IV'. 193 Eerste Blad. 11"* Jaargang. DE EEMLANDER". tmüKJ OfcHV Zaterdag ll Januari 1913. BUITENLAND. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f I.dO. Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O. I O. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- oa Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in to zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AÜVEIITENTIliN: Van 15 regels*. f 0.50» Elke rogol meerO.IO. Dionstannbiudingon 35 cents by vooruitbetaling, Groote lettors naar pl latsiuimto. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordooligo bopalingoo tot het herhaald ndvortooron in dit Blad, bi| abounomont. Eene -circulaire, bovattendo do voorwaarden, wordt op aanvraag toego/.onden. Politiek Overzicht. Bulgarije en humentë. In dc Yredesonderiiandciingea is steeds geen vooruitgang le vermeiden. De vredeson- dcrliar.delaars zien eliiaar wel, maar op neu traal gebied en niet in hunne kwaliteitzuo zijn zij eergisteren samen hij den Fran schen ambassadeur in Londen te dinee- ren geweest. Maar ue schorsing van ue zittingen der conferentie, die venedeu Maan dag is uitgesproKeo, is nog niet opgegeven. De mogendheden blijven hun best uoc'ii om dal 1e bevorderen, zoowel in Loudeu als m Konstanlinopel. Volgens een bericht, dat de Figaro uit Londen ontving, zou de gezanten- conferentie, die in het Foreign üilice hare vergaderingen houdt, er 111 geslaagd zijn eene lormule te vinden, die de conferentie 111 St.- James Palace in staal zou sleih-n hare beraad slagingen te hervallen. Als dat juist is, dan at er wel een middel gevonden worden om 'le gevolmachtigden weer samen te brengen. Misschien bestaat er gesch.l over de vraag wie hen moet bijeen roepenmaar daarover kan Sir lidward Grey, de Engelsch. staats secretaris hen heenhelpen, oie als eere-voor- zilter als leider der conferentie kan optreden. Niet hier liggen dus de groote moeicujk- beden. Eerder schijnen die op ander ge- uied te liggen. Zoo op dai der betrekkingen lusschen uulgarije en Kumcn.ë. Gok naar hebben een lijulan-g de onde. handelingen gerust. In een berioht uit Londen werd daar voor een persoonlijk mo.iei genoemd, du Bul- ga arsche ohdëi'hande.aar uan.w zou den wensen nebben uitgedrukt door en ander te worden aïgeiosl. Ernstiger klinkt de mede- deeling van de Times, nat Kamen.zijn ge duld begint le verliezen en mei groole moeite door Rusland is bewogen de uitvoering nog een korte poos uit te stel.en van zijn bes.uil tol bezetting van het gebied, dat hel van Bulgarije venangt ah pr»jS voor zijne onzij digheid -in den oorlog. Hieraan zal hel wel le wijten zijn, dal de besprekingen in Londen hervat zijn, blijkens eene mededee.ing, die een vertegenwoordiger van Keuter van Da- new heefl ontvangen. Rumenië gedraagt z ch naar den ouden regel, dat men hel ij. moei smeden als het heet is. Als ^et van Bulgarije iels gedaan wil krijgen, dan moei het th.ins daarop aandringen, nu Bulgarije slaat aan het eir.de van een oorlog, waarin hel zijne krachten heeft ingespannen, toldal zij geheel vare., uitgepu' Met goLi ut, waarvan Rumenië den afstand verlangt, ligt aan de zuidgrens van de Dobroedsja in de lijn Oltcmlza (aan de Do- u) naar kaap Gulgrad aan de Zwarte zee. Het gebied is 150 K.AI. lang en 30 A 40 K M. breed; de belangrijkste stad is Silislria. Voor dezen eisch voert Rumenië verschillen de re denen aan, ook redenen van militair teclini- schen aard De redenen van deze laatste ca- 'tegorie worden in de Neue Freie Piesse al dus uiteengezet: De Rumeensdh-Bulgaarsche grens wordt tot aan Silislria door de Donau gevormd Rumenië zou dus in geval van een aanvals oorlog genoodzaakt zijn, zijn leger vooraf groolendeels over de Donau te zeilen. D> Donau is in haren benedenloop 600 A 1000 •Meter breed, hier en 'daar zelfs Hvee Kilome ter. Zij is 6 9, op sommige punten 30 Me ter diep; het oeverland is voor een deel zeer moerassig. De overgang is zelfs dan, als op den anderen oever ,g.:en tegenstander slaat, eene mocielijke onderneming. De mociclijk- heden stijgen, als er met tegenstand van den vijand is te rekenen; dat b wijst de Donau overgang van de Russen in den veldtocht van 1877. Hel bezit van beveiligd overgangs punten is daarom van hel grootste gewicht. Bij de tegenwoordige grenstoestanden zou den de Rumenen in geval van een oorlog de volgende overgangspunten kunnen ge bruiken: dicht bij den mond Isacea, verder Galalz, Braila, Varsova en Cernavoda waar een spoorwegbrug over de-Dnnau gaat. Van beleekenis ds alleen liet overgangspunt bij •Cernavoda, want de anderen liggen zoo ver van de grens, dat na den overgang nog groo- te afstanden le voet zouden moeten wor den afgelegd. Cernavoda ligt aan den an deren kant slechls 45 KM. van de BuLgaar- sche grens verwijderd en kan daardoor in een paar dagmarsohen door de Bulgaren bereikt worden, hetgeen, -daar Ihet onver- sterkt is. de mogelijkheid in zioh sluit van eene storing van den overga ig van Rumeen sche troepen over de Donau. Onder deze omslandigh°den springt de beleekenis van Silislria als overgangspunt in het oog. Silislria i<: het natuurlijke uit gangspunt van eene Rumeensche aanvalsbc- weging togen Noordoost-Bulgarije. Het is niet hel achterland door een spoorweg cn verscheidene goede wegen verbonden en van de hoofdstad en centrale wapenplaats Bu karest^ slechts 100 KM. verwijderd. Wanneer Silislria -door de Rumenen gemaakt wordt tot een groot jbruggdhoofd, dan krijgen de Rumenen een groote uitvalspoort tegen Bul garije. Van Silislria uit kan de overgang van de Donau ondersteund en de inmarsch van de Rumeensche legers in Bulgarije verge makkelijkt worden. Dat <lic gedachte bij de Rumenen voorzit .bewijst hun eisch, dat de nieuwe grens bij Oltenitza, 50 K.M. ten wes ten van Silislria, moet beginnen, waardoor Silistiia -voldoende voor overvallen be schermd zou zijn. De afsland van Bulgaarsch gebied, waar op de Rumenen aanspraak maken, kan ook ontstaan zijn uit den wensch, de zuidelijke Dobroedsja tot eene flankstelling aan te wen den. Rumenië zou dan uit twee fronten kun nen aanvallen. In hel geval van een defensie ven oorlog zouden Rumeensche strijdkrach ten. in het nieuwe gebied verzameld, aan de riviervcrdedigi'ig en, steunende op Silislria, aan de bescherming van de groote centrale wapenplaats en .hoofdstad Bukarest met succes kunnen deelnemen. Rumcrbiê zou dus door den afstand van hei genoemde Bulgaarsche gebied een over gangspunt over de Donau van groote slra- jJÊgisclie waarde cn eene flankstclling le- jjfenover het oostelijke cn centrale deel van Noord-Bclgarije krijgen. Het zou daardoor strategiscli belangrijk beter tegenover Bul garije komen te staan. I>e Balkau-oorlog. Saloniki, 10 Jan. De eerste Grick- sche divisie heeft bevel ontvangen zich ge reed tc maken om te vertrekken naar Epi- rus. De derde divisie zal uit Gorilza komen om de eerste te vervangen. Volgens berichten uit Konstanlinopel moe ien de Grieksdhe troepen aanzienlijke ver liezen hebben geleden voor Janina. Uit Dibra wordt bericht, dat twee com pagnieën, die de Serven naar de stad hadden gezonden om de Arnaulcn te ontwapenen, door de Arnaulen omsingeld en bijna ge heel vernietigd zijn. Athene, 10 Jan. Men bericht uit Phi- lippiadcs, dat de Turken twee dorpen heb ben gebombardeerd en in brand gestoken en het klooster Polianis hebben vernield. C e t t i n j e, 9 J n. Volgens berichten van vluchtelingen, die uit Skutari hier zijn gekomen, is de toestand van de stad wanke lend. Het leven is er onmogelijk tengevolge van gebrek aan levensmiddelen. De gouverneur van Skutari heelt het Al- baneezenhoofd Hassan Bey gevangen doen nemen, omdat aan hem le wijten zou zijn de nederlaag, die onlangs geleden is door ver scheidene bal&illons r&difs, die Skutari had den verlaten, om de omringende katholieke dorpen te plunderen, waarvan 400 huizen en eene kerk werden verbrand. Tengevolge van deze arrestatie hadden in de straten van Skutari gevechten plaats lusschen Turken en AKbaneezen. Volgens de vluchtelingen had den de Turksche redifs in hunne nederlaag 1000 gewonden en 800 do oden. Het gevechl duurde twee dagen. Naast Adrianopel heeft in den laalsten tijd Skutari veel van zich doen spreken. De Mon- lenegrijnen, die met zooveel lawaai en Iri- omf.geroep over de eerste kleine gevechten met de Turken den tcgenwoordigen veld tocht hadden geopend, liggen nu reeds ge- ruimen tijd en werkeloos voor Skutari, om welks bezit zij voornamelijk te velde waren getrokken, en vernamen mei bezwaard ge moed, dat Ooslcnrijk-IIongarije en Italië de slad hebben toegedacht aan den op te rich ten staat Albanië als hoofdstad. Dat onder deze omstandigheden het bericht in de we reld is gekomen, dat >dc jongste konings- tkoon van Europa bedenkelijk aan 't wan kelen is geraakt, zal niemand, die met het verband van de zaken nader bekend is, zeer verwonderen. Want als de mannen van de Zwarte bergen zich van hunne dynastie ont doen en de aansluiting b.j Servië proclamee- ren, dan zou wel voor Servië eene onver wachte oplossing van de Adriatischc kwes tie verkregen zijn, maar voor de groole na burige monarchie, zouden de zaken een vol strekt niet gcwenschlen keer nemen. Ook de Serven zouden waarschijnlijk deze vereeni- ging met zeer gemengde gevoelens begroe ten. want deze krijgshaftige, maar onrustige en trage stambroeders zijn in Servië nooil als zeer gewenschte immigranten 'begroet. Volgen een correspondent van de Times heeft de teleurstelling over de tot dusver vruchlelooze insluiting van Skutari eene groote ontstemming verwekt, die zich aan vankelijk richtte tegen den kroonprins Da- nilo. Toen om die reden den Koning zelf hel opperbevel op zich nam, heeft de ontstem ming zich tegen hem zelf gekeerd. Vooral de uil de Vereenig.de Staten toegestroomde zo nen van Montenegro moeten den toestand mocielijker maken. Zij zijn met nieuwe idee- en huiswaarts gekeerd, die noch in Monte negro, noch in Servi6 in regeerings- en le- gerkringen instemming vinden. Groole om wentelingen zullen zij voorshands wel niet veroorzaken, maar een moeielijken toestand nog moeielijker maken, ligt wel in hunne macht. Sofia, 10 Jan. Hel bericht ui4 Konstan- tinopol, dat gewaagt van schermutselingen bij de voorposten van de Tsjataldja-liniên, is van grond ontbloot. Ten gevolge van de door den Bulgaarsohen generalen staf genomen maatregelen, is de geheel kuststrook van de zee van Marmara die door de Bulgaarsche troepen is bezet, van mijnen voorzien. Wcenen, 10 Jan. Uit Konstanlinopel wordt bericht: De vergadering van ambassa deurs liecft een ontwerp opgesteld van de nota, die zal worden overhandigd aan de Por'.j om het sluiten van den vrede aan te raden. De door Si-r Edward Grey voorgestel de tekst is belangrijk verzacht, vooral wat Adrianopel betreft. Deze ontwerp-nota is nog niet definitief. Men weet nog niet, wanneer de nota zal worden overhandigd. De Londcnsche correspondent van de Ma tin heeft van Bulgaarsche zijde vernomen, dat generaal Sa vow bij zijn onderhoud met de Turksche ministers dm Tsjataldja heelt ge zegd: „Wanneer gij Adrianopel niet afstaat en ons dwingt de vijandelijkheden te hervat ten. dan kunt gij er zeker van zijn, dat gij wLt a-lleen Adrianopel, maar nog eene veel gewichler slad zult verliezen Over den toestand in de belegerde stad haalt de correspondent van de Köln. ZLg. te Sofia eenige mcdcdeelimgen aan, die in het algemeen den indruk van betrouwbaarheid maken. Zij zijn afkomstig van twee jonge christenen, leerlingen uit de hoogste klassen van het Bulgaarsche gymnasium tc Adrianb pel, die met levensgevaar uit de slad zijn gevlucht. Volgens deze mcdodcclin-gon zijn er nog altijd levensmiddelen in de stad; aan meel is geen gebrek tc bespeuren geweest. Dat de soldaten het eerst hun brood ontvangen, zal niemand afkeuren. Na die soldaten komen de mohammedaansche inwoners en daarna de christenen. Dc commandant Sjukri Pacha liecft aan eene deputatie van officieren, die hem kwam vragen de stad over te geven, omdat men nu' lang meer tegenstand kan bieden, ge zegd: „Ik laat mij liever den baard uitruk ken dan Edimeh over te geven". En hij dreig de ieder, die hem over dc overgave kwam spreken, le zullen laten dood schieten. Men krijgt uit de berichten van deze oog getuigen den indruk, dat het verblijf in de stad zeker bezwaarlijk is, maar toch niet het gevoel, dat de gedwongen overgave reeds nab'.j is. W e e n e n, 10 Jan. De Wiener Allg Zei- tung bericht uit Konstanlinopel: De Turksche politieke kringen verzekeren, dat de Turk sche regeering onverzettelijk blijft len aan- ïcn van Adrianopel, omdat zij eene revolutie vreest, ofschoon men weet, dat Rusland be sloten is zijne onzijdigheid le laten vuren en 'le ernstigste maatregelen te nemen, om le verhinderen, dat de vijandelijkheden weder beginnen. De diplomatieke kringen in Konstanlino pel hopen, dat dc vastheid van Rusland Tur kije er toe zal brengen Adrianopel prijs te geven. Londen, 10 Jan. Router's agentschap verneemt uit diplomatieke kringen heden avond, dat dc opvatting omtrent den toe stand eene van stijgende ongerustheid is. Dal is niet le wijten aan eeaig bepaald teil, dat zich heden heefl voorgedaan, maar in de eerste plaats aan dc bij voortduring onver zettelijke houding van Turkije en ook aan de berichten uit Bukarest, die de vrees doen ont staan, dal er gevaar is voor verwikkelingen, voortkomende uit den Rumcen§oh-Bulgaar- schen toestand. Er is besloten, dat de nola, die bij de ger zanten te Konstanlinopel in voorbereiding is zal worden gevolgd door veel krachtiger en beslister verloogen van de mogendheden. Volgens een bericht van Reuier heerscht in de kringen van de Balkangcdelegcerden de meening. dat er geen reden aanwezig is waarom Rechid Pacha, die aan de beurt is om het voorzitterschap te voeren in de volgen de zitting, niet hel initiatief zou nemen om de conferentie weder bijeen te roepen. Wat het voorstel betreft om aan Bulgarije eenige economische conoecsiën lie doen, zoo als de instelling van een tolvrije grenszone onder de voorwaarde, dat Adrianopel in Turlcsch bezit zal blijven, verneemt Router's bureau uit Bulgaarsche leringen, dat zulk een voorstel geen kans op aanneming zou hebben. De Times oppert het denkbeeld van eene regeling over het bezit van Adrianopel, geba seerd op afstand van de slad door Turkije. Dan zou Bulgarije waarschijnlijk bereid zijn lo-t slooping van de vestingwerken en zou het ook de moskeeën in Turk-ch bezit wil'en laten. Verder wordt als eene denkbare op lossing genoemd, dat Bulgarije zich tevreden stelt enkel met het bezit van het op verschei dene kilometers afstand van de slad gelegen spoorwegstation, dot de Bulgaarsche spoor wegen verbindt met de Egeïsche en Zuid- Maoedonische havens. Voor de Grieken schijnt zich het uitzicht te openen de toestemming van dc mogend heden te krüeen tot de inl iving van all? Eg-eïseh© eilanden onder de voorwaarde, dat zii in den archipel geen vlootslation op richten en de eilanden onder geenerici vorm aan andere landen worden overgegeven. Griekcjniand's bereidwilligheid om die ver bintenis aan tc gaan schijnt Rusland aanlei ding tc hebben gegeven zijn verzet te laten varen tegen den overgang van dc in de na bijheid van de Dardanellen gelegen eilanden in niet-Turksclie handen. Belgrado, 10 Jan. De Oostcnrijkschc gezant cn de Servische rcgcering zijn over eengekomen, dat den 13en de vlag van Oos lcnrijk-IIongarije plechtig zal worden opge haald op het consulaat le Prizrend. Dc consuls van Ooslcnrijk-IIongarije Pro- haska en Ta-by hebben bevel ontvangen zich weder naar hunne posten in Prizrend cn Mitrowitza tc begeven. Daar zullen hun de eerbewijzen worden gegeven, waartoe Servië zich heeft bereid verklaard. Het Servische regeerings or ga an Snmou- prava constateert in eene bespreking over de houding van Rumenië tegenover Bulgarije, dal Rumenië tot bevrediging van klaarblij kelijk niel gerechtvaardigde aanspraken te genover zijn onmiddcllijken buurman eene af persing heeft beproefd. Dit optreden kan aan Rumenië misschien oogenblikkelijke voor deden brengen, maar brengt zonder twijfel zijne belangen in dc toekomst in gevaar. Het blad geeft daarom uiting aan zijn leedwe zen, dal Rumenië dezen onbetrouwbaren weg heeft betreden. Rome, 10 Jan. Volgens dc ,,Messagero" heeft de koning van Montenegro stellig ge weigerd, den niet versterkten heuvel, die de monding der Cattaro beheerscht, aan Oos tenrijk af le staan. R o m e, 9 Jan. De kwestie van £kutarj cn van dc Montenegrijnsche compensation aan Oostenrijk heefl ongerustheid verwekt in de officiecle kringen en onder de politieke elementen. De beweging van protest, die of ficieel uit Wcenen werd tegengesproken, houdt~niet op. De bladen zeggen, dat iedere gebiedscompensalie, welke ook, gevraagd of aangenomen door Oostenrijk, aan de mo gendheden cn aan Italië hunne vrijheid van handelen zou teruggeven. Overeenkomsten en verbintenissen kunnen niet in stand blij ven tegenover een nieuw feit, dal tegen alle overeenkomsten en verbintenissen zou in gaan, het evenwicht in de Adriatischc zee zou versloren en Montenegro lot een vazal van Oostenrijk maken. Daarvan zou het grootste bezwaar tc vreezen zijn voor den vrede van Europa P a r ij s, 1 0 J a n. Dc Figaro bericht uil Londen, dat de confjiintie vao ambassa deurs eene formule mooi hebben gevonden, die de vredesconferenlie zou toeslaan wel dra hare werkzaamheden tc hervallen. Konsla r. tinopcl, 10 Jan. Reuters bureau bericht, dat de gczanlën-ccnfercntie gisteren den tekst heeft geredigeerd van dc nola, die waarschijnlijk Maandag dc Porie zou aanbevelen toe te geven in de kwestie van Adrianopel. Er is echter volstrekt geen kwes tie van het uitoefenen van eenigen druk. Londen, 1 U Jan. Dc Times bericht, dal volgens inlichtingen uil Bukarest de re- gecring van Rumenië, bevindende dat de on derhandelingen met Bulgarije volstrekt geen vorderingen maken, beslolen heelt onmiddel lijk het gebied le bezeilen, dal het van Bul garije vraagt als prijs voor zijne onzijdig heid. De Oosleiu ijksche cn Russische gezant brachten onmiddellijk nadrukkelijke bezwa ren daartegen in. Men gelooft, dat zij er in zijn geslaagd een uitstel van dezen slap voor twee dagen tc krijgen. In sommige kringen felooft men, dat dit besluit van Rumeenschcn kant slechls ten doel heefl Bulgarije te overbluffen en daar door lot toegeven te bewegen. De Times voeg! hieraan toe, dat er alle reden is om le gelooven, dal de mogendheden zulk eene poging om zonder reden de tegenwoordige onderhandelingen le vertroebelen en te doen mislukken, niet zullen dulden. Londen, 10 Jan. Reuter verneemt van den Rumeenschcn minister Jonescu, dat de besprekingen in Londen tiisschen Rumenie en Bulgarije hervat ijn. Dc Rumeensche ge zant Mishu confereerde gisteren uit Danew, die daarop naar Sofia seinde. In zijn ge sprek met den vertegenwoordiger van Reu ter zeide Jonescu ik kan geene bijzonderhe den geven over de besprekingen, omdat der gelijke gedachtenwisselingen de grootste dis cretie opleggen. Boekarest, 10 Jan. Men deelt mede, dat in militaire kringen een groole wrijving is tengevolge der traagheid der onderhande lingen met Bulgarije. Men verwacht een mo bilisatie, indien binnen 48 uren geen bevre digend antwoord van Sofia is ontvangen. Op eene vraag, die in het lagerhuis ge daan werd aan Sir Edward Grey of bij me- dedeelingen ontvangen had over de houding van de troepen der bon-dgenooten tegen de mohammedaansche bevolking in Albanië cn Macedonië of over de houding van de Turk sche troepen tegen de christenen op het schiereiland Gnllipoli of in Thracië, heeft de minister geantwoord, dat hii verschillende medcdeclingen van dezen aard had ontvan gen. Die waren echter, zooals onder dc be staande omstandigheden natuurlijk was, niet' voldoende gebleken om eene officicele ver klaring tc rechtvaardigen. P a r ij s, 1 0 J a n. Dc Eclair bericht uil Konstanlinopel onder voorbehoud, dat dc Russische vloot in dc Zwarte zee moet zijn gemoboliscerd. Zij moet bevel ontvangen heb ben zich naar <le Rumeensche wateren tc begeven. De Lancet, hel bekende medische tijd schrift-, heeft uit Konstanlinopel mededee- lingen ontvangen over den achteruitgang ♦au dc cliolera-cpidcmie, volgens welke de vroe gere berichten over den toestand in dc -hoofdstad overdreven schijnen te zijn ge weest. In een aantal wijken is dc ziekte vol strekt niet opgetreden, in de Europecschc wijk Pera slechls in weinige geïsoleerde ge vallen. Oo hel eigenlijke Stamboel, waar de mccslc vluchtelingen z.'ok haddon samenge pakt, heeft niet zoo zwaar geleden als men oorspronkelijk had gevreesd. In lusschen er mee te rekenen, dat dc officiecle opga ven over het aantal ziekte- en sterfgevallen geen betrouwbaar beeld geven. Hel bulletin van den laalsten December, dat door hei stedelijk bestuur werd uitgegeven, vermeldt slechts 19 cdiolcra-gcvallen met zes sterfge vallen. Deze cijfers zijn ongetwijfeld le laag, terwijl aan den anderen kant de verontrus tende medcdeelinigcn in de Europeeschc bla den als ongerechtvaardigd zijn aan te mer ken. Zelfs dc epidemie in San Stcfano schijn? minder ernstig te zijn geweest, dan men uit d.e berichten zou opmaken. Er zijn zelfs ge- nceshecren in Konstanlinopel die liet optre den van cholera beslist ontkennen en alle aan cholera toegeschreven ziekte- en sterf- gevallen toeschrijven aan een typheuse koorts of eene dysenterie, die een gevolg is van de slechte cn onvoldoende voeding of uitputting. Deze opvatting gaal echter naar dc andere richting te ver. liet is zeker, dat er vele gevallen van eclile Aziatische clrolery zijn voorgekomen en nog voorkomen. Duitschland. B c r 1 ij n, 1 U Jam Van bevoegde zijde vernemen wij, dal hel bericht van een hier verschijnend avondblad, dal bel aftreden van den chef van den generalen staf von Moltke aanslaande zou zijn, geheel verzonnen is. België. Brussel, 10 Jan. De Indépcndanco beige vernoemt, dat dc advocaten van do princessen Stephanie' cn Louise aan den ecr- sli president van liet -gereehilshof hebben geschreven, dat zij, idaar dc slaat naar hun nen meening geen enkele van zijne aanspra ken afstond, hel gedane "voorstel weigerden, dal .goene werkelijke transactie zou uitma ken. Spanje. M a d r i d, 10 J u n. maura hoeft beslolen ijnc positie aan liet hoofd van de conserva tieve partij weder in tc nemen. Portugal. Lissabon, 1 0 J a n. De ministcriccle ver klaring werd lieden in het parlement voor gelezen. Daarin wordt gezegd, dat dc rcgce ring zal trachten tiet vertrouwen van het lan'd tc verdienen. Zij zal geen on vruchtba ren strijd opwekken, zal de hangende zaken vereffenen, eene buitenlandscke politiek vol gen in dc traditioneel* richting in overeen stemming met het verbond met Engeland, dc vriendschapsbanden, die Portugal cn Brazilië verbinden, nauwer toehalen, trachten hcfr budget in evcnwiclij le brengen door finaa- cicele voorstellen, die medebrengen liet vra gen van offers aan dc belastingschuldigen op billijke grondslagen, cn dc openbare comp tabiliteit hervormen. De verklaring dringt aan op de oprichting van oen menisterie van openbaar onderwijs, dc invoering van een administratief wetboek, eene nieuwe kies wet en de hervorming vaa dc politie in Lis sabon. De regcering zal de gezondheidsdienst verbeteren; zij aanvaardt de wet op de mi- nislericcie verantwoordelijkheid, zal de plan nen voor de nationale verdediging aanvul len, de vonnissen van de militaire rechtban ken afschaffen, de gemeenschapsmiddelen ontwikkelen, trachten de kosten van het lo- vensonderhoaid te verminderen cn dc kolo niën te begiftigen mot financieeJe en ndmi- nistratievc autonomie; zij zal de wet op de c-erediensten met nauwgezetheid uitvoeren cn spoedig eene discussie in het parlement over de uitleggin? van die wet uitlokken. Rusland. Petersburg, 10 Jan. Dc Bulgaarsche minister van financiën Thedorow is hier aaa- gekomen. Marokko. Mo ga dó r, 8 Jan. De colonne Gueydon leverde gisteren slag aan de Marokkanen, die 500 dood-en hadden; 12 Franschen zij'n gedood, 60 gewond M o g a d o r 1 0 J a n. Een talrijke vijand viel den 7en Januari de colonne-Gueyden aan. Dc colonne dreef na een hevig gevecht van verscheidene uren den vijand terug en joeg hen uiteen. 7 Franschen zijn gedood, 32 gewond. Parijs. 1 OJan. Ten gevolge van hel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1