BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. Donderdag 28 Januari 1913. N° 205 „DE EEMLAN ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l-OO. Idem franco per postl.SO. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. 'Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advortentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regels f 0.00* Elko rogol moor O.lö» Dienstaanbiedingen 25 cent» bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Yo'or handol on bodryt bestaan zoor voordooligo bopalingea tot hot horhauld advorteoron in dit Blad, bij abonnoinunt Eene oirculairo, bovnttondo do voorwaarden, wordt Ofc aanvraag toogozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. II Jaargang* Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders ven Amersfoort brengen ter openbare kennis, dat bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Leusden van 13 Januari 1913 aan A. Ebbing en zijne rechtverkrij genden onder voorwaarden vergunning is verleend tot oprichting van een rund- en varkensslachterij In hel perceel, plaatselijk gemerkt wijk A, no. 161'. kadastraal bck?nd op Sectie A, no. 667, met bepa ling, dat de inrichting binnen den lijd van drie maanden na dagtcekening van genoemd besluit vol tooid en in werking gebracht moet zijn. Amersfoort, 20 Januari 1913. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort De Secretaris, De Burgemeester, 7. D. WERKMAN. v. RANDWIJGK. MILITIE. VRIJSTELLING VAN GEESTELIJKEN, ENZ. De Burgemeester der gemeente Amersfoort brengt ter kennis van belanghebbenden, dat vrijstelling van den dienst bij de militie wordt verleend lo. aan den geestelijke, den bedienaar van den godsdienst, den zcndcling-leeraar, den broedcr-dia- koon \an een godsdienstige vereeniging en den Roomtch-K nth olieken ordebroeder, die tot een bin nen het Rijk gevestigde kloosterinrichting behoort 2o. aan <len student in de godgeleerdheid en deii zendeling-kweeke'ing, die aan een bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen inrichting van onderwijs lot geestelijke, tot bedienaar van den gods dienst of tot zcndcling-leeraar wordt opgeleid, en aan den proefbroeder, die tot brocder-diakoon van een godsdienstige vereeniging wordt opgele d. Wie geacht worden een dezer hoedanigheden te bezitten, is omschreven in een tweetal tabellen, dio door belanghebbenden ter secretarie dezer gemeen te kunnen worden geraadpleegd. Door of vanwege dengene, die op grond van een dezer hoedanigheden vrijstelling verlangt, moet een verklaring, waaruit hel bezit dezer hoedanigheid blijkt, worden ingeleverd bij den burgemeester der gemeente, waar hij voor de militie is ingeschreven of voor welke hij heeft geloot. De verklaring moet zijn ingericht overeenkomstig een model, waaromtrent ter secretarie der gemeente Inlichtingen kunnen worden verkregen. De inlevering moet geschieden lo. vóór 1 April van het jaar, waarin het inschrij vingsregister is gesloten, ingeval de reden van vrij stelling aanwezig was op 21 Maart van bedoeld jaar; 2o. in de maand November van het jaar, vooraf gaande aan dat, waarin de belanghebbende zou moe ten worden ingelijfd Ingeval de reden van vrijs leling is ontstaan r ;chen 21 Maart cn 1 November van eerstbedoeld Jaar: h. r .il hij opnieuw vrijstelling vraagt en hij bij r d<- eerste maal verkeerde in het geva!, omschreven onder o binnen eene maand nadat de reden van vrij- s'piling is ontstaan, ingeval d t heeft plaats gehad op of na 1 November van het jaar, waarin hij is of zou moeien worden ingelijfd 4o. in de maand, op één na voorafgaande aan die, waarin de loopende vrijstelling eindigt, ingeval hij opnieuw vrijstelling vraagt cn.hij bij de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder 3o. Voor hem, die vermeld is op het inschrijvings register voor de militie, dat laatstelijk gesloten is, en op 21 Maart na de sluiting een der voornoemde hoedanigheden bezit, moet de verklaring oo genoem den datum worden afgegeven of moet -Thans uil de verklarng blijken, dat de toestand, die grond tot vrijstelling oplevert, op dien datum aanwezig was Voor hem, die eerst later een van bedoelde hoe danigheden verkrijgt, meet in de verklaringen de toestand worden vermeld, gelijk die is op het o ogen blik der afgifte, en mag de a fig fte niet geschieden vóór het tijdvak, binnen hetwelk de verklaring moet worden ingeleverd. Omtrent de vrijstelling van de hiervoren bedoelde Dersonen wordt beslist door Gedeputeerde Sta'.en, *oo de reden van vrijstelling aanwezig is op 21 Maart van hel jaar, waarin hel inschrijvingsregister 1 gesioten is; anders door de Koningin. Deze vrijstelling wordt aanvankelijk slechts t ij d e- I ij k cn wel ten hoogst o viermaal voor een jaar en daarna, zoo de grond voor de vrijstelling ook bij üe ten vijfden male te nemen beslissing nog aanwe zig blijkt, voorgoed verleend. N. B. Wat geldt voor hen. die voor het eerst zijn ingeschreven, geldt ook voor hen, die voor de lich ting van het volgend jaar opnieuw zijn ingeschre ven. Tot dezen behooren o.a. zij, die het _%rig jaar tijdelijk zijn vrijgesteld bij eene uitspraak van Gedeputeerde Statea, die vóór 1 September onher roepelijk is geworden, of bij een Koninklijk besluit, flat vóór dien datum is genomen op een ingesteld beroep. Amersfoort, 21 Januari 1913. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWTJOK Do Burgemeester vnn Amersfoort brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat in de gemeente Snel- rewaard een geval van mond- en klauwzeer rs voor gekomen. Amersfoort, 22 Januari 1913 De Burgemeester voornoemd, v. RANDWIJGK. Op weg; naar de Nederlandsclie Republiek? De jongste Presidentsverkiezingen in de Vereenigide Stalen en Frankrijk zijn zeker niet bevorderlijk tgeweest aan de propageering van de repubLikeinsohe idee in Europa. Eerder ge- looven wij, dot èn de verkiezingsstrijd in Ame rika, waar de politieke hartstochten van heel heit voJik dn laaiend en gloed uitbarstten en de candid aden voor hel heet begeerde president schap 't land doorkruisten, als verwoede con currenten tegien elkaar opbiedende, èn de pre- sldenitskeuze in Frankrijk, waarvan het weer zinwekkende intrigue-spel weken, lanjg de dag bladen vulde, dén studeerkamer-republikein tot herziening zijner 'denkbeelden genoopt zul len hebben. Die beide laatste presidents verkiezingen rijn allerminst in staat geweest om te overtui gen van het heilzame der, zij het ook indirec te, volkskeuze van hel staatshoofd, gelijk in de Vereenigde Staten geschiedt, noch van het nut der verkiezing door de parlementsLedon naar Fransch recept Van beide gaat oven. weinig bekoring uil en wij gielooven, diait de hoeren republikeinen wijs zouden bandelen, indien zij voonloopig hun propaganda staak- iten, totdat de tijden hun misschien wal gun stiger worden. Al bestaat er in ons vaderland geen repu- hlikeinsche partij zelfs de S. D'. A. P. stelt afschaffing van het koningschap niet voorop het kan ons toch niet ontgaan, dat hier en daar achter 'n muur of heg of op n verbor gen plek 'n aar ld - orangislisch vuurtje gestookt wordt, en vooral met nat bout gestookt wordt, opdat de repuihlikeiiibsche rook maar goed over do vlakte sla. Maar veel succes heeft dit noig niiet. De band tussohen Nederland en Oranje is nog be hecht, ons volk is te Oranje gezind en de dmteLLeclueelen in ons land zijn be nuchter om zich te laten verblinden door de oogensdhijnlijke voordeelcn aan dten repu- bliikeinsohen regeeringsvonu verbonden en wat wel de voornaamste faotor is, 'n consti tutioneel koningschap en 'n vrijzinnige reigce- ming zijn de krachtigste voorbehoedmiddelen tegen republdkeinsche propaganda. 'n Volk, dat 'geleerd he»eft zelfstandig te denkon cn «zicli dus niet spoedig door dema gogen zal laten opzweepen, zal moor vertrou wen hebben in den streng-consLilutioncelcn vorst, «die ai«oh boven alle partijen woel te stellen, dan in 'n president, die na ve»ol goïn- trigueer en heiligen strijd uit de toevallig bo vendrijvende partij gekozen, 'n partijman is en blijven zal. En indien men ons tegtenvoert, dat president en constitutioneel vor9t toah beiden ledepoppen zijn, dam zouden wij de vraag willen stellen, waarom dan het heel© land om de zooveel jaren ter wille van 'n iedepop in beroering gebracht moet worden, waarom het symbool vain het gezag dan «iru plaats van dem eerbied den sport der natie deelachtig moet worden. Ook «hel argument, dat bij keuze aan ,/leu meest bekwame" do hoogste macht in den staat opgedragen lean worden, hoeft voor ons geen waarde: de par tij, die toevallig de sterkste i<s, zal ,yden meest bekwame" wel steeds in eigen gelederen zoe ken en Frankrijk leert, dat zei is parti}g<cnoo- len onderling het vaak zeer oneens zijn, wie wel „de moest Ibekwame" is. Wij vragen ons ben slotte af, of „de meest bekwame" het pre sidentschap wel zal ambieer en, als hij weet, dat hij slechts 'n ledepop zal rijm? En jiaidien inderdaad de meest bekwame gekozen wordt, zal het dan verwondering kunnen ibaren, zoo deze dictator neigingen vertoont? Vaster dan ooit zijn w«ij overtuigd, dat 'n Staat zich 'het best bevindt onder 'n constitu tioneel koningschap en 'n vrijzinnige rogee- rini?. Indien allo volkeren steeds deze beide zegeningen .genoten ha«dden, zou de gescliiede- nis heel wat minder onrust en woelingen, re voluties en oorlogen te vermelden hebben. Waar men de geschiedenisboeken openslaat, schier nergens ziet men oorlog of revolutie gesteld op rekening van 'n vrijzinnige regee- ring in 'n consbiitulioneele monarchie. Onder deze beide waarborgen voor den bestendigen vrede, beeft ons vaderland in de 19e eeuw zich rustig kunnen ontwikkelen en z'n staatkundige vrijheid bevestigen. Maar nu is er 'n niieuw gevaar ontstaan, zijn wij in nieuwe omstandigheden gekomen, die ons ze kerder en sneller na,ar de Nederland she re publiek zullen voeren, dun republukeimsche propaganda ooit zou vermogen. Sinds leenige jaren zijn wij van den rechten weg afge dwaald. Ons volk heeft zich laten bepraten om de beproefde leidslieden af <te 'danken en z'n hoogste belangen toe te vertrouwen aan anderen, die ook wel eens voor .gids wilden spelen. Alsof men op moedelijke paden niet den besion gids moest uitkiezen maar „naar recht cn billijkheid1" ieder diic zich maar aan bood op z'n beurt moet volgcnl Er wordt thans (getornd aan onze koning schap en het vrijzinnig regeeringsbeleid heeft men veroordeeld, als nadeclig voor het «eigen belang. Maar laat men voorzichtig zijn oii laat men niet, na van den goeden weg afgeweken te zijn, door onbekwame gidsen zich laten lei den langs de burchten van roofridders naar den afgrond dier revolutie. Want dii«l is zeker, blijft Nederland 'n prooi van het clcrieatisme, wij zullen de zelfde lij densgeschiedenis van Portugal door te maken krijgen en denzelfden weg ton ondergang gaan, welken Spanje op het luabste o ogenblik nog schijnt te willen vaarwel zeggen. En als onvermijdelijke reactie tegen het clericale tijd perk zullen wij in het verschiet hebben de re volutionaire periode, die Frankrijk reeds 'n halve eeuw achter den rug heeft. We BnlkaH'OOi'log. Athene, 2 2 Jan. De bladen berichten, dat hel koninklijke jacht Amphytribe, met den diadochus aan boord, gisteren voorbij Patras is gekomen, varende naar Preveza, waar het in den nacht zou aankomen. Men denkt, dat de kroonprins heden te Bizani zal aankomen. jllet B/uigaarsche hoofdkwartier is naar Dimolika (ten zuiden van Adrianopel) verlegd. Dit Sofia wordt bericht, dal hel leger met ongeduld verlangt, dat aan den ondragelijken toestand, die evenmin oorlog als vrede is en nu reeds twee maanden duurt, een einde zal komen. Er is geen twijfel aan, dat als de Turk- sche regeering tegenstand wil bieden, de vijan delijkheden met volle kracht zullen worden hervat. Over den militairen toestand schrijft de Köln. Ztg.: Op het oostelijke oorlogstooneel zijn nu bijna rxjle strijdkrachten van het Bulgaarsche veld leger verzameld. Adrianopel wordt door een gemengd Servisch-Bulgaarsch leger ingeslo ten. In t geheel 7ü bataillons met 25 veldbat- terijen cn 7 escadrons. Hel belcgeringsarlil- leriepark moet in den laalsten tijd versterkt zijn. Verder zuidelijk, hij het schiereiland Gallipoli, is eene tweede groep gevormd. De derde groep liceft eene verschanste veldstel- iing voor üe iiniën van Tsjataldja betrokken; de Serven hebben tot versterking eene divisie gezonden. Men kan deze groep op 132 batail lons met meer dan 500 stukken geschut bere kenen. Door den spoorweg en het station Sineklue naar Dimotika en Dedeagatsch is hel mogelijk van de beide vleugels uil naar behoefte sterke strijdkrachten te verplaatsen. Men mag met reden betwijfelen, dat het Turksche leger voor Konstanlinopel, ondanks alle versterkingen, die zijn aangekomen, en al heeft zij gelegenheid gehad op haar verhaal te komen, voor nieuwe opcratiên geschikt is. Zooals de toestand nu is, zou men te doen hebben met ceil marsch in vijandelijk land, want de mohaminedauuschc bevolking is go vluclit cn de christelijke elementen zijn, zooai» reeds in het eerste gedeelte van den veld tocht bleek, van wapenen voorzien on bereid een volksoorlog te voeren tegen de verbin dingen in den rug van het leger. Parijs, 22 Jan. Uit Belgrado wordt aau de Temps (bericht: Alle officieren zijn van ver lof teruggeroepen. Tien batterijen houwitser* en twaalf btillarij'en veldgeschut, komende uil Frankrijk, zijn in Saloniki ontscheept. S a 1 o n i k i, 2 2 Jan. De vuurtorens op Cassandra cn die aan den ingang van de golf van Saloniki worden sedert heden nacht uim aang-csloken als voorzorgsmaatregel tegen «lo Tunksche schepen. Cairo, 2 2 Jan. De Hamidieh is in Suez teruggekeerd. liet schip weigert lo gehoorza men aan de Egyptische regeering. Konstanlinopel, 22 Jan. Volgens een 9 dagblad be richt heelt de Hamidjieh tusschen Syra cm Egypte een Russisch schip onder zocht; suiker en verduurzaamde levensmid delen werden als oorlogscontrabande in be slag genomen. Konstantinopel, 22 J a n. Men bevcs- tigt uit welingelichte bron, dat de Turksche regeering definitief besloten heeft ten gunste van den vrede. De sultan is ook een voorstan der van den vrede. Konstantinopel, 22 Jan. (-1.45 's middags). De hier gehouden vergadering van notabelen heelt zich uitgesproken voor het aannemen oen or nota aan de mogendhe den voor het sluiten van den vrede. Konstantinopel, 2 2 Ju n. De giootc raad is hedeu namiddag in het paleis Dal- mabagtsje bijeengekomen. Omstreeks 80 no tabele personen waren daartoe gewoocliigd, waaronder de meeste senatoren, do •onder staatssecretarissen en de hooge mohammc- daanschc geestelijken. De hooiden van dt vreemde kerken waren niet genoodigd. Tweede telegram. De grooto natio nale laad heeft bijna eenstemmig hel beslui! genomen om in te stemmen met de nota var de mogendheden. De regiering bepleitte openhartig de weiLsohelijkheid om de nota te aanvaarden. Derhalve zal morgen aan d« ambassadeurs een antwoord worden over handigd, waarin de regeering zich in dc han den der mogendheden overgeeft en toestem! in hunne voorwaarden met betrekking lot Adrianopel en de eilanden in de Egeïschc zee. Derde telegram. Dc groote raad was heden vergaderd in het paleis Dolma- bagtsjo. Voor de ontvangst van de ambas sadeurs was eene zaal gereserveerd op do tweede verdieping, uitziende op de zee. Bij dc komst van de notabelen was er nog vol strekt geen beweging \an nieuwsgierigen voor hel paleis. De gewezen grootvizier llakki cn Mahmoch Chefkel, oud-minister van oorlog, verder do prinsen Said en Alira woonden de zitting bij. Hel geheel© kabinet wa>s tegenwoordig. Voor de zitting van dc divan gaf de sul tan audiëntie aan de prinsen Joessoef lztadr din, Vaheddun en Nodjer, aan Kiainii i'acha en aam den sjeik-ui-islam. Een iradè droeg aan Kiaiuil Pacha op de vergadering te pro* sideeren. De zitting begon om half twee. De drie ge« noemde prinse woonden de beraadslagingen Hetzelfde .publiek, dat in de handen klapt over 'n deugdheld in 'n looneelstulc, spéélt on verbeterlijk dc verradersrollen dn de we reld. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 23 naar het Hoogduilsch door J. L. VAN DER MOER. „Goeienavond, meneer Rose," viel Konrad in, en hij nam mei PfalzdoaT aan tafel «plaats. En de provisor ging woedend heen, om even daarna in de apotheek een kind af te snauwen, dat met schitterende oogjes voor tw-ee pfennig zoethout kwam koop en. Alsof dat „tui.g" niet wist, dat men «in de apotheek (niets afleverde voor een. minder bedinag dan vijf pfennig, en dan «noig uitsluitend uit gena de en barmhartigheid. Zwijgend nuttigden de beide heeren hun avondbrood. Ileinrdch voedde dat iets zeer ernstigs zijn hooggeacht en leermeester be zighield; dus was bij zoo kiesoh hem bn zijn gedachten niet te storen. Toen ze gedaan had den en opstonden, kwam Lisa de kamer bin nen, en zij verontschuldigde zich dat zij was weggebleven, daar andere lieden van het gezin haar zorg hadden noodig gehad. Hein- rich, die volkomen terecht begreep, idat die excuses wel het minst voor hem bestemd wa ren, groette beleefd en ging heen. Eenige seconden lang stonden de twee ach tergeblevenen zwijgend tegenover elkaar. Eindelijk verbrak Barenfeld de stilte, en recht voor zich ziend, sprak 'hij: „Juffrouw Lisa, u heeft «me vommliddtag gevraagd, of ik 't vreemd vond, dat u in huis wed «eens nukkig is. Daarmee heeft u me dus toestemming verleend, over u en uw lcvfin hier na te denken. Dit kan misschien óók wel een van die kuurtjes zijn, .maar ik wil er toch op ingaan, omdait me dit de gelegenheid biedt, mij eens tegenover u uit le spreken." „Zouden wij elkaar dan iets van belang te zeggen hebben, meneer Barenfeld?" Zij deed haar best om iets stroefs dn haar toon te leggen, wat evenwel niet verhinderen kon, dat zij een lichte siddering ondervond. „Ja, juffrouw Fricdrich," antwoordde Kon- rad, haar nu in de oogen kijkend. ,Jk ben ge lukkig niet blind". Ik heb 't leven, *<t volle le ven, te goed deeren kennen en liefhebben, oin niet duidelijk te begrijpen dat 'n jonge, moe dige, opgewekte vrouw vurig verlangen moet, deze gevangenis te verlaten cn ook haar aandeel te ontvangen van de genietin gen, die de wereld ons biedt. Maar onerva renheid op 't gebied van wereldsche zaken voert u op den verkeerden weg. Er zijn an dere posities, waarin u zach duizendmaal ge lukkiger kunt gevoelen dan ui dlie van 'n kunstenares." „Wie zegt u viel zij hem snel in de rede. ..U zin'st," vervolgde hij, zonder op haar woorden te letten. „U wilt uw geluk op de planken «beproeven. Heeft u ook maar 'n flauw vermoeden van wat 't tooneel, 't the ater be teek ent? U zoudt de eene gevangenis willen verlaten, om in n andere, n veel ergere, terecht te komen. Wanneer men 'n beetje ruim rekent, dan komt men misschien tot 'n aantal van 'n dozijn „sterren", die zich hebben heen geslagen door al de misères van 't theaterleven, die lal van onaangename, hinderlijke dingen om geen sterker woord te gebruiken hebben moeien verdragen, om te kunnen stijgen lot 't hooge punt, waar ze nu heerschen kunnen. Maar hoeveel leer geld hebben ze eenst moeten betalen? En wat gebeurt er met de anderen, die de over- groote meerderheid vormen? Ook zij beta len leergeld, in nog veel ruimer male, om n Gedroomd doel te bereiken, dat ze evenwel iederen dag 'n eind verder van zich verwij derd zien. Ze blijven tot de middelmatigen behooren of gaan ten onder naar lichaam en ziel." ..Meneer Barenfeld," merkte Lisa mei be vende stem op, ,,'t is heel lief van u, dat u mij op die wijze toespreekt; maar u schat me toch wel 'n beetje erg laag. 't Zou wel zeer bedroevend zijn, wanneer uw schildering voor alles gold." ,.In zóó verre zéker," antwoordde hij, en •hij merkte dat hij zijn ontroering niet meer geheel meester was, „dat ze allen, de beste niet uitgezonderd, 'n verandering ondergaan in haar zielsleven, 't moge dan een gevolg zijn van teleurgestelde illusies betreffende schoonheid en reinheid, of van ervaringen, die 'n dame niet moet willen opdoen, waar voor ze te hoog moet staan!" „Goed, ik wil die ervaring toch opdoen," zei Lisa fier, „ik voel me sterk genoeg." „Juffrouw Fricdrich, laat u toch raden door iemand, die uitsluitend uw welzijn op 't oog heeft!" „Om mij heeft nooit iemand zich bekom- merdllk heb er eindelijk genoeg van!" „■Dal moet u niet zeggen, juffrouw Frie- drich. U wilt alleen iemand niet in de gele genheid stellen, u zijn belangstelling te too- uen. Helaas brengen de in de Witte Zwaan heerschende toestanden dat wel eenigszins met zich mede. „Welnu," hernam zij, gedwongen lachend, over mijn vader behoef ik niet eens te spre ken; die komt niet in aanmerking! Alleen de heer Rose schijnt zich 'n beetje voor mij te 'interesseeren, althans naar zijn optreden te oordcelen. Zou ik misschien hèm mijn ver trouwen moeten schenken?" En plotseling van toon veranderend: Geloof toch niet, dat ik anders bon dan alle gewone jonge meisjes. Ik verlang even goed als zij naar bloemen, naar zonneschijn en liefde! Ja, verlang daarnaar zóó zeer, dat 't mij kregel, woedend, bittor stemt, mijn jeugd in deze duffe kast te moeten verknoei en' Gaal u nu maar heen, toe, ga nu heen, u ziet locli wel hoe alles me hier hindert 1" „Lisa!" Zijn slem klonk somber. Met een paar snelle passen stond hij naast baar. Zij steunde m ,t de hand op de tafel en keek hem met haar zonderlinge grijze oogen aan. Alle kleur was van haar gelaat geweken. „Lisa!" herhaalde Barenfeld. Hij d«eed nóg een stap verder, sloeg een arm om haar heen en boog zijn gezicht over het hare. „Lisa, ik hob je zoo lief, ik heb je zoo innig lief, dat ik l besterven zal, als ik uit dozen droom ontwaken moet. Je bent zoo goed, zoo edel, alleen ben je ongelukkigl Toe, laad j* lijden óp mijn schouders, geef mij 't recht jf geluk te verzekeren, dan zul je geen ver drie* meer ondervinden. Lisa, Lisa, hooi mejaa, ik houd zoo onlzetend veel van jel" Met gesloten oogen iag zij in zijn arm, hu* harten klopten legen elkaar, en de liefde be< dwclmde Konrad zoodanig, dat hij zich die per ovor haar heen boog en haar lippen zocht Maar op dit oogenbÜk sloeg zij de oogen op en weerde hem af. Doodsbleek keken ia elkander aan. „Meneer Barenfeld In zijn volle lengte stond hij nu vóór haat^ en met een treurig lachje staarde hij in dt verte, alsof daar iels heel liefs van hem we>#« ging. „Ik zou gaarne alleen .willen zijn, menec* Barenfeld altijd." Hij wist het immers reeds. Zwijgend boog hij het hoofd. En even later viel de deur achter hem dicht en scheidde het. geluk van twee jonge menschen, die toch beiden naar geluk zochte* Het Geluk Wordt vtrvoIffcL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1