoo zeer bloeide; een gouden munt van Bisschop David van Bourgondië, die tweemalen te Amersfoort kwam en aan wien vDavidsl.of" en het zDavidsslraatje" hunne namen onleenen; plannen betreffende eene voorgenomen restauratie van de Lieve Vrouwekapel met plattegrond-teekeningeen hol [blauw glazen muisje, indertijd vervaardigd aan de glasblazerij vde Glashut", het eenige voorwerp dat er aan herinnert dat die inrichting hier heeft bestaan en dat, ge vuld met water, door jongens gebezigd werd om anderen die vloeistof in het aangezicht te blazen, tot welk einde liet met den kop in den mond werd gehou den, en alzoo het water door den staart naar buiten geperst, welke manoeuvre, naar de overlevering wil, het hart van menige jonge dame met angst en schrik vervulde. Donderdag is door de gladheid op de Varkensmarkt eene koe van de been geraakt, die in haar val een 58-jarig man, zekeren Butselaar, wonende in de Hellestraat, medesleurde Deze bekwam daarbij zöó ernstige kneuzingen, dat hij 208?* gisterochtend is oyerleden. Het bestuur, dat onderling de functiën verdeelt, zal laier uit zijn midden den president kiezen. Bij acclamatie werd vervolgens be noemd tot eerelid van het bestuur de aftredende president, overste Schluiter, aan wien de vereeniging niet alleen haar tot stand koming en in stand I Ijjving dankt, doch wien zij zeer veel verplicht is en dien ze dan ook zeer noode naar Den Haag ziet vertrekken. Na de eenvoudige en daarom wellicht te meer treffende bewoordingen, waar mee de heer Kollewijri hem dankte voor hetgeen hij voor de vereeniging deed, en waarop spr. het voorstel deed tot die benoeming, dankte overste Schluiter, zicht baar aangedaan, en sprak zijn goede wenschen uit voor de vereeniging en daardoor voor Amersfoort. Eindelijk werd besloten, dat de termijn tot inzending van voorwerpen voor de tentoonstelling is verlengd tot 15Februaii. Bij vonnis van den kiijgsraad in het 3e Militaire arrondissement te Arn hem, is T. Vis, milicien-plaatsvervanger bij het 5e Regement Infanterie, schuldig verklaard aan eerste desertie in tijd van vrede, zonder vrijwillige terugkomst bin nen vier weken, en veroordeeld tot eene maand militaire detentie en in de pro ceskosten. Door den Minister van Oorlog is bepaald dat bij het 5e Regiment Infan terie 635 miliciens der lichting van 18'J4 voor het blijvend gedeelte onder de wa penen moet worden gehouden tol 13 Juli 1895. De miliciens, die door hun getrokken lotinsnummer r.iet voor het blijvend ge deelte zijn aangewezen, zullen den 28 Februari a.s. reeds in het genot van groot verlof gesteld worden. 347ste STAATS-l.OTEItl.B. Vijfde of laatste klasse. Eerste week. Trekking van 9 en 10 Jan. (1400 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs van 400 op No 20897. Prijzen van f 70. 4640 6717 673a 7073 705 11175 1591J 15955 15958 18i.'85 18302 20832 20836 20>44 20850 20865 20874 20883 De gewone maandelijksche Zendings bidstond zal aanstaanden Dinsdag den 15Jen Januari des avonds te 8 uren gehouden worden in het gebouw Volksheil. Terwijl de moeder even afwezig was is een eenjarig kind van P., alhier wonende aan de Zogstraat, in een thee stoof met vuur geraakt. Het heeft daarbij zulk ernstige brandwonden bekomen, dat men voor het levensbehoud van het wichtje vreest. Dat in de laatste 25 jaren het tele- graafverkeer te dezer stede enorm is toegenomen wordt bewezen door de omstandigheid, dat toen werden ontvan gen 3784 en verzonden 3890 telegrammen totaal 7664 terwijl in 1894 van hier werden verzonden 11614 benevens 13 diensttelegrammen, ontvangen 11683 benevens 135 diensttelegrammen, opge nomen en werden geseind 33c3 tele grammen te zamen, 26148. Programma van het op Dinsdag 15 Jan. a.s in de sociëteit Amicitia te geven concert, door het symphonis-orkost, „..der directie van den lieer G. K. G. van Aken. 1. Einzug der Gaste auf die Wartburg aas uTannhauser"Rich. Wagner. 2. Orchestersuite aus der Musik zu Peer Gynt"Euward Grieg. I Morgenstimmung. HAsesTod. Ill Anistras Tanz. IV. In der Halte des Bergkónigs. 3. Capriccio Brillante für Piano mit orchester op 22 Mendelssoun- Mej. Bekker. Bartholdv. 4.„Sangan Aegir" - KAISER WILHELM II 5. Vorspiel zur Oper sdie Sieben Rabon"Rheinberger. a. SérénadeJus. Haydn. b. MenuettS. Boccherini. a. Spinnerlied ausderFliegende 7.HollanderWaqner-Liszt. b. LiebesliedSchumann -Liszt Mej. Bekker. 8. AufTorderung zum Tanz Intro duction und Rondo Weder-Berlioz. Ter Woensdagavond gehouden ver- gndering van de werkende leden van nLiefdadadigheid" werd gekozen tot lid van het bestuur, in de vacature ontstaan door het vertrek van overste Schluiter, de heer A. M. Tromp van Holst. die haar in onbekende vermaken slin gerde! Dat bovenal aan Regina behaagde, wns juist niet de werkelijkheid zelve die zij in de vorstelijke woningen ging zoeken; bet was niet de begeerte mooi gevonden te worden, het te hooren zeggen, liaie schoonheid uit de ijverzuchtige blik ken der andere vrouwen te raden en te gevoelen. Wordt vervolgd). Te zamen 20 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken: 3b50 3651 3683 4526 4637 4541 46u3 4660 466i 6732 6746 7027 7034 7104 11151 11156 11167 11189 11192 11198 15 04 I5J39 15973 15396 18300 18325 20816 20817 en 20882. Vol. ende trekkingen geschieden 15 18, 22—25, 29—31 Jan., 1 en 2 Febr. Behalve de premie van f30.000 voor den laatst uitkomenden prijs van f 1000 of hooger, en de premie van f3000 voor het I mist uitgetrokken lot zijn ingeble ven de navolgende prijzen 1 van f 100.000, I van f50.000, 1 van f15.000, 1 van f10.000, 1 van f5000, 1 van f2000, 3 var, f 1500, 39 van f 1000, 55 van f400, 61 van f200, 140 van f 100 en 3010 van f 70. BGRGELIJHE STANDEN. Amersfoort. GEBOREN2 Jan. Maria Wiihelmioa, d. van Gijsbertus de Jager en Willeinijntje Dresen. Maria Geertruida, d. van Cor nelia Wouterus van Nieuw enhuizen en Wil- helmina Woutera Everarda Jckel. 4 Jan Lambertus Jau, z. van Jau Vetkamp en Alijda Koenen. Elbert, z. van Elbert de Ruiter eu Hendrika Elberdiua van Burink. 5 Jan. Gerrit Gijsbert, z. van Jan Willem Velthuis en Hendrikien Hommes. 6 Jan. Albert Wilhelm Gustaaf, z. van Gustaaf Louis Coe nen en Catharina Margrietha Doornbos. 7 Jan. Cornelia Lolktje, d. van Lolktje Over zee. 8 Jan Antonius Hendvikus. z van Evcrardus Langras en Alijda van Barlingen. ONDERTROUWD: 3 Jan. Aart van de Brug en Gerritje Vouk. GETROUWD: 8 Jan. Barend Cohen en Flora KJein. 9 Jan Willem Wijnands en Gerarda Lambrechts. Jobannes Meijer en Hendrika ter Beest. OVERLEDEN 3 Jan. Coruelis van Baaren, 74 j echtg. van Alberta Mol. 4 Jan. Johanna Antonia de Greef, 48 j echtg. van Bernardus van der Last. Lammert Cor nelis Lodewijk Kuipers, 42 j. echtg. van Maria Christina van Rijn. 5 Jan. Alida Hendrika Maria Deuliugh, 21 j. ongeh. 6. Jan. Gijsbertus van Keken, 67 j. echtg. van Maria vau Kalken. Frans Meijers, II m. 7 Jan. Gerrit Jan Sclioterman, 78 j. echtg. van Antonia van de Biezenbes. 8 Jan. Een levenl, aang. kd. v. g. van Jo hannes de Wijs en Hendrika Lablans. Bnnschoten. GEBOREN: 5 Jan. Hillebrand z. van Abraham de Graaf en Aaltje de Graaf. -- 6 Jan. d. van Jan Poort en Jannetje ter Beek. 7 Jan. Joost z van Jacob Lustig en Lammertje Schaap. ONDERTROUWD 5 Jan. Jan vanBoeijen en Metje Pijpers. Hoogland. GEBOREN9 Jan. riendrik, z. van Jan van den Brink eD Margrieta te Kulve. Lensden. GEBOREN4 Jan. Aaltje, d van Reijer Gijbertse en Hendje van de Water. Gijs bert ha, d. |van Geurt van de Hee en Jan netje Schut 8 Jan. Evert Jau, z vau Theunis de Kruiff en Maria Knevel. Sfontenbnrg. GEBOREN6 Jan. Arnoldus, z. van Arie de Jong (overleden) en Evtrtje vau Burg steden. 9 Jau. Hendrikus, z. van Hen órikus Wouters en Geertruida Schothorst. OVERLEDENj 7 Jan. Woutertje van Doornik, 1 j. Woudenberg. GEBOREN4 Jan. Gerrit, z. van Goosen Geijtenbeek en Aartje van Dijk. Peter, z. van Gerrit van den Essenburg en Antjo vau Huussen. 8 Jan. Hendrikus, z. vau Willem van Harten en Hendrikus Boshuis. MARKTBERICHT, AMERSFOORT, 11 Jan. 1895. Tarwe f 0.Rogge f 0.Boekweit f 0. Appelen f2a f4Peren f2,a f3.Klei- aardapp f0.afOZandaardapp. f 2.a f2.20 Hoendereieren f5.a f0.per 100 st. Eenden f0.a f0.Boter ft.15 a f 1 -40 per kilo Mar garine f0.a f0.Zoetern. kaas f0.f0. Kippen f0.80 a f 1.10 Kuikens fl.f 1.25 Piep kuikens f0.a f0.Ganzen f0.f0.Eenden f0.60 a f 0 90 p. st. Jonge f0.a f0.tiazen f1.50 a f2.Wilde konijnen f 0.a f 0. Tamme f0.30 a f 1.20 Duiven f0.afOpaar Vette varkens f0.f0 Zeugen f f Biggen f4a f7.Schrammen f 0.a f 0. Aangevoerd waren ongeveer heet. Tarwe; heet. Rogge; heet. Boekweit; 8 heet. Appelen; 6 heet. Peren; heet. Kleiaardappe- len; 20 heet. Zandaardappelen 1600 stuks lloen- dereieren; stuks Eendeneieren; 1100 kilo Bo ter; kilo Margarine: kilo Kaas; zeugen; 150 biggenschrammen. Onder redactie van J. W. TE KOLSTÉ Van RUDOLF L'HERMET te Maagdenburg. Zwart. w lil it? ÜT jm vjm ém. m Éi, fM a b ecle fgh Wit. Wit: K. a 5, D. f 4, P. g 7, 6 5, c 6, d 2, e 2, g 6. Zw.K. d 5, c 5, d 4. Wit begint en geeft in 2 zetten mat. Oplossingen, inzendingen enz. worden telkens uiterlijk tot Donderdag ingewacht onder motto sSchaak", aan het bureau van dit blad. Oplossing van Probleem No. i2. Wit: K. cl, D. f 6, P. 6 4, 6 3, d 5, e 5, ƒ2. Zw.K. e 4, d 4, e 6. I P—d 3. KXd 3. D—3 KXrfö. D—3* e d Pc 5 4= Een goed denkbeeld (het opofferen van een stuk) in beknopten vorm uitgedrukt. Goede oplossingen ontvangen van: v. E. en Gebr. M. Amersfoortsche Schaakvereniging. De vereeniging, die thans 20 leden telt, heeft het plan opgevat en besloten een huishoudelijke wedstrijd te houden, waarin de spelers naar hunne speelsterkte in klassen zullen worden gesplitst De prijsuitdeeling zal geschieden vol gens het stelsel SonnebornBerger, een stelsel waarin elk mededinger die minstens eene halve partij heeft gewonnen, m. a. w. eene partij remise heeft gemaakt, iets wint. Bij deze methode wordt ook rekening gehou den met de quaüteit der gewonnen partijen, eene partij namelijk," die is gewonnen tegen een sterk speler kent men meer waarde toe dan aan eene die men van een zwakkere wint. De club is sedert 1 Januari ook aangesloten bij den Nederlandschen Schaakbond, waardoor kan worden verwacht dat er binnen kort hier ter stede een bondswedstrijd zal worden ge houden. De bijeenkomsten hebben plaats des Maan dagsavonds 8 uur in het hotel »de Zwaan", Utrechtsche straat. kalm n^p eeï^ Kori^ionuig iijuen r>'*pudehkga' van [elufde Echtpena(f|v'ader* ]ll\vA\ii er, iLyTleer Heden on\sliep zacht en eeq koi tvtondig lijden, in den^oudehkga' van onze ge' en Bel: GERRIT JAN SGflifrERMAN Sr. Namens de familie, Wed A. SCHOTERMAN— v d. Bifzenbos, Amersfoort, 7 Januari '95 *3,* Voor de vele bewijzen van be langstelling _pja4ervonden bij het over lijden vrjP onzen^sgeliefden Echtgenoot, Vader en Behuwdvïlder betuig ik, ook namensjnijne kiiVerenJapiijnen harteliiken dank. r j UfrlïTl'eKiwam, ,->Wed. A. J. VANGiEEK Betman. Amersfoort, 12 Januari 1895. Voor de vele bewijzen vun be langstelling ondervonden bij het over lijden van onzen geliefden Broeder en Behuwdfcroeder, den Heer ALBERTUS JACOBU§eVA'N BEEK, betui.en wij onzen hailelijkên dank. üil aller naam, Wed. E. C A. ASMUS— van Beek. V rr"*— Amersfoort^ )- Rotterdam,' j-fÖ'januari 1^5. Dordrecht, Hartelijk dank voor de bewijzen van deelneming bij het overlijden vun mijn Echtgenoot den Heer J. BOODE, en Haar de jchilderszsak zal worden voortgezét, beveel ik_- mij gan in be gunstiging der stadgenpblen. De Weduwe J. BOÓtyE van ^essfn. en ID a, g- e lij Irs ie CONSUL TEE RE NI vau 95 unr JHj den Heer H. BfLUERBEEK, Lnngestraat 22, Amersfoort, vo_qa-Ihr.dTlëëlkunde en het makerTvan kiin*Uandeii en gebitten. JlfT" Operatién zonder pijn. Kosteloos voor minvermogenden van 910 uur. Met deze hebben wij de eer te berich ten, dat wij voornemens zijn TE OPSITE3 1T in KNIPPEN, MAylTNEMEN i en j pAtjkooxteekexen, Unaaier, ('«mmixsioniiHir effecten. (Vomtheen fntns Van Ascilvan Wijck &Co Kantoor Laugextraat F 5. Amersfoort Koogt en verkoni^'irieiténj'coupons, buiteniandsch. bankpapiei en muntspeciën. Incasseert wissels. Sluit prolongatiën en beleeningen. Verschaft wissels op alle binnen- en buitenlandsche bunkplaat- sen enz. Te bespreken Maandag 28 Januari a. s. van 11 tofH uren, bU VARKENSMARKT} alhier. Hoogachtend Uw dw. dienaressen, Gez. HCYTE. DIRECTEUR": Entrée op den aV^pd aan het bureau, voor elk Concert f 0,99 per persoon. Abonnenteirv.op ver toon van hun kaart. Kaarden zijn verkrijgbaar en plaatsen te be spreken a f 0,10 per plaats op den dag van het Concert bij den Kastelein der Sociëteit sAmicitia." De gewone jaarlijksche hoiitverkoopiugen bij de weduwe E. HOENDEKDAAL te Bavoart onder Lensden, zui len plaats hebben als volgt: Die voor' den Heer Mr. IIJ. 11. Baron VAN JjDETZELA AK VAN OOSTEKIl.OIJT en liet bui tengoed ZANDBERGEN op Dins dag 22 Januari 1895 des voor middags 9 uur; eu t||e voor den Heer Mr. W. H DE BEAUFORT en A. POTHOVEN te' Xeusden op Donderdag 24 Jannari 1895 des voormiddags 9 unr IN Eén enkele buitengewone Voorstelling DOOR HET. H0LLANDSCH T00NEELGEZELSCHAP Directief A. van LIER te Amsterdam. OP MAANDAG 14 JANUARI Optreden van Mevrouw BBDERMAN Van Dijk en de heeren KREEFT en BUDERMAN Oioot ■?nwvs te Amsterdam te Rotterdam opprette-vnudeville in 4 bedrijven van H. MEILHAC en A. MILLAUD, dooi Jos van BIENE. Muziek van Hervé. Prijzen der plaatsen: le rang ƒ1.25; 2e lang ƒ0.90; 3e rang ƒ0.50. Van heden zijn aan hel lokaal entiée- kaarten te bekomen en plaatsen te be- >p> eken. Aanvang half acht. TE UODB rnet 1 FEBRUARI aan de Z^iidsingcl allnei eën nette bevallende 5 gilïbj£ en kleine Kamers, Keuken, Kelder, ZóRe^en aardig Tuintje. Huurprijs ƒ275.'Agnvragen met fr. br. onder lelt. S. E. bareau dezer Courant. REKKING van WOENSDAG 9 Januari 1895 De prijs van ƒ25 is HEDEN gewonnen door Mej. C. df Roy te Maarsen (Utr.) De premie den Heer C. de Roy aldaar. lederen Woensdag ten 2 uur precies verloting voor IEDER TOEGANKELIJK aan het hoofdkantoor Kloveniersburgwal 25, Amsterdam. KOR^EGRACRT, 368 AMERSFOORT Telephootiiinmmer 10. Koopen en veikoop.en El^eelen, Cou pons, buiteniandsch Bankpapier en Muntspeciën tot den meest voordee- ligen koers/^^^***"""^'*^!^ Sluiten Prolongatiën err Bclcc- uiugcu, Disconteercn en verschaffen wissels op alle bankplaatsenzpuwel Binnen- als Buitenland, enz enz. Het Kantoor is geopend vai: 93 uur. zal o ijdag 18 Jaiinarl 1805 «les \e 12 uur, aan het Zand te 'oort, het openbaar, om contant Ee|g parflj-^1'/^— 2 2'/23 en 4 duims 1ËPEN- ESSEN- eu BEIIKEN- PLATEN, 20 nSeuwe EIKEN PALEN, elk lang 3 ongeveer '■•AÖÜ. .rteSfPn GREENEN en EIKEN BRVGDEELEN, 100 M' gegolfd oud PLAATIJZER, een hardsteenen KRIB voor 2 paarden, een dito voor 1 paard, EIKEN POMPEN, EIKEN BRPGLEGGERS, vooits eene partij afbraak bestaande voor namelijk in BALKEN, RIBBEN, PLANKEN, RAMEN, DEUKEN, KOZIJNEN, DAKPANNEN, IJZER, BRAND HOUT en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Te bezichtigen op den dag van den verkoop van 912 ure. Breeder bij biljetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1895 | | pagina 2