N*. 184 „DE EEMLAN DER". Donderdag 2 Januari 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. v Jonge Liefde. ün^Jand der vriji*^ door hen ge^ ïan Sl^t» «oud. II**® _l«m«»®J>loeds en scnè B "*al«J,^jcr gekocht "rdc en recht "Hl; knechfl Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF C ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post- 1.50, Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05, Deze Courant verschijnt dagelijks, bokalvo op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en borichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT Intercomm. Telefoonnummer 66. 1. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1J6 regels.. f O. Elke rogel mooro. Dionstaanbiedingon 25 cents by vooruitbetaling, Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel en bed rijt besta»-» zoor voordcoligo bopalini tot hot herhaald adverteoroirin dit Blad, bij abonnomi Eeno circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt aanvraag toegozondon. 1913. Profeten, profetessen-met-koffiedik vooral, wilden ons nog slceds licliigelopvig geslacht voorspellen, dat 1913 'n bloedjaar zal zijn. Zij hebben zich vergist. 1912 het bloed- juar geweest en 1913 zal het \t Jdesjaar wor den. Al is de hooge politiek ondoorgrondelijk en al is de hoop vaak vader der gedachte, wij zijn optimistisch gestemd en verwachten, dat 1913, waarin men herdenken wil^ dat voor 100 jaar de grootste oorlogsbrand, dien de vorige eeuw heeft gekend, gebluscht werd, geen hervatting gedoogen zal van liiet bloed bad op den Balkan, van de duizendvoudige moorden in dat oude, onrustige deel van Europa. Moge de hoogere beschaving, welke,' wij zijn er van overtuigd, den god des oor- logs voor goed uit West-Europa gebannen heeft, tot zegen der menschheid ook door dringen tot in dien woeiigen Zuid-Oost-hoek en weldra ook daar den eeuwigen wapen- vrede brengen. Voor ons vaderland zal 1913 'n critiek jaar worden. Ons volk zal moeten beslissen of de historische lijn van onze staalkundige en sociale ontwikkeling zal worden voortgezet, dan wel of deze ruw zal worden afgebroken zonder in bepaalde, vaste richting te worden doorgetrokken. Zal het slaatsroer toever trouwd worden aan hen, die met vaste hand in de rechte vaargeul zullen blijven voor waartss teven en, oi' zal hel in handen gelegd worden van hen, die, zonder roer, het scheepje her- en derwaarts zullen doen zwalken, het in onbekende kreeken doen binnenHo-opcn', Loldiait het na ojvontwurlijken tocht op 'n niet voorziene zandbank vast raakt? Moge in 1913 veler oogen geopend worden voor de leugenleuzen van een heerschzuchtig clericalismel Ook voor Amersfoort kan 1913 zeer ge wichtig worden. Nadal de burgerij zich telkens duidelijker uitgesproken had voor 'n bewind in vooruit- sirevenden geest, heeft de vrijzinnige partij, op het toppunt van haar macht gekomen, plotseling hare positie verzwakt gezien door innerlijke twisten en slechts aan de kracht van hare hooge, heilige beginselen is. het te danken, dat zij nog niet met machteloosheid geslagen is. „N'otg niet", zeiden wij, want wij kunnen den toestand niet geheel overzien. Zal het ziekteproces tijdig tot staan gebracht kun nen worden? Zal de eendracht, waar geen beginselstrijd zich hiertegen verzet, hersteld zijn vóór gevaar nij.pl? "Wij hopen het in het belang van de parLij en dot vaal die gemeente, want de gevolgen zotuden ernstiger zijn dan men thans kan of wit vermoeden. Overmoed en kortzichtigheid hebben reeds menig graf gedolven. Voor u, waarde lezers^ zal 1913 ongetwij feld 'n zeer gezegend jaar zijn. Heeft niet zelfs uw grootste vijand u gisteren alles goeds toegcwenscht en hebt gij zelf niet r etc dis die eersite schrede gezet op den weg, welken gij in den Oudejaarsnacht met de beste vo'ornemens plajveidiet?, Met opgewektheid kan ons Dagblad 1913 intreden. Na "de samensmelting van het oude Amersfoorlsch Dagblad en de Ecmlander, zijn tal van vooroordeclen, welke tegen ons gekoesterd of aangestookt werden en voort kwamen uit wantrouwen en onwetendheid, weggevaagd als nevels voor de zon. Grooler dan over het snel wassend aantal abonné's, is onze voldoening over het feit, dat men ons streven erkent om het Dagblad te doen zijn het vrijzinnig orgaan voor Amersfoort, dat, onpartijdig zich stellend boven alle fracties en coterietjes en, in alle opzichten geheel onafhankelijk zonder vrees om adverteerders te verliezen of be dankjes te krijgen van abonné's, die niet dulden, dal wij met hen van opinie verschil len eigen inzichten verdedigen durft, daarbij respecteerend de overtuiging van den verbitterdsten.tegenstander, en streng zich onthoudend van a>l wat zweemt naar het persoonlijke of plat-onbeschaafde. Dat wij menschen zijn, behept met alle menschelijke feilen, dat wij meermalen zon digen zul'le'n, geeft niet het recht te twijfelen aan de waarachtigheid onzer verklaringen en de oprechtheid van onze voornemens. En hebben wij gezondigd, welnu dan slaan steeds onze kolommen open en bieden wij zelfs diengenen uwer, die zelf niet zonder zonde zijn, de gelegenheid om den eersten steen op ons te werpen. en het fatalisme wint steeds meer veld. On der anderen wordt er zeer geklaagd over de Yerwaarloozing van de paarden; de dieren lijden onder het toenemende gebrek aan voe der en zijn voor eene aanvalsactie gelieel on bruikbaar. Ook wordt het voelbaar, dat de Russische autoriteiten bezwaren bereiden aan den uitvoer van .levensmiddelen naar Turkije, die tot dusver onbelemmerd ge schiedde. Generaal Mahmoed Moekhtar is uit het Duilsch hospitaal als genozen ontslagen. Eerstdaags zal hij naar "Wiesbaden vertrek ken !>e Balkan-oorlog. IConstantinopel, 1 Jan. En ver Bey is naar Tsjataldja vertrokken, waar hij het bevel over eene divisie op zich zal nemen. De minister van oorlog is van Tsjataldja teruggekeerd. Het voorgenomen bezoek van den sultan heeft men voo-rloopig laten va nen. De toestand in de Turksche verdedigings lij die aan Tsjataldja haar naam ontleent, is, volgens den correspondent van de Frankf. Ztg. te IConstantinopel, weinig gunstig. De stemming ten gunste van de beëindiging van den oorlog wint meer en meer veld en ver meerdert de toch reeds heerschende zorge loosheid. Het élan, dat vier weken geleden was te constateeren, is ginds lang vervlogen Sofia, 1 Jan. Eene officieuse nota ver klaart het bericht ongegrond, dat een ge heimzinnige vertegenwoordiger van de Bul- gaarsehe reg'cerkiig zou hebben toegestemd in het ravitaillenient van Adrianopel en de rechts tréeksche onderhandelingen met de Porte. B e 1 g r a d o, 3 1 Dec. Uil Alessio wordt bericht: Sinlg den 28en bulderen de kanonnen van den kanl van Skutari. De commandant van de vesting blijft steeds weigeren den wapenstilstand te erkennen, zool.ing de Por ie hem er geen kennis, van geeft. Sedert den 14en deden de Turken dagelijks uitvalle» tegen de belegeraars. Bij hel dorp Zyalchah is gedurende twee dagen een hevig gevecht geleverd. De Turken verloren 8UU man; zij werden naar -de overzijde van dé Drin geworpen. Gisteren werd het geratel van mitrailleuses gehoord aan de zijde van Bardonpagues en Bouchati; heden wordt van dezelfde richting uit eene kanonnade ge hoord. Athene, 1 Jan. Generaal Sapoendjakis seint van den 31cn December: liet belegc- rlngsgeschul heeft heden nacht geschoten op de groote Turksche bivaks links van den weg naar Janiha en op Bizani. Dc Turksche artillerie antwoordde niet. Tegen drie uur 's morgens vielen de Turken heit centrum en den linkervleugel van de Grieken aan; zij werden teruggeworpen. In den loop van den dag had een artillerie-duel plaats. Salonika, 31 Dec. Op een (kruispunt bij- Drama zijn. twee militaire treinen op el kaar gestooten; daarbij zijn e enige dooden cn gewonden gevallen. De Kamer van koophandel zal aan alle Europeesche Kamers van koophandel seinen om steun te vragen voor de afschaffing van hel Servische tarief van invoerrechten, 'dat wordt toegepast in Guergueili. ICions t an tin op e 1, 1 Jan. Volgens de bladen heeft liet Turksche garnizoen van Chi os hel verzoek van dc mohammedaansolie en christelijke notabelen oan zich over Le geven, verworpen; het heeft besloten in het verzet te valhairdien. K ons t an ti n op e 1, 1 Jan. Behalve het aan de staatshoofden g-ezonden telegram, hebben de senatoren een brief gezonden a-aai de minister-presidenten, de ministers van bui tenhui dsahe zaken en voorzitters der parle menten van alle staten, waarin de steun vtan die beschaafde wereld wordt gevraagd om oen einde te maken aan de vermoording vam de muzelmarrwm, die de door de Balkanle- gfers bezette landen bewonen, en de 150,000 Man (hunne haardsteden verdreven muzel mannen te steunen. Konstantinopel, 31 Dec. Het wordt tegengesproken, dat de Porie eene circulaire heeft gezonden, die de mogendheden vraagt aan den Balkan den toestand vóór den oor log te handhaven. Londen, 31 Dec. Men gelooft, dat dc onderhandelingen morgen een beslissenden stap vooruit zullen doen, dank zij dc nieuwe instruction, die aan de Turksche gevolmach tigden zijn gezonden. Londen, 1 Januari. De vredesconfe rentie heeft zich na eene zitting, die bijna vier uren duurde, verdaagd tol Vrijdagna middag. Men gelooft, dat de conferentie be- lungrijke vorderingen heeft gemaakt. Tweede telegram. Blijkens het offi- cicele communiqué is de conferentie 't over sommige punten eens geworden, maar is dc discussie over eenige andere punten, tot Vrij dag verdaagd. Reuter verneemt, dat in den tusschentijd de gedelegeerden van dc Balkanstutcn deze laatste punten zullen bespreken. K oi n s t a n t i n o p e 1, 31 Dcc. De Porie heeft alan Rechld Pacha instruction gezon den, dio de vroeger gezonden instruction pre- cLseereii. Zij houden den last in le verwijzen naar de mogendheden voor alle kwestiên be halve die, welke iop het vilajet Adrianopel cn cup de eilanden betrekking hebben, welke de Porte met de leden van den Balkanbond zelf wil regelen. Men heeft reden aam te ne men, dal de Porie zal aandringen op hel be houd van Rliodos, Chios, Mytilene en de klei' ne eilanden dicht bij de kust, maar zal toe geven ten aanzien vam de anderen, inzom- derlieid wat Kreta betreft, ofschoon men moet verwachten, dal do Porte eerst aan do bondgenooten zal verklaren, dat het Kreta- vraagstuk van de mogendheden afhangt. Bulgarije on Turkije hebben eene over eenkomst gesloten, die tieel^t, dal genees middelen worden gezonden naar Adrianopel. Men weet mieU-oï de onderhandelingen daar over gevoerd zijn in Tsjataldja of hier. Belgrado, 31 Dec.- Men bericht uit goede bron, dat binnen kort be Nisoh een on derhoud zal plaats hebben tussclien minis ter-president Pasics en zijn Bulgaarschen ambtgenoot Geschow. Het motief voor dit onderhoud is de stand van de onderhande lingen in Londen, waardoor m-en zoowel hier als in Sofia de hervatting van de vijandelijk heden als aanstaande beschouwt. Londen, 1 Jan, De vergadering van heden van de vredesconferentie werd gepre sideerd door Venizelos. De zitting begon met de voorlezing door Rechid Paoha van de Turksche tegenvoorstellen, die daarna schrif telijk werden rondgedeeld. De zitting werd voor -een uur geschorst om de gedelegeer den van de Balkanstaten in staat te stellen de Turksche voorstellen, zooals zij nu ter tafel waren gebracht, le onderzoeken. Deze voorstellen luiden aldus: 1. Afstand van al het gebied ten westen van het viiajet Adrianopel. 2. Albanië zal een autonome staat worden. De bepaling van zijne grenzen en van zijn po litiek bestuur wordt onderworpen aan de groote mogendheden. 3. Wat het vilajet Adrianopel betreft, stelt Turkije voor met Bulgarije alleen te onder handelen over de verbetering van de Turkiscli-Bulgaarsche grens. Hierop ant woordden de bondgemooten, dat alle oil handelingen moeten worden gevoerd me] bondgenooten en bloc. Dc Turken ste daarop er in toe, dat alle onderhunddi zoo zouden worden gevoerd '1. MeUbctrekkiiig tot Kreta deed het Tj sche vdrorslel uitkomen^ dal, daar het ei bij de mogendheden en dépót was, liet r zaam zou zijn de meening van de mog' heden te vragen, alvorens lot een beslu: komen. De bondgenooten antwoordden, dit eene zaak tussclien Turkije en de gendheden was. Misschien zouden de bi genootcn op een later tijdstip zelf zich de mogendheden wenden. Maar wat zij: vroegen was, dat Turkije alle rechten, het in Kreta bezit, zou prijsgeven, 5. Wat de Egeïschc eilanden betreft, de Turken van meening, dat dio cilai; bi'hoorcn tot IClein-Azië, zoodat zij «j daarvan kunnen afstaan. In antwoord hier op verklaarde de bondgenooten, dat zij nul len blijven aandringen op den Afstand deze eilanden. In het voorstel van Turkije betreffende banië stemden de bondgenooten toe. In den loop van dc discussie over Ad nopel verklaarden dc Balkan-gedclegcenli dal hetgeen de Turken zeggen over de gri verbetering, te vaag is. Zij vroegen d_ ken in do volgende zitting eene kaart 111 te brengen, die de van Turksche zijde v gestelde grenslijn aanwijst. Rcschid Pa| zcide daarop, dal hij verdere instrue van IConstantinopel zou trachten le krij Belgrado, 31 Dcc. De Stampa meldt als gerucht, dat eon besluit van minister van oorlog betreffende rle mamscliai)- pen van don laatst en. ban, die zijn onderwér pen aan don militairen dienst, moet hebben. aanleiding gegeven tot eon conflict tusscpen de ministers Pasics eoi Petics. Men hoopt weldra er in te slagen, ida-t dfit verschil van inzicht verdwijnt. Ween c n 31 Dcc. De Neue Freic Presse verneemt, dat Bulgarije kennis heeft gekregen van de aanspraken van Rumenië. Ilct gaat om een gebied, groot ongeveer 3000 IC.M cn be scherming van de nationale rechten der Koetzowalachen. Buk a-rest, 1 Jan. De Rumeensclic re* geering heeft van de regeering van Bulgarije bericht ontvangen, dat dc eerste vredesgede-* legeerde Danew volmacht hoeft gekregen met Misu, den gezant van Rumenië te Lon den, te onderhandelen over de tussclien de j beide landen hangende kwesliën en zelfs eene overeenkomst over deze kwestiên te sluiten. Rome, 31 Dec. De Messagero zegt ui® uitmuntende bron le ihebben vernomen 'dat; heden eeno bijzondere overeenkomst tot stand zal komen tusschen Bulgarije en Tur kije. De Tribune bevalt een diergelijk bericht Rome, 1 J a n. Uit Durazzo wordt be- V richt: De Itfaliaanscho zaakgelastigde heeft bezwaren ingebracht bij de Servisch© regee ring betreffende het incident mot de Italiaan- sohe stoomboot Caprera. De inlichtingen, die door hen zijn verschaft, laten toe de zaak als geregeld te beschouwen. hef ir9r Jlufc- Sofia, 31 Dec. In antwoord op eene vraag verklaarde de minister van binnen- landsche zaken, dat de regeering alle noo- dige maatregelen heeft genomen om het ge- Menige gelukwensch is plichtpleging maar de- gclukwiensch voui ouders aan hun kind is gebe>d. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. Een uur later zag Barenfeld dat Jette en Durus met een tafel en een ouderwetschen leuningstoel over de plaats zeulden. Dit weinig beteckenende voorval speelde hem van avond voordurend door het hoofd. Hij had zich tot nu toe er niet druk mede ge maakt, om de karakters van vrouwen te be studeer© ii. Daarom dan ook scheen deze vrouw hem een raadsel toe; maar een in teressant, mooi raadsel- Barenfeld lichte den hoed even op; hij had1 het warm op het hoofd. Vervolgens keek hij op zijn horloge en bemerkte dat het meer dan tijd was om naar dén trein te gaan, waarom hij met groote etappen zijn weg vervolgde. Zoodra hij de vestibule van het station binnen trad,, klonk hem luid een „goeien avond, meneer 'Barenfeld", tegen. „Wel drommels, Hannus, ben jij dat? Wat kom jij hier uitvoeren? Ik dacht dat je bij het bevestigingsfeest van je zuster moest zijn?" „Daar ben ik ook geweest, meneer Baren feld; maar ik ben in tijds weggegaan, omdat ik meende dat ik de bagage van den nieu wen leerling zou kunnen helpen dragen." En terwijl hij zijn pet in de handep draai de, liep Ilannue deemoedig achter den zaken- leider van de Firma aan. De passagiers hadden den trein reeds ver laten en liepen haastig naar en uitgang. Met een onderzoekenden blik I k Barenfeld de menschen aan en trad toen éensklaps op een jongmensch toe, dat nog bezig was verschil lende pakjes uit de coupé te halen. „Heb ik 't genoegen meneer Pfalzdorf te ontmoeten?" De aangesprokene nam beleefd den hoed af en vertoonde hierbij zijn knap, intelligent gelaat. „Zoo is werkelijk mijn naam, meneer." 't Doet me genoegen u dadelijk gevonden te hebben. Barenfeld, procuratiehouder van de firma Engelbert Friedrich. Ik heet u har telijk welkom, meneer Pfalzdorf." En hij schudde den jongeling warm de hand. „Is dit uw bagage?" „Ja. 't is niet heel veel." „Met weinig bagage reist men 't gemakke lijkst," antwoordde Barenfeld vriepdelijk, en terwijl hij op een fiioolkist wees, vroeg liij belangstellend: „Doet u aan muziek?" „Mijn vader was kapelmeester. U begrijpt dus, .dat ik er al vroeg ben aangezet." „Vooruit, iHannus!" riep Barenfeld den loopjongen toe, die de pakjes intus^chen reeds met een touw bij elkaar gebonden, en over den schouder gehangen had. „We zul len maar den koristen weg naar huis nemen." Hij scheen zijn voornemen, om eerst langs den Rijn te gaan, te hebben laten varen. Wa6 hij bang geworden voor de droomerijen, die het hem daar straks wat lastig hadden ge maakt, of had hij aan het openhartig gezicht Yon Heinrich Pfalzdorf needs gezien, dat deze jonge ziel geen bizondere opwekking noodig had, om te gevoelen wat aangenaam en schoon is? Hannus liep vooruit, maar kon toch niet nalaten, van lijd tol lijd eens een blik achter om te werpen op den nieuweling, die in zijn zwarte gekleede jas, waarin zijn slanke ge stalte goed uitkwam, naast den procuratie houder ging. Barenfeld had van het eerste oogenblik af sympathie voor dezen jongeling gevoeld, en hij nam zich dan ook voor, hem onder zijn speciale hoede te nemen. „Leven uw ouders niet meer?" vroeg hij belangstellend. „Nee, meneer Barenfeld. Twee jaren gele den zijn beiden gestorven, nog geen veertien dagen na elkaar. „De mijine heb ik" ook vroeg moeten mis sen." Bij deze woorden trok Barenfeld het voor hoofd samen. Vervolgens legde hij het jong mensch de hand cp den schouder en hernam: „U slaat dus alleen in de wereld? Welnu, als u raad noodig hebt, of als ik u met een of ander van dienst kan zijn, kom dan altijd gerust bij meEn hier zijn we aan uw toekomstige woning." Heinrich Pfalzdorf bleef een oogenblik sJtaan. Het groote gebouw, waarin hij twee jaren zou moeten doorbrengen, zag er grauw en somber uit. Het gezicht van -de groote poort .deed. hem bijna duizelen, en de Witte Zwaan boven de deur van de apotheek scheen met de vleugels te klepperen. Het werd den armen jongen zonderling moede. Barenfeld nam hem onder den arm en voerde hem glimlachend mede. „U komt nu in 'n geheel nieuwe wereld en begint 'n nieuw leven. Nu is 't wacht woord-'t hoofd omhoog houden, meneer Plalzdorfl" Heinrich knikte toestemmend en keek zijn raadgever dankbaar aan. ,.'l Zal aan mij niet liggen „Flink zoo! Doe maar altijd wat 't har; u ingeeft." Hij trok aan de po.ortbel. Dorus, met een lantaarn in dc hand, deed open. Zijn eerste blik viel op Hannus, die daar met een brutaal gezicht ©n de bagage over den schouder vóór hem stond. „Jou bandiet," sprak hij grimmig, „moest je zuster 6oms daarom bevestigd worden, dat iii me de fooi voor 't dragen van dat goed door de neus kon boren?" Daarna zag hij den nieuwen huisgenool aan, en zijn blikken werden dadelijk veel milder. En toen hij de vioolkist ontdekte, begonnen zijn oogen te stralen van vreugde. „Goeien avond, meneer Pfalzdorf," riep hij uit, als stond hij tegenover een ouden be kende. En met één ruk trok liij de poort deur wijd open. HOOFDSTUK Hl. Zoodra de poortbei had weerklonken, was de apotheker langzaem van tafel opgestaan en naar beneden gekomen, op de hielen ge volgd door den heer Rose. „Dat is me waarachtig 'n ontvangst van dat jongmensch, "n ontvangst „Als vaij;.'n vorstelijk persoon," vulde de provisor aan, den toon van zijn woorden zoo danig kiezend, dat men niet wist of hij ze hatelijk of gemoedelijk bedoelde. „Ja. als van 'n vorstelijk persoon," her haalde de apotheker. „Maar gedurende zajn verblijf alhier zal ik me zelve ale de Paus beschouwen. Ik hoop dat zijn zieleheil hem iels waard zal zijn. U kunt hem dit bij gele- genheid wel zoo eens ongemerkt aan 'l ver* stand brengen, meneer Rose." „Dat had ik me ol vcwxrgeinomein, ineheea Friedrich." L"* apotheker stiouud nu op den dirempel de gan^'ieur trolsch, vet en ongcnaakbaakj^ den nieuwen leerling van de firma Engeïióf, bert Friedrich op te wachten, die, onder g6* leide yan Barenfeid, <len patroon langzaaéjt^'i- naderde. .►En hier breng ik u tha.^ den heer Pfudfcjf' dorf," sprak laatstgenoemde vriendelijk. „►JÖft.V^ hoop dat hij een sieraad van V- Huis z3 worden." De heer Friedrich begon het jongmen*rto te monsteren. Zwijgend bekeek hij hcip vair top lol teen, en zei ten slotte: „Wel zoo, wel zoo, u is me dus menoetf Pfalzdorf? Ik deel de hoop, waaraan mone. Barenfeld zoo welsprekend heeft uiting geven. Nu zult u me maar 't beste dóén, zóo^'3 gauw mogelijk te gaan slapen, om morgen* ochtend Jrisch en monter aan 't werk le kuit nen gaan. En zoo vervolgens lederen da»; begrijpt u, dat zal voor ons allen zeer aan* genaam zijn. Morgen spreken we wel verdej af. Ik wensch u goeden nacht. De Heer zegen» j uw komst alhier." „Voor den duivel!" riep hij woedend, t^-i wijl hij, na zich te hebben omgekeerd, bei' handen naar de maagstreek bracht. Met c< vaart alsof het uit een kanon was geschoteiv was hem een menschelijk pakket tegen hoÉ lijf gevlogen. En toen zijn handen nogmaals een vlugge beweging maakten, grepen ze eec, van de tweelingen bij het kuische nachtgafj waad. Wordt vervolgde (de mi- An- /n, in er Mur ilks- B. enz. den, men. ^moos Qa* nelör anaal eri 43 wa- Ijrrtje •loge* ka dÖ .ckb* anded irland it. van 'et. aagste nuariï ellldxA lig tol ibnie^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1