li li II"0 Jaargang. DE E EM LAN DER". Donderdag 16 Januari 1913. BUITENLAND. N\ SÜÖ Wilt ge ia Juni oogsten? Kweekt dan thans onze kiezers! Jonge Liefde. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1»50« Por week (mot gratis verzekoring tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers 0.0 Doze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVEET ENT IËN: Van 15 regels f 0.50. Elke rogol moor- O.IO. Dionstaanbiodingon 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan zoor voordoe)igo bopnlingcn tot het herhaald advorteeren in dit Blad, bij abonnoinonb Eone circulairo, bevattondo do voorwaardon, wordt op aanvraag toogozondon. a s BB a B Politiek Overzicht. Qoi-log of Vrede? De stemming is voor 't oogenblilc pessimis tisch. Men rekent niet alleen met de moge- ij khe id, dat de oorlog zal worden hervat, maar geelt openlijk le kennen, dal men lechts geriuge hoop heeft, dat dit niet zal ;ebcuren.' Dc beide partijen schijnen onver- oenlijker tegenover elkaar le staan dan ooit. De Turksche gevolmachtigden dreigen met uin vertrek uit Londen, de gedelegeerden van de Balkanslaten laten verkondigen, dat zij hunne regeeringen hebben aangeraden aan de Porto kennis te geven, dat de vredesconfe rentie is opgeheven. Dat die stemming thans hcerseht, is niet le verwonderen. Men staat nu voor de be slissing, ol' de oorlog weder zal uitbreken of wel dc wapenen voor goccl ter zijde zin- en worden gelegd. Dan is het natuurlijk, int de partijen elkaar in onverzettelijkheid .achten; le overtroeven en dat derden zich isiig malcen, dat de beslissing zal uitvallen oiigunstigen zin. Maar men is nog in al- achting van wat gebeuren zal. Nog is dc - llectieve slap der mogendheden in Kon- uinlinopel niet geschied. Men weel nog niet at Turkije daarop zal antwoorden. Totdat aarover zekerheid is verkregen, zullen de alkanslalcn zich er voor wachten dc brug ar den vrede geheel af tc breken. En zoo- ng is er ook ruimte voor dc opvatting, die olgens de Polilische Korrespondenz in Pc- jrsburg heerscht, waar men de voortzetting an den oorlog zelfs voor het geval van hei, fbreken der vredesonderhandelingen voor ilerst onwaarschijnlijk verklaart, omdat de lOgendhcden de taak der vredeslichting met pi-echtheid en aandrang hebben aangeval. V-oor 't oogenblik is <de vraag: Vat zal Turkije doen, in antwoord op de collectieve iota, waarin >de mogendheden het raden vrede te sluiten? Verder -behoeft men thans log niet le gaan. Van dat antwoord hangt 1c loop af, dien de zaken verder zullen no nen. In verband daarmee i-s het van gewicht of er uitvoering zal worden gegeven aan el fplan, dat in Konslantinopel ter sprake s gekomen, tot ibijcenrocping van een groo- en raad (raad der oudsten), welks uitspraak ils leiddraad zal -dienen voor dc regcering de door haar te nemen beslissing, Men eeft daarvan een -precedent, uit den tijd van le groote krisis, die Turkije in 1S77 heeft loorgemaakt. De Vossische Ztg, herinnert 'aaraan aldus: „Tiet geschiedde tijdens den oorlog van JMrkije '.-0en Servië en Montenegro. Even als hans, vergaderde in Konslanlinopel eene ezantcn-conferenlic. Ook zij hield zicli be- jtaig mei vredesvoorwaarden. Zij verlangde Ban de Porte, dal gebied zou worden atge- II a an aan Servië en Montenegro, verder op- iehting van twee met bijzondere voorrcck- ?n uitgeruste Bulgaarsche vilajets en vcr- phillcnde andere conccssiën aan de chris- telijkc hewoners van Europcesch Turkije. Den 20en Januari 1877 legde grootvizier Mi- dhat Pa oh a aan dc gezanten-conferentie dc door den groot&n raad der Portc besloten af wijzing van dc cischen over. Dc oorlog met Servië en Montenegro ging zijn gang. Den 5en Februari werd Midhat Pacha door sul tan Abdul lla-mid ten val gebracht en ver bannen, cn den 24en April verklaarde Rus land aan Turkije den oorlog, in den loop waarvan Turkije veel meer verloor, dan de gezanten-conferentie had gecisckt. „Deze historische herinnering dringt zich in dit oogenblik van zelf op. Kiamil treedt in de voetstappen van Midhat. Eene raads vergadering als die. van 18 Januari 1877, die eindigde mol dc kreet: „-Liever de dood dan onleeria^l" is er sedert niet weer ge- weert. Kiamil roept haar na 36 jaren op nieuw bijeen. Ilij had -dit middel niet behoe ven aan tc grijpen, als er op dit oogenblik een parlement in Turkije was. Maar sedert de ontbinding van hel laatste parlement zijn er niet eens verkiezingen voor een nieuw parlement uitgeschreven. Dc overwegende meerderheid van liet laatste parlement be stond uit partij gangers van 'hel comité voor eenheid en vooruitgang. Er is niet aan tc lv:"'felen, -dat dit parlement, als men daarvan antwoord had verlangd op dergelijke vra gen als die van Januari 1877, er hetzelfde an twooi d op zou hebben gegeven: „Liever dc dood dan ontecringl" „Kiamil Pacha heeft naar binnen cn naar builen ceuc beslissende manifestatie van het Turksche volk noodig; hij kan die niet an ders krijgen dan door het bijeenroepen van den groolen j*aad der Porte. De algemeene indruk van de onder militairen invloed staande openbare meening in Konslanlinopel spreekt er van, dat dc raad der Porie het voorbeeld van zijn voorganger zal volgen cn Adrianopel cn dc Ggeïsche eilanden niet zal laten vallen. Wat dan?" De herinnering aan wat dc geschiedenis leert/ schijnt inderdaad hen gelijk tc geven, dir> van den invloed van zulk een raad der Porto weinig goeds verwachten. Maar er -heerscht ln Konslantinopel blijkbaar beslui teloosheid. Of Ju t tot de bijeenroeping van dezen raad zal komen, is nog alles behalve zeker. Laat ons -dus afwachten. Il« £5a3k»ii-o»i'Eo£. Uit Konstantinopel wordt aan de Frankf. Ztg. la richt, dal Sjukri Pacha, de heldhaf tige verdc diger van Adrianopel, ongeduldig wordt. Hij heeft naar Konslanlinopel geseind dal hij op eigen verantwoordelijkheid zou handelen, als niet spoedig de beslissing komt. G e L l i n j c, 15 Jan. Volgens een bewo- er van Skutari bakken slechts twee bakkers brood. Daar zij niet in staat zijn iederen dag eene voldoende hoeveelheid brood le bak ken, komen er gevechten voor tussclïen de inwoners. De autoriteiten hebben soldat.n op gesteld om wanordelijkheden te vermijden. De soldaten mishandelden eenigc personen. Daardoor -ontstond een gevecht tussclïen sol daten en burgers. Lr waren verscheidene dooden en gewonden aan beide zijden. P a r ij's, 1 5 J a n. Een telegram uit Du- r&zzo aan cie Gaulois bericht, dat dc Serve» en Monteüegrijnen aan de Drïita zijn terug geslagen. Zij moeten 1000 dooden on GOD ge wonden ceh»d hebben. A l -li e n c, 1 5 J a n. De Turksche kruiser Modjidic is, partij trekkende van den mist, in den afgeloopen nacht ongemerkt dc Dar dansen uilgevaren. Tegen den middag ver scheen dc Medjidie yoor hel eiland Syra, dat wei d 'beschoten, waardoor do electricitcits- fabriek beschadigd werd. Ook werden 15 ka nonschoten op den hulpkruiser Malcedonia gelost, die in -do haven gemeerd lag voor herstellingen. De commandant van .dc Ma- kodonia zette do schuiven open en bracht liet schip lol zinkeu. Ne Medjidie vertrok in dc richting van Klcin-Azië. Londen, 15 Jan. Dc vergadering van de afgevaardigden der Balkanbondgcnoolcn, welke werd gehouden teneinde opnieuw hun ne houding vast te stellen, besloot hel ant woord van dc Porte op dc nota der mogend heden af tc wachten, alvorens een nieuwe actie te beginnen. Norman, de Engelsche se cretaris. der vredesconferentie, woonde de vergadering der afgevaardigden bij. Zijn aan wezigheid op dc bijeenkomst was een gevolg van de noodzakelijkheid om cenige proto collen op de vredesconferentie betrekking hebbend ,te doen teekenen. Ne afloop der bij-eenkomst heérsolflc er een aanmerkelijke levendigheid onder de gedelegeerden, die aan verschillende aïrtbassadcs een bezoek brach ten. Londen, 15 Ja;n'. De igéziaivfcen .(Ier groolc mogendheden kwamen heden namid dag met Sir Edward Grey bijeen in het Fo reign Office. K o n s t a li't i n o p e 115 Jan. De ge zantschappen zijn het eens geworden over den definilieven tekst van dc collectieve nota aan de Portc. De Turksche gevolmachtigden hebben be vel gekregen, Londen niet te verlaten in af wachting van de slap van de mogendheden. Men verklaart aan dc Porte officieel, dat dit besluit genomen is uit deferentie voor dc mogendheden. Konstantinopel, 15 Jan. Dc dag waarop dc nota zal worden overhandigd, is nog onzeker, omdat de Duitsehe gezant te dien aanzien nog geen instructie heeft ont vangen. "W c e n e n 15 Jan. Alle binden vallen de mogelijkheid in het oog van dc hervatting der vijandelijkheden, omdat Turkije besloten is Adrianopel niet af le slaan. Volgens de Wiener Allgemcine Zeitung begint de mec- ning post le vatten, dat dc mogendheden, al zijn zij volkomen eensgezind, dal zij den stap moeten beproeven, liet veel minder eens zijn omtrent de sanctie, die aan den stap moet worden gegeven. Dc Reichspost bericht, dat liet mogelijk is, dal dc overhandiging van de nota in Konstantinopel een nieuw uitstel zal ondergaan. Volgons de Neue Frcic Prcsse zal er gccne vlootdempnstratie zijn. De mo gendheden zijn 'L niet eens over de middelen, die zullen worden aangewend om den slap tc ondersteunen. Belgrado ,15 Jan. In strijd met dc in liet buitenland verspreide mededcclingcn, schijnen dc bondgeiioolen nog wel gezind le zijn lol uitstel cn om le wachten, alvorens een besluit le nemen, op het antwoord van Tur kije op de slappen van dc mogendheden. Ilunne houding zal zich richten naar die van Turkije; maar alvorens le handelen, zullen de bondgenoolen nogmaals, in den meest vcr- zocnlijken geest, het antwoord van Turkije overwegen om na tc gaan of dat een redelijke basis beval, die toelaat dc discussie tc her openen. Men blijft weinig hoop koesteren dat de Europecschc pressie op Konstantino pel iels zal uitwerken. Uit Konstantinopel wordt aan do Frankf. Ztg. bericht, dat de bijeenroeping van den raad der oudsten weinige dagen na de over gave van dc collectieve nota der mogendhe den geschieden. In "Weencn wordt, volgens een bericht aan de Frankf. Ztg., beweerd, dat dc. driebondsla- ten hebben geweigerd deel le nemen aan eene vlootdemonstratic tegen Turkije, wanneer Turkije weiger» den raad van de mogendhe den betreffende den afstand van Adrianopel tc volgen. Aan eene afzonderlijke demonstratie van Engeland en Rusland, waarvan terloops sprake is geweest, gelooft men in dit geval niet. Het Neue Wiener Tageblalt heeft van be voegde zijde vernomen, dat er tussclïen den stap der mogendheden in Konstantinopel en den, wat het tijdsjtip betreft, daarmee samen- vallenden stap van de Balkanslaten volstrekt geen verband bestaat cn dat er van een door de mogendheden gewilden samenhang tus sclïen dc beide maatregelen geen sprake kan zijn. Over de vraag wat het resultaat zal zijn van de overhandiging der nota van de mogend heden, wordt uit Londen aan de Temps be richt: Volgens do eene moet men nog niet ge heel wanhopen. Daar Kiamil Paeha overtuigd is van de noodzakelijkheid om toe te geven, koestert men de hoop, dat zijn gezag, gevoegd bij dut van den minister van oorlog, die ook volstrekt tegen de hervatting van de vijande lijkheden is. den grooten raad zal kunnen overtuigen. Dat is in.tiisGch°n ni-t de meening. die het meest verspreid is. Tn de dinlomntiekc kringen, zoowel als onder de Bnlkangedele- goerden, is dc haast alccmeepe indruk,,dat de nota der mogendheden, waaraan sanc tie ontbreekt, geenc groolc uitwerking zal hebben, dat Kiamil Pacha, hoe zijn persoon lijk gevoelen ook moge zijn, de openbare meening niet zal kunnen weerstaan cn dat hij gedwongen zal zijn de voorstellen van dc mogendheden te verwerpen. Weenen, 15 Jan. De Wiener Allgemci ne Zeitung verneemt, dat men in welinge lichte kringen, met het oog op de eenstem migheid van dc mogendheden omtrent den afstand van Adrianopel, zich niet kan voor stellen, dat Turkije zou blijven weerstand bieden aan het vereenigde Europa. Oosten rijk speelde in deze kwestie eene beslis sende rol. Men heeft de fabel doen versprei den, dat het een bijzonder standpunt zou hebben aangenomen. Dat kan slechts dienen om Turkije in zijn verzet aan le moedigen. Dc I/Oiidcnsehe correspondemt van de Vos sische Ztg. wijst op een gebrek in den vorm van \de mcdcdecling van Reu Ier over het be sluit van de Balkaiiigcdelc,geerden betreffende de •ove-rhand'igin.g, gelijktijdig met de aanbie ding van dc nota dor mogendheden, van de mededecling van hel afbreken der vredes conferentie door dc Balkanregceringen. Het is onzinnig te zeggen, dat dc gevolmachtig den! hebben „besloten, dat ide Ba.lkanrc.gec- rinigon aan «de Turksche rogeering eene nota zullen Overhandigen". De gevolmachtigden kunnen onmogelijk aan hunne regoerimgen voorschrijven wat deze moeien doen. Hoog stens kunnen zij aan hunne regcoringen het voorsteil daanloe d'oen, Jvelgecn 'iets geheel anders is. Overigens is hel bericht juist. Wat feitelijk is gebeurd, is hel volgende: Zaterdag had- don dc eerste igevolma cllèjgdê11 eene bijoen- komst. De Bulgaarsche ger «cixtc Dancw stelde voor aan de Turl lu: onderhande laars een soort ultimatum toe te zenden, in houdende dot dc Turk-' i Adrianopel mooier, overgeven of dc ondoi '".n delingen voor afge broken moeten verklei -n 1 »l dan de voort, zetting van den oorlog binnen vier dagen wordt aangezegd. De Servi lie on Grieksohe gevolmachtigden Nowakowics en Vonizelos bestreden (Lit voorstel. Zij meenden, dat .men minstens hot antwoord van dc mogendheden moest afwachten, vooral omdat eone vloot- •demonslrat'ie, die men bepaald verwachtte, voel zou kunnen veranderen. Dancw legde zich ten slotte hierbij neer. Maandags kregen dc gedelegeerden bericht, dat eene vlootdemonslirait'iie ïiicl zou plaats hebben. Dal veranderde «den toestand. Daar bij kwam n'o.g het dreigement van -den Turk- schen gevolmachtigder Recliid Pacha, dat hij London Maandag of .Dinsdag zou verla ten. liet gevolg was, dal Dinsdag, op den nieuwjaarsdag van dc -Grieks< h-orlhodoxen, besloten werd op het voorstel van Dancw in te gaan. Men vvaltdc nu niet meer .hol ant woord van de Porie op de nota .afv. achten, maar het daarheen leiden, dal dc nota van de Balkanslaten gelijktijdig met de nota vaiv de mogendheden in Konstamlinopel overhan digd werd. Da-t word in dc oi rstc bijeenkomst besloten. Later (ontstonden er bezwaren, en er had eene tweede .samenkomst plaats, waar in besloten werd dezelfde «nota tegelijk ook te doen Toekomen aan dc Turksche gevob machtigden tc Londen, maar met de aanbie ding, zoowel in Londen als in ICónsta-nlino- pel, tc wachten tol -dal het antwoord op do nota van de mogendheden uil Konstantino pel is ontvangen. Alles hangt nu dss af van de overhandiging -der nota van de groolc mo gendheden -on van hel antwoord daarop, waarvan mm algemeen verwacht, dat hej in negatieven -zin zal uil val lea. Reuters iburcau verneemt, dat de Turk. scire onderhandelaars no.g geen bericht over. hun vertrek hebben ontvangen en evenmin over dc voorgenomen 'groote nationale ver gadering, van welker beraad dagingen do loekomstiige houding van dc oudeidianikdaara zal .afhangen. W c e n c n 15 Jan. Uit Konstantinopel wordt bericht, dat eene muiterij zich heeft geopenbaard onder de Koerdische troepen, die gehuisvest zijn in dc kazerne Seclinie, gelegen in eene voorstad van Skutari, aan den Azialischen oever. De troepen zouden hebben verlangd onmiddellijk naar het slag veld tc worden gezonden; zij wilden, dat dc vijandelijkheden zouden worden herval. Do sultan zond zijn eersten adjudant met do opdracht dc troepen toe te spreken, zijne groeten aan dc soldaten tc brengen cn hen tegelijk te verzekeren, dat liunne verknocht heid in de krisis, die Turkije thans beleeft, Veel diepzinnigs lijkt op het eerste -ge- joht onbegrijpelijke orakeltaal; maar ook eel onbegrijpelijks en leege orakeltaal Lijkt het eerste gezicht 'diepzinnig. 17 ROMAN VAN RUDOLF HERZOG naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. v'jBij deze woorden bekeek Dorus even zijn handen, om ze daarna snel in de zakken le stoppen.. Nauwelijks was Heinrich evenwel moerige ga an, of hij stond ail aan de wascli- lcém en begon zijn vingers met den rosbor- wjel 'te bewerken. Vervolgens deed hij zijn gestreken boord van den vorigen Zondag en een nette das om en kamde zich den knevel uit. Hierna werden hoed en bovenkleeding nóg even met den borstel bewerkt, waarop hij |Cr uitziend om door een ringetje te worden haald, naar builen wilde treden, toen hum leiing iets te binnen school. Iiij haalde gansch'e hebben en houden overhoop, zijn wandelslok 1e krijgen, en verliet lelijk trotsch en fier, mèt zijn „vriend" Jzdorf, het domein von de Witte Zwaan, adat ze samen een eindje igeloopen had- wachtte Hoinirich, die juist iets aan zijn gezel gevraagd had, een groote verrus- g- Met een houding va« een „man van wereld" ihaaLde Dorus namelijk een pince- TT zijn zak te voorschijn, zeLte dien def- *P zijm neus, keek zijn „vullend" 4ood- i bedaard aan en gaf toen antwoord. Als oen echte gentleman in houding en manieren, schreed hij voorwaarts. ITij' wilde töonen, dat hij „zijn wereld kende". Het (gebruik van een p'incc-u-ez «was voor hem heil toppunt van voornaamheid ja de voornaamheid zelve! Kcinricui werd sprakeloos van verbazing. Onder tussclïen waren ze Lot ide Rijnbrug ge naderd, waar Dorus hol café van Jager aan duidde. Zij traden binnen. Het was een echte Bijnïandsche kneip, ilang en smal, laag van verdieping cn met een zol dering en wandon, die zwart zagen van den rook. Twee hangende petroleumlampen verlicht ten de wit gcschunrde tafel, waaraan d-e gas ten 'breèd-uit hun biertjes zaten te drinken. Vooraan, naast den ingang, was liet buffelt. Op dc toonbank stond een versch aangcsla- gon vat tbier en lagen een groot aantal kazen en worsten. Vorder stonden er een i ge flcs- schen mc-t gemarineerde haring, met 'ln zoul water gekookte eieren, en met augurkjes, be nevens een groote (Ws snuif. Achter het buf fet troonde een held ore, dikke waar din, en de waard zelf, voorzien van oen wit voor schoot, bediende de .gasten. Beiden namen, over d-c hoofden dor bezoekers (hoen, druk deel aan het levendig gesprek, dat le midden van eon dikken tabaksrook (gevoerd werd. Dorus cschcen zich hier |g elite al Tehuis }fcc gevoelen. Iiij knikte dc waardin vriendelijk toe, groette de gasten on dood ieon sleepors- kuecht bescheid mei een <glas bier, dal cleze hom welwillend overreikte. Hierna begaf hij zich naar liet achterste •gedeelte van het lokaal, waar 'twee ma.nnon zwijgend bij elkaar aoii een iafeltic zalem. „Goeien avond, heeivn", sprak Dorus. •De twee aangesprokenen hieven dc blikken van hun glazen op en beantwoordden zijn groot. „Mag ilc 'l genoegen hebbén, u mij-n vriend, den hoer Pfalzdorf, voor :te slcllen?" ver volgde Dorus deflig. De kennissen, wier belangstelling zich reeds wccler op hun glazen had .gericht, zagen an dermaal op en knikten werktuigelijk, len lee- ken "flat dc voorstelling hun aangenaam was. „Meneer Meinard, muziekdireclour", stel de Dorus voor, Terwijl hij naa>r den- oudsten der twee wees, een vijftig-jarig man imcl een reeds grijzenden baard. „Loop lieen!" bromde deze. jMenieer de schilder Roman", ging Dorus y-oort, hiermede no. 2 aanduidend, een kraeli- tiig, flink uitziend man van vijf en iderlig jaar. „En lusschenbeiden slukadoorsknecht", vul de de ischildeir lachend aan. Dorus deed alsof hij de opmerkingen, wel ke den indruk van zijn woorden op llciiwüch zouden kunnen schaden, niet gehoord had en noodiigde hem uit plaats le .nemen, „Twee glazen 'bier, meneer Jagerl" .Nadat z-e bediend waren, dronken ze el kaar toe. Hierna trad een oogenblik van stilte in. Maar Dorus, wicn hel er om te doen was. zijn nieuwen vriend tegenover de anderen in een gunstig daglicht te stellen, verbrak het stilzwijgen. Hij schraapte zich eens even de keel, nam nog een slok bier cn verklaarde dan: „Meneer Pfalzdorf speelt prachtig viool.'" „Wil meneer met ons meespelen?" ivroeg de muziek-direcleur. „Daar ziet io niet naar uil," racende de scikil/b°*- „Mecspelen niet, maar toehooren," zei Do rus. „Zijn vader was kapelmeester aan de opera." „Zoovroeg die met den grijzen baard. In Kyritz aan de Knal-Ier?" „In Iiannover," verbeterde Heinrich be scheiden. „Wat?" riep de oude verbaasd, den jongen man strak aankijkend. „In Iiannover? Daar ben ik ook geweest! Hoe heet uw vader dan?" „Evenals ik natuurlijk." „Mag ik dan uw naam nog cons vragen?" „Pfalzdorf." „Pfalzdorf herhaalde Meinrad, en hij liet het .hoofd op de borst zinken. „Pfalzdorf onze kapelmeester. Ja dat was nog eens 'n man," mompelde hij, „dit waren goeie tij den!" Hij nam zijn glas snel op cn hield bet Ilcin- rich vlak ouder den neus. „Prositl" „Prosit, meneer Meinard. Ileb ik 't goed verslaan, dal u mijn vader gekend heeft?" „Of ik hem gekend heb? Gekénd? We waren bijna boezemvrienden! Ik zou Pfalz dorf niet gekend hebben, mijn eigen kapel meester! Vijf jaar heb ik onder zijn leiding eerste viool gespeeld. Toen is ie gestorven. Dat was 'n brave man, die zorgde voor 7,i)n ouwe garde. Toen ie weg was, werd alles heel anders. Nieuwe heoren nieuwe wetten, en nieuwe mannen! Weg er meel Nu geef ik hier muziekles en speel ook voor den dans; maar alleen als ik heel krap dn mijn duiten zit, en da-n nog buiten in de dorpen, waar geen sterveling ons kent. Muzieklessen! Ik verzeker u, dat is 'n baantje v<oor galei-boe ven, slavenarbeid!" Hij haalde diep adem en dronk zijn glas in één teug leeg. „Ik moet heen. Ik heb nog bezigheden, „Wa<tZóó laat nog?" „Er konut nog 'n juffrouw bij me. Vilma geeft haar zangles, en dan accompagneer it op de piano. Men moet tegenwoordig van alles -profiteeren." Hij kreeg zijn hoed en nam afscheid. IleLii- rich reikte hem de hand. „Als 't u niet tc min is, kom me dan eens bezoeken, meneer Pfalzdorf. Ja, ja, uw va der.... dot was no.g eens 'n goeie tijd.... 'I Was me recht aangenaam, meneer Pfalz dorf." Met zwanen schreden verliet hij liet lokaal. Toen ze alleen waren, merkte Roman droogjes op: „Je luadt den ouwe ook niet bepaald aan zijn betere dagen behoeven tc berkmeren. Zoo iets hoort 'n beschaafd mensch niet gaarne." „O," zei Hoinrich, „dat is zeker treurig. Heeft u soms óók tegenspoed ondervonden?* „Ikspotte de ander. „Nee^ aiee, daf kunt u me toch wel aanzien? Ik sliiep altijd op rozen, op rozen en viooltjes." „Meneer Roman hceii vroeger dc ICunst- akademie bezocht," merkte Dorus op. „Daar om is ie ook eigenlijk kunstenaar." „Eigenlijk... eigenlijk!" sprak de kunste naar genaakt. „Praat me niet van die Aka- demicl Wat is dat voor 'n inrichting? Beetje geld, dat ilc bezat, heb ik er voor weg gegooid, en mijn persoonlijkheid is er totaal gebroken. Teekenmachines malcen ze daar van je, vorfkladders, maar geen kunstenaars! Gelooft u maar niet, dat ik dóór zou hebben leoren schilderen. En nu ben ik stucadoor." Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1