H. J, isiifventaris/ e. msm Leer l) zelf Fran sch, Duitsch en Engelsch Kunsttanden f2.50. ili f 40. C. LVftf BURiGttM A. V .1. VOS J.vaoRjgswijkieJong, lv urn* De GROOTE JAARLIJKSCHE OPRUIMING in „DE ROOSTER" op den Hof zal dit jaar gehouden warden vanaf 1 tot en met 15 JULI. Conditiën zijn: STIPT CONTANT, AFDINGEN ÓNNOODIG. AFBRAAK TE KOOP. /-jassen, SLOTHOUWERS BOEKHANDEL Heden ontvangen: ZONDAGSRUST. Advertentiën. VERHUISD Groote partijen t s Operatiën fender pjjn. Spreekuren y Am/rsfoort. votrkoyopen Het Kolehoi/je OraDjeboom" opbaar om cjëntaiit pld f verkoppen H. J: BONNIER, De Theehandel bericht, hiermede, dat zij vanaf 1 Jjll a. s. het AGENTSCHAP harer firma voor Amersfoort hééft op gedragen aan de^'heer SALMIAK-PASTILLES, PEERLESsI TRÏUMPH, SPA/DING'en CREDENDA vanaf f leO. J. NEFKENS. PETRUS N. KOPPEN, een sierlijk boekje.dat uiL een een oamisbaar boekje,/ ^oedkooo bookrè T00r ^en ^r'^s van s'ec'1'3 De lappen en restanten van verschillende arMelen moeten voor bespottelijk lage prijzen weg. De gewont katoentjes evenals de fantasie katoenenalsoofc de gekleurde, en zwarte japonstoiren zullen vóór en een heele partij beneden inkoopsprijs verkocht woeden. Finale uitverkoop van zwart fransch tiierinos in ,3 Els breedte vanaf f 1.60 per EI en fijn zwart thibet in 2% Els breedte vanaf 50 et. In éjfejpAm gewerkt wit goed voor bloasjesjaponnen en rokken zijn zeldzame koopjes te doen. LET WELDaar het voor de p&afsf uiiiite te kostbaar is oin in de courant alle artikelen op te noemen, verzoek ik het geachte |)uWü:kJ^rfu bij tie buitengewone opruiming een kijkje te komen nemen bij de FIRMA T HIE S OP DEN/ H O F,\;ant een ieder vind er wellicht iets dat van zijne gading is. f dat is eene onwillekeurige hulde door de menscheid aan het leven gebracht. Hoe wordt men zulk een interessant voorwerp? De heer Eyden, een Antwer penaar en candidaat-macrobe, want hij is reeds inooi over de tachtig, heeft die vraag gesteld en tracht haar te beant woorden in een boekje over personen van zeldzaam hoogen leeftijd. Volgens hem behoeft men niet volko men gezond te zijn om een macrobe te worden. Het schijnt dat het spreekwoord gelyk heeft, 't welk gezegt, dat krakende wagens lang loopen. Adèle Lambotte stierf te Luik in den ouderdom 'an 101 jaar. Zij was na- we- lijks een meter groot en had altyd op krukken geloopen. In 1774 was zekere juffrouw Thierrée te Chateaudun veertig jaar. Zij was zwak en ziekelyk. Zij nam eene lijfrente en stierf honderdvyf jaar oud na de heeren, die haar lijfrente moesten betalen, nage noeg geruïneerd te hebben. De maaischalk d'Estrées werd op 82 jarigen leeftijd van den steen geopereerd. Het was een moeilijke operatie, maar hij kwam haai te boven en werd 102 jaar. Fontelle was altijd ziekelijk en stierf op zijn honderdste jaar. Olaf Erckson, een Zweedsch soldaat, die, overal gewond, een menschelyke schuimspaan geleek, leefde niettemin 104 jaar. De weduwe Santer te Nancy had, naar zij en iedereen beweerde, een ernstige longaandoening en lag jaren te bed. Maar zij werd 102 jaar. Men zou dat lezende en volkomen ge zond zijnde wanhoopen eens een macrobe te worden. De gezondheid doet het hem blijkbaar niet! (N. Gron. Crt.) MJKGELIJKE STANDEN. Amersfoort. GEBOREN: 17 Juui. Gerritje, d. van Bereud Florijn en Hentje van der Horst. 18 Juni. Gerarda, d. van Wilhelmus Heere jen Antonia van 't Wel. 19 Juni. Maria I Wilkelmina Gijsberta, d. van Willem Ruiteu- beek en Antonia Jungst. 20 Juni. Anna Cornelia, d. van Bartholomeos Hendrikus Lensing en Hendrika van Wandelen. Jen- neke Johanna, d. van Gerril YYessels en Eleke Haar. 21 Juni. Petrus, z. van Peter van Leeuwenkamp en Bartje van Hoeijen. Teunisje, d. van Gerrit Meerbeek en Evertje van Kampen. 28 Juni. Lodewijk, z. van Lode wijk Lablans en Cornelia Veenendaal. 24 Juni. Jacob, z. van Gerardus van Gelder en Gijsberta Palland. ONDERTROUWD: 18 Juni. Nathan Hil versum en Jentje vau der Horst. Abra ham Johan Hendrik van Eijkelenbnrg en Aartje van Hoevelakcu. 22 Juni. Cor- nelis van Nieuwenhuizen en Willemina de Gans. OVERLEDEN17 Juni. Adriaan de Stop pelaar 80 j. wedr. van Johanna Wilhelmina Langeler. 18 Juni. Reijer Beek. 78 j. wedr. van Agnes van den Bijtel. 21 Juni. Adrianus Kraan 10 m. 22 Juni. Berend van de Ridder, lid. LetiMdeii. ONDERTROUWD; 19 Juni. Gerardus Smink, wed. van Stijntje Groenestein met Hendrika Boersen. Quirinus Adrianus Petrus Roeien met Wilhelmina Keijzer. OVERLEDEN: 23 Juni. Bartha Vlastuiu echtg. van Rijk Ederveen. Hoogland. GEBOREN: 19 Juni. Cornells, z. van W. Schoonderbeek en M. Smink. 25 Juni. Hendrik, z. van J. van den Heuvel en M. Voskuilen. ONDERTROUWD: 19 Juni. J. Fraa en R. Houtveen. OVERLEDEN: 22 Juni. Dirk Ponterman 26 j. ongeh. Stouteiibnrg. GETROUWD: 25 Juni. Cornells Kuijer, met Barbera van Burgsteeden, wed. vau Gerardus van den Brink. Woudenberg. GEBOREN 20 Juni. Hendrik, z. van Gerrit de Man en Aaltje Ederveen. OVERLEDEN: 18 Juni. Een levenl. aangegeven kind van het vrouwelijk geslacht van Jan ter Maten en Aaltje Methorst. MARKTBERICHT. AMERSFOORT, 26 Juni 1896. Tarwe f0.Rogge f0Boekweit f0. Appelen f 0 00 a f 0.00. Peren f 0.a f 0.Nieuwe aardapp. f3.a f 4.00. Zandaardapp. f 1.00 a f 1.20 Hoendereieren f2.80 a f3.30 per 100 st. Eenden f 0.a f0.Boter f0.95 a f 1.25 per kilo. Mar garine f0a f0.Zoetem kaas 0.f0. Kippen f0.60 a f 1.10 Kuikens f 1 00 af 1.15 Piep kuikens 0.30 a f0.70 Ganzen f0. f0.Eenden f0.a f 0.p. st. Jonge f0.a f0.Hazen f 0.a f 0.Wilde konynen f 0.a f 0 Tamme f0 30 a f 1.Duiven f0.4ö a f0.70 paar Vette varkens f0.f0.Zeugen f30.f40. Biggen f3a f6.50 Schrammen f9.af 12. Aangevoerd waren ongeveer heet. Tarwe, heet. Rogge; heet. Boekweit; 00 heet. Appelen; heet. Peren; 0 heet. Kleiaardappe len; 40 heet. Zandaardappelen 35000 stuks Hoen dereieren; stuks Eendeneieren; 1600 kilo Brs* ter, kilo Magarine; kilo Kaas: stuks ^ee" 19 zeugen 200 biggen en 15 schrammen, VoptÉpoedigf, bevallen van eene DOCHTER: i L GJTO8SELS—'Haab. nsVqoBT, 20 liusfl 896. Amehsp Ondertrouwd: LEON A&rfvSjb, HOUBAER r I en J ALLEGO![l>\ S. v. BUCHRM. Amersfoort]! Haarlem, Huwelijksvoltrekking 7 Juli a.s. van de/ Krom mes traaf naar de HCfOGLAND^CHE WEG H. 27. y HERty^KROES, Architect. Aan de iu slooping zijnde buitenplaats „il(a Ketralte" te JZIJ-EST. P. m. 3Of) wifcm. tegels, 4 marmeren schoorsteenmantels, 4 dubbele hard steenen paardenkribben, 100 stuks deuren en lichtkozijnen, 13 ijzeren kolommen,^balkonhekjes, een geheel ver warmingsbadtoestel, 12 stuks warande of balkondeuren, 2? stel portes brisées, larabrizeeriag9, tjhppfm, balusters, 5 pompen, alsmedjr eenét, groote hoeveel heid balken/planken, ribben, lath schrooten, pannen, steenen, brandhout enz. alles zoo goed als; nieuw, slpchts 23 jaar oud. Te bevragen op het v>erkA F. v. 8EÜMERE1V Kassier, Commissionnair\in eflecleu. (Voorheen firma VA! Whck Co. Kanto* I.augeatraat F 5, .Amersfoort. Koopt en verkomt effeo^en, cou pons, ba.itenland^h .bankpa'pier en muntspeciën» Incasseert wissels. Sluit prolongatiën en beleeningen. Verschaft wissels op alle binnen- en buitenlandsche biinkplaatsen enz. Maaiyl B uOwo en s- dag 'irr il'Ji "(i uur eu TrijdagsïaiïlO-t,^', nur. ZUIDSIMGELh59 bij de VarkensmarUt, DE NOTARIS te Amersfoort Jis voprr^mens op Za terdag 4 Juli,18j>6, des avonds ten 7 ikr£, in heft koffiehuis het „Valkje" aldaar publiek te Binnen Amersfoort. waariu iergtinuiiig met annex WooiilMiii^r en Wijk A, 176 aan den^Znidsingey op den hoek van de Kleine Haag.ylgrogt 93 centiaren, benevens Öen Gronjllusten f 4.29,' Betaaldag der kooppenningen 4 lober I89K Inmiddels iiijl de liujld te koop. Breeder bij Biljetfeu eu yddere in lichtingen ten kantore, v art'voornoem den Notaris DE NOTAKIS te Amersfoort, zal op Dinntlng 7 Juli 189*6. des namiddags 2 ure, ten hui» van de weduwe A. VAN KEEK1ÖN in de Koningstraat wijk no. 28 te Amersfoort^ in het 1 kalfdragendende KOE, 1 guste KOE, 6 KIPPEN en 1 iTaAN,voorts BOUW1-, MÖLX- en DttELGRREEDSCHAP- FK^I, als: SNIJBANK, WANMOLEN, KfflJIWAGBN, 2 MELKKARNEN, VIpOTEN, EMMERS, GREPEN, GA- Vlfl.S enz. Voorts., tien bestaande voornamelijk in: 2 antieke KASÏEN, BED met TOE- BEHOOREN, SAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, FOR NUIS, KOPEK, TIN BLIK.-, GLAS- en AARDEWERK, en hetgeen verder te voorschijn zil worden gebracht Te bezichtigen op den dag van den verkoop van 9v»12 uren. Nadere inliöbtingen vertrekt de makelaar C. RQ(t)DESTEUS te Amers foort. "'■Qoijt het voort. ristallen Citroen Persen, Crislallen Lepelkistjes, Cnstallen Trommels met Presenteer blaadje^, Cristallen Thee katjes, Cristallen Suikenjoozen. Cristallen Beschijiidoozen, Cristallen Fleself^nstoppen, Cristallen Olie en Azijnstellen, Cri-tallen Carafjfcu,'- Cristallen Kaassfeólpe&i, Cristallen Puuch' Bowels, Cristallen W'atefi-, Biér Melk- en Likeu^gluzetL, Glazen Vischkommen,"'. Glazen YJjegeuyangersj* Glazeïy'Vogel ?©nfatjes, Glazeli. Bloei^sitjbffdaardsy Extra~'flfjYiéfWater-, Melk-, Bier-.jjjen Liken r^lazeu. Witte vuurvastp Stoofpaïjiien en de bekende CapelleaVangers opVfcuw ont- vangon. Verkoophuis op* den Hof, Amersfoort. te i AMSTEHDAM, Utrecht?cbe straat 103. Indien Gij voor Zond.ag»'nog huis- houdelyke benoodieWmen hebt in te koop'ëtij wilt (jrtt dan nog heden, ZATERDAOAj/ÜN'D, doen. Waartoja->?óuili"''4iijv.-^digp] noo- deloos^d^'Aondagsrust van an3êren stojse>fü Kraepelien eu llulrn'» algemeen erkeiui als het beste middel bij Hoest, en Verkoïitlhcid. Het is een slijojoplossend en verzachtend rijiddfcl bij uitne mendheid. Verkrijgbaar bjrde meeste A-pothAers 'nn ^fógis ten. J*rijs per jleschj^JJO cis. Alleen flesch- vanjêtiquet, waarojf de hau^teeke- ning -van KRXjjPE- LIEN"& HOLM - Ztyst. HOFLEVERANCIERS. Amersfoort, Kampstraat 40. ,4* Voor JaWhe^lku'nde, Kunsttan den, en -Sëbitte'ü.te consulteeren alle werXdagen vim 9—12 en van Operatiën zonder pijn. Hollandsche Rijwielen SIMPLEX v/naf f jon Amerikaansch^ CLEVELAND f/gpn E^gelsjie RUDGE WITW0RTH X L SATLEY /en MXNHATTA£Knaf f 110.J. Duitsöijn AfkLEl^ beroemde fabriek va".., bTr, Frankfort a/M.) en Claes Pijl vanafj160 Rijschool 2000 M1... j' Onderricjit gratis. Speciaal gereserveerde v4or Dam^eerllugen. Prijscourant-bp aanvra^ gratA Aanbevelend, {ORTEnt. At A. 65, Amersfoort. contante betaling, het contracten en 't nemen jt».stelt rnij in staat orgels feisse fabrikaat te leveren c^igekend kleine prijzen, p de Parlor, Victor, Hep- del orgels met 6, 7,1/9-en 11 INI Arnhemschestri Directe aanvi afsluiten van flii van kleine wini van beslist le tegen voorheen Extra goedkoop worth en Dundi registers in prijfènyan f100, f130, f 140. Bizondere (aandacht verdienen om hun liefelijk geluid di» 2 «pels Jtffcal-orgels met 10 reg. hoog 190 c.iL yjjbr f160. Packard- orgels met 11 regs f lSfteli f200. Zeer krach tig van toon' w ttfSafc» of kapelorgel met 17 regi'voor fêpfK IiAsierlijke afwerking en ruime boujj» inuKbeiutiit de salonorgels New-Örientóf ImperiaC met 3 en 4 spel tongen '14 en jt6 reg. iq'ifj/rijzen van f 250 en f 300. DezeVontwikkelefyeen breede ver scheidenheid vAn geluiden, JÏJn 210 c.M. hoog, alleszins aanbevelenswaard® t en wereldbe roemd De meeste soorten zyft volledig rnet koppelingen,/'kniezwellen, spiMpltop, hand vatten, lamcfetandaards rollers^en pedaalbe- dekkers. Men onderzoeke. yoor CENTS!! Help zelf op Kei« n,jel Frausch, Hiiitscli eu Eng^iscb is band dat mi zonder dat TVTu" zal laV, bl-> l£ denlijsl munt door keurigen druk en squ'plen linnen pt zijn rijkeu inhoud van jKJO pagina's zich bezwaar in den zak laat atékeii geen enkele gele<jëb heid 111 verlegenheid ,en. Hebt gij een ojJVd noodig, sla de woor- 1 op; wenscht gi'op reis te gaau, in een jju e a - te gappen inlichtingen te vragen, 16 'estellen of-ne koopen, een bezoek af te esSKn' eelq dokte»'* te raadplegen, enz. enz., de gesjhfe^ -en pj (je woorden in den mond. °01" Vt® der spijzeu zorgt het menu, en omt bil opMOeti ,jen 0{ geldwisselen aan, de munt- (a e toonr u m^et één oogopslag de overeen- komstigm-wagrde in Ho|landsch geld SHU voor ajjën, ig iet vrioeger geleerde wenschen te hern^Mwen. belan, ijke h„, ver9chaft hun datfhy de spraakkunst, de voornaamste regels .j< beknopten doe6^uidelij;ten Torm aangeeft; ,Toor allen, die ga** r net °P 01 in 4- omganw - vreemdeliugen zich vaavdig en juist in de vreemde talen wenschen uit te d>j>kken reis met Frausch, £ug f^lseh en Duitsch X-s Help C zelf op is een ougeloo/elijk 0OWIS. iedereen in 57* staat- stelt in vier talen zijne meening'ïte zeggen. Zulk een uiterst biliijke prijs is slechts mogelijfe bij eeu enorm debiet. De Uitgevers vertrouwen echter, dat, dit boekje om zijne doelmatigheid door zeer velen zal Aangeschaft worden, en geven hierbij slechts aan iedereen wp raad een exemplaar ter kenuismaking aan te vragen ïïfe. r

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1896 | | pagina 3