|i° 2@Q Eerste BBad. 8|"° Jaargang, Zaterdag 13 Januari 1913. BUITENLAND. Ieder onzer bedenke, dat de kiezerskweek geen oogenblik mag vf orden uitgesteld. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. DE E EM LAN DER". Uitgevers: VALKHOFF Cot trggTiinri.uagrt'iiHEigfcMUM wi m1 i iimh sraznrBrapftmmt ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVERTENTIËN: Idem franco per post- 1«50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijk© nummers - <>.05. Dev.o Courant versohynt dagelijks, behalve op Zon- on Foestdag'-n. Advertent lën goliove men liefst vóór 11 uur, familio- advortontios cn borichten vóór 2 uur in to zenden. Dienstaanbieding 25 cent» b(j vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor bandol en bodrijt bestaan zoor voordeoligo bopalingow tot hot herhaald n«l vort ooien in dit Blad, bij nbounomont» Eeno circulaire, bovattoudo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. intercomm. Telefoonnummer 66. a O SB a Kennisgevingen. AANGIFTE VOOR PLAATSING OP DE KIEZERSLIJST. De Burgemeester der gemeente Amersfoort, Xoodlgt Uit: I. de mannelijke nwoners aer gemeente, om, eoo zij in een andere gemeente over hot laaist- verloopon. dienstjaar m eene der Rijks directe belastingen zyn aangeslagen (wat do grondbe lasting betreft in. cene andere of in meer ge meenten ie zamen lot een. bediag van teil min ste een gulden ho old som) aaarvan, uoor overlegging dor voor voklaau gelceke^de aanslagbiljetten, vóór 15 Februari a. s. te doen blijken. De aanslag dor vrouw geldt voor haren man die van minderjarige kinderen wegens goede ren, waarvan hun vader het vruchtgenot heeft, voor hur.nen vader. Aanslagen, waarvoor eerst na 31 December van het laats'verloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereikt, blijven voor p.aaising op uo kie zerslijst buiten aanmerking. II. do mannelijke inwoners dor gemeente die, op grond \an het bepaalde bij het vierde lid van art. 2 der wet, a.a iaede-eigtnaar van onroerende goederen eener t "verdeelde nala tenschap, waarvan hun aandeel in de grondbe lasting ten mins;* óéu gulden bedraagt, aan spraak-meenet to kunnen maken oiu op de kn> iorslijst geplaatst U wordenuaarvan vóór 15 Februari a. s. aangifte te doen op een kos teloos ter .Secretarie i erkrijgbaar biljet, onder overlegging van het aanslagbiljet of door den ontvanger e waarmei kt kosteloos af te geven dupLicaat daarvan, en van de noodige beschei den ten bewijze van het gemeenschappelijk be zit, welke bewijsstukken ïui de vaststelling der kiezerslijst a..: belanghebbenden wonen terug- gegoven. III. De mannelijke inwoners der gemeente, die aanspraak m*enen te kunnen maken om op ue kiezerslijst geplaatst te worden, krachtens artikel lb der welom daarvan vóór 15 Februari a. s. aan gif to te doen, dit zyn zij, die over het laats tverioopen dienstjaar m geene der Ryks directe belastingen zyn aangeslagen of wier aanslagen met vallen onder art. la der wet, «n voldoen aan de volgende voorwaarden lo. dat zij als hoofd van ecu geziu of ais alleen wonend persoon op 31 Januari uezes jaars sedert 1 Augustus van liet vorige jaar hebben bewoond krachtens huur een huis of een gedeelte van een huis, narvoor mot of zonder bij behooren den of m huur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen niet ter be .tuning besiém de weiKclijke huurprijs, per week berekend, ten minste heeft bedragen de som van 1.5Ü per wede (stads gedeelte; cu 1 per week (overige deel), of yvei achtereenvolgens in deze gemeente twee zoodanige huizen of gedeelten van huizen, of krachtens eigen dom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig vau tenminste 2i kub. Meter inhoud of 24000 Kilogram laadvermogen. Bij d© berekening van den werkelijken huur prijs, di© ook verschuldigd kan zyn in den vorm van contributie aan eene ccoperatuev© bouwver- eeniging, vindt geen aftrek plaats van de som, verschuldigd voor gas of waterleiding, ingeval deze in den auurprys 16 begrepen 2o. dat zij op 31 a ju nan dezes jaars sedert 1 Januari van het vorige jaar achtereen volgens bij met meer dan twee personen, onder nemingen, openbare of b.|Zonüere instellingen in dienstbetrekking of als inwonen e zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam ge weest zyn en als zoodanig over dat jaar een in komen inmben geuoUn van -1uu.(sUusgedeellej, f 300.— (overig deel). Bij de berekening van het inkomen wordt vrije woning of inwoning berekend op 75.— (stadsge deelte), f 37.50 (oveng deel), inwoning met vrije kost op f 275.— (stadsgedeel.e), f 200.— (overig aeel), eu enkel vrije kost op f 200.— (stadsgedeelte; en f 162.50 (overig deel), terwijl ten aa .zien van vrijen kost geeu rekei ing wordt gehouden met den Zondag of algemeen erk.ndc Chr;sie.ijke Fee tdagi- of, voor zooveel Israëlieten betreft, met den Sabbaih; of dat zij op 1 Februari dezes jaars in het ge- non zyn van een door eene onderneming, open bare of bijzondere instelling verleend penskeu of verleende lijfrente van gelyk bedrag met dien verstande, dat **oor hen die in béide gevallen verkeeren, zoo noodig ter bereiking van het vereisckte bedrag, het inkomen, het pensioen en de lijfrente worden samengeteld üo. dat zij op 1 F'ebruari dezes jaars sedert een jaar den dgendon., met recht vau vrij© beechikk 'g, hebben van ten iniusie f iOü (uonnnaal), ui geschreven m de Grootboeken der Nationale fcchuld of van ten minste f iO, ir. ge legd in do .Ryksposispaarbank, 111 eene geme.n- teJyke spaarbank of in eene spaarbank, beheerd dtcor net bestuur van i •.•••i!t>'per^:on.iijkhi-id bezittende vereeniging, van eene naamloos ven nootschap. an eene coojieraiieve vereenignif oi van eene stichting 4o. Jat zij met goeu gevol hebben afgelegd een examen, igesteld door of krachtens .'.e wet of aangewezen b:j algcmeenen maautrgal bestuur en al verhand staande met de oenoem- baarheid lot eenig ambt, do vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eemg bedrijf of beroep. De modellen dezer aangiften worden ter Secretarie dei ,<-meente kosteloos verkrijgbaar gesteld, en moeten door de belanghebbenden onderteekend worden. Ingeval een belanghebbende zijne handteeke- ning niet kan stellen, kan hij voista&n met het plaatsen van een Landmerk in tegenwoordigheid van riea Sec -otaris of van een door den Burge meester aangewezen ambtonasr ter Secretarie. Yoorts moe., door hen, dio hun kiesrecht gr on- in. op do hierboven onder 3o. genoemd* voorwaarden, bij de oan^ ften worden overge legd, eene door of van wc ge de directie van de wrootboeken der National© Schuld of den Di recteur der Rijkspostspaarbank of het bestuur der gemeentelijke of bijzondere spaarbank atce- geven verklaring. Le verklaring van den Di recteur der Rijkspostspaarbank of van het be stuur der gemeentelijke of bijzondere spaarbank wordt den belanghebbende toegezonden op schriftelijke aanvraag, met opgaat van het num mer waaronder en het kantoor alwaar het spaar bankboekje is uitgegeven. Ten slotte wordt aan belanghebbenden kennis gegeven, dat voor hen, dde krachtens vroeger ge dane aangifte op de loopende kiezerslijst voor komen, hernieuwde aangifto onnhodig is, indien de plaatsing op ddo lijst berustte op lo bewoning van een huis of gedvelie van eeu huis of van oen vaartuig, mits zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van het zelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen; 2o. genot van pensioen of lijfrente; 3o. beziti van eene inschrijving in do Groot- bcoken der Nationale Schuld of van een inleg in eene spaarbank -4o afleggen van een examen doch dat hernieuwde aangifto wel noodig is voor lien, wier plaatsing op de lijst berustte op lo. bewoning van eon huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, indien zij niet meer op 31 Januari hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonenof 2o. genot van inkomen in dien.-1betrekking, of als inwonende zoon, ui hot bedrijf of beroep der ouders werkzaam, hetzij met of zonder ge not van pensioen of lijfrente. Volgens art. 159 der kieswet moet vóór 16 Februari aangifte worden gedaan, indien 14 Fe. brnari op een Zondag valt. Amersloort, 13 Januari 1913. De Burgemeester voornoemd* VAN RAND WIJ CK. De Burgemeester eu Wethouders van Amersfoort, Gelet op arll. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van hel pub.iel», dat een door B. Th. Meyer, firma II. Wolteis, ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tol het uitbreiden van zijne drukkerij, door bijbouw van eene zetterij en binderij, in hel perceel, alhier gelegen aan het Iluvik No. 12, bij het kadaster bekend onder Se- lie E, No. 4854, op de Secretarie der gemeente ter vsic Ligt, eu dat op Vrijdag, den 31. Januari aanslaande, <lc3 voormiddag te half elf uren, gelegenheid ten Raadbuizc wordt gegeven om, ten overstaan van hel Gemeentebestuur of van óón of meer zijner leden, bezwaren tegen het uitbreiden vau de inrichting in tc brengen. Tot het beroep, bedoeld m art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de beslaande jurispruden ce, alleen zij gerechtigd, die o\eree komsdg artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of óén of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, den 17. Januari 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. VA-N RAND WIJ CK De Burgemeester en Welhoude.s van Amersfoort, Gelet op artl. 6 en 7 der Hinderwet. Brengen ter kciin.s van bet publiek, dat een door G. Brom ingediend verzoek, met bijlagen, om ver gunning tot hel oprichten vau cene rooktrij m het perceel, alhier gelegen aan de Puntenburg»r.r.an No. 35, bij het kadaster bekend onder Sectic L>, No. 2706, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dal op Vrijdag, den 31. Januari aanstaande, des voorm daags te lialf elf uren gelegen- d ten Raad- huize wordt gegeven om, ten overslaan van nel Geracenteoesluur of van óén of meer zijner leden, bezwaren tegen hel oprichten »aa de inrichting ju tc brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, lc Jid der Hinder vet, zijn volgens de beslaande jurispruden tie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomsdg artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of óen of meer zijner ieden zyn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, den 17. Januari 1913: Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretar.s, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. VAN RAND WIJ CK. Politiek Overzicht. SDe presidentsverkiszing Ln Frankrijk. Voor de negende maal sedert de tegenwoor dige Fransche republiek beslaat, is gisteren (ie nationale vergadering bijeengekomen voor de verkiezing van een president der repu bliek. Den 17en Februari 1913 zul het mandaat van een tegenwoordigen president Armand Fallières geëindigd zijn. De Fransche grondwet bepaalt, dat de ver kiezing van den nieuwen president moet wor den gehouden eene maand vooruat hel man- daal van den fungeerenden president eindigt. De verkiezing moet geschieden in het kasteel l% Versailles, waarin de leden van den Senaat en de Kamer van afgevaardigden als nationale vergadering bijeenkomen, om voor den duur van zeven jaren den nieuwen president te kiezen. De verkiezing geschiedt op zeer een voudige wijze. Zoodra het congres in de historische zaal, waarin nog de fauteuils le zien zijn, waarop eenmaal Thiers en Gam- belta hebben gezeten, is bijeengekomen, opent de voorzitter van den Senaat, die de vergade ring moet leiden, de zitting. Nadal het bureau, bestaande uit den Yuorzilt r en acht secreta rissen, zich heeft geconstitueerd, neemt ter stond het vcrkiczingswerk een aanvang. Het had aan één man gelegen om deze ver lezing geheel zonder strijd te doen plaats lebben. Wanneer Léon Bourgeois had gewild, dan zou hij thans zonder noemenswaardigen tegenstand als opvolger van Fallières zijn aan gewezen. Maar liij had vroeger reeds voor de eandidaluur bedankt, omdat zijne gezond heid hem niet toeliet het ambt op zich tc ne men. Ilij is daarbij gebleven en heeft in zijne weigering volhard, hoewel men bijna lol het laatste oogenblik getracht heeft hem daarvan terug te brengen. Er is dus strijd geweest, en al heeft die slechts kort geduurd en zich meestal achter de coulissen afgespeeld, het is een hevige strijd geweest. Uit de stemmingen, die in de reunion p: aière" van leden der linkerzijde van Senaat en Kamer zijn gehouden, heeft men gezien, dat bij de eerste stemming de stemmen over verschillende candidaten zich hebben verdeeld. Bij de tweede stemming ging de ovcrgroole meerderheid van de stemmen over op tie twee candidaten, die bij de eerste stemming aan het hoofd van de lijst ston den. Die twee zaten elkaar dicht op de hielen. De volstrekte meerderheid werd door geen van de twee verkregen, zoodal cene nieuwe vergadering inoest worden belegd op den vol genden dag oiu tc beslissen wie de uitver koren candidaat van de linkerzijde zou zijn. Men kent de cijfers; Pams, de minister van landbouw in liet nu aan het bewind zijnde kabinet-Pöincaró, verwierf 323 stemmen en bleef daarmee één stem beneden de volstrekte meerderheid; minister-president Poincaré zelf kreeg 309 stemmen en 14 stemmen waren ver deeld. Deze cijfers duiden aan, dal hel doel, waar mee deze reunion plénicre" was belegd, niet is bereikt. Men vindt in den uitslag van deze proefslemming volstrekt geen aanwijzing hoe üe stemming in de nationale vergadering zou 1 oopen. Iloe weinig de voorloopige stemming daarvoor een leiddraad kan zijn, blijkt, als men dc cijfers nagaat, waarmee moest worden gerekend. De Senaat telt Ihans 299 leden, want één zetel is vacant, de Kamer 593. Er zijn dus in 't geheel 892 presidentskiezers. Ei werd aangenomen, dal van dezen 880 zou den kunnen stemmen, zoodat voor de verkie zing van den president 441 stemmen noodig zouden zijn, 118 stemmen meer dun hel door Pams behaalde cijfer. Van Poincaré werd verlang.1, dat liij, op grond van d n uitslag der voorloopige stem ming, zou afzien van dc eandidaluur. Hij heeft dal niet willen doen en de uilkomst van dc verkiezing in dc nationale vergadering heeft hem in het gelijk gesteld, liet is ge bleken, dat e elementen, die zicli vercenig- den op den candidaat Pams, in dc „réuniuii pléniere" reeds al hunne krachten in het vuur hadden gebracht. Bij de beslissende stemmingen in de nationale vergadering heeft Pams in dc eerste stemming sle« hls en- kcLc stemmen meer gekregen dan dc 323, die in dc proeflemm.ng op hem waren uitge bracht; in de tweede stemming is zijn stem- mencijfer zelfs nog aanzienlijk gedaald. De overgrootc meerderheid v: n de reserve, die nog .ongebruikt was gebleven, heeft voor Poincaré gestemd, die gekozen is mei 483 stemmen, d. i. 53 stemmen meer dan de vol strekte meerderheid bedroeg. De gekozene va dc nationale vergadering is <.us Poincaré, die op grond van dit votum den 17en Februari als president der repu bliek zal optreden. Hij is in de politieke wereld geen onbekende. Raymond Poincaré is den 20en Augustus 1S50 geboren in Bar-le-Duc (departement MouseHij studeerde tc Parijs in de rechten. Hij begon zijne loopbaan als advocaat, en is de gerechtszaal met ontrouw geworoen, ai voexae hij zich meer aangetrokken tot de parlementaire tribune; hij is lid van de balie gebleven cn h eft, als hij geen regcerings- ambt bekleedde, zich met groot succès bezig gehouden met de rechtspraktijk. Het depar tement, waar hij geboren is, vaardigde hem in 1887 naar de Kamer af. Daar verwierf liij zich groot aanzien, minder \wg ns zijn aan deel in .en polilieken strijd, dan o or de helderheid waarmee hij de zaken placht tc behandelen en zijne mcening uiteen le zetten. Aan den naam, dien hij zich verwierf als re denaar in het parlement, heeft hij zijn zetel in de Académie te danken. In de Kamer droe gen zijne medeleden hem liet eereambt van eersten onder-voorzitter op, dat hij behield totdat hij in 1903 in den S.naat geko/en w.rd. Zijn eerste rcg. eringsambt was dat van ka binetschef in liet depart»ment van landbouw (1886—1887). Maar men o-ntdekte weldra, dal hij van het hout was, waarvan men ministers snijdt. Den 4en April 1889 werd hem voor hei eerst cene minister-portefeuille toevertrouwd. Sedert h eft hij herhaalde malen aan het hoofj van verschillende miristericele depar tementen -cstaan; hij is minister van onder wijs geweest en minist r van fina-nciên. In het door hem samengestelde ministerie, dat nu aan het bewind is en waarmee hij den 12en Januari van het vorige ja vr opgetre den, is hem, behalve het voorzitterschap, nog de portefeuille van builenlandsche za; en op gedragen. Nu is hij geroepen tot vervulling van de hoog te waardigheid van het land, cn op grond van zijne antecedenten mag men ze ker verwachten, dal hij dit n»euwc ambt waardie zal vervullen- Be ltnlkiiii-owrloi;. Athene, 17 Jan. Men bericht uil Phi- lippiades van den 15en: Grieksclie detache menten hebben gisteren Giyky bezet. Na eeni- dc Turkschc cn Albancesche contingenten te hebben verstrooid, werden Gordiki en een twintigtal omringende geiwecmcn genomen. S a 1 o n i k i, 17 Jan. Er heersoht eene grootc opgewondenheid in de streken Locde, Prizrend en Djakova. Servié heeft er troe pen moeten heenzenden. Prizrend staat in brand. Djakova moet belegerd zijn. Sofia, 1G Jan. Volgens dc Mir werd een hoogc oorlogsraad gehouden tcMustafa Pachu onder voorzitterschap van den Koning cn in tegenwoordigheid van den opperbevelhebber cn van de vier legerbevelhebbers. De raad be sloot dc operation te hervatten, wanneer na den stap van de mogendheden cn dc over handiging van het ultimatum der Balkansla- leii, die op dezen slap zal volgen, Turkije zich niet haast den vrede le sluiten op dc door de bondgcnoolen voorgestelde voorwaar den Een bericht uit Sofia over den in Muslapa Pacha gehouden kroonraad, waarin ibcsLolen is den oorlog tc hervatten als de slap van de mogendheden in Ko-nStaaUinopcl cn het daarop volgende ultimatum van den Balkan- bond zonder resultaat blijgt, voegt daaraan nog toe, dat een verder afwachten uilgcslo- Hen schijnt tc zijn met liet oog op de volks stemming, die geenszins den oorlog maar ein delijk zekerheid verlangt. Athene, 16 Jan. Bij koninklijk besluit is dc diadochus tol opperbevelhebber van de legers in Macedonië cn Epirus benoemd. De generaal Sapoendakis, die bevel voert oVfer het leger in Epirus, bereikt den 19en dc leeftijdsgrens. Saloniki, 17 Jan. (Van een bijzon deren correspondent van llavas). Volgens eene overeenkomst, die gesloten is tusschen Servië en Bulgarije voor de bepaling van de grens tusschen Servië cn Bulgarije in de streek ten westen van de spoorlijn Saloniki Uskub zou de grens zoodanig loopen, dat Kuprulu, Oohrida en Monastir Bulgaarsch worden. Niettemin handhaven dc Grieken steeds hunne aanspraken op Monastir, Dra ma en Kavala. Konstantinopel, 16 Jan. Men ge looft, dat de collectieve nota morgen aan dc Portc zal worden overhandigd. Alle gezanten hebben nu instruction ontvangen. Over dc stemming in Konstaotlnopel heeft de correspondent van dc Yossiischc Zl.g. le Londen vernomen, dat vo'Lgens bij dc leden der vredesmissie ingekomen berichten de grooic raad in Konstantinopel niet meer behoeft bijeengeroepen te worden; hij verga dert reeds geruime» tijd cn de kansen op eer.e vreedzame oplossing zijn belangrijk ge stegen. Vele Turken van .aanzien zijn voor het sluiten van vrede tot eiken prijs. Dus ook tot hel prijsgeven van Adrianopel. Wan neer de zitting van den groot en raad in goe den zin verloopt, dan kunnen de zittingen in Sl.-James Palace hervat wordien. Allen kijken naar Konstantinopel. Daar zal in de eerste dagen, misschien uren, het woord vallen, dat vced zal beslissen. In Londen kunnen alle betrokken «partijen slechts stilzitten en af wachten. De Turkschc verfeigenwoordiitgers op de vredesconferentie Reehid en Osman N'izami hebben eergisteren avond deelgenomen aan een maaltijd op de ambassade van Oosten rijk-Hongarije. Ook andere vredesondierhan- delaars waren daar tegenwoordig. Londen, 17 Jan. Reuter verneemt, dat heden namiddag de Duitschc ambassa deur de instructie heeft gekregen, dat hij moet samenwerken met de overige ambassa deurs bij de overhandiging van de nota der mogendheden aan Turkije. Ofschoon men de oorzaak niet kent van het uitstel, dal de aanbieding van de nota heeft ondergaan, ver zekert men, dat dit volstrekt niet is toe le schrijven aan verschil van inzicht, onder de mogendheden. Dc nota heeft, sedert zij uit Londen werd verzonden, geene wijziging ondergaan, beholv' eene kleine verandering, die eenige dagen geleden door Duitschland werd voorgesteld. Konstantinopel, 1 7 J a n. Dc ambas sadeurs van de mogendheden hebben beden namiddag gezamenlijk aan de Porte de nota overhandigd. De aanbieding van de collectieve nota der mogendheden, die gisteren is geschied, heeft linger op zich laten wachten, dan men had gewenscht en vorwadht. Tot rechtvaardiging van dit uitstel wordt uit Berlijn aan de Frankf. Zlg. géschreven: Wanneer hier en daar ongeduld over de langzame, herii- ldelijk vertraagde actie der mogendheden aan den dag is gekomen, dan mag men daarbij toch niet voorbij zien, dat In een toestand ah de tegenwoordige tijd winnen toch altijd iels winnen beleekent. en J dat misschien zelfs d» actie van de mogend heden niet zonder bedoeling bedachtzaam op touw is gezet, omdat men kan rekenen op het voorkomen van gebeurtenissen en stent mimgen, die het moeilijke werk van het slui ten van vrede zouden kunnen verlichten. liet kleine succes, dat een Turkschc kruiser in dc haven van Syra tegen een Grieksohen hulpkruiser heeft behaald, wordt in de pers hier ctn (laar zoo opgevat, dat daardoor liet zelfvertrouwen van Turkije cn zijn besluit om .tegenstand te bieden, zou kunnen worden verhoogd. Men kan daarlaten of deze ge beurtenissen op zee zulk cene uitwerking kunnen hebben. \Yi echter de berichten van den laalsten tijd over den toestand in Kon- stanlinopel heeft gelezen, kan zich niet ont trekken aan dc opvatting, d it zoowel de in wendige politieke toestand in Konstanti nopel als ook de locstand, waarin het Turk schc leger zich bevindt, cene hervatting van den oorlog nicl wenschclijk maakt juist van het standpunt van hen, die hel met Turkije .goed incenen en om redenen van rcëele po- 11 lick wonschon, dab het krachtiger zal wor den nadat de vrede eslotcn is. Van dit stand punt uit moet men ook de collectieve nota beoordeelen, die aan de Porte onder zekere voorwaarden, den a Islam (1 van Adrianopel aanraadt. Het antwoord van dc Porie op de nota zal over weinige da. en geschieden en dan zal men zien of er voor verdera on derhandelingen nog ruimte is. Uilgcslotcn h dat nog niet. Tot verklaring van hel standpunt van do Porie in de kwestie van Adrianopel en van de Egcïschc eilanden, wordt aan dc Neue Freie Prcssc van eene met dc regccringskringen nauw verbonden zijde mcdgedceld: Turkije wil dc stad, die voor haar niet grootc histori sche herinneringen verbonden is, onder geene omstandigheden prijs geven en haar bezit in Klcin-Azic nicl daardoor in gevaar brengen, dal hel dc daarvoor gelegen eilanden aan een vreemden, daarbij nog vijandelijk gezinden staat overlaat. Geen Turkschc regecring, al voelde zij zich nog zoo sterk, zou kunnen wagen een vrede lc sluiten, waarin zij af stand doel van Adrianopel en de Egcische eilanden. Zoowel in de Jong-Turkschc partij, die wel nicl openlijk maar des tc ijveriger op heimelijke wijze naar hel weder verkrijgen van de macht streeft, als ook in dc officieren- kringen vormt zich eene steeds krachtiger strooniing voor den oorlog, die ook de groote massa van liet volle begint mee tc sleepen» Deze chauvinislisch-militaire kringen willen van een vrede in 't geheel (ïiets weten, maar dringen aan op de voortzetting van den oor log. Heden is de regeering nog in staal aaa deze slrooming weerstand lc bieden; hare kracht zou echter in een oogwenk gebroken zijn, wanneer zij zou wagen, Adrianopel en de Egcïschc eilanden prijs tc geven. Turkije staat heden op het standpunt, dat dc voortzet ting van den oorlog hel geene zwaardere verliezen kan berokkenen dan zijn loop lot dusver en dat het nu met cene veel groolcre kans van slagen weder naar dc wapenen kan grijpen. Dit standpunt is aan de grootc mogendhe den bekend, cn dc vertraging in de overhan diging \an de collectieve nota is gedeeltelijlt daaruit le verklaren. De Hcstia, het officieuse orgaan te Athene, brengt een verontwaardigd artikel over het gedrag van dc Ilaliaanschc autoriteiten tegen de bewoners van dc door Italië bezette Egeïschc eilanden. Die hebben onder de Turk- sche heerschappij vrijer geleefd dan onder het tirannieke spionageslelsel van de Italia nen. Thans wordt aan dc bewoners elk tele grafisch verkeer met het moederland verbo den, liet briefgeheim geschonden, het aan den dag leggen van Grieksclie gezindheid en van den wensch naar vereeniging van de eilanden met Griekenland streng gestraft. De militaire gouverneur op Rhodos verbood, dat de school kinderen op hel nieuwjaarsfeest rondgingen om geld in lc zamelen voor dc Grickschc vloot. Op het eiland Symi werden de bewoners, dia op het Kerstfeest de Grieksche vlag hadden uitgestoken, gevangen genomen en geboeid naar Rhodos gezonden; toen de raad der oud sten protesteerde, werd hij eveneens in hech« fenis genomen Londen, 16 Jan. Reuter verneemt, dal Danew heden aan Joncscu hel antwoord van de Bulgaarsche regeering op de eischcn van Rumcnic heeft medegedeeld. Omtrent den aard en den omvang van de concessiën, dia Bulgarije bereid is tc doen, is niets uitgelekt. Jonescu gaat morgen vroeg rechtstreeks terug naar Bukarest; hij heeft zijne bezoeken aan Parijs, Berlijn en Weenen moeten afzeggen en zal het antwoord van Bulgarije aan zijne regeering overbrengen. Door Reuter geïnterviewd, zeide Jonescu, dat de kwestie op dit tijdstip niet is te berde gebracht met het doel Bulgarije in moeielijk- heid tc brengen. Bulgarije heeft daarover ook niet geklaagd. Sofia, 1 6 N o v. De Bulgaria zegt in staat tc zijn mede le deelen, dat de kwestiën, die tusschen Bulgarije en Rumenië in geschil zijn, eene gunstige oplossing naderen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1