DE EEMLAN Woensdag 22 Januari 1913. BUITENLAND^ FEUILLETON. Jonge Liefde. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 rogols f O.ttCK Elko rogol meer0.10# Dionstaunbiodingon 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto loiters naar plaatsruimte. Voor handol on bedryt bestaan zoor voordooiigo bepalingon tot het herhaald advortooron in dit Blad, by abonnement. Eono oiroulairo, bovattendo do voorwaardon, wordt op aanvraag toegozonden. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1«00» i Idem franco per post1 Por weck (mot gratis vorzokoring tegen ongelukken) - O.IO. 'Afzonderlijk© nummers 0.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. N° 204 Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Bureau: UTRECHTSCH EST RAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht Homeruie voor Ierland. De Ilomerule bill of, zooals in den officiee- len parlementsstijl de naam luidt, het „wets ontwerp over de regeering van Ierland," heeft thans alle stadia der behandeling in het la gerhuis doorloopen en is bij het hoogerhuis aanhangig gemaakt. Dit is de derde maal, dat deze bill voor het hoogerhuis komt. De beide vorige malen was het hoogerhuis in staat het tot stand komen van dezen maatregel te beletten. Sedert de grondwetsverandering van 1911 bezit het die macht niet meer. Het is nog slechts een opschortend veto, dat aan de Lords gebleven is; in twee achtereenvoi- gene zittingsjaren kan het een wetsontwerp verwerpen, maar wanneer het lagerhuis daar na voor de derde maal het wetsontwerp aan neemt, dan wordt het wet, ook zonder een toestemmend votum van het hoogerhuis. Men moet er nu dus rekening mee houden, dat ditmaal de wet, die gedurende tientallen van jaren een hoofdpunt van den politieleen strijd is geweest, zal lot stand komen. Deze Homeruie bill komt in de hoofdpun ten overeen met hare voorgangers van 1886 1893. De afwijkingen, inzonderheid in de lancieele bepalingen, zijn concessièn aan •u gewijzigden economisclien toestand. Ver- i genvvoordiger van de Kroon blijft, gelijk tot dusver, de onderkoning of lord-lieutenant. Nieuw opgericht wordt een wetgevend J.chaam: een uit 1134 leden bestaand lagerhuis, waarin Ulster 59 vertegenwoordigers heelt, ca een Senaat van 40 leden, die voor het eerst uoor de rijksrcgcering voor een bepaald aan tal jaren zai worden benoemd en geleidelijk /.al worden omgezet in eene door verkiezing samengestelde vergadering. De Kamers zul len slechts wetgevende macht kunnen uitoefe nen in zaken, die uitsluitend Ierland betref- ten. Voor de. bescherming van de protestanl- sche en Angelsaksische minderheid, die in Ulster is gevestigd, terwijl in de overige dee- .en van het land de bevolking overwegend Keltisch en roomsch-kalholiek is, zijn bijzon dere voorzorgsbepalingen opgenomen. De lord-lieutenant krijgt als hoofd van het uit voerend gezag het recht, op last van de rijks- regeering tegen iedere wet zijn veto uit te brengen of haar in werking treden uit te stel len. Bij verschil van nieening tusschen de bei dt huizen moeten gemeenschappelijke zittin gen gehouden worden. Binnen zekere grenzen kan de wetgevende macht de rijksbelastin gen verminderen of opheffen en de verbruiks belastingen veranderen. Totdat het jaar- lijksch tekort van de Iersche huishouding, ihans bedragende H millioen p. sl., dat uit de Bijksschatkisl moet worden bijgepast, zal zijn verdwenen, zullen de belastingen van rijkswege worden geïnd. In verband met de oprichting van het af zonderlijke Iersche parlement, zal in het rijks- parlement te Londen het aantal Iersche afge vaardigden in het lagerhuis, dat tot dusver 84, bedroeg, tot 42 worden teruggebracht. Ierland zal dus in de toekomst al zijne be langen zelf kunnen regelen, die niet bepaalde rijksbelangen zijn. Het treedt tot zekere boog ie in eene bondsverhouding tot de overige De schoonste bloemen bloeien het kortst. ROMAN VAN RUDOLF HEKZOO 22 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. „Ik ken dien heer nie>t en ik ben ook vol strekt niet nieuwsgierig naar hem," sprak zij snel en met iets spottends in haar toon. „Maar 'n vriendin van me, freule Von Wald, ■die haar vrijen lijd aan letterkundigen ar beid besteedt, heeft 'n roman geschreven en aan de courant aangeboden, waaraan graaf Schoner, als ik me rui et vergis, medewerkt Wanneer de gelegenheid zich mocht voor doen en iu kondt misschien, dóór tuisschen- komst van uw vriend, bij de redactie eenige belangstelling voor dat vlijtige jonge meisje wekken, dan. zoudit u daarmede 'n goed werk verrichten. Is n misschien bereid 'n beetje mee te helpen?" „Beste juffrouw," stamelde Barenfeld, met moeite zijn woorden kiezend, „u kunt aan freule Von Wald mededeelen, dait z>ij op mijn zwakke hulp kan rekenen. Ik spreek graaf Schoner van avond nog." „ik dank u hartelijk." zei Lisa, hem vrien- deliik de hand reikend. Intusschcn waren ze tot -vóór het huis ge naderd. deelen van het rijk. Het ligt in de bedoeling gaandeweg eene dergelijke regeling ook te maken voor Engeland, Schotland en Wales, zoodat men in het gcheele vercenigde konink rijk zal krijgen zelfbestuur voor de landsbe langen, terwijl de rijksbelangen gezamenlijk bestuurd en de lasten daarvan gezamenlijk ge dragen worden. Deze Homerule-wet voor Ier land is als de eersle stap daartoe aan te mer ken. Nu ia het woord aan het hoogerhuis. Daar zal het wetsontwerp den 27eii Februari in behandeling komen. Vier dagen zijn daar voor bestemd en aan het einde van deze die- ba tten zal het wetsontwerp verworpen wor den. Daarmee zal voor deze zitting de zaak van de baan zijn. Maar de Lords hebben niet meer, zooals in de dagen van Gladstone, de macht de liomerule ten val te brengen. In de nieuwe zitting van het parlement, die in de tweede week van Maart zal worden ge opend, zal de Homeruie bill weder worden ingediend. Dan zal het met dit wetsontwerp evenzoo gaan als ditmaal. Het lagerhuis zal het wetsontwerp aannemen, het hoogerhuis zal het verwerpen. Maai* als in de zitting 1913/1914 het tegenwoordige lagerhuis nog in wezen is, dan zal de Homeruie bill voor de derde maal door hel lagerhuis worden aangenomen. Dan behoeft het hoogerhuis zich er niet meer over uil te spreken; het voor de derde 'maal bekrachtigde besluit van het Lagerhuis heeft niet de sanctie van hel hoogerhuis noodig om kracht van wet te erlangen. Wanneer dus tot dien lijd eene politieke krisis wordt vermeden, die de ont binding van het lagerhuis na zich zou slee pen, dan zal in de zitting 1913/1914 aan de JJomerule voor Ierland de wettelijke sanctie niet meer kunnen worden onthouden. Dan zal de groote vraag komen: Zal de invoering van die wet kunnen geschieden langs vrcedzamen weg? De oppositie heelt in de nu geëindigde debatten hoog doen klin ken de bezwaren, die de mannen van Ulster hebben tegen de invoering van een in zuiver Iersche zaken-zelfstandig lersdi parlement. -Zij meent, dat die bezwaren zóó groot zijn, dat de Ulstermannen tegen de wet in opstand zullen komen, en het laal9le woord, dat Bo- nar Law, de leider van de oppositie, sprak in deze debatten, hield de vraag in: Kan de regeering op hare eer verzekeren, dat deze wet zonder bloedvergieten aan Ulster kan worden opgelegd? Daarop gaf de minister van Ierland Bir- rell ten antwoord, dat hij niet ontkende, dat konderduizenden Ulstermannen grooten te- gezin hadden in het Iersche parlement, dal deze wet in 't leven zou roepen. Maar hij kon zich niet voorstellen, dat iemand, die den feitclijken toestand kende, kon denken dat de tegenwoordige manier om Ierland te re- geeren kon blijven voorlgaan. De tegenwoor dige toestand was zoo belachelijk, dat geen ander dan een Engelschman hem zou dulden. Hij betreurde, dat de oppositie de regeering niet had geholpen bij de oplossing van dii groote vraagstuk. De regeering zou volkomen bereid geweest zijn ieder voorstel, dat werd gedaan, te onderzoeken. Hel recht, dat de oppositie vroeg om deze groote nationale beweging tem val te brengen, steunde op aan matiging. Dit wetsontwerp was de eenige bruikbare oplossing om een blijvend consti tutioneel bestuur van Ierland te verzekeren. Terstond op deze woorden volgde de eind- „Tot weerziens, meneer Barenfeld." Met verlegen blikken zag hij haar na, tot dat zij in de poort verdwenen was. Als in een droom begaf hij zich vervolgens'door de apotheek naar het kantoor. De heer Rose stond achter de toonbank en zag er uit alsof hem een geest verschenen was. Wat beleel^nde dat? Juffrouw Lisa en de procuratiehouder, die samen van een wan deling terugkeerden en elkaar de hand druk ten? Of dit wel slrooken zou met de opvat tingen van den patroon? Nadat Barenfeld even op het kantoor was geweest, stapte hij de plaats over, om naar zijn kamer te gaan. Bij het pakhuis *was Do- rus nog druk aan het werk. Zonder een woord te zeggen, stopte de procuratiehouder hem een thaler in de hand. Maar bij de ka merdeur had de knecht hem reeds inge haald. „Weet u wel wat u me daar in gedachten gegeven hebt, meneer Barenfeld?" riep hij hijgend. „Nee." „Ik begreep er ook al niets van. Als 't Han- nus geweest was, dan hadt u naar het geld kunnen fluiten. Hier is 't terug." „Ik heb 't je toch gegeven, Dorus?" „Meent u dat? 'n Heeler thaler?" Hii nam haastig zijn.pet af. ..Zeker meen ik dat. 't Is vandaag een ge denkdag voor me. En laat me nu verder met rust." Hij trad naar binnen en sloot de deur ach ter zich dicht. Buiten jubelde Dorus en wierp zijn ,pet in de lucht. Vervolgens sloeg nj met geweldige slagen een hoepel oan een val en brulde met een stentorstem! stemming over het wetsontwerp, waarbij het met 110 stemmen meerderheid (307 tegen 257 stemmen) werd aangenomen. De Balkan-oorlog. Athene, 21 Jan. Generaal Sapoendjakis heeft de hoogte van Lofcesti en Lcssani bezet- De vijand trekt zioh met groote vonliczing te- rug. Verscheidene andere punten zijn teven- eens bezet. Port Said, 21 Jan. Het schijnt, dat de Hamidich, na Syra te hebben verlaten, naar Beiroet is gegaan. Daar kapte het schip hol anker bij het zien van een /naderenden krui ser, waarschijnlijk de DuiL9che kruiser Bres* lau, dien het voor een Griekstohen kruiser hield; het vertrok in groote haast. Zaterdag avond bespeurde de Hamidieli twee torpedo jagers; in de onderstelling, -dal dit Grieksclie schepen waren, vluchtte <le JlamiLdieli naar Port Said, Konst-anitinopel, 21 Jan. Volgens inlichtingen van ooggetuigen over het zee gevecht van 18 Januari, die in de dagbladen zijn opgenomen, is de Turksche vloot de üardanellen uitgegaan om de Averow in de baai van Moedros te verrassen. Het Griek sclie sclfip werd op tien mijlen afstand in volle zee gezien. De Turksche schepen Hai- reddin Barbarossa en Torgoet Reis openden het vuur. Een schot van de Averow trof op de Barbarossa de eetzaal van de officieren; 4 officieren en 78 matrozen werden gewond, 4 officieren en 27 matrozen gedood. De onl- ploüing van dit projectiel veroorzaakte eene brand, die snel werd geblusoht. De twee Turksche pantserkruisers bombardeerden de Averow. Weldra werd een groote bres op gemerkt in het achterschip, waarvan de groo te maist werd vernield. Twee Grieksclie tor- depojagers werden beschadigd door projec tielen van de Messoedie en een Turkschen tor pedojager, die daarna overgingen tot een algemeenen aanval en de Grieksche torpe- dobooten op de vlucht joegen. De Turksche pantserscihepen zijn weer aan den ingang van de Dardanelleii gekomen. De schade, die de Barbarossa geleden heeft, zal niet noodig maken dat het schip naar de werf wordt ge bracht Londen, 21 Jan. Reuter verneemt, dat de vergadering van ambassadeurs morgen voor hel eerst de kwestie van de bepaling der grenzen van Al/banie zal bespreken. Ko ns t an ti n o p el, 21 Jan. De minis terraad heeft besloten morgenmiddag den divan (groóten raad) in het palcis bijeen te roepen. De leden van het kabinet drukten verschillende meemingen uit, zoowel over het beginsel zelf der bijeenroeping van eene bij zondere vergadering die haar advies zal moeten uilbrengen, als over de personen, die zullen worden opgeroepen, en over de be voegdheid van de vergadering. Er zijn om streeks honderd uitnoodigingen gedaan. Uit- genoodigd zijn de senatoren, behalve de Bul gaarsche, Servische en Walachische, de af- deelingsvoorzilters van den raad van state, de senuals-presidenten van het hof van cas satie, twee mohammedaansche kerkelijke waardigheidsbekleedcrs, twee mohamme daansche oud-algevaardigden van geestelij ken stand, de chef en de onderchefs van den generalen staf, de gewc'zcn commandant van het oostcrlcger AbduIJa Pacha, de onder- Ein freies Leben führen wir, Ein Lobcn voller Freuden. Maar ogenblikkelijk vloog er boven in het woonhuis een venster open. „Wil je me dadelijk met dat gebullc -op houden!" klonk de nijdige stem van den apo theker. „Schreeuw voor mijn hart op straat bij je collega's, maar niet in mijn huis. Dat is me te dinaiiT' En het venster werd weer dichtgeslagen. Het geza van den vroolijken knecht was reeds bij het eerste woord van den patroon vers'omd. Zoodra evenwel het gevaar gewe ken vas. bracht hij zijn vinger naar het voor hoofd, als hij daar (hel zweet wilde wegwis- schen; maar tol Pfalzdorf, die lachend langs hem heen liep, zei hij op Ircurigen loon: „Gek! Stapclgak!" Nu bevestigde hij den hoepel zonder ge zang om het vat,, maar hij hamerde er zoo hard mogelijk op los. Intusscihen had Barenfeld zich op een stoel laten neervallen en drukte de handen vast voor de oogen. Was dit nu de liefde, die zioh zoo onverwacht kwam openbaren, de liefde die hem tot nu toe met rust had gelaten, waarvoor hij geen lijd had gehad gedurende zijn ingespannen arbeid, om zich een positie in de maatschappij tc verzekeren? Nog snoof hij van zijn hand den zaohten geur van Lisa's handschoen op, en hij drukte er de lippen tegen. Hij was ten prooi aan een hevige ont roering. Hij, de correcte handelsman, de man die in vele gezelschappen verkeerd, en de wereld rondgereisd had, hij kwam zich- zelve plotseling onbeduidend voor tegenover dit meisje, wier fierheid en aanmatiging hem vaak gehinderd hadden, en waarnaar ziin ziel des ondanks vurig verlangde. staatssecretarissen aan de departementen van binnen- en buitenlandsehe zaken, prins Sabah Eddin. De raet-roohammedaansche hoofden van kerkgenootschappen zijn niet uitgenoo- digd. Men verzekert, dat de divan niet geroepen zal worden mecningen kenbaar te maken, die het kabinet kunnen binden. De regeering zal slechts den militairen en den financicelen toestand uiteenzetten; zij zal de diplomatieke correspondentie met de Turksche ambassa deurs mededeelen, de verklaringen van de vreemde ambassadeurs van vóór het begin van den oorlog af, met name de verklarin gen van Sasonow, de rapporten van den ge neralen staf en de adviezen van achtereen volgende oorlogsraden, over dc opportuni teit der hervatting al dan niet van den oor log. De regeering zal ook haar besluit uit eenzetten; zij zal' de personen, die hare in zichten deelen, uitnoodigen haar te steunen in hare taak. De vergadering zal dus meer het karakter dragen van het verschaffen van inlichtingen. Dc uitslag van de vergadering zal worden medegedeeld aan den sultan, die terwijl de vergadering plaats heeft, zich zal omringen van de oudste keizerlijke prinsen en daarna een familieraad zal houden. De regeering zal eene mededeeling over de genomen be sluiten met eene toelichting bekend maken. Do diplomatieke stukken en de rapporten van den generalen staf zullen worden be kend gemaakt na den vrede in den vorm van een roodboek. Men zegt, dat de bijeenkomst, die de sul tan met de prinsen gisteren in het paleis heeft gehouden, ook van zeer groot gewicht was. Konstantinopel, 21 Jan. Men zegt nu openlijk aan het ministerie van buiten landsehe zaken, dat de regeering besloten heeft Adrianopel zonder meer af tc staan. Men gelooft, dat het antwoord van dc Porie op de nota van de mogendheden overmorgen zal worden overhandigd. De Ikdam zegt, dat de Porte aan de mogend heden zal vragen of de bondgenooteu niet, zelfs nadat zij den raad van de mogendheden heeft aangenomen, andere pretentiën zullen stellen. De Porte wil ook weten van welken aard de financieele steun zal zijn, die door de mogendheden is toegezegd. De vertegenwoordiger van «de PoJAtiiS/che Korrespondenz heeft door het inwinnen van inllichtingen op verschillende plaatsen vast gesteld, dat het antwoord van de Porte door een uiterst beleefden en zaohten toon de mo gelijkheid zal 'bieden tot voortzetting von de onderhandelingen. Intusschen zal het alle om standigheden aanvoeren, die spreken tegen de vervulling van de voorwaarden der Balkan- (staten, voornamelijk wat Adrianopel betreft, en den mogend/heden hunne tegenwoordige houding als partijdigheid ten nadeole van Tur kije voorhouden. In ernstigen vorm zal de aandacht van de mogendheden gevestigd wor den op den treuriigen toestand van de moham medaansche bevolking in de door de Balkan- stalen bezette streken. Donderdag 23 Januari wordt genoemd als dag, waarop het antwoord van de Porte op de nota der mogendheden zal worden inge diend. Als de vrees mocht worden bewaar heid, dat het antwoord afwijzend zal zijn, dan Er .ging 'hem een rilling door die leden. Hij ademde de lucht in, die hem omgaf, en ladhte pijnlijk. Hoe had Schoner zich daarover ook onlangs zoo typisch uitgedrukt? O, ja! Het rook hem hier te veel naar kamille! Dit zelfde moest ook Lisa ondervinden. Het was hem nu zoo duidelijk! Zij wiiDde iets van de wereld zien, van het volle, zonnige leven, na- dal zij zoo lang in dit duffe, 'burgerlijke kringetje was opgesloten gehouden. En hij? Hij verlangde naar een eigen tehuis. „Met andere woorden, Konrad," dacht hij in stilte, terwijl hij zich gereed maakte om naar tafel te gaan, „ben je hard op weg om 'n blauwtje te loopen." Dorus had reeds lang gehoor gegeven aan de roepstem van ide knappe keukenmeid, en liet zich door haar een flinke portie opschep pen. En onderwijl kneep hij haar eens in de roodie wangen, om haar aan te moedigen hem toch vooral goed te bedienen, een middel dat aiog nimmer gefaald had, omdat zij, op wie het wend loegcpaist, er alles hij, denken kon. Juist wilde hij zijn buit triomfantelijk in zekerheid brengen, toon hij in de gang de juffrouw ontmoette. Hij drukte zijn dampend pannetje tegen die borst en maakte een 'hou terige buiging. „Wel zoo, Dorus," sprak zij, hem vriende lijk toeknikkend, „wat was jij zooeven bui tengewoon vTOolijk. Heb je soms dels uit de loterij .getrokken?" „Nu, juffrouw, zoo goed èls," en 'hij haalde den thaler udl zijn zak. „Dien heb ik van me neer Barenfeld gekregen, zóó maar. Hij heeft me den tbaler maar zoo in de hand gestopt." „,'n Héélen thaler? En weet je dam niet waarom?" zou men voor den ven leren loop van dc krt» sis het volgende kaleiKkirium krijgen: Ant woord .van de Porte 23 Januari; bijeen roejNitfl van de vredesconferentie om de weigering formeel vaisl te stellen 25 Januari; stellen van oen tweeduagscli ultimatum 20 Januari; op zegging van den wapenstilstand over vier da gen, 29 Januari; afloop van den termijn 2 Fe bruari. Daaruit blijkt, dat srrlfs dn liet -ergste geval de gohcele volgende v, rog beschik baar zou zijn om in Ie grijpen ten einde de wede ru it har sti n g van de vijandelijkheden tl verhoeden. Dc minister van oorlog v sim Pftcha heeft in dc bladen eene verklarir laten opnemen, ddc tegenspreekt, dat hij zou zijn overgegaan tot eene partij, dlu hem nu als werktuig zou dienen. Hij wijst de verwijlen af, die des wege in anonieme brieven Icge'i hem gericht zijn. Dc verklaring heeft 'betrekking op ge ruchten, dal er lusschon den minister en Jong-Turkcn verslandhouding zou bestaan. L o n 1 e nj 2 1 J a n. De Bulgaarsche mi nister van financiën Theodorow is in Lon den aangekomen. Reuter is gemachtigd t« verklaren, dat hot bezoek van dozen minis ter volstrekt niet in verband slaat met di vredesonderhandelingen. Hij heeft de reis naar Rusland en Engeland ondernomen met het doel dc finandeclo klingen te polsen over het aanhangige plan van eene Bulgaar sche leening, die niet hel karakter zal heb ben van een© ooiiogsleeniug, maar van eene groote financieele operatic, met het doel eenige lecningen te converteeren en geld te verschaffen voor verschillende ondernemin gen, voortvloeiende uit den toestand bij hce einde van den oorlog. Budapest, 21 Jan. De Pester Lloyd bericht uit Weencn, dal Bulgarije geneigd is een. stuk van zijn gebied aan Rumenië af te staan. Intusschun beschouwt Rumenië hel voorgestelde stuk niet als voldoende. De Rumeensclic minister Jonescu, die Zon dag van zijne reis naar Londen in Bukarest is teruggekeerd, lieeft gisteren in den minis terraad verslag gegeven van het resultaat zij ner besprekingen met dcii Bulgaarsclien ge volmachtigde Dancw. liet Bulgaarsche ant woord komt niet overeen met dc opvattingen van de Rumcensche regeering, maar men ge looft niet, dat dit het laatste woord van BuF garije bevat. In Rumeensche kringen te Lon* den wordt verklaard, dal het afbreken van de onderhandelingen niet is te vrcezen; de Ru- meensche gezant Mishu zal ze waarscliijnlijk spoedig hervatten. Een der Bulgaarsche ministers heeft aan den correspondent van de Köln. Ztg. te Sofia verklaard, dat het voorbarig is van bijzon derheden der toekomstige schikking lusschea Bulgarije en Rumenië te spreken. Zeker is al leen, dat de regeling tot stand zal komen, om dat de beide partijen de tradilioneele vriend schap wenschen te bewaren. Een afstand vaa Bulgaarsch gebied is geheel onmogelijk, want dat zou in strijd zijn met de grondwet en nooij door het volk goedgekeurd worden. Rome, 21 Jan. De Popoio Romano schrijft aan eene beursmanoeuvre de gerudi* ten toe over de mobilisatie van het zesd „Noe, juffrouw. Hij kwam regelrecht uit dn stad en 'liep zoo -droonnerig over -de plaats Toen ie me zag en ik hem groette, slopte-d-ii "t geld maar zoo in mijn band, 'n Beste man^ die meneer Konrad, 'n beste kerel, ook zon der dat ie me 'n thaler geeft Ha) zed ine dat "t vandaag 'n gedenkdag voor Ihem was. Zeker goeie zaken gedaan in dc stad.' En tevreden mompelend, .ging dc vroolrijke knecht met zijn potje verder. ,,'n Gedenkdag herhaalde /Lisa. „Zott hij daar soms mee bedoelen Zij hoorde de heeren reeds /aankomen <m had nu .ge-en tijd er verder over na te don ken. De heer Friedrieh had zich genoodzaakt gezien, de rol van den mokkendJen Zcus te la/ten varen, om den provisor igedurende het avond-eten af te lossen. Deze at reeds vooruil. ten einde den pa Ir oan niet al te lang a'lüieen te laten. Toen Ba/reniëkl en Pfalzdorf birvnen- kwamen, was bij al kiaar en veegde zioh den mond met zijn servet al. „Wat /i'k vragen wilde, meneer Barenfeld, mag ik féLioitecren?" „U moogl u zelve geluk wenschen," ant woordde /de aangesprokene met een mede- Lijdenden blik op den mageron provisor, ik uw zotteklap vandaag nog wil aanihoo- ren." „Er zijin 'n massa klanten In de apotheek, meneer Rose," decfldie Hcinrlch. beleefd mode. „Meneer Friedrieh kan t alleen bijna me. af ,Jongmenschantwoordde dc provisor mtt gemaakte fierheid, „u hebt toch zoo junsl wel uit den mond vaai uw voortreffelijken Leermeester «ehoord, dat hier (ieder zich al leen met zijn eigen zaken te bemoeien heeft?" Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1