Kiesvereeniging JE MIDDENSTAND, De Kiesvereeniging „AMERSFOORT" NEDERLAND EN ORANJE E IJ SINK'S 's RIJWIELEN. All S. P. p/t&RLS, Bezoekt de fotografische Ateliers E. Ai. wimiiit, NIEUWE HARING, A A. HAMERS. I Wit A. NI. TRONIP VAN HOLST. stembi"e' Mr. J. C. H. PRIKKEN. G. P. A GARJ.EANNE: Wed. KLtlNENBROICH. publiek verkoopen: Sen perceel Wli- en Hooiland, Sou pertéel Wei- en Hooiland, Een kamp Wei- en Hooiland, Een kamp DITO aldaar, Een kamp lest fel- en Hooiland, Een kamp DITO aldaar, Een kamp best Wei- en Hooiland, De 2e kamp-van „ket Smal" De Se kaap van „ket Smal" Eenpeie. best Wei- en Hooiland, Een perceeluitmuntend Hooiland, Een kamp DITO- aldaar, MapsiD de Ctasiihs LaapstraaUB 44 Amersfoort. .TaDRijswjjkdeJoDQ, Taudarts ($|eOTc Wet}.:» N FEESTE^iLMKEf OPENING op D0ND®RDMk--M'' MEI (Hemel va^tkclag). "Van 3 tot, 5 uur MATINÈE^ïöor de Wou- denbergsch^ Muziek ver een igjja£ „FIDELIO KOLFSCHOTEN. !l M. fl. T. VEfiJfGLEN, JAN VAlf DEN BRINK, H. KONING, G. P. A. GAPÓJEAlNk-f HET BESTUUR. (Voorli*e©a-dË. J. BAST.) AMERSFCÉORT, AMSTERDAM, Ook digs Z0NDA€PS geopend. Tandaris i$m wet). öperatiêo zondefepijn. SlIiMliK-^ASTlLltES, I PETRUS N. KOPPEN, B1SMBN- Ë|VFATRASSEN le« A. MTrómp Y3)ll Holst, Wit stembriege voor af- 2e. A. A. Hamers, i treding 1,1,899" en le« Mr. J. C# H. Prikken, Gekleurd Stembriefje De anti-revolutionaire Kiesvereeniging HET BESTUUR. 56 J. kw-dJEN.55 Vischmaxkt. W/fwas, j /E. v. d^YËN. Fiji ielaUe.:'ScÏDiDiiielppii FIRMA J.<G. ÏHIES, l K. limereeiiijiDj iSClï en OBÖE" Heden jdntvangèn: ZLTie-u-Txre lyEaa-tj eslxar^n.g,, gerookte Elft, in G-elei en Verscke Oonaestil^Les, erxz. WIELERBAAN en RIJSCHOOL is G E O PlE N D. De baan..is geheel afgesloten en lieeft een op pervlakte van :1700 M2. I Voor koopers van mijne rijwielen onderricht gratis. Voor niet koopers volgens tarief. De baan is gelegép aan de Arnhemsche straat weg (naast de tol). y Het kantoor is vèorloopig gevestigd Heiligen berger weg i 50. EIJSINK. Rijwielf'abrikant en Bondsïljlviellierstellei' 1" klasse. DE NOTARIS te Amersfoort, zal op Dinsdag 19 Mei 1890, 's voormiddags 10 uur, iü het lokaal van de erven H. DEKKERS te Bunschoten, ln de gemeente HOOGLAND. Perceel 1. gelegen in twee kampen in den polder „Neerdujët," zijnd! de 3e en 4e kamp ranaf dén Bunsc/oter straatweg, kad Sectie G 150 ei/l51, groot 2 12.30 H.A Verhuurd tdt 1 Januari 1900 aan BART TEN IJ/OOFT voor f 7 5 per jaar Perceel 2. iu den polder „Neerduist" aan den Runsckoterstraatweg, Sectie G No. 127, groeit 1.57.00 H.A. VerbuuTd geweest aan WV A N DE BURGWAL voor f 90.— per jaar. Dadelijk te aanvaarden. In de gemeente BUNSCHOTEN. Perceel 3. gelegen over den Nieuwen weg, sectie A No. 578, groot 1.35.80 H.A. Perceel 4. met KADE achter het voorgaand per ceel, strekkende tot aan de Laak, sectie A Nos.-57 7 en 57 6, groot 1.31.40 H.A. Perceel 3 en 4 zijn verhuurd tot 1 Janupri 1898 aan W. VAN DEN BURGWAL te Hoogland, voor 125 per jaar. De perceelen 3 en 4 worden afzon derlijk en in massa geveild. Perceel 5. in den Noorderpolder,.'échter Spaken burg, strekkende'tégeii de Dwarswete ring, sectie C No. 271, groot 1.65.50 H.A. Perceel 6. aan de Zuidzijde naast het voorgaand perceel, sectie C No. 272, groot 1.02.30 H.A. De perceelen 5 en 6 worden ook in massa geveild en zijn te zamen verhuurd aan TRIJNTJE HOOLWEKF te Spa kenburg voor f 160.per jaar, tot 1 Januari 1897. Perceel 7. in den Noorderpjtlder de voorste kamp van „het Sural" beginnende aan den Veldendijk, septit C. nos. 352 en 353 groot 0.94 li H.A. Perèeel 8. achter liet voorgaand perceel, sectie C. no. 351 groot jO.92.30 H.A. Perceel 9. achter het voprgaand perceel, sectie C. no. 350 groof 1.58.80 H.A. De perceelen 7, 8 en 9 worden ook in mas9a gevpild en zijn te zaïrien ver huurd aan J P. HEUVELING voor ƒ200.pei? jaar tot 1 Januari 1897. perceel 10. in den Noérderpolder, genaamd ,,de Karelskamp"^ sectie C. no. 367 groot I.92.60 H.A. Verhuurd aan wed. K. SNAPPER te Bunschoteii voor ƒ140.per jaar tot 1 Januari. 189 9. Pérceel 11. (Maatland), in den Bekaaiden Maais- polder, setie D No. 89, grbot 2.21.30 H.A. met het uiterdijkje/er de kade tot aan zee, sectie D No. 172, groot 0.19.90 H.A. Verhuurd geweest aan TRIJNTJE HOOLWERF voor 200.— per jaar. Dadelijk te aanvaarden. ln de gemeente EEMNES. Perceel 12. Hn/nl on/1 (Maatland) onder Eemnes, schuin tegen over het „Haveutje," nabij de rivier de Eem, sectie C: Nos. 281 en 282, groot 2.28.80 H.A. Perceel 13. eenige kampen zuidelijk van het voor gaand perceel, sectie C Nos 264 en 265, groot 0.8b 10 H.A. De perceelen 12 en 13 worden ook in massa geveild en zijn te zamen ver huurd geweest aan A. VELDHUIZEN bij het Haventje eD A. VAN DRIE, voor f 360.per jaar en dadelijk te aanvaarden. t Betaaldag der kooppenningen 14 Augustus 1896. Nadere inlichtingen teT>ekomen en de kadastrale kaarten intezien ten kan tore van genoemden notaris DRIJF HOUT VAN HOOFF, Weverssingel te Amersfoort. Heeren Execuleureu der nalatenschap wijlen den Heer C. SCHELTI^S*-J'Zn te Amcrs foort, zullen Dim/aagfiideii 19en Mei 1896, 's namiddags te 2 uren in het hotel „de VergulderZwaan" van den lieer G/SCHIMMIJL te Amers foort, publiek Het vergrooten van liet WOéNHDIS, wijk No.fi70b aan «len 8 e»yéi-s t raatw eg te Aniens fporl. Besték enMeeJfening liggen in béven genoemd "hotel/ter inzage en £i]n in de stad a f ijen buitenge stad tegen toezendfig van f 1.1,6 franco verkrijgbaar bijfden boekhandelaar JJ. BERENDS tfflfAmersfoort,'-'' Aanwijzing} op het bdhwterrein zal worden gegeSten doon, den architect W. H. KA.\1, VrafUae 15 Mei 1896, *s voorrnltfcfags te 11 uren. ïoorüeej» élièf^l-'irina Paait- aliltér, Amersfoort., -', ^fampsj/ïht 40. Vojjr TandtieetkMrtfe, Kunsttan den, en Gehittefl'te consulteeren alle we'rVd'agen vfli 9—12 en van '-4V». ïfG~ jOperatiën "jtonder pijn. der geheel qafir de eischaiè des tijds ingerichte Ruime gelegenheid tot oiitv^^sl van gezelNchappen. I Aanbevelend, In een vergadering gehouden door kiezers van ver schillende gezindfe'n tevens voorstanders van vooruitstre vende richting, g|jn tot Candidaten voor de a.s. gemeente raadsverkiezing-gesteld WIT BRIEFJE. -H^kLEURD BRIEFJE. VAN Ctr. straat jj^95. AjetVweudijlt 150. 8peeialiteil1il"6h\craiiderlijke vergrootiiigeu en KINREROPJVAME. m.H AnierHlooi-i'Kiiidsiiigel 259 b/d Vitjlc^iisuiitrbi. Voor TANÏI'HSEyflJNDE, I KllNSTT-Akait^Vu GEBIT TEN, te „&us\,lteeren -ft V Maiuvarag)' du V,Woens dag van -fitT.fy uur en Vrijdag ran 10—uur. HraepeiicA;CBB Holm'w algemeen erkéuti als het beste middel bij en Verkoudheid. Het is een slijrvoplossend en verzachtend 4iidd^l*bij uitne men dh^dd. Verkrijgbaar bij de meeste A pothoer?' en Drogis- ten.."Prijs flésctje 20 els. -Atfean echt ié flesch- jes.vaorzieirian etiquet, waarop de «nandteeke- nina van 1$RAEPE- LIEN HOLM - Zeist HOFLEVERANCIERS. IMPORTEUR. Arnhemschestraat A 65, Amersfoort. Directe aanvoeg, ycontante betah'ng, het afsluiten van flinke Contracten en 't nemen van kleine winst sj£lt mij in staat orgels van beslist le .tlasjfce fabrikaat te leveren tegen voorheen »[onggkend kleine prijzen. Extra goedkoop liijn vie Parlor, Victor, Hep- worth en Dund£l orgffls met 6, 7,10 en 11 registers in prjjzen flQÖt f 110, f 130, f 140 Bizonderi? aandftèht verdienen orn hun liefelijk geluidje 2 sjel^fJubal-orgels rnet 10 reg. hoog 100 c.M^^Aor f 160. Packard- orgels met 11 ijpg. f lieren f200. Zeer krach tig van- toon is 'tJfaiijr of kapelorgel met 17 reg. voor ff 225. Iit'. sierlijke afwerking en ruime boi&ty* munteu* uit de salonorgels New'iOrient^Fen Irnperftil met 3 en 4 spel tongen" "1'4* efi 16 rög. prijzen van f250 en f 300. Daze ontwik«^n een breede ver scheidenheid van geluit|e'Si,7ijn 210 c M.hoog, alleszins aaibevelensw^xlig en wereldbe roemd De#meeste soorti^i zijn volledig met koppelingen, kniezwellen;* spiegeltop, hand- va'ten, laApstandaards rollers en pedaalbe- dekkers. '*Men onderzoeke. 2 Allerlei soort yau ,- ».V worden'door.d^Mrma TUI ES geleverd. Men létte-Qahrbij qp'^de soliede vul ling, nette aljfcerking ujaar ook vooral op de schelp concurrerende prijzen, waarvan nimmer wordbafgewekeu. Afdingen dus ontnoyelijii heeft voor de verkiezing van/VÏER leden voor den Gemeenteraad op Dinsdag 12 Mei 1896, tot hare candjdaten gesteld de heenfen: 3e j* v' voor aftreding in 1897. f 1 sfi W i ft* Het achtereenvolgens bedanken yan meer dan zes gekozqnên leidde de Kiesvereeni ging tot het besluit, voor den vierden zetel geen candidaat meer te stellen. Zij beveelt voornoemde candidaten en een trouwei-'bpkomst dringend aan. /iet Bestuur der Kiesvereeniging. 'L. .HU1 1 99 heeft voor de a.s. verkiezing- van leden -voof' den gemeenteraad tot Candidaten gesteld de Heeren v' H. KONING EN D. RUIJS, vooral te plaatsen op het gekletirde.-tXCT6^ë' De Kiezers worden beleefd verzocht hnnne stem op bovengemelde Candidaten uit te brengen. per pukjl' 5 els. 'j per flacon 7 et. ff' O: in 9 verschillende ïnodeJJeiï voorhan- dem van af •••-,/£*5ÊÖ. Ook ëfjiïfgc modclr^n waarmede niet gewiegd kan,-" wordeh"%, eigen vinding en uitsluitend gefabriceerd voor de Specialiteit in b^ddenartikelen. Bij de te houden -verkiezing van vier leden voor den Gemeentei^aa'd.rbp Dinsdag 12 Mei aanstaande heeft de bij acclamatie t(A hare candidaten gesteld de heeren Met den meesten aandrang noodigt zij de kiezers be leefdelijk uit op genoemde candidaten te stemmen. HET BESTUUR. ^.„.-erdlueurd "'"Stembiljet. y 'J' aarL^rèer -vèixi'^o-a.te-<trIsclx, Min/aaui aaubevelend, (voorheen v. «1. V L I 8) HOF 315. IA- 'ivi.'ï N ■rpN] -. i *J AupAéVéleud,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1896 | | pagina 3