.DE E EM LAN DER' Zaterdag 4 Januari 1913. BUITENLAND. BINNENLAND. ir* i?arrang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: fcer 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1»50« Per week (met gratis vorzekering tegen ongelukken) - 0.10. •Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschynt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. rim'\ i'mmmim'itm Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1rogola f 0.50. Elko regel moer- O.IU. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lottora naar plaatsruimto. Voor handel on bodryt bestaan zoor voordooligo bopalingon tot hot horhaald advortoeron in dit Blad, by abonnomont» Eeno oirculairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester en "Wethouders van Amers foort, Gelet op art. 264 der Gemeentewet, Doen te weten, dat het 4e en 5e aanvullingskohier der Inkomstenbelasting en het 2e aanvullingskohiei der Stroalbelasting over het dienstjaar 1912, goedge keurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht, in af schrift ged wende vijf maanden op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter lezing ligt. Amersfoort, den 4. Januari 1913. De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. v. RANDWLTCK. AANGIFTE VOOR DE BEVOLKINGSREGISTERS. Het Gemeentebestuur herinnert de ingezetenen aan huruie verplichting om steeds tijdig ter gemeente-se cretarie aangifte te doen voor de bevolkingsregis ter». Bedoelde aangifte moet worden gedaan le. Wanneer men de gemeente gaat verlaten Alsdan moet een getuigschrift van woonplaatsver- ondering (verhuisbiijel) worden gevraagd ter Secre tarie (kamer no. 3) en medegenomen naar de ge meente, waar men zich gaat vesligeu, teneinde al daar uiterlijk binnen ééne maand te worden ingele verd. 2e. Wanneer men zich in de gemeente vestigt Alsdan moet men overleggen een getuigschrift van woonplaalsverandering (verhuisbiijel) aigegevcu in de vorige woonplaats. 3e. Wanneer men linnen de gemeente van woning verandert. Het hoofd van een huisgezin is verplicht aangifte te doen, wanneer in dat gezm eenige verandering plaats grijpt, ook door het opnemen of het vertrek van dienstboden. Overtreding dezer bepalingen wordt gestraft met nechtema van ten hoogste veertien dagen of geld boete van ten hoogste honderd gulden. (Artikel 2 der We» van 17 April 1887 (Staatsblad No. 67). Amersfoort, den 4. Januari 1913. Het Gemeentebestuur voornoemd, Do Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. v. RVNDWTJGK. KOSTELOOZE INENTING. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op artikel 13 <lcr wet van 4 December 1872 (Staatsblad No. 134) brengen ter kennis van belanghebbenden, dat vooi een ieder de gelegenheid lol kostelooze inenting wordt gegeven op den eersten en tweeden Maandag van de maand Januari, telkens des namiddags te drie ure in de daartoe bestemde localileit van het voormalig schoolgebouw wijk A, Koestraat no. 9. Gedaan te Amersfoort, den 4. Januari 1913. Burgemeester en. Wethouders van Amersfoort, De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. v. RVNDWIJCK. Politiek Overzicht iUe vreuesonderhandel.ngen. De beste illustratie van den stand, waarin liet werk dei* vredesconferentie is gekomen, nadal de Turksehe gevolmachtigden in de zitting van 1 Januari met voorstellen voor den dag z<ijn gekomen, waarover eene ernstige discussie mogelijk was, leveren de cijiexs. Europeesoh Turkije was voor den oorlog 169.300 M2. groot met iets meer dan zes mil- 'lioen inwoners. In de zitting van 1 Ja nuari heelt Turkije zich bereid verklaard 125.000 KM3, met 3,o70,0uU inwoners prijs te geven. Iiiennee is Macedonië aigedaan. Al banië eveneens, voor zoover ue vraag be treft of het ook verder zat behooren tot het Turksoiie rijk of nieL. Alies wat Turkije bezat ten westen van liet viiajet Adrianopel heeft liet prijs gegeven. Er olijven nog over 44.300 KM2, met 2.130,000 inwoners. Daarover wordt verder onderhandeld. De bondgenoolen verlangen den afstand van een deel van het viiajet Adria nopel, de stad en de vesting daaronder be grepen. Om de stad Adrianopel is het zelfs in de eerste plaats te doen. De strijd in de Londcnsclie on derhand glmgen concentreert zich meer en meer om Adrianopel. Al het an dere treedl daarbij op den achtergrond. Van een lid der conferentie, die de zegs man is van den Londensolien correspondent der Vossisclie Ztg., wordt het volgende oor deel over den stand der zaak vermeld: „Turkije geeft de gansclie westzijde van het Balkanschiereiland prijs. Bij Adrianopel blijft de Porie staan. Zij zegt, dat zij deze vesting onder geene omstandigheden zal af staan. Nu wij hebben 't den gelieelen tijd ge weten, dat om Adrianopel de eigenlijke strijd zal ontbranden. Daarop komen wij nog te rug. Wanneer de Turken verder zeggen, dat de regeling van de Albaiièesche kwestie aan de groote mogendheden r oet blijven over gelaten, dan kan daarover nog wel gespro ken worden. Daarentegen is hel kinderachtig te zeggen, dat de Egeische eilanden door de groote mogendheden aan Turkije zijn toe vertrouwd, zoodat de verheven Porie geen recht heeft over de eilanden te beschikk- n De sultan heeft toch altijd over de eilanden geheerscht. Evenzoo slaat liet ook met Kreta. Ik zou overigens willen doen uilkomen, dat de stevigheid van het blok der bondgenoolen nooit zoo gebleken is dan in het uur, toen wij de tegenvoorstellen van Turkije met elkaar bestudeerden. De eene kwam voor allen en allen kwamen voor den een op. Al gold het ook de belangen van de afzonderlijke landen, dan sprak toch niemand in naam van een en kel land, maar altijd in -Juam van alle vier Bafkanlanden. „Op hel viiajet Adrianopel na hebben de Turken dus beantwoord aan de wenschen van de bondgenooten. Want de andere be zwaren ziijn niet al te tragisch op te vatten. Het Kreta-voorstel is niet ernstig gemeend. Ernstiger misschien is de kwestie van de Egeïsche eilanden. Maar zij zal opgelost worden; dat staat vast. Ook de Albaneesche kwestie zal geene moeielijkheden tusschen Turkije en de bondgenoolen meer opleveren. En dat brengt ons terug tot Adrianopel. Gij hebt gezien, d&t de bondgenooten hier geene eigenlijke tegenvoorstellen hebben gedaan» maar eenvoudig volhardden bij liun ouden eisoh. Nu 'zegt wel is waar Turkije, dat het Adrianopel onder geene omstandighedeu prijs geeft. Hier heeft het dus den schijn alsof wij zullen komen op een dood punt. Maar toch alleen den schijn. Bekijk eerst eens de kwes tie van de verbetering der grens" met Bul garije. Dal beteckenl eigenlijk het voorstel tot liet voeren van afzonderlijke onderhandelin gen tusschen Adrianopel en Turkije. Met dit voorstel zijn de bondgenooten echter voor- loopig 't niet eens. Misschien valt Adrianopel ook in tweeën, wordt het half Bulgaarsch, half Turksch. Ik persoonlijk geloof, dat deze kwestie zich zeer spoedig van zelf zal oplos sen. Vooral als de onderhandelingen nog lan ger worden gerekt. Adrianopel kan zich nog siechts dagen staande houden; het zal vallen en daarmee zal de geheele kwestie opgelost zijn. Eéne zaak staal vast: evenmin als het wegens eene Servische haven tot den oorlog mocht komen, zal het nu Ier wille van Adria nopel tot den oorlog mogen komen. Turkije zal ook hier toegeven. Ter wille van Adria nopel zal de onderhandeling niet op een dood punt komen. Ik was van den beginne af op timistisch. Gij ziet ik heb gelijk gehad. Van nu af ben ik overtuigd van het succes van onze zending.'* l)e Balkan-oorlog. Athene, 3 Jan. Men bericht officieel, dat bij de aotie vaa gisteren die la-ndtroe- peidie -de Turken insloten, gesteund wer den in hunne actie dioor vier hulpkruisers en een kanonneerboot. Tegen den avond ca pituleerden de Turken ten getale van 1800 man. De Grieken vonden in het Turksehe kamp twee kanonnen en eene groote hoe veelheid wapenen, munitie en ilevensmidde- len. Londen 3 Jan. Het Grieksche gezant schap heeft een telegram uit Athene ontvan gen, berichtende dat het Turksehe garnizoen op Ohios, 2000 man sterk, zich heeft overge geven. Uit Konstantinopel wordt aan de Neue Freic Prcsse bericht, dat dagelijks iroepen- massa'e, eerder toenemend dan afnemend, aankomen. Verleden Zondag nog kwamen van de Zwarte zee met stoombooten 5000, met de Anatolische spoorweg 8000 man over. In Skutari (Bosporus) liggen 6000, in Is- mid 15,000, in Konia 30,000 man. De meeste troepen worden in Ponderma, Ismid of Ilai- dan Pacha naar Gallipoli ingescheept. liet departement van marine heeft in DuÜEchland groote menigten munitie en zee- mijnen besteld. Volgens de overtuiging Yan alle kapiteins, die het mijnveld bij herhaling ongedeerd zijn doorgevaren, zijn bijna alle zeemijnen reeds lang losgerukt. In Tsjanak Kalaz alleen zijn lot dusver 56 zeemijnen aangespoeld. Twee van de in den laatsten zeeslag geha vende Turksehe oorlogeschepen zijn in het dok te Ismid opgenomen. De rest van de Turksehe vloot heeft bevel ontvangen zich naar Tsjekmedje terug te trekken, en hier den aanval van hel landleger te ondersteu nen. Athene, 3 Jan. Het aantal gevangenen, door de Grieken gemaakt sedert de vijande lijkheden werden geopend, hedTaagt meer •dan 40,000. Londen, 3 Jan. Reuter verneemt, dat ten gevolge van den kritieken aard van de volgende zitting het waarschijnlijk is, dat de conferentie eerst laat in den avond zal bij eenkomen of zelfs eerst morgen. De gevol machtigden achten de verdaging wensche- lijk, toldat de Turken volledige instructiën zullen hebben gekregen. Tweede t e 1 e g r a m. De vredesconfe- renlie zal heden avond om zes uur bijeenko men. Londen», 3 Jan. De vredesconferentie heeft zich om 7.10 verdaagd tal margen na middag om 4 uur. Tweede telegram. In de zitting van de conferentie van heden, dienden <le bond genoolen een drieledig ultimatum in(, hande lende aver Adrianopel, Kreta en de Egeïsche eilanden. Zij garven te kennen, dat zij de onderhandeling en zouden afbreken, als zij niet een bevredigend antwoord hadden ont vangen Maandagnamiddag cm vier uur. De Tuinken antwoordden, dat zij bereid waren hun antwoord ie geven Zaterdag om vier uur 's namiddags, hetgcctn door dc bond genoolen werd aangenomen. ITet door de Turken omtrent do indiening j van hun antwoord gedane voorstel wordt be schouwd als eene onheilspellende aan wij- ring, dat zij voelen, dat liet afbreken van do onderhandelingen onvermijdelijk is. Derde telegram. Het Turïksche ant woord op de vraag van de bondgenooten in de laatste zitting van de conferentie gaf aan leiding tot het ultimatum. De Turken stelden eene nieuwe grens voor Thracië voor, be ginnende in Adrianopel en zoodanig gelrok ken, dat die stad bij Turkije blijft, daarna de rivier Arda volgende naar het westen tot aan de uitmonding van de zijrivier Suyualu Chai en van daar gaande naar Gumuldina in oostelijke richting. De grens zou zich ver der uitstrekken tot het Buru-mecr en de Lagos baai bij het eiland Thasos. \Vat Kreta betreft, stelden de Turken voor alle Turksehe rechten op het eiland af te staan aan de groote mogendheden, die zou den besluiten over den toekoinsligen staat van het eiland. Maar de Turken deden dit voorstel op voorwaarde, dal de afstand van geen ander eiland zou worden gevraagd. Nadat zij met elkaar hadden geraadpleegd, overhandigden de bondgenoolen aan de Tur ken het volgende schriftelijke antwoord: De gedelegeerden van de (bondgenooten zien met leedwezen, dat de Turksehe gevolmach tigden geen rekening houden met de uitkom sten van den oorlog. Zij zouden dus gerech tigd zijn de onderhandelingen af te breken. Om echter een nieuw blijk te geven van hun verzoenenden geest, vragen zij de Turksehe gevolmachtigden in eene zitting van Maan dag 4 uur namiddags voorstellen ter tafel te brengen, inhoudende: 1. afstand van de Turk sehe rechten in Kreta; 2. afstand van de eilanden in de Egeïsche zee; 3. eene aanwij zing van een grens voor het viiajet Adria nopel, die de stad Adrianopel aan de bond genooten overlaat. Bij gebreke hiervan zal de onderhandeling beschouwd worden als afgebroken. I-Iet antwoord van de Turken is hierboven reeds vermeld. Dc redenen, die men in de Turksehe re- geeringskringen aanvoert t>m noch Adrianopel, noch dc eilanden van de Egeïsche zee af te staan, worden door den correspondent van de Temps le Konstaiilmopel aldus vermeld: Adrianopel, zoo verklaart men is, evenals het viilajet, dat het omringt, geheel mohara- medaanscri. De Bulgaren zijn er hoogstens 9 10.000 dn getal. Het zijn niet aJleen de historische herinneringen, verbonden aan het graf van de sultans; ook de tegenwoordige nationaliteit van de bevolking schrijft aam du Turksehe Tegeering voor ziLch op dit puml te verzetten tegen de pretentiën van de bond genooten. Men voegt daaraan toe, dat zelfs als Adrianopel in handen van de Bulgaren viel tijdens den duur van den wapenstilstand, Turkije zijne stelling nriet zou wijzigen. Wat de eilanden in de Egeïsche zee be treft, is men in de zalf de kringen van mee ning, dat men ze niet aan Griekenland kan, afstaan zomder van Aziatisch Turkije een tweede Macedonië te maken. Mitylene en Clnos zijn inderdaad geografisch verbonden met de Aziatische kust, die zelve onder haire bewoners een groot aantal Grieken heeft. Tur kije kan deze eilanden niet prijs geven, zon der zich in Klein-Azië eindelooze moeilijk heden op den hals te halen. Europa zelf, zoo verklaart men, loam er zeker geen belang biji hebben eene Klein-Aziatisclie kwestie te ope nen op het oogienblik, waarop (de oorlog de Macedonische kwestie geregeld heeft. „Wij zijn dus door den aard der zaken genood zaakt onverzoenlijk te blijven op deze twee punten, zoo w-ordt in deze kringen ge zegd. De eenii.ge verstandige oplossing zou voor Bulgarije zijn zich schadeloos te stel len, door Saloiviki voor zich te houden, om dat het zich de grootste inspanning heeft getroost" Als tegenstelling kan dienen wat de Mir, het orgaan van de Bulgaarsche regeering, zegt tot wederlegging van de door de Tur ken voor hel behoud van Adrianopel aan gevoerde gronden. Hel blad wijst er op. dat het voor Turkije onmogelijk is de belegerde vesting te ontzetten, hetgeen aan alle discus sen een einde zou maken, en gaal dan voort: De motieven van- historischen aard ziin voor Turkije niet gunstig. Want voordal Adrianopel onder Turksehe heerschappij ge raaide, was hel Bulgaarsch. Dat zich in de stad de Sultan Selim-moskee en het graf van de voorvaderen van dc Turksehe 60uverei- nen bevinden, bewijst niets. Want de chris tenen kunnen een analogen toestand aanvoe ren om Konstantinopel te eischen, waar zich de tempel van de in de ganscbe orthodoxe wereld vereerde heilige Sofia bevindt. Wat ■de strategische overwegingen betreft, kun nen de Bulgaren eene vesting als Adrianopel, die voor hen eene aanhoudende bedreiging zou zijn, niet aan de Turken overlaten. De toekomstige vriendschap tusschen Bulgarije ©n Turkije eischt, dat Adrianopel in Bul gaarsche handen overgaat. De Turken heb ben genoeg aan de Tsjalaldja-liniën. Voor het overige eischen <le nationale belangen van de in hare meerderheid christelijke be volking van het vilajeL Adrianopel, dat deze stad, de hoofdstad van Thracië. onder Bul gaarsch. bestuur geplaatst wordt, opdat zij bare vroegere, door de Turken vernietigde welvaart terug kan krijgen. Adrianopel is •Bulgaarsch. Daarover is geen twijfel geoor loofd. Sofia, 3 Jan. In zijn antwoord aan de commissie van do sobranje, die belast was met de aanbieding van hel antwoord op de troonrede, deed de Koning uitkomen de prachtige zelfverloochening en de voorbeel dige dapperheid, waarmee het Bulgaarsche leger zijn plicht heeft vervuld in den reuzen strijd voor de bevrijding van de verdrukte broederen. Hij voegde hieraan toe: Dc onder handelingen, die wij allen volgen met begrij pelijk ongeduld, leverden ongelukkig nog niet de uitkomsten, voorgeschreven door de menschlievcndheid en door het belang van dc goede betrekkingen in de toekomst met de oorlogvoerenden. Ik «hoop nog, dat wij zullen kunnen komen tot definitieve over eenstemming cn dat wij ons allen ten spoe digste zullen kunnen wijden aan vreedzame bezigheden. Maar wanneer de ondoorgron delijke wil der Voorzienigheid anders mocht zijn, dan zullen wij niet aarzelen opnieuw naar de wapenen te grijpen om den vijand to noodzaken, voor onze offers eene volledige, billijke en waardige oplossing te geven. Konstantinopel, 4 Jan. De politie heeft eene geheime proclamatie in beslag genomen, die wordt toegeschreven aam ge neraal Gherif, oud-minister, en waarin dc regeering hevig wordt aangevallen. Op last van den grootvizier zijn de Grieksche druk ker van de proclamatie cn nog twee an dere personen gevangen genomen; naar den secretaris van ülierif wordt gezocht. Belgrado, 2 Jan. Men vat hier het bericht-, dat Oostenrijk bereid .zou zijn te de- mobilisceren, skeptisch op. De vrees, die de troepen-concentratie aan -de greii6 heeft doen ontslaan, is steeds groot, en zulks des te meer, omdat de inlichtingen, die hier uit goede bron ontvangen zijn, weinig twijfel overlaten over het doel van Oostenrijk cn de uitleggingen, strekkende om de mobilistaie te rechtvaardigen als een maatregel van voorzorg tegen eene overwegende Slavische beweging, schijnen tegen te spreken. Men verzekert, dat alle stationschefs van Orsova ln Hongarije tot Cruja in Rumcnië bevel heb ben gekregen zich ter beschikking te stellen van den legercommandant te Orsova. Er moeten wagons gereed staan voor het ver voer van Ooslenrijksche troepen. Men denkt, dat maatregelen genomen zijn om ceii aan val tegen Radocjevatz in Servië mogelijk te maken in geval van een conflict tusschen Rumcnië en Bulgarije. In Turn-Scverin (Ru mcnië) moeten 4000 soldalen bijeen getrok ken zijn. Oostenrijksche artileric-ballerijcn zijn opgesteld tegenover Kladova in Servië. Men schat de strijdmacht, die gekanlonneerd is bij Travenvk in Bosnië, op 5000 man in fanterie met 100 kanonnen. liet garnizoen van Serajewo moet 20,000 man sterk zijn. De uit die streek verkregen inlichtingen houden in, dat de orthodoxe Serven bewaakt en ver volgd worden, terwijl wapenen verdeeld worden onder de mohammedanen. Met de oproeping van reservisten onder de wape nen moet worden voortgegaan. Wil hebben de aankomst in Londen be richt van eene delegatie deri voorloopige re- geering van Albanië, met het doel de gezan ten-conferentie aldaar de noodige voorlich ting te geven. Volgens de Neue Freic Presse zal eerstdaags eene groote deputatie Alba neesche notabelen oncler aanvoering van Is- mael Kemal Bey, Abdi Bey Toptanie, Ehrem Bey Vlora, den mufti van Ditza en anderen van Valona zich naar Europa begeven, om in de verschillende hoofdsteden voor de Alba neesche zaak werkzaam te zijn. Het eerste station zal Wcenen zijn. Daar Valona nog altijd door dc Grieken geblokkeerd is, zal de delegatie den weg over land moeten nemen, waardoor de reis zeer vertraagd wordt. In Louden overweegt men voor de oplos sing van de kwestie der grensbepaling van Albanië de instelling van eene internatio nale commissie, die eventueel geroepen zal zijn ter plaatse in Albanië zelf werkzaam te zijn. Het departement van bu'ntenlandscbe zaken te Weenen moet vertrouwelijk hier van in. kennis gesteld zijn. In een onderhoud, dal een medewerker van de Slovenski Narod heeft gehad met den Servischen gezant te Weenen Jovan Jovano- wics, vindt men het Servische standpunt ton aanzien van de grensbepaling van Albanië aldus uiteengezet: Onder Albanië verstaat men volgens de beste bronnen het lang ge rekte kustgebied, dat zich van de rivier Drin in het noorden uitstrekt tot de rivier Ache ron m het zuiden langs de Adriatische en Jonische zee. Albanië omvat in groote trek ken het gebied van de kustrivieren Mat, Ismi, Skoenti, Semeni en Vojoessa. Het autonome Albanië zou dus de volgende besluurseenhe- den omvatten: het grootste gedeelte van het sandjak Skutari ten zuiden van de Drin, en de sandjaks Durazzo, Bezat en Argyro- kashon, die tot de vilajets Janlna en Skutari behooren. Van het viiajet Monastlr zouden aan Albanië komen het westelijk deel van het sandjak Dibra, het sandjak Ellassan en net noorawcsieiijice ueci van nei sanujo* Korlsia. Het verlangen naar inlijving van vilajets Skutari, Janina, Monaslir en Kosso*j wo in het toekomstige Albanië, zal wel oeh het noordwestelijke deel van hel saudj.ity' Kortsia. vilajets wo in het toekomstige vrome wensch van do Albaneezen blijven. Want nog daargela ten, dat A'.banie .«n Mace«j donië Slavische landen zijn, waarmee de heKJ li?6te herinneringen verbonden zijn, hebben wij al dit gebied met groote offers ve; ovcrd.j Hel is reeds mocielijk voor de Serve Opper-' Albanië nf te staan cn weer t© moeten scheiV den van de zoo vurig verlangde zee. Oostenrijk-Hongarlje. Parijs, 3 Jan. Een telegram uit Reriijn aan dc Temps spreekt dc verontrustende ge-, ruchton over dc gezondheid van keizer Frans Jozef logen. De keizer lijdt aan een liebtv catarrh. Weenen, 3 Jan. De geruchten helm- feilde den slechten gezondheidstoestand vani den keizer zijn geheel van grond ontbloot* De keizer vorkeerl in uitmuntenden lor eiland/ Budapest, 3 Jan. Navay, oud-voorzit* ter van de Kamer van afgevaardigden, hoef! zijn ontslag genomen als lid van de regee- ringspartij, omdat liij dc door dc rcgceriautf in haar ontwerp voorgestelde uitbreiding vaaj het kiesrecht niiel voldoende acht. Tol du&> ver zijn zeven leden uil de partij g<treden. Turkije. IC o n s t a n t i u o p e i, 3 Jan. Officieel wordt hel gerucht tegengesproken, dal sinds eenige dagen in omloop is gebracht, dat een ir.iuisteriecle krisis voor dc deur zou staan, of dat verschillen van meening zouden zijn voorgekomen oncler de leden van het kabinet* Allerlei. L o ni d e n, 3 Jan. De liorlog van Abei> corn, president van de BriKche South- Africa Company, is heden aan 'longontsteking ge storven. New-York, 3 J a n. Ro<"- Viller, voorn zit ter van dc Chicago-Mi lwnukee-SI. Paul spoorweg maatschappij., is overleden. Washington, 3 J a n. Ilel hydrogra fische bureau bericht, dat de stoomvaart maatschappijen eene overeenkomst hebben gesloten om een nieuwen Transatlimtisehcn weg tc volgen, een graad verder zuidelijk gelegen, van 15 Januari tot aan de maand* Augustus, met het oog op het gevaar van do' ijsbergen. I, e i p z i g, 3 Jam Twee onderofficieren^ vliegers vielen 'heden voormiddag bij liet af leggen van hun examen als bestuurder noca\ Het toestel werd geheel vernield, dc Jjcédw vliegers werden zwaar gewond. De Staatscourant van Zaterdag 4 Jan* 1912 beval o.a. de volgende Kon. besluiten: i •benoemd lot consul van Nederland te Con-j stanza (Roemenie) builen bezwaar der schat kist W. D. KciUi; tol adjunct-commies aan het departement van koloniën C. Gerrilson; op verzoek eervol ontslagen C. E. Marga- danl te Weltevreden (Ncd.-Indië) als sclirij- ver in algemeenen dienst bij de Rijksverze keringsbank; op verzoek ontheven van de tijdelijke waarneming der betrekking van administra-j leur bij het departement van koloniën 1'. dq' Roo de la Faille, laatstelijk inspecteur vaii^ agrarische zaken in Indië; met ingang 1 Maart 1913 aan C. Bethe, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend ab leeraar aan do It. H. B. School te Groningen. erkend tn toegelaten als consul van dc Re. ubliei} Honduras tc Amsterdam, de heer E. H. Cronc; erkend en lojgelalcu als vice-consul van Duilsch*1 land te 'Dordrecht voor Dordrecht on Zwijiidreoht, de heer \Y. de Jongh benoemd tot lid van het bestuur van het fond», „Weldadig en Zorgvuldig", Joh. Krap, lid van de Algcmeeuc Rekenkamer benoemd lot plaatsvervangend lid in de tiend-, commissie in het zesde tienddislrict, ter standplaat* Rotterdam, mr. II. van Blommensleiu, advocaat en procureur, aldaar. De audiëntie, Donderdag door II. M. doj 'Konin.gm verleend aan civiele cn militaire autoriteiten uit «die residentie cn de .(provincie/ was ©cn audiëntie voor dankbetuiging ca-' •voorstelling. De Kouingin ontving gister mlnisteï' Heemskerk in conferentie. De Koningin ontving gister den nieuwe^ Braziliaa'iiscihe gezant, die reods vroeger door tusschen komst van den min. van buiteiiL zar ken had ingezonden, in audiëntie. Galabal ten hove. H. NL de Ko ningin cn Z. K. H de Prins gaven gisteren- arvooid ton hove bij gelegenheid van het ntiJenwejaar het gcbruikelij'k'e gala-bal, -dat. 1000 geiiiootdigdcn in de salions cn bal-' zialen, welke nxk palmen getooid wxuren, ver- eenigde. Dc gasten war dn voorn amvelijkj alle leden'; met inbegrip van de adjudanten in buitengo^ wonen dienst in dc residentie, van dc hof-! houhiiiigen van de Konimgin, de Koningin-, <Moe>der cn <len Prinst do vrccmd'ó gezaton,.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1