DE E EM LAN DER". Vrijdag 17 Januari 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. IV". 199 Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Interccmm. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht, üorlog of vrede De Balkan-oorlog. li4" Jaargang* Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPBIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per postI.SO. Per week (mot gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers O.OJ5. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön golievo men liofat vóór 11 uur, familie* L advertenties on beriohton vóór 2 uur in te zenden. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50» Elke regel meer- O. IQ Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lottors naar plnatsruimto. Voor hamlol en bodrijt bostoan zoor voordooligo bopalingcn tot het herhaald advortooren in dit Blad, by abonnement. Eeno circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. Je kiezerslijst moet de mobilisatie van ons vrijzinnig leger zijn! se u a Aan de nog altijd niet aan haar adres be zorgde nota, waarin de gezamenlijke groole mogendheden de Porie op het hart binden, dat het voor Turkije dringend noodig is vrede i sluiten op de door de Balkan-bonugenooten lestelde voorwaarden, is heeiwat lijd en moeite besleed. Het oorspronkelijk door de gezantenvergadering in Konstanlinopel opge stelde stuk is in hel Foreign Office te Londen loor de onder leiding van Sir Edward Grey werkende gezanlen-conierenlie geheel omge werkt. Daarna hebben de Luropecsche kabi- j'ellen er hunne mecning over gezegd, en dat heeft aanleiding gegeven om nogmaals de edactic te wijzigen en aan de nota een vorm e geven, die aan de mogendheden, ook in iel geval dat van de Porie een weigerend antwoord inkomt, de mogelijkheid zal falen oor verdere onderhandelingen. Maar ondanks ai den tijd en dc moeite, die aet opstellen van dit stuk heeft gevorderd, chijnt de nota toch niet zoo 11 voortreffelijk luk werk te zijn als men zou denken. Er is :cne leemte in, die zich zeer waarschijnlijk ernstig zal doen voelen. De nota hevat, vol gens de overeenstemmende berichten omtrent baren inhoud, ofschoon zij met grooten na druk is gesteld, geene bedreiging met midde len van dwang. De vraag doet zich dus gel den: Wat zal er gebeuren als de Porie, on danks den raad van de mogendheden, niet wil afzien van Adrianopel? Zullen alle groole mogendheden dan gezind zijn den wil van de Pór te te breken door toepassing van dwang middelen, b.v. door eene vlooldemonslratie? Eene vlootdeinonstialie zou Turkije geducht cunnen voelen. Aannemende, dat zij zich zou L~ ichtcn legen de Aziatische kust, zouden ilaardoor de toerustingen en de aanvoer van versterkingen voor het leger zeer bemocie- ijkt kunnen worden. Niemand kan er aan wijielen, dat de zes groote mogendheden, ds zij ernstig willen, de macht hebben aan le Bulgaren de vesting Adrianopel le ver ghaffen. Zal men, als de collectieve stap an- lers dreigt tol niets le zullen leiden, heL eens tunnen worden, wanneer door een of meer nogendheden de loepassing van geweld wordt .oorgcsleld? Wanneer de nota dezen ach- ergrond niet heeft, dan is zij slechts een stuk >apicr; heeft zij dien wel, dan is het verzet an Turkije nutteloos. De vraag of de groote nogendheden zich kunnen verstaan over de oepassing van dwangmiddelen, is dus thans iet punt waarom de Europeescke vredes politiek draait. De eisch van het prijsgeven van Adriano- el is gesteld ter wille van Bulgarije. De vraag •f de oorlog zal worden hervat, als Turkije veigert aan dien cisch gevolg te geven, hangt f van de Bulgaarsche r-egeering. Men mag annemen, dal die regeering tot de ovcrlui- ing is gekomen, dal de verlenging van den tegenwoordigen toestand slechter voor haar is dan eene hervatting van den oorlog Als Turkije met Neen! antwoordt op de Euro peescke nota, dan zullen de bondgenooten on middellijk de conferentie opbreken en ken nis geven van het eindigen van den wapen stilstand. Dan zullen cr slechts vier dagen overblijven voor pogingen om het zuidoosten van Europa le behoeden voor de ijselijkhe den van eene herhaling van een strijd, die geëindigd scheen te zijn. In dc Daily News worden, naar aanleiding hiervan, <lezc twee vragen gcsleld: Ilad dit kunnen worden vermeden? Kan het nu wor den afgewend? Daarvan wordt gezegd: Op het eerste punt moet het antwoord zijn Neen! Er is een volstrekte kloof tusscken de Turken en de Bulgaren met betrekking tot Adrianopel. Men kan er zeker van zijn, dat elke mogelijke poging door Sir Edward Grey .ils voorzitter van de conferentie is aange wend om de twee partijen tot elkaar te bren gen. Hij heeft aan beiden verschillende voor stellen gedaan voor een compromis, zooals het sloopen van dc vesting, het vcrlecnen van voorrechten op het gebied van handel en van godsdienst, enz. Maar gelijk Henri IV Parijs eene mis waard acklte, schijnt men te mce- nen, dat Adrianopel een tweeden oorlog waard is. Hunnerzijds zijn de Turken er ten volle van bewust, dat geene regecring de overgave van Adrianopel zou kunnen over leven. Aan den anderen kant is hel niet min der zeker, dat de openbare meening in Bul garije alle offers van den oorlog als geheel weggeworpen zou beschouwen, als niet Adria nopel wordt ingelijfd. Zoo komen wij tot de tweede vraag: Kan de oorlog nu worden afgewend? Stel, dat de Europeeschc nota vandaag of morgen wordt ingediend. Stel verder, dat het antwoord van Turkije ontkennend is. Dan zal het niet in komen dan na verloop van nog een dag of Iwce. Het zal niet eerder te verwachten zijn dan op het einde van deze week. Dan zal dc aanbieding komen van het ultimatum. der bondgenooten. Maar zelfs daarna zal er nog een termijn van vier dagen zijn. Europa-heeft dus nog een dag of lien om een tweeden oor log af tc wenden. Als Europa 't niet alleen over woorden, maar ook oyer daden eens was, dan zou het kunnen geschieden. Is cr geene commandostem, die Europa zal bren gen tot deze finale poging in het belang van vrede en menschlievcndhcid? Sol'ia, 10 Jan. Volgens de verzekerin gen van bevoegde kringen zou de in Mustapra Pacha in tegenwoordigheid van den Koning gehouden ministerraad ten doel gehad heb ben te beraadslagen met dc legerbevelheb bers over dc voortzetting van den oorlog. Deze beraadslagingen moeten lol een volko men bevredigend resultaat geleid hebben. liet Turksohe ministerie van oorlog lieeft een telegram bekend gemaakt van Sjukri Pa cha, den commandant van Adrianopel, van 13 Januari, waarin gezegd wordt: De gezin nen van alle officieren zijn in leven, hel trak tement wordt betaald en rations levensmid delen worden uitgedeeld. Dut wijst niet op eene -reeds nabij zijnde overgave van de vesting. Uit Athene wordt bericht, dat dc Grickschc kroonprins eerstdaags naar Epi-rus zal rei zen, om het opperbevel over de daar aan wezige troepen op zich te nemen. Men leidt hieruit af, dat de vul van de vesting Bizani en de inneming van Janina spoedig te ver wachten ziji). Athene, IC Jan. (Van den bijzondcren correspondent van llavas). De zeldzame commentaren, die de bladen wijden aan het bombardement van Syra door dc Medjidie, hebben dc strekking het bewijs te leveren, dat dc toestand op zee niet veranderd is. In- tusschcn is de indruk, op het publiek te weeg gebracht, groot en pijnlijk. Volgens een telegram van de Nealmera stond de Makedonian in brand 'toen zij zonk Londen, 1G Jan. Reuter verneemt uit diplomatieke kringen 'dat dc hedenmorgen uit Konstanlinopel ontvangen berichten re- don gaven om tc gelooven dat die houding van Turkije gematigdheid vertoont. Men blij Et- inftaUfrcnvin erkennen -dat or nog geen enkel bepaald foil bestaat dat een optimis tischer inzicht rechtvaardigt. In alle gevallen goloofl men dat het 'antwoord van Turkije aan dc mogendheden geen beslissend karak ter zal hebban cn dat dc Porie oen antwoord met ja of neco zoo laai mogelijk zal overhandigen. Konstantinopel, 16 Jan. Daar een van de ambassadeurs instruction mist, weet men niet of dc nota van dc mogendheden aan de Porie zal kunnen worden overhan digd Tweede telegra m. Daar de Duit- sche ambassadeur geene instruction had ont vangen, werden de eischen van de mogend heden heden niel aangeboden. Van diplomatieke zijde heeft dc correspon dent van dc Vossischc Ztg. te Konstantino pel vernomen dat de termijn der overhandi ging v-an dc collectieve nota der mogendhe den, die gister werd verwacht, weder twij felachtig is geworden en dat er door eene mogendheid, die Turkije bijzonder vriendelijk gezind is, nog altijd gewerkt word't in de richting, dat de stap geheel achterwege blijft. Reuter's bureau verneemt, dat de eerste gevolmachtigden van de Bailkanstaten als uil komst van hunne laatste bijeenkomst in of- ficieele kringen bobben medegedeeld, idat de missiën van !dc Balkanslalcn de conferentie als mislukt beschouwen, omdat de Turksohc missie gedurende dc laatste week geen en kel nieuw voorstel heelt gedaan. De Turkschc gevolmachtigden hebben de instructie gekregen, Londen lol aan 'den s'tap van de groole mogendheden en het daarop betrekking hebbende besluit van dc Portc niet tc' verlaten. Dc Times soorijfl: „De vredesonderhande lingen zijn altijd nog geschorst, maar zij wa ren in dc laatste 46 uren het afbreken ge vaarlijk nabij. Er zijn oorlogspartijen in som mige Bulkanstalcn, zoowel als in «enige groole continentale staten, cn zij oefenen hun invloed uit om den oorlog tc verhin deren." Sommige Londenschc bladen berichten, dat de vertegenwoordigers van de verbonden Balkansla ten zijn teruggekomen van hun denkbeeld, om aan hunne regeeringen voor te stellen, gelijktijdig inet 'de aanbieding van dc collectieve nota der mogendheden aan Turkije tc 'berichten, dat dc vredesconferen tie is afgebroken. Zij hebben bevonden, dat dc diplomaten cn dc mogendheden dezen stap eenstemmig en beslist afkeuren, en na een onderhoud van Danew met den Fran- schen gezant besloten zij af te wachten tot dat de nota van dc mogendheden in Kon stantinopel overhandigd zal zijn. De Times schrijft, 'dat niets zoo geschikt geweest zou zijn 0111 het optreden van de mogendheden te verijdelen, dan die kennis geving tc zenden. Tot hunne eer hebben de bondgenooten hunne dwaling erkend, voor dat zij onherroepelijk was geworden, liet blad gaat dan voort: „Dit verstandige cn va derlandslievende besluit 0111 eene poging niet vender voort te zetten, die door bun eigen versland cn hel oordeel van al hunne vrienden eenstemmig wordt veroordeeld, laat voor dc nota van de mogendheden liet veld vrij. Nu mag men hopen, dal zij aan dc Porte een eervol middel in handen geeft om zich uit een onhoudbaren toestand tc redden. De vrienden van Turkije dee-lcn den wensch, dien dc Duilschc rijkskanselier in den rijks dag lieeft uitgesproken, dat hel na het slui ten van den vrede niet alleen een be langrijke economische, maar ook een be- lanrijkc politieke factor in dc wereld zal ziin. Als Turkije kon besluiten zich in het onvermijdelijke te schikken en de nominale souverciniteit over Adrianopel prijs tc ge ven. dan moet de vrede in bereikbare nabij heid zijn. Alle,mogendheden raden Turkije eenstemmig aan dit offer te brengen, dal evenzeer in het ware belang van Turkije als in het belang van Europa ligt." L 0 n d c 11, 1 C Jan. Reuter verneemt, dat Danew instruction ontvangen heeft uit Sofia en heden namiddag dc onderhandelingen met Joncscu zal hervatten. Uit Berlijn bericht dc Köln. Ztg., dat als in dc reoh'lstreeksahe onderhandelingen lus- schen Bulgarije en Rumenië, waarin nu wat meer gang gekomen is, weder een kink mocht komen, het plan van eene bemidde ling is opgevat. Het bericht, dat de Bul- gaarsch-Rumecnsche kwestiën aan de beslis sing van de gezanten-conferentie le Londen zuilen worden onderworpen, is voorloopig niet bevestigd, omdat men vasthoudt aan de hoop, dat het zal gelukken te bewerken, dat Sofia en Bukarest zich met elkaar verslaan. Uit Weenen is aan de Germania bericht, dal Rusland in Bukarest te verslaan heeft laten geven, dat een aanval op Bulgarije den inmarseh van Russische troepen in Rumenië en een aanval van de Russische Zwartezee- vloot ten gevolge zou hebben. Hier schijnt de sl.Iling van Rusland in het Rumeensch-Bul- gaarsche geschil niet juist te zijn weergege ven. Over zulk een dreigement van Rusland in Rumenië is niet het minste bekend gewor den cn inderdaad is zulk een stap niet ge schied. Sofia, 16 Jan. Wat dc aanspraken van Rumenië. belrefl, moeten de laatste berich ten gunsLig zijn. Het geschil moet zijne scherp te verloren hebben en in eene kalmere phase getreden zijn, die ccnige hoop geeft dal men lot eene minnelijke schikking zal komen. Uit Sofia wordt aan de Vossische Ztg. be richt dat de berichten uit Londen over dc vorderingen, die de onderhandelingen ma ken, daar optimistische verwachtingen var wekken. I11 ieder geval is dc opgcwondeiv hcid bedaard, cn wanneer grensverbcteringcv zonder afstand van eonc staid worden ver- loend, dan kan worden aangenomen, dat Bul garije geneigd is daaraan toe tc geven. Belgrado, 16 J a n.De vlag van hel Oostcnrijiksche consulaat is gisUrcn op plech tige wijze in Prizrcnd geheschcn. Kort vooi het daarvoor bepaalde uur stelde een deta chement Servische soldaten, onder bevel van een officier, zich voor het consulaat op. Con sul lTocliaska kwam in gala-uniform, van zijn personeel omringd, naar buiten. Toen de vlag werd opgehaald, brachten de Scrvisolio ofliuieren met zijn detachement onder de tooncn van dc muziek de voor deze gelegen heid voorgeschreven eerbewijzen. Consul Prochaska bracht lieden een be zoek aan den commandant vuil d eScrvisclw troepen tc Prizrcnd. Dc correspondent van de Temps te Bel grado bericht, dal hij uit zekere bron heefl vernomen, dat Servië de aangekondigde ver klaring over liet terugtrekken van zijn troe pen uil dc aan de Adriatische kust bezette streken niet zal afleggen. Nadat dc Servische regecring den geringen indruk heeft gecon stateerd, dien het door Reuter's bureau ver spreide bericht in Oostcnrijk-Hoiigarijo heeft teweeg gebracht, geeft zij cr dc voor keur aan, teneinde de opgewondenheid in Servië te doen bedaren, haar oorspronkelijTc besluit in tc trekken cn van iedere verkla ring betrcffcudc dc ontruiming van tic ha vens cn van het Aibanecschc gebied af te zien. De Petersburgschc Börscnzcitun'g brengt een bericht uit Cellinjc over den binnenland* schen toestand in Montenegro. De geruchten over eischen van Oostenrijk betreffende af stand van den berg Lovcen, steunden, vol gens dezen schrijver op daarop doelende on derhandelingen, die het Montcnegrijnscbe hof rechtstreeks met Weenen voert, 0111 zich de hulp van Oostenrijk voor ieder geval le verzekeren. IIcl nict-slagen van dc operation voor Skulari, dal is terug tc brengen lol het persoonlijke gedrag van troonsopvolgcr, heeft diens lang geschokte -populariteit ge heel vernietigd, zoodal breedj kringen den ken aan de aansluiting aan Servië onder de dynaslic-Karagcorgcwilsch. Weenen is tege moet gekomen aan dc weüschcn van het hof te CeUinje, maar verlangt den Lovcen, die de haven van Antivari behèerscht, 0111 liet doordringen van Servië maar de Adria langs den weg der verccniging van het koninkrijk met Montenegro le verhinderen. Van Ilaü- aansche zij-de tracht men aan Montenegro het bezit van Skulari tc verzekeren, om de Ooslenrijkschc plannen le dwarsboomen. Duitschland. De benoeming van den ambassadeur von Jagow tot opvolger van den overleden staats' secretaris von Kidcrlen-Wachter, is thans geschied. II" is benoemd lot staatssecretaris van het departement van builenlandschc za ken en is belast met de vervanging van den rijkskanselier in de zaken, die dat departe ment betreffen. Daarbij is hem de rang ver leend van „Wirkliclicr Geheimer Rat" mei bet predieal „Exzellenz". B e r 1 ij n, 1 6 J a n. De gezant te Darm stadt Frciherr von Jenisch komt in aaumer- Wie een standbeeld verdient, heeft er een nooddg, en wie er een noodig heeft, heeft geen verdiend. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 18 naar het Hoogduilsch door j. L. VAN DER MOER. „Rc zou meenen dat, als men talent hc&tf," >egon Heinrich -schuchter. Maar Roman viel «m dadelijk In de rede. „Talent? Talent? Meen u dat ik 't niet be- eten heb? Alleen -den duivel vragen de leer- airs naa-r zijm talent. Dan laten ze je gips- oppe>n en voorbeelden cn de hemel mag 'eten wat voor lcvenlooz-e dingen na-teeke en, in plaats dat ze je builen brengen, in e -natuur! Dit is immers op den duur alleen ware! Praat me niet van die Akademie! lat is 'n -broeinest van 'l kunstenaarsprole- Lriaa-t, waar men de beste jaren van zijn iven verknoeit, meer niet!" Hij klopte met zijn glas op de tafel en -deed et nog eens vullen, lleiriricli keek verlegen iar den grond en waagde het eindelijk zijn lik op .Dorus te vestigen. Maar deze zag hem oor zijn pince-nez triomfantelijk aan, alsof j vragen wilde: «Nu. heb ik 'L niet gezegd? Zijn die ken den ran mij geen nette lui?" Maar van hel .gesprokene had hij geen benepen. „Wie is toch die VLlma, waar meneer Mei- n-ard over sprak?" vroeg Heinrich, met hel doel op een ander onderwerp over te stap pen. „Wel, wel, hoor eens aan," smoesde de apolhekcrsknecht. „Meneer begint al dade lijk -naar de vrouwijes te informeeren!" „Ik docht dat 't soms dc vrouw van uw vriend Meinard was." „Nu, u behoeft er geen kleur van te krijgen, meneer Pfalzdorf. Vilma is niemand anders d-an z.ijn dochter." „Behoort ook al lot de galei-bocvcn,brom de de schilder. „En geeft ze zanglessen? „Zeker, als ze tenminste leerlingen heeft.'" Do rus slootte zijn gast -onmerkbaar aan- „Dat is 'n meisje" en hij klokte met de long ,,'n meisje! Enfin, u zult haar zelf wel zien. Ik zal maar niets zeggen.... Negen tien jaar en 'n fijne -dame." ,,'n Bedelprinses,merkte Roman sarcas tisch op, en ihiij deed een paar flinke trekken aan zijn sigaar. Maar nu werd het bload van den eenvoudLgcn Dorus toch een beetje warm, en hij voegde hem, geprikkeld, toe: „Wil -ik u eene wat zeggen, meneer Roman? Zulke opmerkingen moest u voor u hou den! Dat meisje hindert niemand, en u ze ker niel! Maar u kunt er niet goed bij, en 't ergert u, dat zie er, ondanks haar armoede altijd zoo keurig uitziet. Of meeat u soms dat alle kunstenaars, voor wie 't geen dukaten regent, stukadoors moeten worden?" Het was er uit, cn Heinrich bereidde zich op een heftig tooneel voor. Roman -wierp het hoofd in den nek cn keek één seconde in het goedmoedige, maar thans vuurroode gezicht van Theodoms WfruleiJ. VcrvoLüjens haaide I hij kalm een sigaar uit zijn zak en bood die hem aan. „Wil je rooke-n?" „Merci," zei Dorus, boot het -puntje er af en stak de sigaar in zijn mond. „Zwetser," bromde Roman. „Dal ben je zelf." Hierna was ook dit thema afgehandeld en het oogenblik aangebroken voor eon leven dig gesprek, onder het genot van ecnige potjes bier. Tegen tien uur stond liet personeel uit d's Witte Zwaan op, ten einde vóór taptoe, wiolke op dat uur gesteld was, binnen le zijn. Ro man wilde niet in zijn eentje blijven mokken en braoht de hoeren tot vóór de apotheek. Hier nam men afscheid. Heinrich merkte dat Dorus, alvorens binnen te gaan, haastig zijn pince-nez voor hem het kenmerk va-n een vrij man in den zak liet glijden. Tïet was dan ook hoog tijd, want juist werd -de deur geopend door Hannus, die, in het oog van zijn doodvijand, fijn ge voel n-iet wist le waard-eereu en die dan ook thans reeds mond cn oog en wijd open sperde, toen hij den leerling en den knecht samen als vrienden zag thuiskomen. Zonder de minste notitie van. hem le ne men, stapte Dorus hem als een triomfator voorbij. Maar spottend riep de jongen hem na: „Zoon klarinet-blazerI" hoofdstuk: vii. -Den -volgenden morgen was dc apotheker Friedrich met het verkeerde heen uil bed ge slapt. Die geschiedenis met de kal cn met ziin ceklcedc ias zat hem jioü altiid dwars, ofschoon hij cr van verzekerd kon zijn dat zijn vriend, de koster Stramm, er wei voor zorgen zou dal ze niet in vergetelheid ge raakte. I11 geen enkel bierhuis zou dat too- neeltje onbesproken blijven. Want in het vroolijkc Rijnland zijn zelfs de kosters niet afkëerig van een potje schuimend gerstenat. De zekerheid, dat dc koster de zaak aan dc groote klok zou hangen, ergerde den apo theker. Bovendien herinnerde hij zich de lachende gezichten van zijn ondergeschik ten, en dit was iets wat ihij absoluut niet ver dragen kon. Dus zon hij op wraak, en weldra was hij liet hierover met ziclizelvë eens. De koster zou bij zijn bezoeken geen maagbilterlje meer krijgen en daar was hij toen zoo dol op; den lieer Rose zou hij een ernstige beris ping toedienen, wegens dc gebleken oner varenheid van den nieuwen leerling; deze zou de opdracht ontvangen, persoonlijk vijf tig pond nieskruid af te wegen. Dit droge goedje, dat vreeselijk stuift, zou den lach lust niet opwekken, maar hem integendeel een flinke nies- cn hoestbui bezorgen. En Kannus eindelijk, nu ja, die zou een raken oorveeg krijgen-, zoodra hij hem ontmoette. De reden zou hij zelf maar moeten zoeken, in overleg met zijn slecht ge weten. Hoewel de heer Friedrich, na het opma ken van deze straflijst, zijn goede stemming had teruggekregen, zou deze spoedig weer ernstig verstoord worden. Aan het ontbijt trof hij alleen zijn dochter Lisa aan. De jongens waren naar school, de vrouw des huizes was wegéns hoofdpijn le bedgebleven, waarom Lisa haar moeder, die sedert kort haar eigen slaapkamer had, ver ontschuldigde. „Ach, wat, hoofdpijn!" viel dc vader haan in de rede. „Op haar leeftijd heeft nog me mand hoofdpijn." Lisa vergenoegde zich er mee, de schou< ders op te trekken, want zij had heden meer gewichtige zaken niet hem le bespreken. „Ik zou wel gaarne wenschon, vader, dal ik voortaan wat meer zakgeld kreeg." „Wit zeg je? Nóg al meer? Nu ben ik toch nieuwsgierig 0111 eens tc liooren waar dal voor noodig is." „Mijn studie begint meer te kosten, ik neem nu dagelijks zangles „Dagelijks? Dan moet je me dat maar la ten! Mijn geld is niel bestemd om uit 't raam gesmeten Ie worden." „Geld, dat voor uil doel besleed wordt, ij geen weggeworpen geld. Mijn leerares zegt dat mijn stem heel mooi is, en dat ik er de kosten van 'l onderwijs spoedig wel tienvou dig mee terugverdienen kan," antwoordde Lisa kalm. „Jij?" De oude heer keek zijn dochter mei do grootste verbazing aan. „Ja, ik, vader! ik heb u toch al meer ge- s-srrd dal ilc de deur uit wil. Waarom zou ik hier dag in dag uil in de Witte Zwaan blijven zitten, waar ik bijna nooit 'n sterveling ont moet? Ik voel me hier ongelukkig. Alles drukt op me, alsof ik in 'n gevangenis zit. Dat houd ik niet uit, cn ik wil ook niet be proeven óf ik 't kan uithouden! Ik neem nu al twee iaar zangles, met hart en ziel leg ik rac op de Kunst toe, Papa, en ik weet dat ik iels presteeren kan. Kort cn goed, ik wil naar 't tooneel!" Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1