Zaterdag 25 Januari 1913. BUITEN LAN D. fi° 207 Eerste Blad. IP* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ,,D E EEMLANDE R". ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post - 1.50. Per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. ^Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f Elko regel moor0.1U, Dienstaanbiedingen 25 cents b\J vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodryf bestaan zoor voordoeligo bopaliugo* tot het herhuuld advorteoron in dit Blad, by abonnoiuout» Eono circulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort j Gezien art. 41 der Gemeentewet Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Daad dezer gemeente zal vergaderen op D usdag, den 28. Januari oonslaaxvdc, des namiddags ten 7.45 ure. Amersfoort, den 24. Januari 1915. De Burgemeester voornoemd, VAN RA'NDWIJCK. Politiek Overzicht. De omwenteling in Konstanti- nopel. Hoe diep de wensth naar het herstel van ■den vrede wordt gevoeld, blijkt uit een be richt van eergisteren uil Solia, waarin de blijdschap uitkomt, waarmee de goede voor- uitziohten op den vrede daar waren begroet. Er bestond geen twijiel meer over een gun- stigen uitslag van de onderhandelingen. In 2 3 weken verwachtte men, dal alles ten einde zou zijn. Dan zou de demobilisatie nog kunnen worden uitgevoerd, voordal de veld arbeid moest beginnen. Ook in Oostenrijk- Ilongarije was de ontspanning merkbaar; het bewijs daarvan levert de eergisteren door den minister van oorlog genomen beschik king, waarbij een gedeelte van de wegens het Balkanconflict opgeroepen reserven naar huis gezonden worden. Die illusie, die algemeen werd gekoesterd, is nu wreed verstoord. Het antwoord \an de Turksche regeering op de collectieve nota der mogendheden is niet verzonden, want het kabinet, dat besloten liad den raad te volgen, in die nota vervat, beslaat niet meer. Het is weggevaagd door ecne revolutionaire beweging, en de mannen, die gestemd zijn voor den oorlog lof het uiterste, zijn aan het bewind gekomen. Niet geheel onverwacht is die beweging gekomen. Dagbladcorrespon denten, die van de «temming op de hoogte waren, hebben gewaagd van de moeielijke positie, waarin het kabinet-Kiamil zich be vond tegenover het oorlogszuchtige leger en de leiders van de .Tong-Turken. Als reden waarom ue regeering nog draalde met het verklaren van hare toestemming lot de voor stellen der mogendheden, noemde de correspondent van de Temps de vrees, dot Enver Bey en de andere helden uit den Tri poli-oorlog, die zich bevonden in de Tsja taldja-liniën en in den geest van de troepen eene volslagen verandering hadden gebracht, naar Konstantinopel zouden komen en haar tcii val brengen. Die vrees is ten volle uit gekomen; alleen hebben Enver Bey en zijne medestand ere niet gewacht op de uitvoering van het besluit om zich neer te leggen bij den raad van de mogendheden; zij hebben gehandeld om te voorkomen, dat men zou staan voor een voldongen feit. Nu vindt men aan het hoofd van de regee ring weder de uit den tijd, toen de Jong- Turken den boventoon voerden, bekende na men, met Makmoed Chefket, den gewe zen opperbevelhebber als grootvizier, voor op. Achter hen staat het leger, dat zicb niet alleen in staat acht den Bulgaren den marsch naar Konstantinopel te beletten, maar ook bekwaam om het krijgsgeluk te doen keeren. Wat eigenlijk het doel van de beweging is, is nog niet volledig te onderken nen. Men is niet belust op den oorlog, ter wille van den oorlog zelf. Men is bereid vrede te sluiten, maar niet een schandelij ken vrede. Men wil een eervollen vrede, en oo de vraag wat men daaronder verstaat, is het antwoord: een vrede, die Adrianopel aan Turkije laat. Wanneer zulk een vrede niet is te krijgen, dan is de ondergang te ver kiezen. Zoo blijft Adrianopel de spil, waarom in dezen strijd alles zicih draait. Voor de Bul garen zet Adrianopel de kroon o-p het met zulke zware offers behaalde succes. Met Adrianopel krijgen zij de invalspoort in de Thracische vlakte in hunne macht; zij zijn dan volkomen veilig tegen een Turkschen aanval van het zuiden uit. Wat Adrianopel den Turken waard is, werd onlangs nog in de Köln. Ztg. uiteengezet. Zonder Adriano pel en zijne omgeving zou de nieuwe grens Van het Turksche rijk op korten afstand van de Marmara zee van de baai van Saros naar de Zwarte zee loopen en onbeschermd zijn Idool gesteld aan i ede ren stoot van het be langrijk krachtiger geworden Bulgarije. Turkije zal, nu het zijne Europeesche pro- rlnciën verliest, geheel zijn aangewezen op fijne in Azië staande troepen, die ge ruimen fljd noodig hebben om uit hunne standplaat- Jen in de hoofdstad aan te komen. De rol, lie de vesting in dezen oorlog heeft ge speeld, doet hare beteekenis schitterend uit komen. Zonder Adrianopel zou het Turksche e-ger door een ramp getroffen zijn, die de instorting van den staat en zijne volledige tnderwerping onder den wil van den over winnaar ten gevolge zou hebben gehad. Daar bij komt nu nog, dat het den Bulgaren niet is gelukt de vesting te dwingen zich over te geven. Het Turksahe leger wil zich niet over tuigen van de noodzakelijkheid, dat de vre- Mt moet w kden gekocht door het prijsseveD van de vesting, die zich met waren helden moed tegen den vijand van buiten en tegen den nog gevaarlijker vijand van binnen, den honger, heeft verdedigd. Bismarck placht te spreken van impondcrabildën, onweegbare momenten. Die doen zich hier in sterke mate gelden. En daarbij komen voor de mohamme danen nog godsdienstige overwegingen, die maken, dat zij zich er moeielijk in kunnen schikken, Adrianopel in handen van de chris tenen te zien overgaan. Zoo verschijnt de omwenteling, die in Kon stantinopel het kabinet-Kiamil ten val heeft gebracht en nieuwe mannen aan de regee ring heeft gebracht, in het licht van eene uiterste poging om Adrianopel voor Turkije te behouden. Welk lot zal aan deze poging beschoren zijn? Zal zij leiden tot eene nieuwe uitbarsting van den strijd, die men waande te hebben bezworen, eene uitbarsting waar- bi; alles wat wij tot dusver hebben beleefd kinderspel zal zijn? Of zal op het allerlaat ste oogenblik eene andere oplossing gevon den worden, die de diepe vernedering zal afwenden, welke in den afstand van Adria nopel voor Turkije zou liggen? Er is in dezen oorlog zooveel gebeurd wat tegen de ver wachting inging, dat wij er ons voor moeten wachten eenigc oplossing, welke ook, af te torijzen. De tijd zal het moeien leeren. In ieder geval is het vooruitzicht, dat het ein delijk weer vrede zal worden, voorshands weer van de baan. I>© Balkan-oorlog. Konstantinopel, 24 Jan. Twee offi cieren, die zich aan de zijde van Nazini Pacha bevonden, zijn Iegelijk met hem gedood. De andere leden van het kabinet staan onder be waking. De nieuwe regeering Jiecft aan alle ambassadeurs laten weten, dat het leven van de Europeanen niet in gevaar is en dat er volstrekt geen wanorde heerscht in Konstan tinopel. Volgens een in bijzonderheden gaand ver haal heeft de belooging voor de Porie zich al dus afgespeeld: Sinds den morgen was de be looging door het Jong-Turksche comité be raamd. Omstreeks half vier begaven zich eenige troepen, ongeveer 50 man sterk, voor namelijk bestaande uit Turksche geestelijken, met ontplooide vaandels naar de Portc, waar de ministerraad juist vergaderd was! Een troep slaagde er in binnen te dringen in den voorhof van de Porte; aan het hoofd er van liepen Nadje Bey, oud-afgevaardigde van ICirk Kilisse en een geliefkoosd redenaar van hel comité, verder nog Tehiat Bey, naar ver zekerd wordt. Enver Bey werd niet dadelijk aan het hoofd van de troep opgemerkt. Eenige bcndchoofden drongen -door tot in den ingang van de zaal. Op dat oogenblik klonken eenige geweerschoten, waarschijnlijk uit de wacht kamer van J grootviziraat. Een adjudant van den minister van oorlog moet hel eerst gescholen hebben op den oud-afgevaardigde van den geestelijken stand Ismael Mahir, zon der hem te treffen. 2.4O voormiddags. Na de voorlezing van het besluit, waarbij Mahmoed Chefket werd benoemd tot grootvizier, verwijderde een troep priesters, die zich bevond mid den van het volk, zich onder het zingen van godsdienstige liederen. De gewezen ministers verblijven als gevangenen in het gebouw van de Porte. De gewezen gezant te Athene Moekhtar bey, die gisteren avond benoemd is tot onder secretaris van het grootviziraat, heeft in den nacht lale ambassadeurs bezocht, om hun de benoeming van Mahmoed Chefket tot minister van binnenlandscke zaken mede te deelen. Konstantinopel, 24 Jan. In de groote beroering zijn-een twaalftal perso nen *ewond. Velen werden in hechtenis ge nomen. W e e n e n, 2 4 Jan. Uit Konstantinopel wordt bericht, dat Talaat bey een commu niqué heeft beleend gemaakt, berichtende dat aUe mogelijke maatregelen genomen zijn tot handhaving van de orde. Konstantinopel, 2 4 J a n. De benoe ming van Mahmoed Chefket is nog nog niet definitief. Men zegt nu, dat Ghazi Ahmed Moekhtar tol grootvizier zal worden be noemd en Mahmoed Chefket lot minister zon der portefeuille W e e n e n, 2 4 J a n. Men bericht uit Kon stantinopel, dat de redactie bureaux van drie regeeriiigsgczinde bladen door de politie be waakt worden. Niemand mag er binnenko men. De bladen zuilen morgen niet verschij nen. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. Tengevolge van de ge beurtenissen in Konstantinopel zijn er aan de beurs groote koersdalingen voorgekomen, vooral op de markt van de mijnwaarden. Konstantinopel, 2 4 J a n. Talaat Bey heeft aan de ambassades kennis gegeven, dat de regeering alle maatregelen heeft ge nomen om de veiligheid in de stad te ver zekeren. Hij heeft ook eene circulaire gezon den aan de vali's in de provinciën, waarin yan de verandering van ministerie en zijne benoeming tot tijdelijk minister van binnen- landsche zaken kennis wordt gegeven en de bevolking wordt uitgenoodigd stoffelijken en zedelijken steun te verleenen aan de regee ring. die besloten is de belangen van het land te verdedigen in het vooruitzicht van de hervatting der vijandelijkheden. P a r ij s, 2 4 J a n. De Temps bericht, dat er 200 dooden in Konstantinopel ziin geval len tijdens de onlusten van gisteren Chenf Pacha, die in Londen door de Temps is geïnterviewd, schrijft den staats greep toe aan Duitsche en Oostenrijksche manoeuvres en gelooft, dat de sultan ont troond zal worden. Konstanl. p e 1, 24 Jan Narim Pacha werd door een ongelukkig toeval ge dood op het oogenblik waarop Enver Bey en zijne officieren de zaal, waar de ministerraad vergaderd was, binnendrongen. Heden morgen is Nazim Pacha begraven. Mahmoed Chefket Pacha woonde de begrafe nis bij. Konstantinopel, 24 Jan. Er zijn omvangrijke maatregelen genomen tot hand having van de orde. Gedurende den nacht trekken: sterke patrouilles door do straten. Er zijn eenige personen in hechtenis geno men, waaronder de hoofdredacteur van den Ikdam. Men zegt, dat Nazim Pacha het slachtoffer geworden is van eene vergissing. Een ad judant zou geschoten hebben op Enver Bey om hem te beletten in de zaal te dringen, waar de ministerraad vergaderde. Toen loste een onbekende eenige revolverschoten en schoot den minister en zijn adiudant dood. Konstantinopel, 24 Jan. (Offi cieel). Het nieuwe kabinet is aldus samenge steld Mahmoed Chefket Pacha, grootvizier en minister van oorlog, prins Saiid Ha- -Mm voorzitter van den raad van state, Nadji Adil Bey binnenlandi>chc zaken, Moek- tar Bey buitenlandsche zaken, Mahmoed Pacha marine, Ibrahim Bey minister van de vnkoefs, Djelal Bey handel, Oskham poste rijen en telegrafie Chukri Bey onderwijs. De ministerraad heeft heden namiddag ver gaderd tot vaststelling van den tekst van liet antwoord aan de mogendheden. Moekhtar heeft de ambassadeurs medegedeeld, dat de order niet gestoord is. Konstantinopel, 24 Jan. De ml- nisters begaven zich tegen liet middaguur naar het paleis om den eed af te leggen. Zij ontboden den oud-minister Noradungian, om hem inlichtingen te vragen over den inter nationalen toestand. Het irade van de kabinelsbenoeming is he den morgen verschenen. De selamlik heeft plaats gehad zonder dat er een incident bij voorviel. Mahmoed Chef ket en Enyer Bey waren tegenwoordig. De ambassadeurs hielden heden eene bij eenkomst. Konstantinopel, 24 Jan. Om 3 uur namiddags had in de Porie, in tegenwoordig heid van Mahmoed Cliefket en van alle mi nisters de plechtige voorlezing plaats- van de liatti hoemajoen, waarbij Mahmoed Chefket benoemd wordt lot grootvizier en van de fetwa tot benoeming van Essende Effendi tot sjeik-ul islam. Zeven ministers legden den eed af. Moektar Bey is definitief tot minister van buitenlandsche zaken benoemd. Hassan Ali, directeur van de Alcmdar, cn Djevad, bestuurder van de Ikdam, zijn ge vangen genomen. Noereddin kon vluchten. Men verhaalt, dat in het tumult van gisteren Nazim Pacha heeft geschoten. Hij -kreeg een kogel in het linker oog en een tweede kogel in de rechter slaap. Er werden in 't geheel vijf personen gedood in het gebouw' van de Porte. De Jong-Turken drukken groot leed wezen uil over den dood van Nazini Pacha; zij verzekeren, dat daarbij volstrekt geen op zet in het spel was; het was een zuiver toe val. De gebeurtenissen van gisteren blijven in de stad eene reusachtige sensatie wekken. Alle Jong-Turksche oud-afgevaardigden, dag bladschrijvers en ambtenaren, die zich in hechtenis bevonden, zijn in vrijheid gesteld. In de van het ministerie van buitenlandsche zaken afhangende kringen verzekert men, dat het kabinet, dat den militairen en moreelen toestand volledig kent, slechts vrede zal slui ten met eervolle concessiën. Over 'de gebeurtenissen, die tot den val van het kabinet-Kiamil hebben geleid,, wordt aan de Frankf. Ztg. bericht: Omstreeks half vier verzamelde zich om streeks 1500 personen op hert plein voor de moskee van sultan Bajarid. Met roode vlag getjes bewoog ide stoet, weldra als een la wine aangroeiende, rich naar het gebouw van de verheven Porie. Hier riepen de be- toogers: „Wij willen geen schandelijken vre de!" Weldra zag men den vrijheidsheld, ko lonel Enver Bey, aankomen. De menigte maakte plaats voor hem en Enver begaf zich onbelemmerd direct naar het kabinet van grootvorst Kiamil. Enver zeüte den grootvi zier den verschrikkelijker ernst van den toestand en de opgewondenheid van het volk, dat het sluiten van wede onder ziulke voorwaarden onbegrijpelijk zou vinden, uit een. Kaamil antwoordde terstond* dait hij bereid was te bedanken, om aan het land ernstige schokken te 'besparen. Hij onderiee- kende ook dadelijk zijn verzoek om ontslag en droeg aan Enver op het aan den sultan te brengen. Enver reed mei het stuk dadelijk in een auto naar het paleis van Dolroagag- sji. Do minister van oorlog had, toen hij van dc demonstratie kennis kreeg, het voorplein van do Porto door een bataillon infanterie laten bezetten, maar dit troepen bleven wer keloos tegenover de menigte. De correspondent van de Matin te Londen bericht: De val van het kabinet-Kiamil heeft bij de vertegenwoordigers van dc bondgenoo- ten deels voldoening, deels ongerustheid te weeggebracht De Bulgaren verklaarden: Nu hebben wij een duidclijken toestand voor ons. In plaats van nog langer de uitvluchten in Londen te overwegen, zullen wij elkaar bij Adrianopel en Tsjataldja terugzien. In plaats van ons Adrianopel door dc groote mogend heden te laten afstaan, zullen wij het met de wapenen in de hand nemen, cn dat is beter voor ons. Wij zullen dc Tsjataldja-liniën door breken en in Konstantinopel binnentrekken en wee dan dc geheele Jong-Turksche bende, die nu aan liet roer is. Zoodra wij het ondub belzinnige ontkennende antwoord van de Tur ken in handen hebben zullen wij den wapen stilstand opzeggen. Op gelijke wijze lieten zich de Montenegrijncn uit. Dc Serven daarente gen verklaarden. Dat is slecht nieuws. Wij zul len blijkbaar den oorlog opnieuw moeien be ginnen. Wij zouden gaarne de nieuwe offers aan menschcnlcvens bespaard hebben, maar Turkije zal nu den oorlog nog een beetje duur der moeten betalen. In de diplomatieke kringen te Londen is men van mecning, dat de toestand met één slag zeer ernstig is geworden. De mogendhe den kunnen niet meer ingrijpen. Als de Jong- Turken weigeren Adrianopel af te staan, dan is de hervatting van den oorlog zeker. De Köln. Ztg. schrijft naar aanleiding van de uitdrukkingen van fier vertrouwen, die van de Bulgaarsche gedelegeerden te Londen werden gemeld: Men kan begrijpen als der gelijke gezegden worden vernomen, maar het is de vraag in hoever er grond voor beslaat. De verovering van de Tsjataldja-liniën blijft eene moeielijke onderneming, die, zelfs als zij .slaagt, reusachtige offers moet kosten. Te oordcelen naar de verrichtingen van het Bul gaarsche legcrbevcl, is een niets ontziend op treden, dat menschenlevcns niet spaart om den hoogen prijs tc verkrijgen, volkomen ze ker. Het doel van den oorlog moei onder alle omstandigheden bereikt worden, en de stem ming in het Bulgaarsche leger is, dat na de werkeloosheid van den wapenstilstand einde lijk de beslissing moet worden verkregen. Met vreugde zullen dc soldaten dc hervatting van de vijandelijkheden begroeten, maar ook ei sell en, dat dc prijs der overwinning hen ten deel valt, cn die heet Konstantinopel. Daarmee is tevens het cardinale punt van tic verwikkelingen genoemd, die uil de Turk sche kabinetsverandering kunnen voort- vloeen. Het bezit van Konstantinopel is een in ternationaal vraagstuk, dat slechts kan wor den opgelost onder deelneming van alle mo gendheden cu onder beslissing of er in de toe komst nog een Turksch rijk ook in Azië zal zijn. De Köln. Ztg. wijst op de stemmen, die opgaan om het aan de orde stellen van dc Armenische kwestie te verlangen. Hel ligt in de hand van de nieuwe bewindsmannen of deze stroomingen een loop zullen nemen, die Turkije als staat van de landkaart schrapt.... Men moet afwachten welke ontwikkeling de. zaken zullen nemen. Maar ondanks alles kan dc toestand, die nu zoo buitengewoon som ber schijnt, zich nog ten goede keeren. Niet alleen in Kons'anlinoDel, maar ook in de hoofdsteden van de verbonden Balkanstaten is de grootste bezonnenheid noodig. Zich vast te klampen aan eischen, alleen omdat zij zijn gesteld, zou zijn den vonk in het kruitvat werpen. De plotselinge omkeering cischt nieuwe middelen tot oplossing van de on vermoed opgekomen moeielijkheden; zij moe ten door de diplomatie van Europa in kalme overweging gevonden worden om het eene doel te bereiken, dal voor allen hetzelfde is, de handhaving van den vrede. Londen, 24 Jan. Reuter verneemt, dal de eerste gedelegeerden van de Balkansta ten heden avond bijeengekomen zijn. Zij ver daagden hunne zitting voor 24 uren, omdat sommige gedelegeerden nog geene volledige instruction hadden ontvangen van hunne re geeringen. De gedelegeerden beschouwen de gebeur tenissen in Konstantinopel als gelijkwaardig met een afwijzend antwoord op de nota vaD de mogendheden. In het memorandum van Servië over de Albaneesche kwestie wordt het verlangen uit gedrukt, dat de waterscheiding tusschen de Adriatasche zee en de Presta- en OchrLda- meren de oostelijke grens van den nieuweD staat zal vormen. Daarbij zouden Skulari en Ipök aan Montenegro, Prizrend en Phiilep aan Servië vallen. Uit Weenen wordt aan de Frankf. Ztg. be richt, dat de gezanten-conferentie in een kritiek stadium is getreden met het aan de orde stellen van de bepaling der grenzen van Albanië, omdat daarbij voor het eergt de beide groepen der mogendheden mei velt schillende belangen optreden. ,£ervië Montenegro d<ocn hun (best op dc triple-eö tente eene sterke pressie uit te oefenen nid het dreigement, dat bij verder 'toegeven dl tripje-entente haar geheele prestige onda de Serven zou kunnen verliezen, wonrmet de geheele BaLkaubond voor de entente ven loren zou gaan. Dal is een argument, waan aan men geen invloed kan ontzeggen, e^ men bereidt zioh dan ook in dc diploma IN op zeer bewogen dagen voor, waaraan dt voortdurende toerustingen in Oostenrijk Rusland beantwoorden. Maar blijft men daai vasthouden aan de overtuiging, dat het niel zal komen l'ot een werkelijk conflict, en wel om deze reden niet, omdat dc triple-mtcnU met het verdwijnen van Europccsch Turkije en het ontstaan van den Balkanhond, waar» van hot eene gedeelle den driebond absoluuf vijandig cn het andere onverschillig is, reedt eene zoo groote winst heeft behaald, dal zij deze winst niet op hot spel zal zotten, doof den driebond le dwingen met geweld ree dl nu hel Euiropccsche overwicht te herstellen, Men mag zich dus in dc eerstvolgende da gen niet laten overbluffen. Ooslenrijk-llon- garije en Italië, cn Duilschlnnd met hen, houden vast aan ecne grensbepaling voor Italië, die dezen staat levensvatbaarheid waarborgt en niet dadelijk weer tol nieuwe geschillen aanleiding geeft." Belgrado, 2 3 Jan. 7.30 namiddags. Men bericht tdc aankomst te Viscliegrad, Seis breintlzte en Varditahe (Bosnië) aan -de iDriua van sterke Oostenrijksche contingenten. Be langrijke konvooien pontons, wapenen en munitie zijn eenige da.gen geleden nangieko- met -te Pachinalordo aan dc Dirnn. AfdeeJin- gen vrijwilligers, diie zijn opgericht tijdens da annexatie cn later ontbonden zijn, moeten in den laalsten rtiijd hersteld zijn en dc .grens overgaan met rogimcnl stromen van munitie en sanitaire voorwerpen. Duitschland. B e r 1 ij n 2 4 Ja n. De toestand van prins Adalbert is belangrijk verbeterd. B e r 1 .ij n, 2 4 Jan. Onder de korte vra gen, die heden op de agenda stonden, was ditf van 'den sociaal-democraat JIocli, aldus lui dende: Js dc bewering juist, dat de staats secretaris van het departement van koloniën er in heeft toegestemd dat de diamantenregiai een nieuw verdrag .over de afgiifte van dia- ma nlen in Zuidwost Afrika zal Sluiten voor dat dc rijksdag positie kan nemen ,tcgcnovufl dil verdrag? Een commissaris .van het departement vanf koloniën deelde mede, dat dc staatssecretaris d-cn 19cm April van hel vorige jaar dn .dc bc- grootings-commlssie heeft verklaard, dat hel sluiten van deze regeling behoort tot de uit voerende macht van de regeering cn <dat liet inderdaad onmogelijk is zulke verdragen to sluiten met medewerking van den rijksdag. Daarvoor is de diamantenregde inigo* atelcL Dat is ook nu nog hel standpunt der regecring. liet .koloniale bestuur heeft gcono toestemming gegeven tol een .nieuw .verdrag Dc regie zal binnen kort oen besluit uemcxx •over hel openen van ecne algemeene jifc- scbrijviing; zij heeft daartoe advies gevraagd o,a. van de Kamer van Koophandel le Hanau. Daarbij zullen dc belangen van dc voider- landsohe slijperijen in acht genomen worde» B e r 1 ij n, 2 4 Jan. liet ligl in het voorne men der rcgccring den rijksdag in den loop van deze zitting eene voordracht te doen toe komen ter voorziening in de nieuwe behoef ten van het Duilsclie leger. De toebereidselen daarvoor nemen hun rcgelnialigcn loop. Voor dat zij ten einde zijn gebracht, kunnen na tuurlijk geene opgaven worden gedaan over den inhoud. De in dc pers meermalen verschenen be weringen, dat de rijkskanselier zelf of door tusschenkoinst van anderen onderhandelin gen zou voeren over dc wijziging van de Jezuïetcnwct, missen eiken grond. België. Brussel, 23 Jan. Bij de behandeling van dc vraag of 'het voorstel to't grondwets herziening, van socialistische zijde ingediend in overweging zal worden genomen, ver klaarde dc minister-president, dat men moet zoeken naar een lerrein van verzoening. Wij zijn echter niet van zins eene gedragslijn aan te nemen, gelijk staande met een sprong in het duister. Op dit tijdstip zou liet in overweging nemen van het voorstel eene de loyale daad zijn tegenover het kiezerskorps, dat ons hier heeft gebracht. De loyaliteit ver biedt te denken aan het in overweging ne men. voordat de kiezers zijn geraadpleegd. Ik geloof dus, dat er geen reden bestaat tof behandeling van het voorstel. Frankrijk. Parijs, 24 Jan.De ministerraad is heden morgen bijeengekomen, onder voorzitter» schap van Fallières lot overweging van d4 buitenlandsdien toestand en de regeerings- verklaring vast te stellen, die heden namid dag in het parlement zal worden voorgele zen. De verklaring verzekert in de eerste plaats, dat het de wil der regeering is de politlaK

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1